Ne može se ostvariti pravo na prethodni PDV po osnovu nabavke aparata za domaćinostvo

Ne može se ostvariti pravo na prethodni PDV po osnovu nabavke aparata za domaćinostvo

„Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnost), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

  1. koji je oporeziv PDV;
  2. za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
  3. koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbi člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez, odnosno kojim se potvrđuje da je primalac ili uvoznik tako iskazani PDV platio prilikom uvoza.

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je, da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

  1. obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
  2. PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Saglasno odredbi stava 4. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1-3. ovog člana.

Prema odredbi člana 29. stav 1. tačka 3) Zakona, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje predviđenih uslova (da poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom, kao i da nabavljena dobra i primljene usluge koristi ili da će ih koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza – oporeziv promet, promet za koji je članom 24. Zakona propisano poresko oslobođenje ili promet koji je izvršen u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici). Po osnovu nabavke šporeta, uključujući i ugradne elemente kao što su ugradna ploča za kuvanje i ugradna rerna, za opremanje administrativne prostorije, obveznik PDV nema pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – obveznika PDV odbije kao prethodni porez. U slučaju kada obveznik PDV nabavi dobra i usluge za koja ima pravo na odbitak prethodnog poreza i dobra za koja nema ovo pravo od istog obveznika PDV koji je za taj promet izdao jedan račun (sa propisanim podacima), obveznik PDV – primalac utvrđuje iznos PDV koji je obračunat za promet dobara i usluga po osnovu čije nabavke ima pravo na odbitak prethodnog poreza i iznos PDV za promet dobara po osnovu čije nabavke nema ovo pravo. Za utvrđeni iznos PDV koji se odnosi na nabavku dobara i usluga za koju obveznik PDV – primalac ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV – primalac može da ostvari predmetno pravo u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza u slučaju nabavke dobara i usluga za koja obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza i dobara za koja nema ovo pravo od istog obveznika PDV, obveznik PDV – primalac ne mora da poseduje odvojene račune, odnosno poseban račun za promet dobara i usluga po osnovu čije nabavke ima i poseban račun za promet dobara po osnovu čije nabavke nema pravo na odbitak prethodnog poreza.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1211/2011-04 od 07.03.2012. godine