Ugovor o delu – način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa

Servis računara online zakazivanje

Ugovor o delu – način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa

„Odredbom člana 85. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito prihodi po osnovu ugovora o delu.

Osnovica poreza na drugi prihod je oporezivi prihod koji čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, saglasno odredbi člana 85. stav 3. Zakona.

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, saglasno odredbi člana 86. stav 1. Zakona.

Odredbom člana 99. stav 1. tačka 8) Zakona propisano je da po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda utvrđuju se i plaćaju porezi na ostale prihode, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik.

Saglasno odredbi člana 101. Zakona, porez po odbitku iz člana 99. ovog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu ugovorene naknade obračunava se i plaća po stopi od 26%, saglasno članu 7. stav 1. tačka 9) i članu 44. stav 1. tačka 1) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon i 5/2015 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o doprinosima), a za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu na ugovorenu naknadu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, saglasno članu 8. stav 1. tačka 16) i članu 44. stav 1. tačka 2) tog zakona.

Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana (član 28. Zakona o doprinosima).

Doprinose za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, saglasno odredbi člana 57. stav 1. Zakona o doprinosima, isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade.

Imajući u vidu navedeno, prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o delu ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona.

Pored toga, na ugovorenu naknadu po osnovu ugovora o delu obračunavaju se i plaćaju pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje saglasno Zakonu o doprinosima, i to doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a za lice koje nije osigurano po drugom osnovu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Na prihod po osnovu ugovorene naknade, kada je isplatilac pravno lice ili preduzetnik, porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje utvrđuju se i plaćaju po odbitku, što znači da je isplatilac dužan da obračuna, obustavi i uplati porez i doprinose u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Pored toga, ugovorena naknada i drugi prihodi koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja (umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju), ako pojedinačno, odnosno zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na iznos iznad neoporezivog iznosa), kao dodatnog poreza, u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-335/2015-04 od 11.09.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje