Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne
dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Sl.glasnik RS br. 41/2009,99/2012, 64/2013, 67/2015

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i postupak za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, način i kontrola otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencije u akciznom skladištu.

  1. Dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole i vođenje evidencije o akciznim dozvolama

1.1. Dobijanje akcizne dozvole

Član 2

Akcizna dozvola dobija se na osnovu zahteva proizvođača akciznih proizvoda (u daljem tekstu: proizvođač), koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija (u daljem tekstu: ministarstvo).

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) naziv i mesto sedišta, pretežna delatnost, poreski identifikacioni broj podnosioca zahteva (u daljem tekstu: PIB) i adresa mesta gde se obavlja proizvodnja akciznog proizvoda;

2) (brisana)

3) vrsta akciznog proizvoda koji će se proizvoditi, odnosno smeštati u akcizno skladište, a za derivate nafte i tarifna oznaka nomenklature CT (u daljem tekstu: tarifna oznaka);

4) ostvarena količina proizvedenih akciznih proizvoda u protekloj kalendarskoj godini;

5) planirane količine godišnje proizvodnje akciznog proizvoda;

6) broj skladišta za proizvodnju, odnosno smeštaj akciznih proizvoda za koje traži akciznu dozvolu;

7) mesto, adresa i oznaka skladišta iz tačke 6) ovog stava;

7a) (brisana)

8) o vlasništvu nad prostorom, a ako je prostor zakupljen, podatke o zakupodavcu, uslovima korišćenja zakupa (zabrana pristupa zakupodavca, izdvojenost zakupljenog prostora od ostalih prostora koje koristi zakupodavac i dr.);

9) bliži opis akciznog skladišta u koje će se proizvoditi, odnosno otpremati proizvodi pod odloženim režimom obračunavanja i plaćanja akcize (površina, odnosno zapremina, broj prostorija, otvoren, zatvoren, način obezbeđenja i označavanja prostora i sl.);

10) količina uskladištenih proizvoda na zalihama u prostoru, osim u proizvodnom pogonu, za koji se traži status akciznog skladišta, ako u momentu podnošenja zahteva ima uskladištene proizvode;

11) o prosečnom mesečnom rashodu koji nastaje u manipulaciji sa proizvodima u skladištu, osim u proizvodnom pogonu u prethodnoj godini;

12) opis rada sistema računovodstva, a posebno način evidentiranja stanja i kretanja proizvoda, vrsta i opis potrebne dokumentacije;

13) izjava da li ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka koji se odnose na kretanje proizvoda;

14) način otpremanja akciznih proizvoda (npr. vrsta prevoznog sredstva, sopstvena ili tuđa prevozna sredstva, u cisternama, cevovodom i dr.) iz proizvodnog pogona u akcizno skladište, odnosno iz jednog u drugo akcizno skladište i opis prateće dokumentacije;

15) broj i datum rešenja nadležnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i drugih propisanih uslova koji moraju da budu ispunjeni za obavljanje delatnosti u skladištu, ako je propisima o ispunjenosti tih uslova predviđeno donošenje rešenja za proizvode na koje se plaća akciza;

16) o mernim uređajima koji se koriste prilikom skladištenja, odnosno otpremanja derivata nafte.

Uz zahtev za dobijanje akcizne dozvole (u daljem tekstu: zahtev) proizvođač dostavlja dokaz:

1) da je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje akciznih proizvoda;

2) da protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti do dana podnošenja zahteva;

3) da odgovorno lice u preduzeću, odnosno preduzetnik, nije pod istragom, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo;

4) o upisu u Registar proizvođača alkoholnih pića kod Poreske uprave – Centrale – za proizvođače alkoholnih pića;

5) o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod – Uprave za duvan – za proizvođače duvanskih proizvoda;

6) o vlasništvu nad prostorom, ako je proizvođač vlasnik;

7) ugovor o zakupu prostora, ako je proizvođač zakupac;

8) odobrenje od strane organa nadležnog za mere za korišćenje mernog uređaja iz stava 2. tačka 16) ovog člana;

9) (brisana)

10) o izvršenom popisu akciznih proizvoda iz stava 2. tačka 10) ovog člana.

11) (brisana)

Dokaz iz stava 3. tačka 3) ovog člana ne može biti stariji od 15 dana u odnosu na datum podnošenja zahteva iz stava 2. ovog člana.

Oznaka iz stava 2. tačka 7) ovog člana mora da bude istaknuta na čvrstoj podlozi iznad ili pored ulaza u skladište, osim u akcizno skladište – proizvodni pogon, za koje se traži akcizna dozvola i da sadrži posebno numeričko ili slovno obeležje koje se odnosi samo na to skladište.

Član 3

Akciznu dozvolu može da dobije proizvođač pod uslovom da:

1) je registrovan za obavljanje delatnosti proizvodnje akciznih proizvoda;

2) je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave za duvan – za proizvođače duvanskih proizvoda;

3) je upisan u Registar proizvođača alkoholnih pića kod Poreske uprave – Centrale – za proizvođače alkoholnih pića;

4) raspolaže prostorom koji ispunjava prostorno-tehničke i druge uslove propisane ovim pravilnikom za akcizna skladišta u kojima se proizvode, odnosno smeštaju proizvodi pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize;

5) je prostor iz tačke 4) ovog stava legalno izgrađen;

6) je obezbedio evidenciju koja omogućava praćenje stanja kretanja akciznih proizvoda po vrsti, količini i vrednosti;

7) protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prestanka obavljanja samostalne delatnosti do dana podnošenja zahteva;

8) odgovorno lice u preduzeću, odnosno preduzetnik, nije pod istragom, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična dela;

9) ispunjava uslove za elektronsku razmenu podataka koji se odnose na kretanje proizvoda, ako evidenciju o stanju i kretanju akciznih proizvoda vodi elektronskim putem.

Član 4

Akcizna dozvola može da se dobije ako su ispunjeni prostorno-tehnički, ekonomski i drugi uslovi propisani ovim pravilnikom, a koji obezbeđuju praćenje proizvodnje u akciznom skladištu akciznih proizvoda, stanja i kretanja ovih proizvoda, kao i efikasnu kontrolu proizvodnje i otpremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište.

Akciznu dozvolu iz stava 1. ovog člana daje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar) donošenjem rešenja, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne organizacione jedinice Poreske uprave prema mestu gde se nalazi skladište, a nakon sprovedenog postupka o utvrđivanju ispunjenosti uslova za davanje akcizne dozvole.

Rešenje o davanju akcizne dozvole izdaje se na dve godine i može se obnoviti.

Rešenje iz stava 3. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) nazivu i adresi imaoca akcizne dozvole, mestu i adresi gde se obavlja proces proizvodnje akciznih proizvoda, PIB-u;

2) adresi i oznaci akciznog skladišta iz člana 2. stav 2. tačka 7) ovog pravilnika i površini, odnosno zapremini akciznog skladišta;

3) vrsti akciznog proizvoda koji se može proizvoditi, odnosno smeštati u akcizno skladište, a za derivate nafte i o tarifnoj oznaci;

4) datumu do kada važi akcizna dozvola ako se izdaje rešenje kojim se akcizna dozvola obnavlja;

5) obavezama imaoca akcizne dozvole u vezi sa kretanjem akciznih proizvoda.

Rešenje iz stava 3. ovog člana izdaje se za svako skladište posebno, osim ako se na istoj lokaciji nalazi više skladišta kada se donosi jedno rešenje za sva skladišta.

Rešenje iz stava 3. ovog člana ne može se prenositi na drugo lice.

Rešenje iz stava 3. ovog člana dostavlja se proizvođaču koji je dobio akciznu dozvolu i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

Proizvođač je dužan da u roku važenja rešenja iz stava 3. ovog člana ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom za izdavanje akcizne dozvole.

1.2. Obnavljanje akcizne dozvole

Član 5

Akcizna dozvola iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika može se obnoviti ako proizvođač ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom za njeno izdavanje.

Akcizna dozvola može se obnoviti ako je proizvođač najkasnije 45 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole podneo zahtev za obnavljanje akcizne dozvole, uz dostavljanje dokaza o ispunjenosti uslova propisanih ovim pravilnikom za njeno izdavanje.

Ako ministar najkasnije u roku važenja postojeće akcizne dozvole ne odluči o zahtevu za obnavljanje akcizne dozvole, proizvođač – imalac akcizne dozvole ima pravo da do donošenja odluke nastavi da otprema i smešta akcizne proizvode u akcizno skladište u skladu sa postojećom dozvolom.

Proizvođač kome je odbijen zahtev za obnavljanje akcizne dozvole dužan je da, na dan prijema odluke o odbijanju zahteva za obnavljanje akcizne dozvole, izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u akciznom skladištu, osim u akciznom skladištu – proizvodnom pogonu i da na zatečene zalihe akciznih proizvoda obračuna i plati akcizu na način i u rokovima propisanim Zakonom o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14 i 55/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Rešenje o obnavljanju akcizne dozvole iz stava 2. ovog člana dostavlja se proizvođaču kome je obnovljena akcizna dozvola i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

1.3. Prestanak važenja i oduzimanje akcizne dozvole

Član 6

Akcizna dozvola prestaje da važi istekom roka na koji je izdata.

Na zahtev imaoca akcizne dozvole, akcizna dozvola može prestati da važi i pre isteka roka na koji je izdata, o čemu se donosi rešenje o prestanku važenja akcizne dozvole.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se proizvođaču i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

Proizvođač kome je akcizna dozvola iz stava 1. ovog člana prestala da važi, odnosno proizvođač koji je dobio rešenje iz stava 3. ovog člana, dužan je da na dan isteka roka važenja akcizne dozvole, odnosno prijema rešenja izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u akciznom skladištu, osim u akciznom skladištu – proizvodnom pogonu i da na zatečene zalihe akciznih proizvoda obračuna i plati akcizu, na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Podatak o prestanku važenja akcizne dozvole iz stava 1. ovog člana, ministarstvo unosi u evidenciju iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika, a obaveštenje o prestanku važenja akcizne dozvole dostavlja proizvođaču – imaocu akcizne dozvole i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

Član 7

Akcizna dozvola oduzima se ako imalac akcizne dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom za izdavanje akcizne dozvole, odnosno ako:

1) prestane da obavlja delatnost proizvodnje akciznih proizvoda;

2) se briše iz odgovarajućeg registra koji se vodi kod Uprave za duvan, odnosno Poreske uprave – Centrale;

3) je protiv imaoca akcizne dozvole pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno postupak prestanka obavljanja samostalne delatnosti;

4) nadležni poreski organ u postupku kontrole utvrdi da je imalac akcizne dozvole prestao da ispunjava prostorno-tehničke, ekonomske i druge uslove propisane ovim pravilnikom, a koji obezbeđuju praćenje proizvodnje akciznih proizvoda, stanja i kretanja ovih proizvoda, kao i efikasnu kontrolu proizvodnje i otpremanja akciznih proizvoda u akcizno skladište;

5) vrši otpremanje, odnosno dopremanje u akcizno skladište suprotno odredbama ovog pravilnika;

6) u akcizno skladište smešta akcizne proizvode za koje nije dobio akciznu dozvolu ili smešta robu drugih proizvođača;

7) u akciznom skladištu – proizvodnom pogonu vrši proizvodnju proizvoda za koje nije dobio akciznu dozvolu.

Ministar donosi rešenje o oduzimanju akcizne dozvole nakon utvrđivanja razloga iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se proizvođaču kome je oduzeta akcizna dozvola i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

Proizvođač kome je oduzeta akcizna dozvola dužan je da, na dan prijema rešenja o oduzimanju akcizne dozvole, izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u akciznom skladištu, osim u akciznom skladištu – proizvodnom pogonu i da na zatečene zalihe akciznih proizvoda obračuna i plati akcizu na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Proizvođač kome je oduzeta akcizna dozvola iz razloga iz stava 1. tač. 4)-7) ovog člana ne može da dobije akciznu dozvolu u roku od pet godina od dana donošenja rešenja o oduzimanju akcizne dozvole.

Ako je proizvođaču oduzeta akcizna dozvola iz razloga iz stava 1. tač. 4) – 7) ovog člana, akciznu dozvolu u roku od pet godina od dana donošenja rešenja o oduzimanju akcizne dozvole ne može da dobije ni proizvođač akciznih proizvoda koji je povezano lice sa proizvođačem kome je oduzeta akcizna dozvola, kao ni proizvođač akciznih proizvoda koji je pravni sledbenik proizvođača kome je oduzeta akcizna dozvola.

Ako je proizvođaču oduzeta akcizna dozvola iz razloga iz stava 1. tačka 3) ovog člana, akciznu dozvolu ne može da dobije ni proizvođač akciznih proizvoda koji je povezano lice sa proizvođačem kome je oduzeta akcizna dozvola, kao ni proizvođač akciznih proizvoda koji je pravni sledbenik proizvođača kome je oduzeta akcizna dozvola, u periodu trajanja postupka stečaja ili likvidacije.

Ako je proizvođaču koji ima više akciznih dozvola, oduzeta akcizna dozvola za jedno skladište, akcizna dozvola oduzima se i za ostala akcizna skladišta.

1.4. Vođenje evidencije i dostavljanje podataka

Član 8

Ministarstvo vodi evidenciju o imaocima akcizne dozvole.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: nazivu i sedištu imaoca akcizne dozvole, vrsti akciznih proizvoda koji se proizvode, odnosno smeštaju u akcizno skladište, broju i datumu rešenja o davanju, obnavljanju, odnosno oduzimanju akcizne dozvole, datumu prestanka važenja akcizne dozvole, mestu, adresi, oznaci akciznog skladišta, kao i druge podatke od značaja za vođenje evidencije o radu akciznih skladišta.

U slučaju promene podatka iz čl. 2-5. ovog pravilnika, proizvođač koji je dobio, odnosno obnovio akciznu dozvolu dužan je da obavesti ministarstvo u roku od osam dana od dana nastanka promene radi upisa promenjenih podataka u evidenciju iz stava 1. ovog člana, odnosno donošenja rešenja.

Ako se radi o promeni podatka iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika, a koji se odnose na mesto i adresu gde se obavlja proces proizvodnje akciznih proizvoda, površini, odnosno zapremini akciznog skladišta, vrsti akciznih proizvoda koji se mogu smeštati u akcizno skladište i drugim podacima koji bitno utiču na rad akciznih skladišta, ministar donosi rešenje o izmeni rešenja o davanju akcizne dozvole.

Rešenje o izmeni rešenja o davanju akcizne dozvole donosi se na način i po postupku predviđenom za izdavanje akcizne dozvole i važi do isteka roka važenja postojeće akcizne dozvole.

Rešenje iz stava 5. ovog člana dostavlja se proizvođaču i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

U slučaju promene podatka iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika, a koji se odnose na naziv, adresu, oznaku akciznog skladišta, kao i promene sličnih podataka koji bitno ne utiču na rad akciznih skladišta, ne donosi se novo rešenje, već ministarstvo vrši upis promene podataka u evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Obaveštenje o nastaloj promeni podataka iz stava 7. ovog člana ministarstvo dostavlja proizvođaču i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu gde se proizvođač vodi kao poreski obveznik i gde se nalazi akcizno skladište.

  1. Akcizno skladište

Član 9

Akcizno skladište je jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju celinu, u kome ovlašćeni držalac akciznog skladišta skladišti, prima i otprema proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora.

Akcizno skladište – proizvodni pogon može biti i jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju zaokruženu tehničko-tehnološku celinu, sastavljenu od procesnih, odnosno proizvodnih postrojenja u kojima ovlašćeni držalac akciznog skladišta proizvodi akcizne proizvode pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize i koje mora biti vidljivo označeno i fizički odvojeno od drugih prostora.

Akcizno skladište za derivate nafte – proizvodni pogon može biti i jedan ili više međusobno povezanih zatvorenih ili ograđenih prostora koji sačinjavaju zaokruženu tehničko-tehnološku celinu, sastavljenu od procesnih postrojenja, instalacija, cevovoda i rezervoara u kojima ovlašćeni držalac akciznog skladišta procesom namešavanja vrši proizvodnju derivata nafte koji se, kao finalni proizvod, koriste kao pogonsko gorivo ili energent.

Akcizno skladište mora imati svoj naziv ili drugu vrstu oznake vidno istaknute na akciznom skladištu.

Ako se akcizni proizvodi skladište u akciznom skladištu na otvorenom prostoru, taj prostor mora da bude ograđen na način koji omogućava bezbedno skladištenje proizvoda, ima samo jedan ulaz i vidno istaknutu oznaku da je taj prostor akcizno skladište.

Ako se u akciznom skladištu skladišti više grupa akciznog proizvoda, ti proizvodi se moraju odvojeno skladištiti po grupama proizvoda.

U akciznom skladištu se može nalaziti samo oprema koja je neophodna za obavljanje delatnosti proizvodnje, odnosno skladištenja i otpremanja proizvoda.

U skladištu koje je dobilo akciznu dozvolu ne mogu se proizvoditi, odnosno smeštati i proizvodi drugih proizvođača.

Izuzetno od stava 8. ovog člana, u akciznom skladištu imaoca akcizne dozvole, po nalogu državnog organa, privremeno se mogu smestiti akcizni proizvodi u vlasništvu drugog pravnog lica, o čemu je imalac akcizne dozvole dužan da sačini izveštaj i dostavi ga nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. U akciznom skladištu imaoca akcizne dozvole mogu se smestiti i akcizni proizvodi koji su u nadležnosti Republičke direkcije za robne rezerve.

Imalac akcizne dozvole može da otprema i smešta akcizne proizvode u režimu odloženog obračunavanja i plaćanja akcize iz proizvodnog pogona u akcizno skladište.

Ako u skladištu za koje je podnet zahtev za dobijanje akcizne dozvole ima uskladištenih proizvoda na zalihama, proizvođač je dužan da u momentu dobijanja akcizne dozvole otpremi te proizvode u drugo skladište koje nije akcizno.

Obaveza otpremanja proizvoda iz stava 11. ovog člana u momentu dobijanja akcizne dozvole ne odnosi se na proizvodni pogon za koji je dobijena akcizna dozvola.

Član 10

Prostor akciznog skladišta nalazi se u fabričkom krugu, osim za smeštaj derivata nafte.

Obvezniku akcize – proizvođaču koji ima akcizno skladište u fabričkom krugu, može se odobriti i akcizno skladište van fabričkog kruga ako to doprinosi znatnom poboljšanju uslova prodaje i smanjenja troškova poslovanja i ako se to skladište nalazi na udaljenosti od najmanje 80 kilometara od mesta proizvodnje.

Član 11

(Brisan)

  1. Otpremanje akciznih proizvoda u akcizno skladište i otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta

3.1. Otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona, odnosno proizvodnog pogona – akciznog skladišta u drugo akcizno skladište, u fabričkom krugu

Član 12

Otpremanje proizvoda iz proizvodnog pogona, odnosno proizvodnog pogona – akciznog skladišta, radi smeštanja u drugo akcizno skladište, u fabričkom krugu, pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize, vrši se uz prateći dokument kojim se dokazuje da su akcizni proizvodi napustili proizvodni pogon, odnosno proizvodni pogon – akcizno skladište i dopremljeni u drugo akcizno skladište, u fabričkom krugu.

Dokument iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: naziv akciznog proizvoda, redni broj, datum otpremanja, količinu otpremljenog proizvoda i oznaku proizvodnog pogona – akciznog skladišta, odnosno akciznog skladišta, gde se otprema, kao i druge podatke za otpremanje proizvoda u akcizno skladište.

3.2. Otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona, odnosno proizvodnog pogona – akciznog skladišta u drugi proizvodni pogon akcizno skladište ili drugo akcizno skladište van proizvodnog pogona, van fabričkog kruga

Član 13

Otpremanje proizvoda iz proizvodnog pogona, odnosno proizvodnog pogona – akciznog skladišta, radi smeštanja u drugi proizvodni pogon – akcizno skladište ili drugo akcizno skladište van proizvodnog pogona, van fabričkog kruga, pod režimom odloženog obračunavanja i plaćanja akcize, vrši se uz prateći dokument kojim se dokazuje da su akcizni proizvodi napustili proizvodni pogon, odnosno proizvodni pogon – akcizno skladište i dopremljeni u drugi proizvodni pogon – akcizno skladište ili drugo akcizno skladište van proizvodnog pogona, van fabričkog kruga.

Lice koje otprema akcizni proizvod iz proizvodnog pogona, odnosno proizvodnog pogona – akciznog skladišta (u daljem tekstu: otpremilac) i lice koje prima akcizni proizvod radi smeštanja u drugi proizvodni pogon – akcizno skladište, odnosno akcizno skladište (u daljem tekstu: primalac), o otpremanju, odnosno dopremanju akciznih proizvoda dužno je da obavesti nadležnu organizacionu jedinicu Poreske uprave, najkasnije 24 časa pre momenta otpremanja, odnosno dopremanja proizvoda.

Poreski inspektor prethodno overava dokument iz stava 1. ovog člana pri otpremanju, odnosno dopremanju akciznog proizvoda u drugi proizvodni pogon – akcizno skladište, odnosno akcizno skladište.

Dokument iz stava 1. ovog člana mora biti popunjen štampanim slovima, tako da unete podatke nije moguće brisati i ispravljati.

Član 14

Prateći dokument iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika sastoji se od pet istovetnih primeraka i sadrži sledeće podatke: sedište i PIB proizvođača koji otprema proizvode, vrstu i naziv proizvoda, jedinicu mere i količinu proizvoda, podatak sa mernog instrumenta (merača) u momentu otpremanja, odnosno dopremanja u drugi proizvodni pogon – akcizno skladište, odnosno akcizno skladište – za derivate nafte, vrednost (cenu) proizvoda, naziv proizvodnog pogona – akciznog skladišta, odnosno akciznog skladišta u koje se proizvod doprema, odnosno iz kojeg se otprema (sa adresom), ime i prezime i jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) lica koje je otpremilo, odnosno primilo proizvod u proizvodnom pogonu – akciznom skladištu, odnosno akciznom skladištu, registarski broj prevoznog sredstva kojim je proizvod dostavljen, potpis i overu poreskog inspektora o otpremi, odnosno dopremi proizvoda u proizvodni pogon – akcizno skladište, odnosno akcizno skladište.

Kod otpremanja, odnosno prijema proizvoda u proizvodni pogon – akcizno skladište, odnosno akcizno skladište prvi i peti primerak dokumenta ostaje otpremiocu, četvrti poreskom inspektoru u sedištu otpremioca, treći primaocu, a drugi poreskom inspektoru u sedištu primaoca.

Ovlašćeno lice otpremioca i poreski inspektor pri otpremanju proizvoda ka primaocu overavaju svaki primerak dokumenta pečatom i potpisom.

Ovlašćeno lice otpremioca, nakon popunjavanja i overe dokumenta, zadržava peti primerak dokumenta, četvrti dostavlja poreskom inspektoru, a prvi, drugi i treći primerak dokumenta prate proizvod do primaoca.

Ovlašćeno lice i poreski inspektor kod primaoca pri prijemu proizvoda potpisuju i overavaju svaki primerak dokumenta o prijemu proizvoda, s tim što treći primerak zadržava primalac, drugi se dostavlja poreskom inspektoru, a prvi primerak primalac vraća proizvođaču.

Ako se akcizni proizvod transportuje preko sistema koji ne omogućava da dokument prati proizvod na čitavom putu, proizvođač mora na način iz st. 2. do 5. ovog člana da dostavi dokument primaocu najkasnije u roku od 24 časa po prijemu proizvoda.

Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, na osnovu podataka iz dokumenta iz stava 1. ovog člana vodi evidenciju o svakom akciznom skladištu posebno.

3.3. Otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta u fabričkom krugu u akcizno skladište, van fabričkog kruga

Član 15

Otpremanje akciznih proizvoda iz akciznog skladišta u fabričkom krugu radi smeštanja u akcizno skladište, van fabričkog kruga i obratno, vrši se na način i po postupku iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika.

3.4. Otpremanje akciznog proizvoda iz jednog u drugo akcizno skladište u fabričkom krugu

Član 16

Otpremanje, odnosno dopremanje proizvoda iz jednog u drugo akcizno skladište u fabričkom krugu vrši se na način i po postupku iz člana 12. ovog pravilnika.

3.5. Otpremanje akciznih proizvoda iz jednog u drugo akcizno odnosno iz akciznog skladišta u carinsko skladište van fabričkog kruga

Član 17

Otpremanje, odnosno dopremanje proizvoda iz jednog u drugo akcizno skladište van fabričkog kruga, vrši se na način i po postupku iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika.

3.6. Otpremanje akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona akciznog skladišta, odnosno akciznog skladišta, za koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcize

Član 18

Za akcizne proizvode otpremljene iz proizvodnog pogona – akciznog skladišta, odnosno akciznog skladišta za koje je članom 19. Zakona propisano da se akciza ne plaća, obveznik akcize u računu, otpremnici ili drugom dokumentu koji prati proizvode naznačava da su proizvodi oslobođeni plaćanja akcize prema članu 19. Zakona, uz navođenje odgovarajuće odredbe pomenutog člana Zakona kojom je propisano oslobođenje.

  1. Vođenje evidencije u akciznom skladištu

Član 19

Imalac akcizne dozvole za svako akcizno skladište vodi evidenciju o stanju i kretanju akciznih proizvoda u akciznom skladištu, i to po količini i vrednosti za svaku vrstu akciznog proizvoda posebno.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) stanju zaliha na dan 1. januara tekuće godine;

2) vrsti, količini i vrednosti proizvedenih, dopremljenih, odnosno otpremljenih akciznih proizvoda u, odnosno iz akciznog skladišta;

3) (brisana)

4) vrsti, količini i vrednosti proizvoda otpremljenih iz akciznog skladišta za koje je članom 19. Zakona propisano da se akciza ne plaća, uz navođenje o kojem oslobođenju se radi;

5) vrsti, količini i vrednosti proizvoda stavljenih u promet iz akciznog skladišta saglasno članu 21. stav 2. tač. 2), 3) i 4) Zakona;

6) nazivu, sedištu i PIB-u kupca proizvoda;

7) iznosu obračunate akcize;

8) stanju zaliha na dan 31. decembra tekuće godine.

Ako se evidencija iz stava 1. ovog člana vodi elektronskim putem, imalac akcizne dozvole je dužan da u svakom momentu, radi kontrole, omogući nesmetan pristup podacima.

Evidencije iz st. 2. i 3. ovog člana moraju se voditi i držati u akciznom skladištu.

Član 20

Evidencija iz člana 19. ovog pravilnika čuva se najmanje 10 godina po isteku poslovne godine na koju se odnosi, a dokumentacija na osnovu koje su vršena knjiženja – najmanje pet godina.

  1. Prelazne i završne odredbe

Član 21

Rešenja o davanju akcizne dozvole, kao i rešenja o produženju važenja akcizne dozvole, koja su izdata po odredbama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencije u akciznom skladištu („Službeni glasnik RS“, br. 140/04, 30/05, 49/05 i 88/05), važe do isteka roka do kojeg su izdata, pod uslovom da imalac akcizne dozvole ispunjava uslove propisane za izdavanje akcizne dozvole.

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencije u akciznom skladištu („Službeni glasnik RS“, br. 140/04, 30/05, 49/05 i 88/05).

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole,
načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Sl. glasnik RS br. 99/2012

Član 24

Za zahteve za izdavanje akcizne dozvole koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, primenjivaće se uslovi za izdavanje akcizne dozvole propisani Pravilnikom o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Službeni glasnik RS“, broj 41/09).

Član 25

Rešenja o davanju akcizne dozvole koja su izdata do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, važe do isteka roka važenja akcizne dozvole.

Član 26

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole,
načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Sl. glasnik RS br. 64/2013

Član 22

Za zahteve za izdavanje akcizne dozvole koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, primenjivaće se uslovi za izdavanje akcizne dozvole propisani Pravilnikom o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 99/12).

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje
akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

Sl. glasnik RS br. 67/2015

Član 7

Za zahteve za izdavanje akcizne dozvole koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, primenjivaće se uslovi za izdavanje akcizne dozvole propisani Pravilnikom o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09, 99/12 i 64/13).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje