Pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu nabavke električnih aparata za domaćinstvo

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu nabavke električnih aparata za domaćinstvo

„Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnost), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  1. koji je oporeziv PDV;
  2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1)     obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2)     PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana.

Prema odredbi člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje predviđenih uslova (da poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom, kao i da nabavljena dobra i primljene usluge koristi ili da će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza – oporeziv promet, promet za koji je članom 24. Zakona propisano poresko oslobođenje ili promet koji je izvršen u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici).Po osnovu nabavke šporeta, uključujući i ugradne elemente kao što su ugradna ploča za kuvanje i ugradna rerna, za opremanje administrativne prostorije, obveznik PDV nema pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez. U slučaju kada obveznik PDV nabavi dobra i usluge za koja ima pravo na odbitak prethodnog poreza i dobra za koja nema ovo pravo od istog obveznika PDV koji je za taj promet izdao jedan račun (sa propisanim podacima), obveznik PDV – primalac utvrđuje iznos PDV koji je obračunat za promet dobara i usluga po osnovu čije nabavke ima pravo na odbitak prethodnog poreza i iznos PDV za promet dobara po osnovu čije nabavke nema ovo pravo. Za utvrđeni iznos PDV koji se odnosi na nabavku dobara i usluga za koju obveznik PDV – primalac ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV – primalac može da ostvari predmetno pravo u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza u slučaju nabavke dobara i usluga za koja obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza i dobara za koja nema ovo pravo od istog obveznika PDV, obveznik PDV – primalac ne mora da poseduje odvojene račune, odnosno poseban račun za promet dobara i usluga po osnovu čije nabavke ima i poseban račun za promet dobara po osnovu čije nabavke nema pravo na odbitak prethodnog poreza.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-1211/2011-04 od 07.03.2012. godine