Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Servis računara online zakazivanje

Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Sl. list SFRJ br. 6/73, Sl. list SCG br. 1/2003

Član 1

Legalizacija (u daljem tekstu: overavanje) isprava u međunarodnom prometu vrši se na način predviđen ovim zakonom, ako međunarodnim ugovorom koji obavezuje Jugoslaviju nije drukčije određeno.

Član 2

Overavanjem, u smislu ovog zakona, potvrđuju se verodostojnost potpisa lica koje je ispravu potpisalo i verodostojnost pečata stavljenog na ispravu.

Član 3

Javne isprave izdate u inostranstvu mogu se upotrebiti u Jugoslaviji samo ako ih je overio Savezni sekretarijat za inostrane poslove odnosno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije u inostranstvu.

Inostrane javne isprave ne podležu overavanju u smislu ovog člana, ako, po osnovu uzajamnosti, ni jugoslovenske javne isprave ne podležu overavanju u državi čija je isprava u pitanju.

Pod javnim ispravama podrazumevaju se isprave koje se u državi u kojoj su izdate smatraju javnim ispravama i koje su izdate u obliku i na način propisanim zakonom odnosne države.

Član 4

Ako organ kome je inostrana javna isprava podneta posumnja u njenu verodostojnost, može zatražiti od Saveznog sekretarijata za inostrane poslove da proveri da li je ispravu izdao organ koji je u njoj označen.

Zahtev iz stava 1. ovog člana upućuje se preko republičkog odnosno pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

Član 5

Javne isprave izdate u Jugoslaviji, koje će se upotrebiti u inostranstvu, overiće se samo ako zakon zemlje u kojoj će se jugoslovenska isprava upotrebiti zahteva overavanje.

Član 6

Pre dostavljanja domaćih javnih isprava na overavanje nadležnom inostranom organu, domaće javne isprave prethodno overava Savezni sekretarijat za inostrane poslove odnosno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Jugoslavije u inostranstvu.

Član 7

Savezni sekretarijat za inostrane poslove overiće domaće javne isprave radi njihove upotrebe u inostranstvu samo ako je, prethodno, potpis i pečat organa odnosno organizacije koji su izdali ispravu overio predsednik opštinskog suda ili sudija koga on odredi, a potpis predsednika suda odnosno sudije i pečat suda – republički odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove pravosuđa.

Predsednik odnosno sudija opštinskog suda mogu overiti samo one javne isprave koje su izdali organi i organizacije koji imaju sedište na području tog suda.

Javne isprave koje su izdali savezni, republički i pokrajinski organi i organizacije, ne podležu prethodnoj overi od strane organa iz stava 1. ovog člana, već ove isprave overava neposredno Savezni sekretarijat za inostrane poslove.

Član 8

Jugoslovenske isprave radi njihove upotrebe u državama koje su članice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava („Službeni list SFRJ“, br. 10/62 – Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi), overava opštinski sud i republički odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove pravosuđa.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, opštinski sud može overiti samo isprave koje su izdali organi i organizacije koje imaju sedište na području tog suda, a republički odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove pravosuđa – isprave koje su izdali organi i organizacije koji imaju sedište na području ma kog opštinskog suda na teritoriji republike odnosno autonomne pokrajine.

Overavanje, u smislu ovog člana, vrši u opštinskom sudu predsednik suda ili sudija koga on odredi, a u republičkom odnosno pokrajinskom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa – radnik koga odredi starešina tog organa.

Član 9

Lica koja nisu jugoslovenski državljani mogu zahtevati nostrifikaciju svedočanstva o završenoj školi ili stečenom doktoratu nauka u inostranstvu, ako imaju pravni interes da im se to prizna u Jugoslaviji.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom saobraćaju („Službeni list FNRJ“, br. 44/46) i odredba člana 1. stav 2. Zakona o nostrifikaciji školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu („Službeni list SFRJ“, br. 12/67).

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

 


 

Servis računara online zakazivanje