Administrativne takse – Tarifa

Servis računara online zakazivanje

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI*

ODELJAK A – TAKSE ZA SPISE I RADNJE ORGANA U REPUBLICI SRBIJI

Iznos takse u dinarima

I. ZAHTEVI
Tarifni broj 1.
Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 280
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se:
1) za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu;
2) kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovim zakonom;
3) za zahtev za ostvarivanje prava na premiju, odnosno regres (podsticaj poljoprivredne proizvodnje);
4) za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
5) za zahtev u carinskom postupku;
6) za zahtev za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke, odnosno za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci, iz Tarifnog broja 21. st. 2. i 3;
7) za zahtev za izdavanje pasoša;
8) za zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i izdavanje priloga koji se moraju podneti uz zahtev.
Tarifni broj 2.
Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu 1.400
Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku 11.510
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Tarifni broj 3.
Za zahtev za otkup stana 1.270
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Tarifni broj 4.
Za zahtev za potvrđivanje rezidentstva, za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenih između Republike Srbije i drugih zemalja, i to:
1) fizičkom licu 1.550
2) pravnom licu 4.220
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.
Tarifni broj 5.
(Brisan)
II. PRAVNI LEKOVI
Tarifni broj 6.
Za žalbu organu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 420
NAPOMENA:
Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.
Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.
Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća za žalbu izjavljenu protiv rešenja donesenog u prvom stepenu po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i žalbu izjavljenu zato što prvostepeni organ nije doneo rešenje u propisanom roku po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.
Tarifni broj 7.
Za žalbu protiv rešenja o prekršaju 1.270
Za žalbu protiv rešenja carinarnice donetom u upravnom postupku 1.550
Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar udruženja 580
Za rešenje po žalbi protiv rešenja Registratora stranih udruženja donesenog u prvom stepenu u vezi sa upisom u Registar stranih udruženja 580
Za žalbu na rešenje Deviznog inspektorata doneto u upravnom postupku 1.730
Tarifni broj 8.
Za vanredni pravni lek 2.460
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za vanredni pravni lek u postupku naknadnog upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.
III. REŠENJA
Tarifni broj 9.
Za rešenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 480
NAPOMENA:
Ako se rešenje donosi po zahtevu više lica, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se prema broju obveznika kojima se rešenje uručuje.
Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja, koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ iz člana 2. ovog zakona.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za rešenje kojim se odlučuje po zahtevu za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.
Tarifni broj 10.
Za rešenje o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti 24.620
IV. UVERENJA
Tarifni broj 11.
Za uverenje, odnosno potvrdu, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 280
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:
1) uverenje, odnosno potvrdu koju organ izdaje stranci, svedoku, veštaku ili tumaču, da su prisustvovali raspravi, odnosno uviđaju, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im to uverenje, odnosno potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada;
2) uverenje, odnosno potvrdu po zahtevu iz Tarifnog broja 4;
3) uverenje koje se izdaje u svrhu dokazivanja da je podnet zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih i druga uverenja koja se izdaju u svrhu ostvarivanja prava na naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.
Tarifni broj 12.
Za uverenje o važenju propisa koje se izdaje radi upotrebe u inostranstvu 1.470
V. PREPISI, OVERE I RAZGLEDANJE SPISA
Tarifni broj 13.
Za prepis akta, odnosno spisa, odnosno za overu prepisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, po polutabaku originala 370
Za prepis akta, odnosno spisa koje organ, na zahtev stranke, vrši na stranom jeziku, po polutabaku originala 370
NAPOMENA:
Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.
Polutabakom, u smislu ovog zakona, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.
Ako je prepis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja.
Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja za overu prepisa, izvoda, odnosno uverenja iz matičnih knjiga, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od odgovarajuće takse.
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za overu priloga koji se moraju podneti uz zahtev za naknadni upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih.
Tarifni broj 14.
Za overu svakog potpisa, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 370
Za overu autentičnosti rukopisa (od svakog polutabaka originala) 210
NAPOMENA:
Ako je rukopis, čija se overa vrši, pisan na stranom jeziku, plaća se taksa u iznosu uvećanom za 100% u odnosu na taksu iz stava 2. ovog tarifnog broja.
Tarifni broj 15.
Za razgledanje spisa kod organa, za svaki započeti sat po 330
Tarifni broj 16.
Za overu prevoda:
1) ako tekst originala ne sadrži više od 100 reči 370
2) ako tekst originala sadrži više od 100 reči plaća se, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za svaki ceo ili započet polutabak po 480
Tarifni broj 17.
Za overu punomoćja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 250
VI. OPOMENA
Tarifni broj 18.
Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 250
VII. SPISI I RADNJE U VEZI SA UPISIMA U REGISTRE
Tarifni broj 19.
Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, i to:
1) po zahtevu za upis u registar 1.400
2) po zahtevu za upis promena u registar 700
3) po zahtevu za brisanje iz registra 1.400
Za uverenje o podacima upisanim u registar, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 700
Tarifni broj 20.
(Brisan)
Tarifni broj 21.
Za rešenje koje se donosi u vezi sa registrovanjem političkih stranaka, i to za:
1) rešenje po prijavi za upis političke stranke u Registar političkih stranaka 14.240
2) rešenje po prijavi za upis promene podataka u Registar političkih stranaka 11.860
3) rešenje po prijavi za obnovu upisa političke stranke u Registar političkih stranaka 11.860
4) rešenje po prijavi za brisanje iz Registra političkih stranaka 11.860
Za overu izjave osnivača o osnivanju političke stranke 70
Za overu izjave člana političke stranke o članstvu u političkoj stranci 70
Za uverenje o podacima upisanim u Registar političkih stranaka 1.360
NAPOMENA:
(Brisana)
Tarifni broj 22.
(Brisan)
Tarifni broj 23.
Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, i to za:
1) rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti sertifikacionih tela 421.840
2) rešenje po žalbi na rešenje o odbijanju zahteva za upis u Registar sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 2.110
3) rešenje o upisu promene podataka u Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 2.110
4) rešenje o brisanju sertifikacionih tela iz Registra sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji 2.110
Tarifni broj 24.
(Brisan)
Tarifni broj 25.
Za prijavu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača 740
Za rešenje po zahtevu za upis u registar stalnih veštaka, odnosno tumača 740
Tarifni broj 26.
Za rešenje po zahtevu za upis u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti 1.400
Za rešenje po zahtevu za upis u Registar izvoznih objekata 1.400
Za rešenje po zahtevu za upis u Registar objekata i dodelu veterinarskog kontrolnog broja 1.400
Za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka iz Registra pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti 1.240
Tarifni broj 27.
Za rešenje koje se donosi u vezi sa upisom u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca, i to:
1) po zahtevu za upis u registar 480
2) po zahtevu za upis promena u registar 480
3) po zahtevu za brisanje iz registra 480
Za uverenje o podacima upisanim u registar sindikata, odnosno udruženja poslodavaca 370
VIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Tarifni broj 28.
Za odobrenje, i to:
1) stranom fizičkom ili pravnom licu da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije 245.480
2) preduzeću da može vršiti transport oružja, municije ili eksplozivnih materijala preko granice Republike Srbije, odnosno preko teritorije Republike Srbije 245.480
3) preduzeću, odnosno drugom pravnom licu da može stavljati u promet eksplozivne materijale na teritoriji Republike Srbije 110.460
4) za prevoz nuklearnih sirovina i materijala preko granice, odnosno preko teritorije Republike Srbije (uvoz, izvoz, tranzit) 13.260
Tarifni broj 29.
Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje ispitivanja oružja, odnosno glavnih delova oružja, odnosno naprava, odnosno municije 25.440
Tarifni broj 30.
Za odobrenje stranom državljaninu za držanje i nošenje oružja i municije, i to:
1) oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 2.820
2) lovačkog oružja i municije u Republici Srbiji, ako ovim zakonom nije drukčije određeno 1.400
3) sportskog oružja i municije u Republici Srbiji 1.400
Za odobrenje stranom državljaninu za prenošenje oružja i municije preko teritorije Republike Srbije 2.820
Tarifni broj 31.
Za rešenje kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu plaća se taksa u visini od 5% od predračunske vrednosti objekta
NAPOMENA:
Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.
Tarifni broj 32.
Za zahtev za izdavanje odobrenja, i to:
1) za nabavljanje vatrenog oružja sa olučenom cevi 5.160
2) za nabavljanje vatrenog oružja sa neolučenom cevi 2.460
3) za nabavljanje posebnog oružja 1.590
4) za nabavljanje oružja sa tetivom, odnosno vazdušnog oružja 1.590
5) za nabavljanje kombinovanog oružja 2.460
6) za nabavljanje delova za oružje 1.100
7) za nabavljanje municije 480
8) za bavljenje prometom oružja i municije koji podnose preduzeća i radnje, pre upisa u sudski registar, odnosno registar radnji 34.380
9) preduzećima i radnjama za popravljanje i prepravljanje oružja 30.690
10) za prevoz oružja, delova za oružje i municije 5.160
11) za promet ugovorene količine oružja i municije između preduzeća, odnosno radnji 5.160
12) za vršenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem 30.690
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, delova za oružje i municije za potrebe streljačke organizacije.
Tarifni broj 33.
Za zahtev za izdavanje oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja, i to:
1) oružnog lista za oružje sa olučenim cevima 5.160
2) oružnog lista za oružje sa neolučenim cevima 2.460
3) oružnog lista za posebno oružje 1.590
4) oružnog lista za oružje sa tetivom 1.590
5) oružnog lista za kombinovano oružje 2.460
6) odobrenja za držanje trofejnog oružja 740
7) odobrenja za držanje oružja za poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekata 2.080
NAPOMENA:
Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju gubitka, plaća se taksa u iznosu od 25% od iznosa odgovarajuće takse za izdavanje oružnog lista iz ovog tarifnog broja. Za zahtev za izdavanje duplikata oružnog lista u slučaju njegove dotrajalosti, odnosno oštećenja, plaća se taksa iz Tarifnog broja 1. uvećana za taksu iz Tarifnog broja 9. Odeljak A ove tarife. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za oružni list, odnosno za odobrenje, za oružje koje se nalazi kod streljačkih organizacija i streljačkih klubova.
Tarifni broj 34.
Za odobrenje strancu za držanje i nošenje lovačkog oružja za vreme lova 2.460
Za odobrenje za iznošenje oružja i municije iz zemlje 480
Tarifni broj 35.**
Za odobrenje za kretanje stranaca odvojeno od grupe na osnovu kolektivne putne isprave 990
Za odobrenje za osnivanje udruženja stranaca 5.160
Za odobrenje strancu da može sazivati i održavati javni skup 5.160
NAPOMENA:
Svaka izmena sadržine prijave javnog skupa kojim se traži odobrenje iz stava 3. ovog tarifnog broja smatra se podnošenjem nove prijave.
Tarifni broj 36.**
(Prestao da važi)
Tarifni broj 37.
Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za:
1) izdavanje putnog lista za strance 1.690
2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 7.360
3) izdavanje putne isprave za izbeglice 3.690
4) izdavanje tranzitne vize (vize B) na graničnom prelazu za jedan tranzit 4.260
5) izdavanje vize za kraći boravak (vize C) na graničnom prelazu, za jedan ulazak, sa rokom važenja do 15 dana 15.420
6) privremeni boravak do tri meseca 10.320
7) privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine 15.460
8) privremeni boravak preko jedne godine 24.450
Za izdavanje odobrenja, i to:
1) odobrenja stranom državljaninu da se može stalno nastaniti u Republici Srbiji 11.240
2) (brisana)
3) odobrenja za letenje civilnih vazduhoplova u vazdušnom prostoru koji se nalazi 300 metara od granične linije 6.140
4) ostalih odobrenja strancima za koja ovim tarifnim brojem nije drukčije propisano 6.180
Za izdavanje, odnosno produženje, i to:
1) izdavanje lične karte za stranca, odnosno privremene lične karte za stranca 4.080
2) izdavanje nalepnice privremenog boravka 380
3) izdavanje nalepnice za stalno nastanjenje 550
4) izdavanje nalepnice za obavezni boravak 1.690
5) produženje roka važenja vize (vize C), sa rokom važenja do 90 dana 15.420
Za izdavanje granične dozvole 10.960
Za rešenje o otvaranju privremenog graničnog prelaza 21.950
Za izdavanje saglasnosti za izgradnju, odnosno za postavljanje objekta, odnosno za promenu namene objekta, odnosno za postavljanje instalacije, opreme i uređaja na području graničnog prelaza 14.060
Za izdavanje saglasnosti za obavljanje granične kontrole van područja graničnog prelaza 14.060
Za izdavanje saglasnosti za donošenje prostornog i urbanističkog plana za prostor uz graničnu liniju 10.960
NAPOMENA:
Za svaku novu vizu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se odgovarajuća taksa.
Taksu za odobrenje za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici Srbiji borave radi školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, kao stipendisti Vlade.
Taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano, preko humanitarnih organizacija registrovanih u Republici Srbiji, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći.
Strani državljani koji su u braku sa državljanima Republike Srbije plaćaju taksu za privremeni boravak u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.
Takse iz stava 1. tač. 4), 5) i 6) iz ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji organizovano dolaze u Republiku Srbiju, kao učesnici na takmičenjima, odnosno skupovima međunarodnog karaktera, odnosno lica u neposrednoj vezi sa učešćem učesnika.
Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš plaća svako upisano lice.
Taksu iz ovog tarifnog broja za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava plaća lice kome je izdata putna isprava, pri čemu se iznos takse za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa licem kome je izdata putna isprava umanjuje za 50% od propisane takse.
Takse iz stava 1. tač. 4), 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici koji su strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji, kao ni lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.
Takse iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se, u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.
Tarifni broj 38.
Za vize za državljane Republike Srbije, i to:
1) Viza „B“ – koja se izdaje na brodsku i pomorsku knjižicu 1.150
2) Viza „M“ – koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma 1.150
3) Viza „S“ – koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja 1.150
Tarifni broj 39.
Za rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, za:
1) izbegla, prognana i raseljena lica 670
2) ostale slučajeve prijema u državljanstvo 16.740
Za rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije po međunarodnim ugovorima 8.370
Za rešenje o utvrđivanju državljanstva Republike Srbije 670
Za zahtev za upis u evidenciju državljana Republike Srbije 1.850
Za rešenje o prestanku državljanstva Republike Srbije 29.770
NAPOMENA:
Za rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje državljanstva, odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26. godina života) plaća se propisana taksa za jedno rešenje.
Tarifni broj 40.
Za zahtev za izdavanje vozačke dozvole 250
Za zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole 250
Za zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat) 250
Za zahtev za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat) 250
Za zahtev za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije 250
Za zahtev za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena 250
Za zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole 250
Za zahtev i prijavu vozača u evidenciju 670
Za izdavanje vozačke dozvole 420
Za izdavanje probne vozačke dozvole 420
Za izdavanje nove vozačke dozvole (duplikat) 860
Za izdavanje nove probne vozačke dozvole (duplikat) 860
Za zamenu strane vozačke dozvole vozačkom dozvolom Republike Srbije 7.520
Za izdavanje obaveštenja o stanju broja kaznenih poena 420
Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole 460
Tarifni broj 41.
Za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) 420
Za zahtev za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba“ 250
Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba“ 250
Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice 250
Za izdavanje potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice 1.820
Za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba“ 690
Za izdavanje nove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) 1.820
Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje kartonskih tablica za privremeno označavanje vozila „Proba“ 5.360
Za rešenje po zahtevu za dobijanje ovlašćenja za izdavanje registracione nalepnice 80.390
Za zahtev i izdavanje odobrenja za utiskivanje broja šasije i motora 1.740
Tarifni broj 42.
Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora 9.130
Za rešenje po zahtevu za utvrđenje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača 91.390
Za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače 79.950
Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača 1.150
Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatak zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena 11.510
Tarifni broj 43.
Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 480
Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila 91.390
Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 5.160
Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila 112.490
Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila 79.950
Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda 580
Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja 1.150
Tarifni broj 44.
Za izdavanje zapisnika o uviđaju 850
Za rešenje po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih priredbi na putevima 11.510
Za rešenje po zahtevu za odobrenje za probnu vožnju 2.460
Za obezbeđenje lica mesta i vršenje uviđaja saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta 12.090
Tarifni broj 45.
Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za izradu pečata državnih i drugih organa 7.360
Tarifni broj 46.
Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:
1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata 25.770
2) po zahtevu za odobrenje – davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju za objekte bruto površine
(1) do 150 m2 10.550
(2) preko 150 m2 do 1.000 m2 22.260
(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2 44.520
(4) preko 5.000 m2 84.360
3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine
(1) do 150 m2 10.550
(2) preko 150 m2 do 1.000 m2 22.260
(3) preko 1.000 m2 do 5.000 m2 44.520
(4) preko 5.000 m2 84.360
4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja 22.260
5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija 748.720
6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija 515.510
7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe 257.760
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po 2.210
Tarifni broj 46a
Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova 1.240
Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa 9.220
Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno – tehničku dokumentaciju) 19.530
Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno – tehničku dokumentaciju) 36.910
Za zahtev za izdavanje – utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite 36.910
Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa 23.020
Za saglasnost na Plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica 11.510
Tarifni broj 47.
Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:
1) za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 29.450
2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara 24.540
3) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija 36.830
4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija 8.590
5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija 5.160
6) za prevoz eksplozivnih materija 5.160
7) za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 29.450
8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu Republike Srbije 990
9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija 740
Za proširenje zahteva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara 4.900
Za proširenje zahteva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite 4.900
Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja 2.460
Tarifni broj 48.
Za potvrdu o podacima iz kaznene evidencije radi osiguranja prava u inostranstvu 480
Tarifni broj 49.
Za izvod iz kaznene evidencije 370
IX. SPISI I RADNJE U CARINSKOM POSTUPKU
Tarifni broj 50.
Za rešenje koje donosi Uprava carina o utvrđivanju evidencionog broja carinskog obveznika 2.930
Za potvrdu koja se izdaje na zahtev stranke u vezi sa:
1) izvršenim uplatama 4.900
2) listama o neplaćenim računima (lista dugovanja) 4.900
3) podacima iz oblasti statistike (o uvozu, izvozu i sl.) 4.900
Tar. br. 51-55.
(Brisani)
Tarifni broj 56.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti prostornih i energetskih uslova, uslova zaštite životne okoline i drugih tehničkih uslova, uslova za rad carinske službe, kao i uslova u pogledu sprovođenja mera carinskog nadzora, radi početka rada slobodne zone 21.080
Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za određivanje područja slobodne zone 21.080
Tarifni broj 57.
Za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) 7.020
NAPOMENA:
Shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, plaća se taksa za razduženje ATA karneta (regulaciona taksa) iz ovog tarifnog broja.
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se, shodno članu 9. Carinske konvencije o karnetu ATA, u slučaju kad ATA karnet nije propisno razdužen i kad se kao dokaz o izvozu robe prihvate podaci o uvozu ili ponovnom uvozu koje su carinski organi druge strane ugovornice unele u ATA karnet, ili potvrdu koju su izdali carinski organi na osnovu podataka iz kupona (vaučer) otkinutog sa karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, ili na osnovu drugog dokaza kojim se potvrđuje da se roba nalazi izvan zemlje uvoza (slučajevi iz člana 8. stav 2. Carinske konvencije o karnetu ATA).
Tarifni broj 58.
Za uverenje (sertifikat) da drumsko motorno vozilo ispunjava tehničke uslove da se može koristiti za prevoz robe na osnovu karneta TIR 7.370
Za odobrenje prevozniku da može da vrši prevoz robe pod karnetom TIR 2.110
Za odobrenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Priloga 4. i 5. Konvencije o kontejnerima 3.200
Tarifni broj 59.
(Brisan)
X. SPISI I RADNJE U VEZI SA RADOM PREDUZEĆA ZA REVIZIJU I REVIZORA
Tarifni broj 60.
Za zahtev za izdavanje dozvole za rad preduzeća za reviziju 34.380
Tarifni broj 61.
Za zahtev za upis u Registar preduzeća za reviziju, i to za:
1) upis u Registar preduzeća za reviziju 3.600
2) upis promena podataka u Registru preduzeća za reviziju 420
3) brisanje iz Registra preduzeća za reviziju 1.760
Za izdavanje izvoda iz Registra preduzeća za reviziju 1.080
Za kopiju sertifikata za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja („Službeni list SRJ“, br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01) 1.080
Za uverenje o položenim ispitima za zvanje ovlašćeni revizor, odnosno revizor, izdatog u skladu sa Zakonom o reviziji računovodstvenih izveštaja („Službeni list SRJ“, br. 30/96, 74/99, 1/00 i 71/01) 1.080
XI. SPISI I RADNJE U OBLASTI OSIGURANJA
Tarifni broj 62.
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole, za:
1) rad organizacije za osiguranje 73.640
2) preregistraciju organizacije za osiguranje 36.830
3) rad agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 24.540
4) preregistraciju agencije za pružanje drugih usluga u osiguranju 12.270
Tarifni broj 63.
Za rešenje po zahtevu za promenu dozvole za rad organizacije za osiguranje 12.270
XII. SPISI I RADNJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Tarifni broj 64.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta kojima se može preneti zarazna bolest 6.520
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja namenjenih za sportska takmičenja, sajmove i izložbe (konji, ribe i sl.) 1.070
Za rešenje o utvrđivanju veterinarsko – sanitarnih uslova za privremeni uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja za priplod, jaja za priplod i reproduktivnog materijala 6.440
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da pošiljka iz stava 6. ovog tarifnog broja u pogledu bezbednosti odgovara uslovima koji su za takvu hranu, odnosno predmete opšte upotrebe propisani u Republici Srbiji 5.580
Za izdavanje veterinarsko – sanitarnih uverenja (sertifikata) pri izvozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i pratećih predmeta, kao i za poljoprivredne proizvode, kojom se potvrđuje da pošiljka ispunjava uslove države uvoznice da te pošiljke potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodima mogle preneti na druge životinje i ljude, a za hranu životinjskog porekla da je ta hrana bezbedna za ishranu 3.250
Za dopunu postojećeg rešenja po zahtevu stranke kojim se utvrđuju veterinarsko – sanitarni uslovi za uvoz ili provoz (tranzit) pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla, jaja za priplod i reproduktivnog materijala i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest 5.690
NAPOMENA:
Ako zemlja uvoznica zahteva da robni uzorak bilja prati fitosertifikat, za taj fitosertifikat plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od takse propisane stavom 5. ovog tarifnog broja.
Tarifni broj 65.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozna klanica i drugi izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz pošiljaka mesa i proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla 8.820
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da izvozni objekti ispunjavaju uslove za izvoz riba, pernate živine za priplod i jaja za priplod (reprodukciju) 8.820
Tarifni broj 66.
Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za proizvodnju ribe, oplođene ikre i mlađi za poribljavanje, odnosno postojanje objekata i opreme za proizvodnju i obezbeđenje stručnog rukovođenja proizvodnjom 3.690
Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za objekat – prodavnicu za promet ribe 3.690
Tarifni broj 67.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima, za:
1) proizvodnju i držanje životinja (farme) 3.720
2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:
(1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 22.340
(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 11.160
(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 3.720
3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 22.340
4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 22.340
5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 11.160
6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 22.340
7) proizvodnju stočne hrane 11.160
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske delatnosti u veterinarskim stanicama, veterinarskim ambulantama, veterinarskim klinikama, centrima za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centrima za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje 11.160
Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo 9.770
Za rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova veterinarske stanice za obavljanje pojedinih stručnih poslova za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja 9.770
Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju stručne poslove veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo 630
Za izdavanje ovlašćenja licima koja obavljaju pojedine stručne poslove za potrebe veterinarske inspekcije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja 630
Tar. br. 68-69.
(Brisani)
Tarifni broj 70.
Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz, odnosno izvoz lekovitih supstancija i mešavina, lekovitih supstancija (poluproizvoda) za proizvodnju gotovih lekova i medicinskih sredstava, za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicina) 6.700
Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji 3.690
Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme 1.970
Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz farmaceutskih sirovina 5.780
NAPOMENA:
Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.
Tarifni broj 71.
Za rešenje iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja, i to:
1) po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje laboratorijskih, farmakološko-toksikoloških i kliničkih ispitivanja lekova za upotrebu u veterinarstvu, odnosno zaštiti bilja (fitomedicini) 13.260
2) po zahtevu za davanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u veterinarskoj medicini 22.340
3) po zahtevu za davanje dozvole za promet na veliko lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 11.160
4) po zahtevu za davanje dozvole za promet na malo lekova koji se koriste u veterinarskoj medicini 11.160
Tarifni broj 72.
Za rešenje u vezi sa organskom proizvodnjom i organskim proizvodima, i to:
1) po zahtevu za odobrenje za primenu materijala za reprodukciju koji nije proizveden metodama organske proizvodnje 480
2) po zahtevu za produženje ili skraćenje prelaznog perioda za uključivanje zemljišne parcele u organsku poljoprivredu 480
Tarifni broj 73.
Za uverenje (sertifikat) o primeni dobre proizvođačke prakse u proizvodnji i kontroli lekova za upotrebu u veterinarstvu 6.680
Tar. br. 74-75.
(Brisani)
Tarifni broj 76.
Za zahtev pravnog lica za davanje ovlašćenja za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 5.580
Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za vršenje kontrole kvaliteta određenih proizvoda 9.310
Za zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata 7.020
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica u pogledu tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za izdavanje sertifikata, odnosno resertifikata i određivanju broja koda 14.060
Za svako sledeće rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje iz stava 4. ovog tarifnog broja 7.020
Tarifni broj 77.
Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti da je tehničko-tehnološka dokumentacija izrađena u skladu sa veterinarsko-sanitarnim uslovima propisanim za tu vrstu objekata, i to za:
1) proizvodnju i držanje životinja 3.720
2) klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog porekla:
(1) većeg obima proizvodnje (industrijski) 22.340
(2) manjeg obima proizvodnje (zanatski) 11.160
(3) objekti (prostorije) u domaćinstvu 3.720
3) prodaju životinja (stočne pijace, otkupna mesta) 22.340
4) prodaju proizvoda životinjskog porekla van poslovnih prostorija (zelene pijace, vašari) 22.340
5) sakupljanje, uskladištenje i preradu sirovina i otpadaka životinjskog porekla 11.160
6) neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa 22.340
7) proizvodnju stočne hrane 11.160
Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 3.720
Za izmenu, odnosno dopunu rešenja o određivanju karantina za uvezene životinje, vrstu i način dijagnostičkih ispitivanja i stručnu organizaciju koja će vršiti ta ispitivanja 700
Za rešenje po zahtevu za određivanje karantina za uvezene pošiljke proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla, semena za veštačko osemenjavanje i oplođenih jajnih ćelija za oplođavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, vrste i načina dijagnostičkih ispitivanja i stručne organizacije koja će vršiti ta ispitivanja 3.720
Tarifni broj 78.
Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća 1.300
Za zahtev za upis u Registar polaznog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća, matičnjaka, šumskih rasadnika i rasadnika ukrasnog drveća i žbunja 1.300
Tar. br. 79-91.
(Brisani)
Tarifni broj 91a
Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari 1.200
Za saglasnost po zahtevu za promenu namene šuma i šumskog zemljišta radi izgradnje objekta za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta (male elektrane i drugi slični objekti, u smislu propisa kojim se uređuje oblast energetike) i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene manja od 15 ha 6.150
XIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Tarifni broj 92.
Za rešenje kojim je data prethodna saglasnost za unošenje naziva „Srbija“ u poslovno ime privrednog subjekta 465.110
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.
Tarifni broj 93.
Za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe 11.240
Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz robe 11.240
Za rešenje po zahtevu za dodelu kvote za izvoz robe 8.430
Tarifni broj 94.
Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to:
1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 2.310
2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 2.310
3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 11.070
4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti 11.070
5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji 2.310
6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji 22.140
7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji 11.070
Tarifni broj 95.
Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, i to:
1) za zahtev za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 2.310
2) za rešenje koje se donosi po zahtevu za ovlašćivanje za obavljanje poslova overavanja merila 7.360
3) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 2.310
4) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja merila 3.690
5) za zahtev za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 2.310
6) za odluku koja se donosi po zahtevu za priznavanje etalona određene veličine za nacionalni etalon te veličine 11.070
7) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila 2.310
8) za rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila 11.070
9) za zahtev za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila 2.310
10) za rešenje koje se donosi po zahtevu za obnavljanje rešenja kojim je privredni subjekt i drugo pravno lice imenovano za ocenjivanje usaglašenosti merila 5.540
11) za zahtev za priznavanje inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti 2.310
12) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostranog uverenja o odobrenju tipa merila, uverenja o overavanju merila, odnosno žigova i drugih znakova usaglašenosti 10.630
Tarifni broj 96.
Za zahtev za mišljenje (sertifikaciju) da se proizvod može posebno označiti nazivom „proizvod starog zanata“, odnosno „proizvod umetničkog zanata“, odnosno „proizvod domaće radinosti“ i stilizovanom oznakom otvorene šake 360
Za mišljenje po zahtevu preduzetnika iz stava 1. ovog tarifnog broja 3.510
Za mišljenje po zahtevu pravnog lica iz stava 1. ovog tarifnog broja 7.020
Tarifni broj 97.
Za odobrenje kompenzacionog posla sa inostranstvom 9.840
Za akt o oslobađanju od carine po osnovu uloga stranog lica 9.840
Za evidentiranje osnivanja preduzeća u inostranstvu, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 7.020
Za evidentiranje statusnih promena u preduzeću u inostranstvu 3.510
Za evidentiranje ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća, odnosno za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 7.020
Za evidentiranje promena ugovora o ulaganju sredstava u strana preduzeća 3.510
Za evidentiranje osnivanja predstavništava i ogranaka u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 7.020
Za evidentiranje statusnih promena u predstavništvu i ogranku u inostranstvu 3.510
Za evidentiranje ugovora o poveravanju stranom licu poslova zastupanja, odnosno prodaji robe sa konsignacionog skladišta, odnosno obavljanju servisne službe u inostranstvu, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 5.630
Za evidentiranje ugovora o zastupanju stranih lica, odnosno ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta, odnosno ugovora o pružanju servisnih usluga, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 9.840
Za evidentiranje ugovora o izvođenju investicionih radova u inostranstvu, odnosno ugovora o ustupanju izvođenja investicionih radova stranom licu u zemlji 9.840
Za evidentiranje ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijske svojine, kao i za brisanje iz evidencije, po svakom zahtevu 9.840
Za evidentiranje aneksa ugovora iz ovog tarifnog broja 3.720
Tarifni broj 98.
Za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene) 16.880
Za dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 11.240
Za sertifikat krajnjeg korisnika pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 7.020
Za međunarodni uvozni sertifikat pri uvozu kontrolisane robe (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 7.020
Za izvod iz Registra lica za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 2.600
Za potvrdu o izdatim dozvolama za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom (naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene) 4.430
Za izmenu i dopunu rešenja za upis u registar lica koja mogu da obavljaju spoljnu trgovinu kontrolisanom robom (naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene) 4.430
Tarifni broj 99.
Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja dampinga 42.190
Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena antidampinške dažbine 28.130
Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja subvencija koje podležu kompenzatornim merama 42.190
Za zahtev za preispitivanje potrebe da se produži primena kompenzatorne dažbine 28.130
Za zahtev za pokretanje postupka za ispitivanje postojanja prekomernog uvoza 42.190
Tarifni broj 100.
Za rešenje, odnosno saopštenje o homologaciji, odnosno za dodeljivanje (proširenje), povlačenje, odbijanje, odnosno prestanak serijske proizvodnje 2.110
Za ispravu o homologaciji 2.110
Tarifni broj 101.
Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju 2.110
Za potvrdu u vezi ispunjenosti uslova propisanih normom „EURO 3“ 2.110
Tarifni broj 102.
Za prijavu za akreditaciju 1.150
Za prijavu za promenu obima akreditacije 1.150
Za prijavu za obnavljanje akreditacije 1.150
Tarifni broj 103.
(Brisan)
Tarifni broj 104.
Za rešenje o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala 1.150
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje da li su ispunjeni uslovi za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala u radnim prostorijama podnosioca zahteva 1.150
XIV. SPISI I RADNJE U VEZI SA PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE
Tarifni broj 105.
