Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica

Sl.glasnik RS 20/2010, 122/2012

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica (u daljem tekstu: nerezidentno pravno lice) iz člana 40. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Poreska prijava za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka, nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona ostvaruje nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike, podnosi se na Obrascu PPKD – Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruje nerezidentno pravno lice, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, odnosno na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog društva u kojem nerezidentno pravno lice ima udeo ili hartije od vrednosti koji su predmet prodaje.

U slučaju kada nerezidentno pravno lice prodajom investicione jedinice, odnosno prava industrijske svojine, ostvari prihod po osnovu kapitalnog dobitka, poreska prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište investicionog fonda, odnosno sedište ili prebivalište kupca prava industrijske svojine.

Član 3

Nerezidentno pravno lice je, za prihode iz člana 40. stav 5. Zakona dužno da nadležnom poreskom organu, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu na Obrascu PPKD, u roku od 30 dana od dana ostvarivanja tih prihoda.

Nerezidentno pravno lice podnosi Obrazac iz člana 2. ovog pravilnika i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez na kapitalni dobitak plaća u državi čiji je rezident, uz navođenje osnova za neplaćanje poreza i uz podnošenje potvrde o rezidentnosti na posebnom obrascu overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident.

Član 4

Nerezidentno pravno lice uz Obrazac PPKD podnosi i svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način obračuna kapitalnog dobitka, a naročito obračun prodajne i nabavne vrednosti imovine u skladu sa Zakonom (knjigovodstvene isprave, ugovori o kupovini odnosno prodaji, podaci o obavljenom prenosu hartija od vrednosti, pozivanje na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i dr.).

Nerezidentno pravno lice, po potrebi, kao prilog uz Obrazac PPKD može podneti i posebnu specifikaciju ostvarenih kapitalnih dobitaka.

Nerezidentno pravno lice koje prodajom imovine iz člana 27. Zakona ostvari kapitalni gubitak, ne iskazuje podatke u obrascu iz člana 2. ovog pravilnika.

Nerezidentno pravno lice iz stava 3. ovog člana, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnosi nadležnom poreskom organu svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način određivanja kapitalnog gubitka.

Član 5

U Obrazac PPKD, u kolonu 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. – ukupno ostvaren kapitalni dobitak iskazan kao zbir ostvarenih kapitalnih dobitaka sa red. br. 2, 3, 4, 5. i 6;

2) pod rednim brojem 2. – kapitalni dobitak ostvaren prodajom nepokretnosti, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

3) pod rednim brojem 2.1. – prodajna cena nepokretnosti čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

4) pod rednim brojem 2.2. – nabavna cena nepokretnosti čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

5) pod rednim brojem 3. – kapitalni dobitak ostvaren prodajom prava industrijske svojine, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

6) pod rednim brojem 3.1. – prodajna cena prava industrijske svojine čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

7) pod rednim brojem 3.2. – nabavna cena prava industrijske svojine čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

8) pod red. br. 4. i 5. – kapitalni dobitak ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti (HOV), u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

9) pod red. br. 4.1. i 5.1. – prodajna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih HOV čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

10) pod red. br. 4.2. i 5.2. – nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih HOV čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

11) pod rednim brojem 6. – kapitalni dobitak ostvaren u slučaju otkupa investicione jedinice (saglasno zakonu kojim se uređuju investicioni fondovi) od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

12) pod rednim brojem 6.1. – cena po kojoj je investiciona jedinica otkupljena od strane otvorenog investicionog fonda;

13) pod rednim brojem 6.2. – nabavna cena investicione jedinice, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PPKD

REPUBLIKA SRBIJA Nerezidentni obveznik:
Poreski identifikacioni broj (PIB)
MINISTARSTVO
FINANSIJA I PRIVREDE
Naziv pravnog lica – firma
______________________________________
– PORESKA UPRAVA – Sedište, država rezidentstva i adresa
______________________________________
Organizaciona jedinica Poreski punomoćnik: PIB/JMBG
por. punomoć. __________________________
Naziv banke i broj računa u Republici
______________________________ ______________________________________

PORESKA PRIJAVA
ZA OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE

Red. br. O P I S IZNOS DINARA DATUM OSTVARENJA PRIHODA
1 2 3 4
1. Ukupno ostvaren kapitalni dobitak (2+3+4+5+6)
2. Kapitalni dobitak ostvaren prodajom nepokretnosti (2.1. – 2.2.)
2.1. Prodajna cena nepokretnosti
2.2. Nabavna cena nepokretnosti
3. Ostvaren kapitalni dobitak prodajom prava industrijske svojine (3.1.- 3.2.)
3.1. Prodajna cena prava industrijske svojine
3.2. Nabavna cena prava industrijske svojine
4. Kapitalni dobitak ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica (4.1.- 4.2.)
4.1. Prodajna cena udela u kapitalu pravnih lica
4.2. Nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica
5. Kapitalni dobitak ostvaren prodajom akcija i ostalih HOV (5.1.- 5.2.)
5.1. Prodajna cena akcija i ostalih HOV
5.2. Nabavna cena akcija i ostalih HOV
6. Kapitalni dobitak ostvaren otkupom investicione jedinice (6.1.- 6.2.)
6.1. Otkupna cena investicione jedinice
6.2. Nabavna cena investicione jedinice

II Popis priloženih dokaza

 

III Napomena

M.P.

Mesto i datum Potpis poreskog punomoćnika

Možda vas interesuje