Sporazum o socijalnom osiguranju između SFRJ i Arapske Republike Egipat o socijalnom osiguranju

Servis računara online zakazivanje

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socijalnom osiguranju između SFRJ i Arapske Republike Egipat o socijalnom osiguranju

Sl.glasnik RS  Međunarodni ugovori br. 12/88

ČLAN 1

Ratifikuje se Sporazum o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Arapske Republike Egipat, potpisan 27. juna 1987. godine u Kairu, u originalu na srpskohrvatskom, arapskom i engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM
O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Arapska Republika Egipat,

pošto su rešile da sarađuju u oblasti socijalnog osiguranja,

u želji da unaprede dobrobit svojih građana koji se kreću sa jedne teritorije na drugu ili rade na teritoriji dveju zemalja,

u želji da obezbede da građani jedne i druge zemlje uživaju jednaka prava po osnovu njihovog zakonodavstva o socijalnom osiguranju,

saglasile su se u sledećem:

Član 1

Državljani dveju strana ugovornica koji su zaposleni na teritoriji druge strane, uživaju ista prava i obaveze u pogledu socijalnog osiguranja kao i državljani strane ugovornice u kojoj su zaposleni.

Član 2

(1) Ako radna organizacija čije je sedište na teritoriji jedne strane ugovornice vrši radove ili obavlja druge poslove na teritoriji druge strane ugovornice, na radnike koji obavljaju te poslove primenjivaće se propisi o socijalnom osiguranju strane ugovornice u kojoj je sedište radne organizacije za vreme izvođenja radova.

(2) Radna organizacija iz stava 1. ovog člana plaća odgovarajuće doprinose po važećim propisima o socijalnom osiguranju strane ugovornice na čijoj teritoriji ima sedište i oslobođena je plaćanja doprinosa po propisima strane na čijoj teritoriji obavlja radove.

Član 3

Odredbe člana 2. neće se primenjivati na državljane strane ugovornice na čijoj se teritoriji vrše radovi.

U tom slučaju radna organizacija iz člana 2. obavezna je da poštuje propise o socijalnom osiguranju zemlje u kojoj se izvode radovi.

Član 4

Prethodne odredbe Sporazuma primenjuju se i na druge građane jedne strane ugovornice, koji po propisima te strane plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, kao i na građane koji su na osnovu sporazuma na tehničkom, naučnom i drugom polju zaposleni na teritoriji druge zemlje, ako tim sporazumom nije drugačije određeno.

Član 5

Penzije građana bilo koje strane ugovornice stečene prema propisima druge strane ugovornice isplaćivaće se i na teritoriji bilo koje zemlje u kojoj je prebivalište penzionera.

Transfer iznosa ostvariće se na osnovu monetarnih propisa koji su na snazi u dve zemlje u vreme realizacije transfera.

Član 6

Nadležni organi dve strane ugovornice mogu se dogovoriti o administrativnim merama potrebnim za sprovođenje ovog sporazuma i o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite u zemlji u kojoj se vrše radovi.

Član 7

Dve strane ugovornice se obavezuju da će sa odredbama ovog sporazuma upoznati sve nadležne organe i organizacije u zemlji i da će povremeno međusobno razmenjivati mišljenja u vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma, kao i da će obaveštavati drugu stranu o svim promenama u propisima koji su od uticaja na sprovođenje ovog sporazuma.

Član 8

Za primenu ovog sporazuma nadležni organi su:

– u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji:

Savezni komitet za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu

– u Arapskoj Republici Egipat:

Ministarstvo za socijalno osiguranje i socijalne poslove.

Član 9

Sporazum stupa na snagu prvog dana u mesecu koji sledi posle meseca u kome je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata.

Potpisano u Kairu, 27. juna 1987. godine, u šest primeraka: dva na srpskohrvatskom, dva na arapskom i dva na engleskom jeziku, čiji su tekstovi identični.

U slučaju potrebe tumačenja odredaba ovog sporazuma koristi se engleska verzija teksta.

Za Socijalističku Federativnu
Republiku Jugoslaviju,

 

Za Arapsku Republiku
Egipat,

dr Radoje Kontić, s. r.

 

dr Amal Osman, s. r.

član Saveznog izvršnog veća

 

ministar za socijalno osiguranje

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori“.

 

 

Servis računara online zakazivanje