Za zahtev nosioca prava intelektualne svojine za zaštitu prava, i to:
1) pojedinačan – ako se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe 2.760
2) opšti – ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana 4.820
3) opšti – ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana 9.540
Tarifni broj 106.
Za rešenje po zahtevu za zaštitu prava intelektualne svojine, i to:
1) za rešenje kojim se odlučuje o pojedinačnom zahtevu koji se odnosi na jednu određenu pošiljku, odnosno količinu robe 2.760
2) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu do godinu dana 4.820
3) za rešenje kojim se odlučuje o opštem zahtevu, koji se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu dužem od godinu dana 9.540
Tarifni broj 107.
Za prijavu za priznanje patenta, i to:
1) do deset patentnih zahteva 7.020
2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 700
Za prijavu za priznanje malog patenta 7.020
Za međunarodnu prijavu patenta, i to:
1) do deset patentnih zahteva 7.020
2) za svaki sledeći patentni zahtev preko deset patentnih zahteva 700
Za dostavljanje primeraka međunarodne prijave patenta međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš od strane Zavoda za intelektualnu svojinu 7.020
Za dostavljanje međunarodne prijave patenta međunarodnom birou kao zavodu primaocu 3.510
Za prijavu za zaštitu topografije integrisanog kola 7.020
Za prijavu za priznanje prava na dizajn, i to:
1) ako prijava sadrži jedan dizajn 5.630
2) ako prijava sadrži dva ili više dizajna, za drugi i svaki sledeći dizajn 4.220
Za prijavu za priznanje žiga, i to:
1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 14.060
2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 2.820
3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 2.820
Za prijavu za priznanje kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, i to:
1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 28.130
2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 4.220
3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 4.220
Za zahtev za međunarodno registrovanje žiga, dizajna, odnosno imena porekla 7.020
Za prijavu za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake 7.020
Za prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake 14.060
NAPOMENA:
Taksa iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 20% od takse propisane ovim tarifnim brojem, ako podnosilac prijave uz prijavu podnese prevod naziva pronalaska i apstrakta na engleskom jeziku.
Taksa iz stava 3. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu uvećanom za 50% u odnosu na taksu propisanu ovim tarifnim brojem, ako je međunarodna prijava patenta podneta u naknadnom roku od 30 dana po isteku roka za ulazak u nacionalnu fazu ispitivanja prijave.
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja umanjena, odnosno uvećana, u skladu sa st. 1. i 2. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 108.
Za zahtev za razdvajanje prijave za priznanje žiga 2.110
Za izdvojenu prijavu za priznanje žiga, odnosno izdvojene prijave za priznanje žiga, za svaku pojedinačnu prijavu, i to:
1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 14.060
2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 2.820
3) za figurativni element ili verbalni znak sa grafičkim rešenjem 2.820
Za zahtev za razdvajanje višestruke prijave dizajna na više pojedinačnih, odnosno višestrukih prijava dizajna, za svaku pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu 2.110
Za izdvojenu pojedinačnu, odnosno višestruku prijavu dizajna, odnosno izdvojene pojedinačne, odnosno višestruke prijave dizajna, za svaku prijavu 2.110
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.
Tarifni broj 109.
Za rezultat ispitivanja podnosilaca prijave za priznanje patenta, zahteva za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, malog patenta, topografije, žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, prava na dizajn, međunarodne prijave patenta, međunarodne prijave žiga, prijave za deponovanje i evidenciju predmeta srodnih prava, prijave za registrovanje imena porekla odnosno geografske oznake, prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, provizornog odbijanja međunarodne registracije žiga 700
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 110.
Za zahtev za suštinsko ispitivanje prijave za priznanje patenta 21.080
Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta ako postoji izveštaj o međunarodnom pretraživanju (rešeršu), odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju 7.020
Za zahtev za suštinsko ispitivanje međunarodne prijave za priznavanje patenta koji se podnosi u naknadnom roku, pored takse iz stava 2. ovog tarifnog broja 4.220
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.
Tarifni broj 111.
Za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, plaća se godišnja taksa, i to za:
1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 9.840
2) četvrtu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 11.950
3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.060
4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 16.880
5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 19.680
6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 22.500
7) devetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 25.310
8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 28.130
9) jedanaestu godinu i svaku sledeću godinu dok patent ne prestane da važi, računajući od dana podnošenja prijave, plaća se taksa iz tačke 8) ovog tarifnog broja uvećana za za svaku godinu preko deset godina po 5.630
NAPOMENA:
Za održavanje prava iz dopunske prijave patenta, odnosno iz dopunskog patenta, godišnja taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 30% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje patenta, odnosno za održavanje patenta, uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Godišnja taksa koja se ne uplati u roku iz stava 2. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako se dopunski patent proglasi osnovnim patentom, od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je proglašen osnovnim patentom, plaća se taksa iz ovog tarifnog broja propisana za osnovni patent.
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, umanjena, odnosno uvećana u skladu sa st. 1. i 3. ove napomene, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 112.
Za održavanje malog patenta plaća se godišnja taksa, i to za:
1) treću godinu, računajući od dana podnošenja prijave 9.840
2) četvrtu godinu računajući od dana podnošenja prijave 11.950
3) petu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 14.060
4) šestu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 16.880
5) sedmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 19.680
6) osmu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 19.680
7) devetu godinu, računajući do dana podnošenja prijave 19.680
8) desetu godinu, računajući od dana podnošenja prijave 19.680
NAPOMENA:
Godišnja taksa za održavanje prava iz prijave za priznanje malog patenta, odnosno za održavanje malog patenta uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije tri meseca pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period.
Godišnja taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.
Tarifni broj 113.
Za zahtev za produženje roka trajanja malog patenta 1.400
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje malog patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 114.
Za registraciju topografije integrisanog kola 14.060
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje topografije integrisanog kola fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 115.
Za održavanje važenja dizajna za period od pet godina, i to za:
1) prvi dizajn 14.060
2) drugi i svaki sledeći dizajn iz serije 9.840
Za održavanje važenja dizajna za period od šeste do dvadesetpete godine plaća se godišnja taksa, i to za:
1) prvi dizajn 8.430
2) drugi i svaki sledeći dizajn 5.630
NAPOMENA:
Taksa za održavanje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine za koju se uplaćuje taksa, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period. Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene, može se uplatiti u roku od šest meseci od početka godine za koju se uplaćuje taksa, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem. Ako je podnosilac prijave za priznanje prava na dizajn fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 116.
Za sticanje, odnosno produženje važenja žiga, za period od deset godina, i to:
1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 28.130
2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 4.220
3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 4.220
Za sticanje, odnosno produženje važenja kolektivnog žiga, odnosno žiga garancije, za period od deset godina, i to:
1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 35.150
2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 4.220
3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 4.220
Za sticanje, odnosno produženje prava ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, i to:
1) za period od tri godine od dana upisa priznatog statusa ovlašćenog korisnika imena porekla u registar ovlašćenih korisnika imena porekla, odnosno upisa ovlašćenog korisnika geografske oznake u registar ovlašćenih korisnika geografske oznake 14.060
2) za svako produženje prava korišćenja imena porekla, odnosno geografske oznake 14.060
NAPOMENA:
Taksa za produženje prava iz ovog tarifnog broja uplaćuje se do početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a najranije šest meseci pre isteka vremena do koga je uplaćena taksa za prethodni period. Taksa koja se ne uplati do početka godine iz stava 1. ove napomene može se uplatiti u naknadnom roku od šest meseci od početka godine u kojoj započinje naredni period zaštite, a plaća se u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Tarifni broj 117.
Za zahtev za razdvajanje žiga 2.110
Za izdvojeni žig, odnosno za izdvojene žigove, za svaki žig, i to:
1) do tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 28.130
2) za svaku sledeću klasu preko tri klase međunarodne klasifikacije roba i usluga 4.220
3) za figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rešenjem 4.220
Tarifni broj 118.
Za upis u registar zastupnika, koji se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, i to za:
1) pravno lice 28.130
2) fizičko lice 14.060
Za obnovu upisa u registar zastupnika, koja se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju patenti, plaća se godišnja taksa, i to za:
1) pravno lice 14.060
2) fizičko lice 7.020
Tarifni broj 119.
Za potvrde, izvode iz registara i uverenja o podacima u vezi sa pravima intelektualne svojine o kojima se vodi službena evidencija 1.400
Za prepis rešenja kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 1.400
Za uverenje o međunarodno registrovanim žigovima, odnosno dizajnu, o kojima se vodi službena evidencija kod organa nadležnog za poslove intelektualne svojine 3.510
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 120.
Za uverenje o pravu prvenstva za prijavu industrijske svojine, i to za:
1) prvo uverenje do deset strana 1.680
2) svako sledeće uverenje istom podnosiocu zahteva do deset strana 420
3) svaku sledeću stranu preko desete strane 30
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 121.
Za zahtev za povraćaj u pređašnje stanje u postupku pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine 3.510
Za predlog za ponovno uspostavljanje prava iz prijave patenta ili priznatog patenta 14.060
Za zahtev za ponovno uspostavljanje prava prvenstva u postupku po međunarodnim prijavama patenata 2.820
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 122.
Za zahtev za produženje roka pred organom nadležnim za poslove intelektualne svojine, i to za:
1) prvi zahtev do 30 dana 1.400
2) svaki sledeći zahtev za svaki započeti mesec produženja roka 2.110
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 123.
Za ispravu o priznatom pravu industrijske svojine 2.820
Za duplikat isprave o priznatom pravu intelektualne svojine 1.400
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 124.
Za zahtev za prestanak žiga zbog nekorišćenja 28.130
Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznavanju patenta, odnosno malog patenta, odnosno rešenja o upisu proširenog evropskog patenta u registar patenata, odnosno žiga, odnosno međunarodno registrovanog žiga 28.130
Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o registrovanom imenu porekla, odnosno geografske oznake porekla, odnosno o priznavanju statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla 28.130
Za predlog za poništaj prava na topografiju 28.130
Za predlog za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na dizajn, i to:
1) rešenja kojim je priznat jedan dizajn 28.130
2) rešenja kojim je (na osnovu višestruke prijave) priznato dva ili više dizajna, pored takse iz tačke 1) ovog stava, za drugi i svaki sledeći dizajn 2.820
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 125.
Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava ili licence patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije 4.220
Za rešenje po zahtevu za upis prenosa prava, odnosno licence, odnosno zaloge, odnosno franšize ili drugih prava žiga, odnosno prava iz prijave za priznanje žiga, odnosno dizajna, i to:
1) ako se zahtev odnosi na jedan žig, odnosno prijavu, odnosno dizajn 4.220
2) ako se zahtev odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 2.820
Tarifni broj 126.
Za rešenje po zahtevu za upis promene prijavljenih ili priznatih prava intelektualne svojine, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 2.110
Ako se zahtev za donošenje rešenja iz stava 1. ovog tarifnog broja odnosi na više žigova, odnosno na više prijava za priznanje žiga, odnosno dizajna, po svakom žigu, odnosno prijavi, odnosno dizajnu 1.400
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 127.
Za rezultat ispitivanja u postupku održavanja u važnosti patenta, odnosno malog patenta, odnosno žiga, odnosno dizajna 700
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 128.
Za zahtev za objavljivanje prijave patenta pre isteka roka od 18 meseci od dana podnošenja prijave 7.020
Za zahtev da se prijava žiga, odnosno dizajna, odnosno prijava za registrovanje imena porekla, odnosno geografske oznake, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla, odnosno za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake, uzme u postupak preko reda 7.020
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta, odnosno malog patenta, odnosno topografije integrisanog kola, odnosno prava na dizajn, fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 129.
Za zahtev da se prijava za priznanje patenta pretvori u prijavu za priznanje malog patenta ili obrnuto 2.820
Za zahtev da se prijava za priznanje patenta, odnosno malog patenta, pretvori u prijavu za priznanje dizajna ili obrnuto 2.820
Za zahtev da se prijava imena porekla pretvori u prijavu geografske oznake ili obrnuto 2.820
Za zahtev da se prijava za priznanje statusa ovlašćenog korisnika imena porekla pretvori u prijavu za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili obrnuto 2.820
Tarifni broj 130.
Za zahtev za prekid postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta, za svaku započetu godinu prekida 7.020
Godišnja taksa za svaku sledeću započetu godinu prekida postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta 1.130
Za zahtev za nastavak postupka prekinutog zbog rešavanja prethodnog pitanja po zahtevu za proširenje dejstva evropske prijave patenta i evropskog patenta 1.130
Tarifni broj 131.
Za dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava 112.490
Za obnovu dozvole iz stava 1. ovog tarifnog broja 112.490
Tarifni broj 132.
Za zahtev da dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, postane osnovna prijava za priznanje patenta, odnosno osnovni patent 2.820
Za zahtev da se dopunska prijava za priznanje patenta, odnosno dopunski patent, veže za novu osnovnu prijavu za priznanje patenta, odnosno za novi osnovni patent 2.820
NAPOMENA:
Ako je podnosilac prijave za priznanje patenta fizičko lice, taksa iz ovog tarifnog broja, plaća se u iznosu umanjenom za 50%.
Tarifni broj 133.
Za zahtev za davanje prinudne licence 21.080
Tarifni broj 134.
Za unošenje u evidenciju i deponovanje primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava 7.020
XV. SPISI I RADNJE U OBLASTI GEOLOGIJE, RUDARSTVA I ENERGETIKE
Tarifni broj 135.
Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju 4.240
Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina 74.400
Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:
1) za odobrenje za istraživanje 55.810
2) za produžetak istražnog prava 18.590
3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 111.630
4) za ispiranje plemenitih metala 7.360
5) za izvođenje rudarskih radova 93.010
6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu 37.220
7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu 74.400
8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija 14.720
9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina 49.210
10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima 224.970
11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata 112.490
12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata 112.490
13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja 97.660
Tarifni broj 136.
Za rešenje o odobravanju puštanja u probni rad i upotrebu gasovoda, odnosno naftovoda, odnosno produktovoda, za međunarodni ili magistralni transport 36.830
Tarifni broj 137.
Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja gasovoda, naftovoda i produktovoda 7.360
Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda 7.360
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja, odnosno izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda 44.180
Tarifni broj 138.
Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda 7.360
Tarifni broj 139.
Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole 5.580
Za rešenje kojim se daje energetska dozvola za izgradnju novih, odnosno za rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole – 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata
NAPOMENA:
Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.
Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.
Tarifni broj 140.
Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 28.130
Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti lica za obavljanje poslova na održavanju objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti 4.220
Tarifni broj 141.
Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije 1.850
Za rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja 18.590
Tarifni broj 142.
Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrejača vode i pregrejača para, parnih sudova pod pritiskom) koji se vrši po zahtevu korisnika 7.360
XVI. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREVOZA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
Tarifni broj 143.
Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju 250
Za rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju i upisu u registar prevoznika 740
Za rešenje o izdavanju odobrenja za prevoz opasnih materija, izuzev eksplozivnih u drumskom i železničkom saobraćaju 1.470
Za rešenje o upisu u registar redova vožnje u međumesnom i međurepubličkom prevozu u drumskom saobraćaju 7.360
Za potvrdu o obavljanju unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju 1.210
Za rešenje koje se donosi na osnovu zahteva za tehničko regulisanje saobraćaja na magistralnom i regionalnom putu 14.720
Za saglasnost za određivanje pravca magistralnog i regionalnog puta kroz grad ili drugo naseljeno mesto 14.720
Za rešenje o trajnom obustavljanju, odnosno privremenom prekidu međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 5.890
Za rešenje o odbijanju zahteva za trajno obustavljanje, odnosno privremeni prekid međunarodnog javnog linijskog prevoza putnika 5.890
Tarifni broj 144.
Za odobrenje reda vožnje, cenovnika i itinerera, za:
1) prvi primerak 4.900
2) svaki sledeći primerak 990
Tarifni broj 145.
Za bilateralnu dozvolu za međunarodni javni linijski prevoz putnika za deo relacije preko teritorije Republike Srbije, za svaku liniju 29.450
Za tranzitnu dozvolu stranom prevozniku za međunarodni javni linijski prevoz putnika 49.110
Za dozvolu za obavljanje vožnje praznog autobusa od mesta polaska do mesta odredišta i prevoz putnika u povratku, odnosno za dozvolu za obavljanje ostalih povremenih prevoza, odnosno za dozvolu za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika u međunarodnom javnom vanlinijskom prevozu stranom prevozniku, i to:
1) u bilateralnom saobraćaju 13.740
2) u tranzitnom saobraćaju 19.640
Za odgovarajuću stranu dozvolu za međunarodni javni vanlinijski prevoz putnika domaćem prevozniku 1.540
Za rešenje o ispunjavanju uslova za autobuske stanice za međunarodni javni prevoz putnika 147.290
Za dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe 1.840
Za posebnu dozvolu za bilateralni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu 29.450
Za posebnu dozvolu za tranzitni prevoz, koju na osnovu odluke organa nadležnog za poslove saobraćaja, izdaju carinski organi na graničnom prelazu 6.620
Za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 1.840
Za rešenje o dodeli strane vremenske dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku 1.360
Za rešenje o dodeli CEMT dozvole, i to:
1) za kratkoročnu dozvolu 1.360
2) za dugoročnu dozvolu 21.730
Za dozvolu za međunarodni vangabaritni prevoz stvari na teritoriji Republike Srbije stranom prevozniku, i to:
1) u bilateralnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 2.930
2) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.470
3) u tranzitnom prevozu za prevoz vučnim vozilom 4.900
4) za svako sledeće vučno vozilo po istoj dozvoli 1.470
Za dozvolu za obavljanje kabotaže stranom prevozniku 73.640
NAPOMENA:
Za svaku sledeću dozvolu za međunarodni linijski prevoz putnika, za domaće i strane prevoznike, taksa se plaća u iznosu umanjenom za 50% od iznosa takse iz st. 1. i 2. ovog tarifnog broja.
Pri raspodeli u interventnim slučajevima, za rešenje o dodeli strane pojedinačne dozvole za međunarodni javni prevoz stvari domaćem prevozniku iz stava 9. ovog tarifnog broja, taksa se plaća u iznosu uvećanom za 50% od takse propisane stavom 9. ovog tarifnog broja.
Iznos takse u dinarima
Tarifni broj 146.
Za zahtev za izdavanje potvrde o tehničkim uslovima koje ispunjava vozilo za međunarodni i javni prevoz u drumskom saobraćaju 1.360
Tarifni broj 147.
Za overu tehničke dokumentacije za izvođenje radova na periodičnom održavanju državnih puteva plaća se 0,2% od predračunske vrednosti radova
Za rešenje po zahtevu za odobravanje tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima prvog i drugog reda 14.060
Za rešenje po zahtevu za produžavanje roka važenja izdatog rešenja za tehničko regulisanje saobraćaja na državnim putevima 7.020
Za rešenje inspektora za državne puteve zbog neizvršavanja naloga iz zapisnika, i to:
1) do tri naloga za izvršenje 9.840
2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.820
Za zaključak o dozvoli izvršenja, zbog nepostupanja po rešenju inspektora za državne puteve, i to:
1) do tri naloga 9.840
2) po svakom nalogu za izvršenje preko tri naloga 2.820
Za izdavanje tehničke dokumentacije o putevima na revers, po svesci (knjizi) po danu 2.820
NAPOMENA:
Predračunska vrednost objekta, odnosno radova iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.
Ako se donosi jedno rešenje po zahtevu više lica, taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje uručuje.
Ako se donosi jedan zaključak o dozvoli izvršenja po zahtevu više lica, taksa iz stava 5. ovog tarifnog broja plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se zaključak o dozvoli izvršenja uručuje.
Tarifni broj 148.
Za rešenje kojim se odobrava izgradnja prototipa železničkih voznih sredstava – 0,3% od predračunske vrednosti projekta
Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava – 0,6% od vrednosti vozila
Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila – 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila
Za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu – 0,6% od vrednosti novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu
Za rešenje po zahtevu za odobrenje tehničke dokumentacije koja se odnosi na izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno modernizaciju železničke infrastrukture 21.080
Za rešenje po zahtevu za saglasnost na akt o uslovima za izgradnju, odnosno rekonstrukciju, odnosno održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, železničkih voznih sredstava i drugih sredstava i za organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja na industrijskom koloseku 21.080
NAPOMENA:
Predračunska vrednost po projektu iz stava 1. ovog tarifnog broja usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.
Taksa iz st. 1. do 4. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.
XVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
Tarifni broj 149.
Za rešenje po zahtevu za odobrenje prvog upisa plovnog objekta unutrašnje plovidbe u registar, i to:
1) po zahtevu za odobrenje prvog upisa u list „A“ uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe za sve brodove i ploveće naprave sa sopstvenim pogonom preko 150 Kw, kao i za brodove i ploveće naprave bez sopstvenog pogona preko 300 tona nosivosti 44.180
2) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za čamce i ploveća postrojenja koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe 2.210
3) po zahtevu za odobrenje prvog upisa za plovne objekte, izuzev plovnih objekata iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja 8.820
Tarifni broj 150.
Za rešenje kojim se određuje pozivni znak čamca:
1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 2.420
2) stranom pravnom ili fizičkom licu 4.850
Za rešenje kojim se određuje ime, oznaka, kapetanija upisa i pozivni znak broda:
1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 5.890
2) stranom pravnom ili fizičkom licu 11.790
Tarifni broj 151.
Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik pomorskih brodova, i to:
1) do 5.000 NT 58.920
2) preko 5.000 do 15.000 NT 73.640
3) preko 15.000 do 30.000 NT 98.200
4) preko 30.000 do 50.000 NT 196.400
5) preko 50.000 NT 220.930
Tarifni broj 152.
Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:
1) do 500 Kw 61.370
2) preko 500 Kw do 1.000 Kw 88.370
3) preko 1.000 Kw 122.740
Za odobrenje stranom pravnom ili stranom fizičkom licu za upis broda u upisnik brodova unutrašnje plovidbe, i to:
1) do 500 TN 29.450
2) preko 500 TN do 1.000 TN 44.180
3) preko 1.000 do 2.000 TN 147.290
4) preko 2.000 TN 196.400
Tarifni broj 153.
Za zahtev za:
1) izdavanje brodskih isprava, odnosno knjiga brodova unutrašnje plovidbe 2.230
2) izdavanje duplikata, odnosno za izmenu podataka, odnosno za produženje, odnosno za zamenu brodskih isprava i knjiga 1.100
3) izdavanje brodske knjižice, odnosno dozvole za ukrcanje, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 2.230
4) izdavanje duplikata, odnosno izmenu podataka, odnosno zamenu brodske knjižice, odnosno ovlašćenja za vršenje poslova na brodu unutrašnje plovidbe 1.100
5) obavljanje osnovnog, odnosno redovnog, odnosno vanrednog pregleda čamca i plovećeg postrojenja 750
6) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu plovidbene dozvole za čamac, odnosno za ploveće postrojenje 570
7) polaganje ispita za zvanje u unutrašnjoj plovidbi 1.100
8) polaganje ispita za upravljača i rukovaoca čamca 750
9) izdavanje duplikata, odnosno za zamenu uverenja za upravljača i rukovaoca čamca 750
10) izdavanje potvrde o brisanju broda iz upisnika brodova unutrašnje plovidbe 2.050
11) overu zapisnika o šteti, odnosno havariji plovnih objekata 1.300
Tarifni broj 154.
Za rešenje, i to:
1) o upisu promena u list „A“ uloška glavne knjige upisnika brodova unutrašnje plovidbe 5.580
2) o sprovođenju uknjižbe, odnosno predbeležbe, odnosno zabeležbe, odnosno prenosa upisa broda, odnosno brisanje broda, odnosno drugih promena 2.780
3) o brisanju, odnosno o izvršenom brisanju iz upisnika, odnosno o promeni tehničkih karakteristika i drugim promenama čamca, odnosno plovećeg postrojenja 570
4) o nautičkim uslovima o izvođenju radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, odnosno održavanju hidrotehničkih objekata, luka, pristaništa, odnosno regulaciji na unutrašnjim plovnim putevima i obalama, odnosno eksploataciji peska ili šljunka, tovarišta, deponija, kao i radova na izgradnji svih vrsta vodova i kablova koji premošćavaju plovne puteve 22.340
5) o nautičkim uslovima za splav-restorane, nautičke klubove i marine 9.310
6) po zahtevu za izdavanje odobrenja za poseban rečni transport 22.340
7) po zahtevu za izdavanje odobrenja za praćenje i nadgledanje poslova na vodi sredstvima prevoza lučke kapetanije (po času) 7.440
8) po zahtevu za izdavanje odobrenja za utovar-istovar naftnih proizvoda i opasnih materija 35.340
9) po zahtevu za utvrđivanje količine robe u brodu unutrašnje plovidbe (bez obzira na kapacitet), konstataciju stanja i havarije robe, odnosno konstataciju stanja ambalaže 13.020
10) po zahtevu za izdavanje nautičkih uslova za vršenje javnog prevoza u rečnom saobraćaju 9.310
11) o utvrđivanju minimalnog broja članova posade brodova unutrašnje plovidbe, odnosno plovećih naprava i skela 2.230
12) po zahtevu za odobrenje za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima domaćem pravnom ili fizičkom licu 22.340
13) po zahtevu za izdavanje dozvole stranom ovlašćenom licu za vađenje potonule stvari na unutrašnjim plovnim putevima 130.230
14) priznavanju zvanja članu posade broda 3.720
15) po zahtevu za odobrenje za održavanje sportskih i drugih manifestacija na unutrašnjim plovnim putevima 5.580
16) o probnoj vožnji broda unutrašnje plovidbe 9.310
17) po zahtevu za odobrenje za plovidbu stranih jahti ili čamaca unutrašnjim plovnim putevima 6.520
18) po zahtevu za odobrenje za pristajanje plovila van graničnog prelaza 7.440
Tarifni broj 155.
Za izvode iz:
1) upisnika brodova unutrašnje plovidbe 1.850
2) upisnika čamaca i plovećih postrojenja 570
3) registra reda plovidbe 2.780
4) brodarske knjižice 570
Tarifni broj 156.
Za odobrenje stranom licu za uplovljenje u plovne puteve u unutrašnjim vodama 39.280
Tarifni broj 157.
Za dozvolu stranom licu da može vršiti kabotažni prevoz putnika i stvari na unutrašnjim vodama 98.200
XVIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI VAZDUŠNE PLOVIDBE
Tarifni broj 158.
Za upis vlasnika, odnosno korisnika u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije, za:
1) vazduhoplov transportne kategorije 14.720
2) vazduhoplov opšte kategorije 7.360
3) vazduhoplov posebne kategorije 3.690
Za upis pravnog ili fizičkog lica u Evidenciju letilica kao vlasnika, odnosno korisnika 2.210
Za uverenje, odnosno za produženje uverenja o plovidbenosti vazduhoplova:
1) transportne kategorije 7.370
2) opšte kategorije 4.910
Za izdavanje, odnosno za produženje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova 3.690
Za dozvolu za upotrebu vazduhoplova posebne kategorije 2.460
Tarifni broj 159.
Za rešenje:
1) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, za brisanje iz registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije 4.420
2) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilice, za brisanje iz Evidencije letilica 1.100
3) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za upis vlasništva aerodroma u Upisnik aerodroma 8.820
4) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za upis letilišta u Upisnik letilišta 4.420
5) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za upis terena u Evidenciju terena 2.210
6) o promeni podataka u Upisniku aerodroma 4.420
7) o promeni podataka u Upisniku letilišta 2.210
8) o promeni podataka u Evidenciji terena 1.100
9) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika aerodroma, za brisanje aerodroma iz Upisnika aerodroma 4.420
10) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika letilišta, za brisanje letilišta iz Upisnika letilišta 2.210
11) po zahtevu vlasnika, odnosno korisnika terena, za brisanje terena iz Evidencije terena 1.100
12) o promeni podataka u registru civilnih vazduhoplova Republike Srbije, odnosno Evidenciji letilica, odnosno Registru vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja 3.690
13) o upisu založnog prava 3.690
Za izvod, odnosno za prepis dokumenta, iz:
1) registra civilnih vazduhoplova Republike Srbije 3.690
2) Evidencije letilica 2.210
3) Upisnika aerodroma 4.420
4) Upisnika letilišta 4.420
5) Registra vazduhoplovno ovlašćenog osoblja 1.210
Za uverenje o:
1) jačini buke 3.690
2) emisiji gasova pri sagorevanju 3.720
Za izdavanje dozvole za upotrebu padobrana za spasavanje 770
Za odobrenje programa tehničkog održavanja vazduhoplova, za:
1) vazduhoplov transportne kategorije 22.080
2) vazduhoplov opšte kategorije 4.420
3) vazduhoplov posebne kategorije 4.420
4) motor, elisu, opremu i padobran 2.210
Za odobrenje ugovora o uzimanju, odnosno o davanju vazduhoplova u zakup 3.690
Tarifni broj 160.
Za uverenje o tipu transportne kategorije, za:
1) vazduhoplov 220.930
2) motor 73.640
3) elisu 49.110
4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 49.110
Za uverenje o tipu opšte kategorije, za:
1) vazduhoplov 73.640
2) motor 49.110
3) elisu 24.540
4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 24.540
Za uverenje o tipu posebne kategorije, za:
1) vazduhoplov 24.540
2) motor 12.270
3) elisu 9.810
4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 9.810
Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu transportne kategorije, za:
1) vazduhoplov 73.640
2) motor 49.110
3) elisu 4.900
4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 24.540
Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu opšte kategorije, za:
1) vazduhoplov 49.110
2) motor 36.830
3) elisu 12.270
4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 12.270
Za uverenje o priznavanju dokumenata o tipu posebne kategorije, za:
1) vazduhoplov 12.270
2) motor 6.140
3) elisu 4.900
4) vazduhoplovni proizvod kojem se mimo vazduhoplova utvrđuje tip 4.900
Za uverenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju, ispitivanje radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:
1) vazduhoplov transportne kategorije 122.740
2) motor i elisu 49.110
3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 49.110
4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 36.830
5) vazduhoplov posebne namene 7.360
6) padobran 7.360
Za uverenje o priznavanju stranog dokumenta o osposobljenosti za proizvodnju i ispitivanje, radi utvrđivanja tipa i održavanje, za:
1) vazduhoplov transportne kategorije 36.830
2) motor i elisu 18.400
3) dvomotorni vazduhoplov opšte kategorije 18.400
4) jednomotorni vazduhoplov opšte kategorije 8.820
5) vazduhoplov posebne kategorije 2.210
6) padobran 2.210
Tarifni broj 161.
Za odobrenje strancu da može biti član posade vazduhoplova Republike Srbije, koji se koristi u javnom avio-transportu 7.360
Za duplikat dozvole za vazduhoplovno ovlašćeno osoblje 740
Tarifni broj 162.
Za dozvolu za:
1) uspostavljanje linije u međunarodnom redovnom aviotransportu 22.080
2) obavljanje čarter letova 22.080
Za odobrenje:
1) rute za panoramsko letenje 12.270
2) priručnika o operativnim postupcima prevoza za sopstvene potrebe 22.080
3) priručnika o organizaciji letačkih aktivnosti 22.080
Za davanje saglasnosti za organizaciju takmičenja sportskog i amaterskog letenja 250
XIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA I IZGRADNJE
Tarifni broj 163.
Za zahtev za davanje stručnog mišljenja o prostornim i urbanističkim planovima 4.900
Tarifni broj 164.
Za potvrdu o kontroli temelja građevinskih objekata 1.470
Tarifni broj 165.
Za rešenje koje donosi organ u vršenju poverenih poslova kojima se odobrava izgradnja objekta (stalnog ili privremenog) plaća se taksa, i to:
1) za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi 250
2) za svaki građevinski objekat, osim objekta iz tačke 1) ovog tarifnog broja 740
NAPOMENA:
Za rešenje kojim se na postojećem objektu odobrava rekonstrukcija, doziđivanje, nadziđivanje, adaptacija i dr. plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse iz ovog tarifnog broja.
Tarifni broj 166.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata 21.800
Tarifni broj 167.
Za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova, ako ovim zakonom nije drukčije propisano
NAPOMENA:
Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.
Tarifni broj 168.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje radova po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta 23.200
Tarifni broj 169.
Za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata plaća se taksa od 0,3% na predračunsku vrednost
NAPOMENA:
Predračunska vrednost po objektu usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu kada je zahtev podnet.
Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.
Tarifni broj 170.
Za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova
Za rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad, plaća se taksa od 0,1% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radova
Za rešenje kojim se odobrava upotreba objekta, osim u slučaju iz stava 1. ovog tarifnog broja, plaća se taksa od 0,2% na predračunsku vrednost objekta, odnosno radov
NAPOMENA: Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja.
Tarifni broj 171.
Za rešenje o odobrenju lokacije, izgradnje, puštanja u probni rad, puštanja u rad i trajni prestanak rada nuklearnog objekta 36.830
XX. SPISI I RADNJE U OBLASTI OBRAZOVANJA
Tarifni broj 172.
Za rešenje po zahtevu za:
1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda 14.720
2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine 5.160
3) nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno priznavanje strane školske javne isprave, za:
(1) osnovno obrazovanje 2.460
(2) srednje obrazovanje 4.900
4) priznavanje strane visokoškolske isprave 9.810
5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole 6.140
Tarifni broj 173.
Za dozvolu za rad visokoškolske ustanove 21.080
Za izmenu, odnosno dopunu dozvole za rad visokoškolske ustanove 14.060
Za uverenje, odnosno potvrdu o podacima iz registra koji vodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja 1.400
Tarifni broj 174.
Za duplikat javne isprave koju izdaje osnovna, odnosno srednja škola 740
Za novu javnu ispravu koju izdaje ustanova u oblasti visokog obrazovanja 740
Za duplikat dozvole za rad – licence 1.400
Za izvod iz registra koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema vaspitanja i obrazovanja, koji se odnosi na podatke o oduzimanju i suspenziji licence 620
XXI. SPISI I RADNJE U VEZI SA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM I INOVACIONOM DELATNOŠĆU
Tarifni broj 175.
Za spise i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću, i to za:
1) akt o ispunjenosti uslova za sticanje naučnih zvanja 2.460
2) akt o upisu u registar istraživača 700
3) akt o ispunjenosti uslova za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa i upis u registar naučnoistraživačkih organizacija čiji osnivač nije Republika Srbija 12.270
4) rešenje o registraciji inovacione organizacije, odnosno o registrovanju privrednog društva za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti i upis u registar inovacione delatnosti 5.630
5) rešenje o upisu fizičkog lica u registar inovacione delatnosti 700
6) prijavu naučnoistraživačkog, odnosno inovacionog, odnosno drugog projekta koji se finansira iz sredstava budžeta 2.460
XXII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZDRAVLJA
Tarifni broj 176.
Za rešenje koje se donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor, i to za:
1) rešenje kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi i daje sanitarna saglasnost na idejni projekat za objekte, i to:
(1) do 100 m2 7.360
(2) preko 100 m2 do 400 m2 14.720
(3) preko 400 m2 29.450
2) rešenje kojim se utvrđuje da li je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarna saglasnost za korišćenje objekta:
(1) do 100 m2 7.360
(2) preko 100 m2 do 400 m2 14.720
(3) preko 400 m2 29.450
Tarifni broj 177.
Za rešenja kojima se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja, i to:
1) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe 22.080
2) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (super analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti 22.080
3) da zdravstvene organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme, za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) vode koja služi za javno snabdevanje stanovništva kao voda za piće, radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti 17.180
4) da zdravstvene i druge organizacije ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme za vršenje laboratorijskih ispitivanja (analiza) uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe 17.180
Tarifni broj 178.
Za rešenje u primeni propisa kojima se uređuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju, kojim se određuju:
1) zdravstvene ustanove (referens laboratorije) koje mogu vršiti laboratorijsko ispitivanje uzročnika i prenosilaca zaraznih bolesti i proveravanje laboratorijskih ispitivanja radi utvrđivanja dijagnoze 17.180
2) pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove da vrše dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 17.180
Za izdavanje odgovarajućeg dokaza o deratizaciji, odnosno izdavanje dokaza o oslobođenju od deratizacije 3.690
Tarifni broj 179.
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za uvođenje metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi 3.100
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole zdravstvenim radnicima za obavljanje metoda i postupaka tradicionalne medicine 3.100
Tarifni broj 180.
Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti kojom se odobrava uvoz, odnosno izvoz lekova, medicinskih sredstava, supstanci (aktivnih farmaceutskih supstanci), kombinacije supstanci za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 10.550
Za potvrdu da se lekovi ne proizvode u Republici Srbiji 3.690
Za potvrdu da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji 1.720
Za potvrdu za uvoz specifične opreme, uređaja i instrumenata za zdravstvo, kao i rezervne delove i potrošni materijal radi opremanja preduzeća u skladu sa programom razvoja zdravstva u Republici Srbiji 1.720
Za rešenje, odnosno mišljenje o načinu plaćanja uvoza lekova, medicinskih sredstava i medicinske opreme 1.970
Za saglasnost kojom se odobrava uvoz i izvoz ljudske krvi, krvnih globulina, serumskih globulina, hemoglobina, modifikovanih imunoloških proizvoda, vakcina, žlezda i ostalih organa, ekstrakata žlezda i ostalih organa, odnosno kultura mikroorganizama (osim kvasca) 9.840
NAPOMENA:
Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti za uvoz robnih uzoraka iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od propisane takse.
Tarifni broj 181.
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuju supstance koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, i to:
1) za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno prometa prekursora prve, druge ili treće kategorije 28.130
2) za uvoz, odnosno izvoz, odnosno tranzit prekursora prve, druge i treće kategorije, kao i supstanci van spiska (API) koje se mogu zloupotrebiti u oblasti opojnih droga 10.550
3) za upotrebu prekursora prve, druge i treće kategorije 11.240
Tarifni broj 182.
Za rešenje po zahtevu za vršenje laboratorijskih ispitivanja lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 42.190
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za proizvodnju medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 70.320
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet na veliko lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini 35.150
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet medicinskih sredstava na malo u specijalizovanim prodavnicama 23.910
Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za izradu galenskih lekova 28.130
NAPOMENA:
Za svako sledeće rešenje iz ovog tarifnog broja koje se izdaje podnosiocu zahteva kome je već izdato jedno rešenje, plaća se taksa u iznosu umanjenom za 50% od odgovarajuće takse propisane ovim tarifnim brojem.
Tarifni broj 183.
Za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre proizvođačke prakse u proizvodnji lekova za upotrebu u humanoj medicini, odnosno za uverenje (sertifikat) o primeni smernica Dobre laboratorijske prakse 28.130
Tarifni broj 184.
Za rešenje po zahtevu za odobrenje za proizvodnju opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance) 35.150
Za rešenje po zahtevu za dozvolu za uvoz, odnosno izvoz opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance) 11.240
Za rešenje po zahtevu za odobrenje za gajenje maka koji je namenjen za proizvodnju opojnih droga 14.060
Za rešenje po zahtevu za odobrenje za promet na veliko opojnih droga (opojne droge i psihotropne supstance) 16.880
Tarifni broj 185.
Za rešenje o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite u područjima na kojima se nalaze izvorišta vodosnabdevanja 17.180
XXIII. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Tarifni broj 186.
Za zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja 1.850
Za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 1.850
Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:
1) do 100 m2 37.220
2) preko 100 m2 do 1.000 m2 72.550
3) preko 1.000 m2 119.060
Za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja:
1) do 100 m2 32.130
2) preko 100 m2 do 1.000 m2 62.650
3) preko 1.000 m2 102.820
Za ažuriranje studije o proceni uticaja, i to:
1) za zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja 1.850
2) za zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja:
(1) do 100 m2 9.310
(2) preko 100 m2 do 1.000 m2 18.590
(3) preko 1.000 m2 37.220
Tarifni broj 187.
Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:
1) obične vode:
(1) do 10 l/sekundi 28.130
(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi 42.190
(3) preko 100 l/sekundi 56.250
2) mineralne vode:
(1) do 5 l/sekundi 42.190
(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi 56.250
(3) preko 10 l/sekundi 84.360
Tarifni broj 188.
Za zahtev za izdavanje saglasnosti za korišćenje prirodnih resursa i dobara 56.250
Za zahtev za izdavanje saglasnosti na projekat rekultivacije, odnosno sanacije 7.440
Tarifni broj 189.
Za dozvolu za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva 3.020
Za dozvolu za uvoz ili izvoz zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva 3.020
Za dozvolu za sakupljanje strogo zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke, obrazovne svrhe, svrhe upravljanja populacijama, ponovnog naseljavanja, ponovnog unošenja i uzgoja u in situ i ex situ uslovima 3.020
Za rešenje za sprečavanje ozbiljnih šteta na usevima, stoci, šumama, ribnjacima i vodi 3.020
Za dozvolu za sakupljanje matičnih jedinki strogo zaštićenih vrsta u cilju razmnožavanja i gajenja 3.020
Za dozvolu za upotrebu sredstava za hvatanje i ubijanje divljih vrsta životinja u naučnoistraživačke svrhe 3.020
Za dozvolu za reintrodukciju divljih vrsta u prirodu 3.020
Tarifni broj 189a
Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribočuvara 2.870
Za prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara 1.150
Za zahtev za izdavanje licence za ribočuvara 1.150
Tarifni broj 190.
Za zahtev za dobijanje ekološkog znaka 18.400
Za zahtev za registraciju u sistem EMAS 93.010
Tarifni broj 191.
Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, nivoa zagađujućih materija u vazduhu, buke) 11.160
Za zahtev za reviziju rešenja kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za vršenje monitoringa (merenje emisije, merenje nivoa zagađujućih materija u vazduhu) 3.250
Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ispitivanje nivoa zračenja nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini 57.540
Za rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini 92.060
Tarifni broj 192.
Za zahtev za izdavanje integrisane dozvole 139.530
Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije zahteva za izdavanje integrisane dozvole 3.720
Za zahtev zainteresovane javnosti za izradu i dostavljanje kopije nacrta integrisane dozvole 3.720
Tarifni broj 193.
Za zahtev za reviziju dozvole na zahtev operatera 55.810
Za zahtev za reviziju uslova u dozvoli 37.220
Tarifni broj 194.
Za zahtev za produženje važnosti integrisane dozvole na zahtev operatera 55.810
Za zahtev za prestanak važenja integrisane dozvole na zahtev operatera 37.220
Tarifni broj 195.
(Brisan)
Tarifni broj 196.
Za Obaveštenje o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa 2.870
Za dobijanje saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti 69.050
Za dobijanje saglasnosti na Plan zaštite od udesa 40.270
Za ažuriranje Izveštaja o bezbednosti 34.520
Za ažuriranje Plana zaštite od udesa 17.260
Tarifni broj 197.
Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana 28.760
Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada 172.610
Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine 69.050
Za dozvolu za izvoz opasnog otpada 55.640
Za dozvolu za tranzit opasnog otpada 55.640
Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola 5.290
Za zahtev za dobijanje ovlašćenja za ispitivanje otpada 8.140
Za izdavanje dozvole za sakupljanje otpada 17.260
Za izdavanje dozvole za transport otpada 17.260
Za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i transport otpada 28.760
Za izdavanje dozvole za skladištenje otpada 57.540
Za izdavanje dozvole za tretman otpada 57.540
Za izdavanje dozvole za odlaganje otpada 57.540
Za izdavanje integralne dozvole za upravljanje otpadom 92.060
Za potvrdu za izuzimanje od obaveza pribavljanja dozvole 2.530
Za izdavanje dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom 69.050
Za izdavanje dozvole za operatera upravljanja ambalažnim otpadom 46.030
Za rešenje o izmenama i dopunama u dozvolama za upravljanje otpadom 5.750
Tar. br. 198. i 199.
(Brisani)
Tarifni broj 200.
Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje vrši sistematsko ispitivanje sadržaja radionuklida u životnoj sredini, odnosno koje vrši propisana merenja radi najave vanrednog događaja 21.080
Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica, odnosno preduzetnika koji može da proizvodi, odnosno vrši promet, odnosno koristi izvore jonizujućih zračenja 7.020
Za rešenje po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava propisane uslove za vršenje merenja, radi procene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja, pacijentima i stanovništvom 21.080
Za rešenja po zahtevu za određivanje pravnog lica koje ispunjava uslove za obavljanje dekontaminacije 21.080
Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja preko državne granice 4.240
Za rešenje po zahtevu za odobrenje prevoza izvora jonizujućih zračenja na teritoriji Republike Srbije 4.240
Za rešenje za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa 23.020
Tarifni broj 201.
Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet supstanci koje oštećuju ozonski omotač 5.360
Za dozvolu za uvoz i/ili izvoz i stavljanje u promet fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte 1.150
Za mišljenje za uvoz i/ili izvoz proizvoda i/ili opreme koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač 1.150
Tarifni broj 202.
Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda 112.490
Tarifni broj 203.
Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u komercijalne svrhe (po vrsti) 6.910
Za dozvolu za uvoz, unos, iznos i izvoz zaštićenih vrsta divlje flore i faune u nekomercijalne svrhe 3.220
Za dozvolu za uvoz živih primeraka alohtonih vrsta divlje flore i faune koje nisu zaštićene 3.220
Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (zoološki vrt) 11.510
Za dozvolu za držanje zaštićenih vrsta divljih životinja (za sopstvene potrebe) 3.220
Za dozvolu za uzgoj zaštićenih vrsta divlje flore i faune 3.220
Za dozvolu za rad prihvatilišta za divlje životinje 3.220
Za potvrdu za trgovinu koju nadležni organ izdaje vlasniku primerka 1.150
Za primerak koji nadležni organ izdaje vlasniku primerka 110
Tarifni broj 204.
Za zahtev za izdavanje odobrenja za uvoz naftnih derivata 12.270
XXIV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA, RADA I SOCIJALNE POLITIKE
Tarifni broj 205.
Za rešenje (radnu dozvolu) za zapošljavanje stranih državljana u Republici Srbiji 12.270
Tarifni broj 206.
Za rešenje po zahtevu stranke za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostorija u pogledu tehničke opremljenosti, bezbednosti i zdravlja na radu i drugih propisanih uslova, i to površine:
1) do 50 m2 370
2) preko 50 m2 do 100 m2 740
3) preko 100 m2 1.470
Tarifni broj 207.
Za uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica 840
Za rešenje po zahtevu za izdavanje licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 700
Tarifni broj 208.
Za zahtev za davanje saglasnosti na ugovor o penzijskom planu 4.220
Tarifni broj 209.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika 18.330
XXV. SPISI I RADNJE U OBLASTI ODBRANE ZEMLJE
Tarifni broj 210.
Za duplikat dokumenta Vojne akademije 4.220
Za uverenje o položenim ispitima, i to:
1) prvi put 990
2) drugi i svaki naredni put 2.110
Za uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno specijalističkom, odnosno magistarskom, odnosno doktorskom radu 1.130
Za potvrdu, odnosno uverenje koje izdaje Vojna akademija, osim uverenja iz stava 2. ovog tarifnog broja 700
Tarifni broj 211.
Za odobrenje snimanja iz vazdušnog prostora i namenskog korišćenja i publikovanja snimljenog materijala, za potrebe:
1) premera zemljišta, istraživanja i prostornog uređenja 7.020
2) direktnog prenosa aktuelnih događaja 4.220
3) snimanja za koje tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja nije drukčije propisano 3.510
4) pregleda aerofoto snimaka
(1) do 100 km2 1.400
(2) preko 100 km2, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji započeti km2 po 10
5) pregleda video zapisa
(1) do 30 minuta 1.270
(2) preko 30 minuta, plaća se taksa iz podtačke (1) ove tačke uvećana za svaki dalji minut po 10
Tarifni broj 212.
Za zahtev investitora za izgradnju objekata u oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 700
Za obaveštenje, odnosno saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 3.510
Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje investitor treba da ispuni, odnosno da uskladi projektnu dokumentaciju za izgradnju objekata iz oblasti saobraćaja, telekomunikacija i veza, energetike, vodoprivrede, industrije, skladišta, silosa i hladnjača, velikih informacionih sistema, odnosno drugih objekata sa potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 3.510
Tarifni broj 213.
Za zahtev nosioca izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 700
Za obaveštenje, odnosno saglasnost na izradu planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 3.510
Za izdavanje uslova, odnosno zahteva koje nosilac izrade planskih dokumenata za izradu prostornih i urbanističkih planova treba da prilagodi potrebama odbrane zemlje, u skladu sa odlukom kojom se uređuju vrste investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova značajnih za odbranu zemlje 3.510
Tarifni broj 214.
Za rešenja koja se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme, i to za:
1) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za proizvodnju naoružanja i vojne opreme 210.920
2) rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za promet naoružanja i vojne opreme u Republici Srbiji 5.630
XXVI. SPISI I RADNJE U VEZI SA KORIŠĆENJEM PODATAKA IZ EVIDENCIJE REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE
Tarifni broj 215.
Za korišćenje podataka iz evidencije koju Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija) vodi u skladu sa zakonom, za:
1) korišćenje podataka iz evidencije za svaku nepokretnost 1.720
2) podnošenje predloga koji se odnosi na pokretanje postupka, za:
(1) pribavljanje nepokretnosti 5.160
(2) otuđenje nepokretnosti 8.590
(3) davanje nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 2.700
(4) otkaz ugovora o davanju nepokretnosti na korišćenje, odnosno u zakup 2.700
(5) stavljanje hipoteke na nepokretnosti 8.590
(6) razmenu nepokretnosti 8.590
(7) pribavljanje i otuđenje pokretnih stvari 3.430
(8) pripremu i zaključenje ugovora koje po zakonu, u ime Republike Srbije, zaključuje direktor Direkcije, odnosno ovlašćeno lice, najkasnije do zaključenja ugovora 10.320
3) pripremu i zaključenje sporazuma sa pravnim licem o utvrđivanju udela državne svojine u sredstvima koja koristi to pravno lice, za:
(1) obveznika veliko preduzeće 103.100
(2) obveznika srednje preduzeće 68.720
(3) obveznika malo preduzeće 34.380
XXVII. SPISI I RADNJE U OBLASTI PREMERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI
Tar. br. 216-218.***
(Prestali da važe)
XXVIII. SPISI I RADNJE U VEZI SA MATIČNIM KNJIGAMA
Tarifni broj 219.
Za rešenje po zahtevu za naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu 420
Za rešenje po zahtevu za promenu ličnog imena 420
Za rešenje po zahtevu za zaključenje braka preko punomoćnika 420
NAPOMENA:
Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: SFRJ) i raseljena lica sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM), na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz stava 1. ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Tarifni broj 220.
Za uverenje iz matičnih knjiga, ako ovim zakonom nije drukčije propisano 420
Za uverenje iz matične knjige o slobodnom bračnom stanju 770
NAPOMENA:
Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
Tarifni broj 221.
Za izvode iz matičnih knjiga, i to:
1) na domaćem obrascu 120
2) namenjenih inostranstvu 370
NAPOMENA:
Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od takse propisane ovim tarifnim brojem.
XXIX. SPISI I RADNJE U OBLASTI PROIZVODNJE, OBRADE I PROMETA DUVANA
Tarifni broj 222.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:
1) obavljanje proizvodnje i obrade duvana 2.460
2) obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda 736.440
3) obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 73.640
4) obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 2.460
5) obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 73.640
6) obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu 250
Tarifni broj 223.
Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan 2.460
Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja 740
Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara 740
Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda 2.460
Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima 250
Za duplikat rešenja Uprave za duvan 250
XXIXA SPISI I RADNJE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA
Tarifni broj 223a
Za zahtev za izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti 1.150
Za rešenje o ispunjenosti uslova za prebijanje dugovanja ili potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama sa potraživanjem ili dugovanjem po osnovu tih poslova, realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti 17.260
Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi deviznog poslovanja 1.150
Za davanje pregleda podataka o izvršenoj fizičkoj, odnosno finansijskoj realizaciji po pojedinim vrstama spoljnotrgovinskih poslova po kalendarskoj godini 3.450
Tarifni broj 223b
Za zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima 5.750
Za rešavanje po zahtevu za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu rezidentima 172.610
Za rešavanje po zahtevu za dobijanje saglasnosti za promenu firme i sedišta rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 9.200
Za rešavanje po zahtevu za evidentiranje statusne promene i promene oblika organizovanja rezidenta koje obavlja delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 9.200
Za izvod iz registra lica koja obavljaju delatnost pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 6.910
Za izdavanje kopija i prepisa akata koje donosi Devizni inspektorat u vezi sa delatnošću pružanja usluga prenosa novca u međunarodnom platnom prometu 1.150
Tarifni broj 223v
Za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova 1.150
Za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova 13.810
Za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova 580
Za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova 9.200
Za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova 1.150
Za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra 1.150
Za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Devizni inspektorat 1.150
XXX. OSTALI SPISI I RADNJE
Tarifni broj 224.
(Brisan)
Tarifni broj 225.
Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na uvoz medicinske i druge opreme za oslobađanje od plaćanja carine 8.590
Tarifni broj 226.
Za dozvolu za osnivanje berze 12.270
Za dozvolu za rad robne berze i mešovite berze koje izdaje republički organ nadležan za osnivanje robne berze 14.720
Tarifni broj 227.
Za tehnički pregled mašinskih, elektromašinskih, plinskih i drugih postrojenja, kao i radio-stanica koja po postojećim propisima podležu obaveznom pregledu radi dobijanja odobrenja za upotrebu, plaća se po svakom celom ili započetom radnom času svakog radnika koji u tehničkom pregledu učestvuje, po 740
Tarifni broj 228.
Za rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje sportskih delatnosti 5.980
Za rešenje za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja 5.980

 

 

Servis računara online zakazivanje