Obrazac ZIG – zahtev za ispravku greške u poreskom postupku

Servis računara online zakazivanje

                                                                                                          Obrazac ZIG

 

ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE

  1. Podaci o podnosiocu zahteva 
PIB  
Naziv/ime i prezime  
Sedište/prebivalište
Adresa
Elektronska adresa

 

  1. Podaci o poreskoj obavezi čija se ispravka zahteva 
2.1. Broj dokumenta na osnovu kojeg je pogrešno evidentirana poreska obaveza (identifikacioni broj prijave dodeljen prilikom podnošenja u elektronskom obliku, bar kod prijave, broj rešenja o utvrđivanju poreske obaveze)  
2.2. Vrsta poreske obaveze koja je pogrešno evidentirana  
2.3. Iznos poreske obaveze koja je pogrešno evidentirana  
2.4. Broj odobrenja za plaćanje dodeljen prijavi podnetoj u elektronskom obliku  

 

3. Razlog za ispravku, odnosno opis greške1)

1) U slučaju višestrukog podnošenja prijave u elektronskom obliku po jednom istom osnovu navesti i identifikacione brojeve svih prijava koje su podnete po tom osnovu.

U ___

Dana __.__.20__. godine

 

Podnosilac zahteva

_____________________________

 *******************************

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja

Sl.glasnik RS br. 77/2014

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak ispravke greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja (u daljem tekstu: poreska obaveza) koju Poreska uprava vrši u postupku poreske kontrole pokrenutom na zahtev poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti.

Član 2

Greška u evidentiranju poreske obaveze može nastati postupanjem poreskog obveznika, odnosno Poreske uprave, tako što se poreska obaveza po jednom istom osnovu evidentira više puta, ili se poreska obaveza jednog poreskog obveznika evidentira kao poreska obaveza drugog poreskog obveznika, ili se prilikom evidentiranja poreske obaveze unese pogrešan iznos.

Greška u evidentiranju poreske obaveze koja se ispravlja u skladu sa ovim pravilnikom ne smatra se greškom, odnosno propustom koji se otklanjaju podnošenjem izmenjene poreske prijave, u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13 i 68/14).

Član 3

Ako je greška u evidentiranju poreske obaveze nastala postupanjem poreskog obveznika, poreski obveznik nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave podnosi zahtev za ispravku greške na Obrascu ZIG – Zahtev za ispravku greške, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Po zahtevu iz stava 1. ovog člana Poreska uprava odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Član 4

Ako je greška u evidentiranju poreske obaveze nastala postupanjem Poreske uprave, Poreska uprava vrši ispravku po službenoj dužnosti.

Ako Poreska uprava ne uoči grešku u evidentiranju poreske obaveze koja je nastala njenim postupanjem, poreski obveznik može da u skladu sa članom 3. ovog pravilnika podnese zahtev za ispravku greške.

Član 5

Poreska uprava donosi rešenje o ispravci greške i dostavlja ga poreskom obvezniku čija se poreska obaveza ispravlja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana predstavlja izvorni računovodstveni dokument na osnovu kojeg se vrši ispravka greške u poreskom računovodstvu.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje