Ugovor o uslugama prenošenja proizvodnih znanja i iskustava (KNOW-HOW)

Servis računara online zakazivanje

Ugovor o uslugama prenošenja proizvodnih znanja i iskustava (KNOW-HOW)

Zaključen dana __ u ___ između:

 1. ____ (firma, tačna adresa, mesto, država) koju predstavlja ___ u daljem tekstu ovog Ugovora, nazvana “Kupac”
 2. ____ (firma, tačna adresa, mesto, država) koju predstavlja ___ u daljem tekstu ovog Ugovora, nazvana “Prodavac”

Ugovorne strane zaključuju ovaj Ugovor u cilju obezbeđenja najcelishodnije primene odredaba proizvodno-tehničke dokumentacije iz Ugovora o kupoprodaji licence od __ godine, posebno u pogledu osvajanja i uhodavanja proizvodnje licencnog proizvoda.

Kupac obezbeđuje za to najiskusnije stručnjake, tehničku dokumentaciju i za njihov rad neophodnu opremu, instrumente i alat te će se na najbolji način za Kupca iskoristiti stečena prava i preimućstva predviđena Ugovorom o kupoprodaji licence.

Član 1.

Predmet Ugovora:

Vršenje dole navedenih vrsta tehničke pomoći u fabrici Kupca, od strane prisutnih stručnjaka Prodavca, radi najcelishodnijeg ostvarenja zadataka primaoca tehnologije po proizvodno- tehničkoj dokumentaciji iz navedenog Ugovora o kupoprodaji licence, kako sledi:

 1. Ustupanje svih raspoloživih proizvodnih znanja i radnih iskustava kroz praktično prikazivanje i izvođenje radnih operacija u proizvodnom procesu u pogonu Kupca, ovde se uključuju i najnovija dostignuća koja je Prodavac ostvario u proizvodnji visokog stepena obrade i složenosti izrade, standarda kvaliteta sa ugovorenom dinamikom osvajanja,
 2. obuka stručnog osoblja Kupca za obavljanje njihovih dužnosti u pogonu za proizvodnju licencnog proizvoda (rukovodilac pogona, šef odeljenja, poslovođa, predradnik, majstor, stručni radnik). Ova obuka podrazumeva prenošenje praktičnih znanja i radnih iskustava na osoblje Kupca u rukovođenju, vođenju i ostvarivanju neposrednih radnih operacija u procesu proizvodnje, izrade, fazne tehničke kontrole kvaliteta obrade i materijala za izradu, montaže, provere ispravnosti u radu u redovan rad licencnog proizvoda,
 3. Stavljanje na raspolaganje tehničke dokumentacije, opreme, instrumenata i alata neophodnih za izvršenje zadataka stručnjaka Prodavca po ovom Ugovoru,
 4. Korišćenje tehničke pomoći po ovom članu Ugovora ograničava se na teritoriju Jugoslavije, a podrazumeva fabrike Kupca i pogone njegovih domaćih kooperanata,
 5. Prodavac je dužan na početku saradnje po ovom Ugovoru da preda Kupcu pismena uputstva za radni postupak po fazama izrade i operacijama obrade licencnog proizvoda i za faznu kontrolu kvaliteta obrade delova. Ovo uputstvo će biti napisano na _ jeziku i ono predstavlja poslovnu i tehnološku tajnu Prodavca, koja se u pogonima Kupca mora odgovarajuće čuvati.

Član 2.

Tehnička dokumentacija i oprema za rad stručnjaka Prodavca:

Za obavljanje zadataka po ovom Ugovoru Prodavac je obavezan najkasnije u roku do 30 dana, računato od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora, o svom trošku u dolasku i odlasku da obezbedi i u fabrici Kupca svojim stručnjacima da stavi na raspolaganje za rad, kako sledi:

 1. Potpunu tehničku dokumentaciju za rad (detaljni radionički crteži, nacrti, šeme, norme i normativi, tehnički uslovi, hodogrami, kriteriji normi kontrole kvaliteta obrade i dr.);
 2. Oprema, instrumenti i alat za rad.
 3. Radničko i po potrebi zaštitno odelo i priručna sredstva za zaštitu na radu.

Član 3.

Za izvršenje zadataka po ovom Ugovoru Prodavac je obavezan, na pismeni izveštaj Kupca da je u njegovoj fabrici sve pripremljeno za početak rada stručnjaka, da pošalje svoje osoblje, kako sledi:

 • dipl.ing. – profili struke (šef grupe __ ljudi/dana
 • tehničar – profil struke __ ljudi/dana
 • poslovođa __ ljudi/dana
 • majstori – struka, profil (instruktori) __ ljudi/dana

Ugovorne strane sporazumno, u toku rada mogu menjati ovde utvrđeni broj ljudi/dana i pomerati njihovu strukturu. Umanjenje ugovorenog broja ljudi/dana ne moze biti veće od 20%.

Plan i program stručne obuke osobIja u fabrici Kupca, na predlog Prodavca, Ugovorne strane treba da usvoje najkasnije sedam dana pre početka rada stručnjaka Prodavca u fabrici Kupca.

Član 4.

Obaveza Prodavca know-how:

 • da po usvojenom programu obuke osposobi osoblje Kupca za samostalno i kvalitetno obavljanje radnih dužnosti u procesu proizvodnje licencnog proizvoda da bi se na obostrano zadovoljstvo Ugovornih strana ostvarivale postavke i odredbe proizvodno tehničke dokumentacije i projektovani poslovni rezultati u prodaji licencnog proizovoda na domaćem i stranom tržištu,
 • da na pismeni ili/i usmeni zahtev Kupca, bez odlaganja, pruža stavove, stručno mišljenje, savete i praktičnu pomoć za otklanjanje nejasnoća ili teškoća u primeni odredaba proizvodno-tehničke dokumentacije za proizvodnju licencnog proizvoda,
 • da Kupcu ustupi na iskljucivo i trajno korišćenje na teritoriji Jugoslavije, bez ikakvih daljih materijalnih nadoknada sva, izvršenjem obaveza po ovom Ugovoru, od osobija Prodavca stečena proizvodna i radna iskustva, znanja, postupke, recepture, šeme organizacionih i drugih rešenja i slično,
 • da i po sopstvenoj inicijativi ukazuje poslovodnom rukovodstvu u fabrici Kupca na sve mogućnosti racionalnijeg i celishodnijeg rada i postupaka u proizvodnom procesu i pratećim službama (pravilno tumačenje odredaba proizvodno-tehničke dokumentacije za proizvodnju licencnog proizvoda, hodogrami sirovina, gotovih proizvoda poslovne dokumentacije, snabdevanje podacima informacionog sistema, uska grla u proizvodnom procesu i sl.),
 • da obuči osobije Kupca u rukovanju, upotrebi, održavanju, servisiranju i skladištenju licencnog proizvoda.

Član 5.

Obaveze Kupca know-how:

 • da savesno i sa pažnjom dobrog privrednika sledi uputstva i savete prisutnih stručnjaka Prodavca na svim područjima njihove delatnosti u firmi Kupca,
 • da uredno i na vreme izvršava obaveze plaćanja u korist Prodavca po članu 9. ovog Ugovora.
 • da besplatno za Prodavca obezbede od nadležnih organa u svojoj zemiji odobrenje za rad i boravak osoblja Prodavca u preduzeću Kupca isto tako, da obezbedi dozvolu nadležnog organa za unošenje i iznošenje tehničke dokumentacije, opreme, instrumenata i alata za rad stranih stručnjaka po članu l/c ovog Ugovora,
 • da besplatno za Prodavca, šefu grupe stručnjaka stavi na raspolaganje neophodno mu pomoćno osoblje za rad (sekretarica, prevodilac, vozač i dr.) i podesnu radnu prostoriju za tehničke i administrativne poslove sa metalnim ormarom na zaključavanje,
 • da šefu grope stručnjaka Prodavca stavi na raspolaganje odgovarajuću prostoriju, suvu i s ključem, za ostavu opreme, instrumenata i alata,
 • ako je fabrika Kupca udaijena od hotela ili zgrade gde stanuju stručnjaci Prodavca više od dva kilometra, obezbediće im se prevoz u dolasku s posla (putnicki auto za šefa grupe i pomoćnika, za ostalo osobije mali autobus i sl.),
 • Kupac će imenovati jedno odgovarajuće stručno i ovlašćeno lice (tehnicki direktor preduzeća sa kojim će šef grupe stranih stručnjaka sarađivati i prenositi mu poruke za poslovodno rukovodstvo preduzeća Kupca,
 • Kupac je obavezan o svom trošku da osigura lica i imovinu osoblja Prodavca, koje se nalazi na radu u fabrici Kupca. Ovo osiguranje se ima izvršiti protiv svih uobičajenih rizika i to celo vreme trajanja njihovog službenog boravka u Srbiji. Lica moraju biti osigurana protiv svih vrsta nesrećnih slučajeva, povreda i invaliditeta, ili smrti i to na način da premija garantuje unesrećenome ili njegovim naslednicima sva ona materijalna obeštećenja koja bi on dobio u sličnom slučaju u zemlji Prodavca.

Član 6.

Za sve vreme trajanja važnosti ovog Ugovora Prodavac know-how je obavezan da, sva u njegovo istraživačko-razvojnom radu i pogonskim iskustvima ostvarena poboljšanja i tehnička unapređenja koja se mogu dovesti pod know-how, bez posebne naknade, primeni u radu svojih stručnjaka instruktora u fabrici Kupca i tako ih preda Kupcu kroz vršenje zadataka iz člana 1. ovog Ugovora. Ovakva poboljšanja i tehnička unapređenja Prodavac je obavezan odgovarajuće i tehnički da izrazi i kroz crteže i šeme ukaže na prednosti ostvarenih poboljšanja know-how.

Član 7.

Garancija Prodavca:

U vezi sa prenošenjem proizvodnih know-how usluga po ovom Ugovoru i obuke stručnog kadra u fabrici Kupca, Prodavac garantuje sledeće:

 • da je preneti know-how potpun i sasvim odgovarajući i dovoljan za osvajanje i uhodavanje proizvodnje licencnog proizvoda po proizvodno-tehničkoj dokumentaciji iz Ugovora o kupoprodaji licence.
 • da su tehničkom dokumentacijom iz člana 1. ovog Ugovra u sklopu know-how znanja i radnih iskustava za proizvodnju licencnog proizvoda, obuhvaćena poslednja i najnovija dostignuća Prodavca na ovom području, koja i on sam primenjuje u sopstvenim pogonima;
 • da je metod prenošenja know-how znanja i radnih iskustava u proizvodnji licencnog proizvoda u duhu savremenih pravila struke, koja se primenjuju u industriji privredno najrazvijenijih zemalja sveta;
 • da će se u procesu proizvodnje licencnog proizvoda, primenom know-how po ovom Ugovocu, trošiti činioci proizvodnje strogo po normativima iz proizvodno-tehničke dokumentacije (osnovna sirovina, pogonska energija, stručni rad); ovo sve pod uslovom da su oni kvaliteta i bitnih osobina, koje su propisane u odredbama proizvodno-tehničke dokumentacije i radioničke liste materijala.

lspunjenje garancije Prodavca po ovoj tački i članu Ugovora biće utvrđeno na osnovu izvršenog obračuna proizvodnje licencnog proizvoda i poslovnog rezultata (dobit – zarada) na kraju prve i druge godine redovnog rada fabrike Kupca uz primenu tehnologije po Ugovoru o kupoprodaji licence i uz primenu know-how po ovom Ugovoru.

Prodavac garantuje da će licencni proizvod, ostvaren u fabrici Kupca po proizvodno-tehničkoj dokumentaciji iz Ugovora o licenci i uz primenu know-how usluga po ovom Ugovoru, biti u svemu po kvalitetu i drugim za položaj na tržištu odlučujućim osobinama određenim po tehničkoj dokumentaciji, u svemu ravan tim istim proizvodima koji se proizvode u fabrici Prodavca u

Ispunjenje obaveze po ovoj garanciji Prodavca će se ceniti na osnovu prethodno izvršenih stručnih tehničkih i laboratorijskih analiza i testiranja proizvoda i njihovim neposrednim vizuelnim upoređenjem u prisustvu ovlašćenih tehničkih i komercijalnih stručnjaka Ugovornih strana. O nađenom stanju uvek će biti sastavljen zapisnik, koji potpisuju prisutni ovlašćenih predstavnici Ugovornih strana. Ovakva ispitivanja licencnog proizvoda će se vršiti na traženje Kupca najmanje dva puta godišnje u toku celog trajanja važnosti ovog Ugovora i/ili Ugovora o kupoprodaji licence – u zavisnosti od toga koji od njih duže traje.

Prodavac garantuje punu sigurnost ljudi, imovine i zaštitu čovekove radne i životne okoline za vreme obuke i podučavanja radnika i osvajanja i uhodavanja proizvodnje licencnog proizvoda u fabrici Kupca. Pri tome će se uvažavati norme i propisi o sigurnosti ljudi i imovine koje važe u zemljama Ugovornih strana. U radu će biti primenjivani propisi one zemlje koji su strožiji za date uslove rada.

Prodavac garantuje da će osoblje Kupca biti obučeno na način i sa obimom znanja, koji su dostignuti u fabrici prodavca. Troškove puta i boravka osoblja Kupca u ovom slučaju snosi Kupac.

Za slučaj da instruktori Prodavca know-how u toku obuke, uz odgovarajuće obrazloženje, utvrde da neko od osoblja Kupca iz bilo kojih razloga nije podesan za obuku za namenjeno radno mesto, Kupac je dužan ta lica da zameni sa odgovarajućima, koji će postizati željene rezultate u radu.

Prodavac know-how usluga garantuje da je on isključivi vlasnik proizvodnih znanja i iskustava u proizvodnji licencnog proizvoda koji su predmet kupoprodaje po članu 1. ovog Ugovora. Na toj osnovi Prodavac je ovlašćen i u mogućnosti da predmetne know-how usluge ustupa zainteresovanima u svojoj zemlji i u inostranstvu. Ako se pred Kupcem pojavi neko treće lice sa namerom da mu se ospori mogućnost i pravo korišćenja know-how vrednosti po ovom Ugovoru, Prodavac ce Kupcu nadoknaditi sve nastale neposredne i posledicne štete iz takvog stanja.

Član 8.

Cena usluga know-how:

Za obavljanje usluga know-how po članu 1. ovog Ugovora Kupac je dužan da isplati Prodavcu iznos od ___ i slovima ____.

Gornja cena je fiksna i nepromenljiva i ona ne može biti predmet nikakvih naknadnih promena u smislu nastalih pomeranja u visini zarade stručnjaka Prodavca u toku njihovog izvšenja obaveza po ovom Ugovoru.

Osim navedenog u prethodnoj tački ovog člana Ugovora, Prodavcu pripada i nadoknada sledećih troškova, koji za isplatu moraju biti propisno dokumentovani, kao što su:

 1. troškovi upotrebe opreme (amortizacija);
 2. putni i selidbeni troškovi osoblja Prodavca u dolasku i povratku do mesta stanovanja u zemlji Prodavca;
 3. službeni putni troškovi – prevoz putničkim automobilom ili sredstvima javnog saobraćaja (avion, železnica I klasa) i dnevnica u visini po posebnom sporazumu Ugovornih strana;
 4. troškovi telefon, poštarina;
 5. troškovi smeštaja i ishrane osoblja Prodavca i njihovih porodica i džeparac po sporazumu Ugovornih strana;
 6. troškovi medicinske zaštite i lečenja osoblja Prodavca sa njihovim porodicama;
 7. ostali nepomenuti troškovi po sporazumu Ugovornih strana (godišnji odmor i putni troškovi s tim u vezi i dr.);

Član 9.

Uslovi i način plaćanja:

 1. Najkasnije do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, Kupac je obavezan, bankarskim putem, da uruči Prodavcu garanciju jedne prvorazredne banke. Banka-garant ovim preuzima garanciju da će sve obaveze plaćanja od strane Kupca u korist Prodavca u ovom Ugovoru biti uredno i o roku izvršene;
 2. Najkasnije do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, Kupac je obavezan, doznakom kod banke u sedištu Firme Prodavca, na ime avansa da isplati iznos od % i slovima:___. Na iznos primljenog avansa Prodavac ne plaća kamatu. Prodavac je dužan da otpočne sa vraćanjem iznosa primljenog avansa čim se sa naplatom mesečnih obroka dostigne polovina ukupne cene usluga Prodavca po članu 8. ovog Ugovora;
 3. Obaveza plaćanja od strane Kupca po članu 8. ovog Ugovora će se vršiti u mesečnim obrocima, kako sledi:
  • kad je cela usluga Prodavca utvrđena u fiksnom iznosu: Mesečni obrok plaćanja se dobija kad se fiksno utvrđena cena usluga Prodavca podeli sa brojem meseci trajanja ugovorenog roka za vršenje usluga po članu 12. ovog Ugovora.
  • kad je cena usluga Prodavca utvrđena kao plaćanje po ostvarenom efektivnom radnom danu. Iznos mesečnog obroka za isplatu se dobija kad se po evidenciji šefa grupe stručnjaka Prodavca utvrđeni broj efektivno ostvarenih radnih dana pomnoži sa ugovorenim iznosom dnevnica po stepenu stručnosti osoblja PIRODAVCA na radu u fabrici Kupca i to uveća sa iznosom pripadajućih nadoknada po pravdajućim dokumentima na ime nastalih troškova u obračunskom mesecu po ovoj varijanti tačke a) člana 8. ovog Ugovora;
  • faktura sa dokumentima za naplatu dospelog iznosa mesečnog obroka se mora podneti Kupcu najkasnije do 10. dana po isteku obračunskog meseca. Ova faktura Prodavca za svaki mesečni obrok mora da sadrži i podatak o do tada ukupno naplaćenim iznosima po ovom Ugovoru. Kupac je dužan najkasnije u roku do 8. dana, računato od datuma prijema fakture sa dokumentacijom, doznakom preko banke u sedištu firme Prodavca da isplati fakturisani iznos. Ako Kupac ospori ispravnost nekih stavaka iz fakture Prodavca, u tom delu neće biti isplaćen fakturisani iznos dok se stvar ne razjasni izmedu Ugovornih strana; ostatak fakturisanog iznosa koji nije osporen, ima se isplatiti kako je napred utvrđeno. Razloge osporavanja fakturisanog iznosa Kupac je obavezan da dostavi Prodavcu najkasnije do dana dospeća obaveze plaćanja fakturisanog iznosa;
  • konačan obračun i isplata ostatka obaveza po članu 8. 9. i 10. ovog Ugovora Prodavac je dužan da podnese Kupcu zajedno sa fakturom i obračunom promene u ceni po kliznoj skali i ugovorenom dokumentacijom najkasnije do 15. dana posle datuma isteka važnosti ovog Ugovora i/ili obostrano prihvaćenog prestanka daljeg rada stručnjaka Prodavca u fabrici Kupca na zadacima iz člana 1. ovog Ugovora. Ovako fakturisani ukupni iznos Kupac je dužan da isplati putem bankarske doznake na račun firme Prodavca u njegovom sedištu najkasnije za 15 dana posle datuma prijema fakture i dokumentacije 9) Za svaki član zakašnjenja plaćanja po ovom Ugovoru, Kupac je dužan da plati Prodavcu zateznu kamatu u visini od % godišnje.
  • Sva preračunavanja iznosa za plaćanje u ugovorenoj konvertibilnoj valuti će se vršiti po srednjem kursu koji je važio na dan dospeća plaćanja po ovom Ugovoru.

Član 10.

Čuvanje tehničko-tehnoloških tajni:

 • osoblje obe Ugovorne strane koje je zaduženo za ostvarivanje zadataka po ovom Ugovoru, dužno je savesno i sa pažnjom dobrog privrednika da čuva podatke i sadržinu tehničkih, tehnoloških i poslovnih tajni i njihovih poboljšanja koje predstavljaju suštinu usluga tipa know-how koje pružaju stručnjaci Prodavca u fabrici Kupca: ova obaveza podrazumeva dokumentaciju kojom se služi osoblje Ugovornih strana, kao i sva usmena uputstva i znanja u ostvarivanju radnih postupaka u proizvodnom procesu licencnog proizvoda;
 • nadležni rukovodioci obeju Ugovornih strana (tehnički direktor preduzeća Kupca i šef radne grupe Prodavca) su obavezni blagovremeno i u potpunosti da upute sve svoje saradnike i učesnike u ovom poslu, u obavezu čuvanja tajni iz prethodne tačke ovog člana Ugovora;
 • saopštavanje izvesnih podataka trećim licima ili javnosti, moguće je samo uz prethodnu pismenu saglasnost i druge Ugovorne strane;
 • obaveza čuvanja tehničko-tehnoloških i poslovnih tajni iz tačke a) ovog člana Ugovora za obe Ugovorne strane je trajna; ona ne prestaje ni sa prestankom saradnje po ovom Ugovoru niti sa istekom njegove ugovorene važnosti. Ili, obaveza čuvanja tehničko-tehnoloških tajni od obeju Ugovornih strana postoji u toku celog trajanja tekuće važnosti i još tri (3) godine posle prestanka iste po bilo kome osnovu.

Član 12.

Trajanje važnosti Ugovora:

 1. Vršenje obaveza pružanja usluga tipa know-how od strane osob1ja Prodavca u fabrici Kupca mora otpočeti najkasnije __ (___) dana posle datuma stupanja na snagu ovog Ugovora. Privremeno odlaganje ili prekidanje vršenja usluga Prodavca po ovom Ugovoru odgovarajuće produžuju rok završetka obaveza Prodavca;
 2. Sve obaveze Prodavca po članu 1. ovog Ugovora moraju biti završene u roku do ___ meseci, računato od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora. Produženje ili skraćivanje roka iz prethodnog stava ove tačke i člana Ugovora može uslediti samo uz pismenu saglasnost obeju Ugovornih strana;
 3. Rokovi početka, trajanja i završetka svake pojedine obaveze Prodavca iz člana 1. ovog Ugovora utvrđeni su sporazumno izmedu Ugovornih strana terminskim planom, koji je sadržan u prilogu uz ovaj Ugovor.

Član 13.

Prevremeni raskid Ugovora:

Ovaj Ugovor može biti i privremeno raskinut ako nastupi neki od sledećih događaja ili okolnosti: .

 • ako bilo koja od Ugovornih strana padne pod stečaj;
 • ako neka od Ugovornih strana grubo krši odredbe ovog Ugovora, a na pismeno upozorenje druge Ugovorne strane ni u toku narednih 30 dana ne prestane sa daljim kršenjem ugovornih obaveza;
 • ako usled dejstva slučaja više sile bude onemogućeno ili u trajanju dužem od 90 dana bude grubo ometano vršenje usluga stručnjaka Prodavca u fabrici Kupca, a druga Ugovorna strana se ne protivi prevremenom raskidu ovog Ugovora;
 • u slučaju postizanja sporazuma Ugovornih strana po ovom Ugovoru;

Posle stupanja na snagu prevremenog raskida Ugovora Ugovorne strane zadržavaju prava stečena vršenjem odredaba ovog Ugovora u toku trajanja njegove važnosti.

Član 14.

Viša sila:

Slučaj više sile za vreme njegovog delovanja oslobađa Ugovorne strane od izvršenja obaveza po ovom uguvoru ukoliko su one time neposredno pogođene. Dejstvom slučaja više sile pogođena Ugovorna strana obavezna je da, bez odlaganja i na pouzdan način o tome obavesti drugu Ugovornu stranu. U ovom obaveštenju se ima navesti: vrsta, početak i verovatan kraj dejstva slučaja više sile, obim posledica i drugo. Ako dejstvom slučaja više sile pogođena Ugovorna strana ne postupi na ovaj način, ona se nemože pozivati niti pravdati za nevršenje ugovornih obaveza. Pogođena Ugovorna strana dužna je da, na traženje druge Ugovorne strane, pruži verodostojne dokaze u pismenom obliku o stvarnom postojanju i obimu dejstva slučaja više sile i posledicama koje je ono ostavilo za sobom.

Slučajem više sile se smatraju događaji i okolnosti na koje Ugovorne strane stvarno nisu u mogućnosti da utiču da njihovo dejstvo umanje, otklone ili ukinu. To su sledeći događaji i okolnosti: rat, pobuna, mobilizacija, neredi, požar i eksplozija, saobraćajne nesreće, prirodne katastrofe – zemljotresi, poplave, epidemije bolesti, kao i akta nadležnih organa državne vlasti kojima se utiče na mogućnost vršenja ugovornih obaveza, kao i svi drugi događaji i okolnosti, koje po ovom Ugovoru nadležna arbitraža kao takve prizna i proglasi.

Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da sve nastale razlike u mišljenjima i sporove međusobno rešavaju na prijateljski način.

Ako se pokaže da to nije moguće, spor će biti iznet za rešavanje pred _______ a njegove odluke za obe ugovorne strane su obavezne, konačne i odmah izvršne.

Na rešavanje spora iz ovog Ugovora primeniće se materijalno pravo ___.

Član 16.

Prava i obaveze iz ovog Ugovora Ugovorne strane mogu preneti na neko treće lice, samo uz pismeni pristanak druge Ugovorne strane.

Član 17.

Izmene i dopune teksta ovog Ugovora moguće su samo uz pisrneni pristanak obe ugovorne strane i pod uslovom da su predmetne izmene i dopune dozvoljene po postojećim propisima zemalja domicila firmi ugovornih strana.

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga:

 1. Odobre nadležni organi u preduzeima Ugovornih strana.
 2. Odobre nadležni organi u zemljama sedišta Firmi Ugovornih strana.
 3. Kada Kupac izvrši svoje obaveze iz ovog Ugovora, koje tada dospevaju prema Prodavcu:
  • da Prodavcu preda bankarsku potvrdu o izvrsenoj doznaci iznosa avansa po članu 9. ovog Ugovora.
  • dâ bankarsku garanciju za plaćanje po članu 9. ovog Ugovora.

Na dan ispunjenja svih navedenih uslova, biće sačinjen zapisnik izrneđu Ugovornih strana, koji će potpisati od njih ovlašćena lica i od toga dana počinju da teku rokovi vršenja prava i obaveza Ugovornih strana po ovom Ugovoru.

Član 20.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) ravnoglasna primerka na ___ jeziku i u 4 (četiri) ravnoglasna primerka na ___ jeziku od kojih svaka Ugovorna strana dobija po 2 (dva) primerka na svakom od jezika.

Svaki uredno potpisan primerak ovog Ugovora na oba jezika ima značenje originala i proizvodi podjednako pravno dejstvo.

Kupac Prodavac

___________________________ ___________________________

 

Servis računara online zakazivanje