Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije

Servis računara online zakazivanje

Zakon o ratifikaciji Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Socijalističke Narodne Libijeske Arapske Džamahirije

Sl.list SFRJ br. 1/90  Međunarodni ugovori br. 1/90

ČLAN 1

Ratifikuje se Sporazum o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije, potpisan 6. aprila 1989. godine u Beogradu, u originalu na srpskohrvatskom i arapskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

SPORAZUM
O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VELIKE SOCIJALISTIČKE NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DŽAMAHIRIJE

Radi učvršćivanja postojećih prijateljskih odnosa između dve zemlje i u želji da regulišu međusobne odnose u oblasti socijalnog osiguranja, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija sporazumele su se o sledećem:

Član 1

U cilju primene ovog sporazuma, izrazi upotrebljeni u tekstu znače:

a) „zakonodavstvo“ – označava sve važeće zakone, odluke, statute i druge propise u dve strane ugovornice koji se odnose na oblast socijalnog osiguranja i socijalnog obezbeđenja,

b) „nadležni organ“ označava:

u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji,

Savezni Sekretarijat za rad, zdravstvo, boračka pitanja i socijalnu politiku,

u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji.

Fond za socijalno osiguranje,

c) „nosilac osiguranja“ – označava organe dveju zemalja nadležne za sprovođenje propisa iz oblasti socijalnog osiguranja,

d) „stalno zaposleni radnik“ – označava državljanina jedne strane ugovornice kojega je radna organizacija, odnosno poslodavac uputio na teritoriju druge strane ugovornice radi izvođenja radova.

Član 2

Stalno zaposleni radnici jedne strane ugovornice oslobađaju se, na teritoriji druge strane ugovornice, plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i jednokratnog davanja nosiocu osiguranja zemlje rada, jer podležu propisima o socijalnom osiguranju zemlje porekla.

Član 3

Poslodavac, odnosno radne organizacije koje izvode radove na teritoriji druge strane ugovornice dužni su da nadležnom nosiocu osiguranja zemlje rada podnesu potvrdu u kojoj se, u cilju primene člana 2. ovog sporazuma, navode imena stalno zaposlenih radnika, njihovi potpisi i datum početka rada.

Član 4

Odredbe člana 2. ovog sporazuma primenjuju se i na državljane jedne strane ugovornice koji su na osnovu sporazuma u tehničkoj, naučnoj i drugoj oblasti zaposleni na teritoriji druge strane ugovornice.

Član 5

Državljani dve strane ugovornice koji nisu obuhvaćeni oslobođenjem od uplaćivanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje uživaju sve vrste starosnih, invalidskih i porodičnih penzija kad se za to steknu uslovi prema zakonodavstvu zemlje rada i imaju pravo na njihov transfer u zemlju porekla u koju se vraćaju posle završetka rada.

Član 6

Nosilac osiguranja kome su uplaćivani doprinosi na osnovu Sporazuma između Vlade LAR i Vlade SFRJ o izbegavanju dvostrukog plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, zaključenog 1974. godine, a koji nisu povraćeni u roku propisanom tim sporazumom, dužan je da, na zahtev radne organizacije, odnosno poslodavca, povrati deo doprinosa u skladu sa zakonodavstvom zemlje rada.

Član 7

Sve penzije ostvarene prema zakonodavstvu jedne od strana ugovornica transferisaće se i u zemlju porekla korisnika.

Član 8

Nadležni organi dve strane ugovornice će:

a) zaključiti administrativne sporazume u slučaju potrebe za primenom ovog sporazuma,

b) međusobno dostavljati informacije o svim promenama propisa koje su od uticaja na sprovođenje ovog sporazuma i o svim merama koje su preduzele za njegovu primenu,

c) pomagati jedna drugoj u svim pitanjima koja se odnose na primenu ovog sporazuma.

Član 9

Svaki spor do kojeg dođe prilikom primene ili tumačenja ovog sporazuma biće predmet pregovora između nadležnih organa strana ugovornica.

Ako se spor ne može rešiti u roku od šest meseci od dana podnošenja zahteva za pregovore iz stava 1. ovog člana, o sporu će rešavati komisija sastavljena od po dva člana iz svake strane ugovornice. Odluke ove komisije su obavezne i konačne.

Član 10

Ovaj sporazum podleže ratifikaciji u skladu sa propisima svake strane ugovornice i stupa na snagu prvog dana u mesecu koji sledi posle meseca u kome je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata.

Član 11

Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum između Vlade LAR i Vlade SFRJ o izbegavanju dvostrukog plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje, zaključenog 28. maja 1974. godine.

Član 12

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka strana ugovornica ga može otkazati. Da bi sporazum prestao da važi krajem tekuće kalendarske godine, otkaz mora da bude pismeno saopšten najmanje tri meseca pre njenog proteka.

Član 13

Ovaj sporazum je sačinjen i potpisan u Beogradu, 6. aprila 1989. godine, u četiri originalna primerka, dva na srpskohrvatskom i dva na arapskom, od kojih je svaki podjednake važnosti.

Za Socijalističku Federativnu
Republiku Jugoslaviju,

 

Za Veliku Socijalističku Narodnu 
Libijsku Arapsku Džamahiriju,

Dženad Mujezinović, s. r.

 

Mohammed Almadani Albukaari, s. r.

član Saveznog izvršnog veća

 

sekretar Generalnog narodnog
komiteta za finansije

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ – Međunarodni ugovori“.

 

 

Servis računara online zakazivanje