Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj proizvodnji za krave dojilje

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj proizvodnji za krave dojilje

Sl.glasnik RS br. 94/2013

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje (u daljem tekstu: podsticaji), kao i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti mere.

Član 2

Pravo na podsticaje ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Podsticaji u iznosu od 28.000 dinara po grlu ostvaruju se za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana i blond akviten, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa, na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 3

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. januara naredne godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se kopija pasoša za goveda, izvod iz glavne matične evidencije za krave dojilje koje pripadaju tovnim grlima čiste rase za koja se podnosi zahtev overen od strane odgajivačke organizacije, kao i kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Član 4

Uprava utvrđuje ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, odobrava isplatu i daje nalog za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 5

Maksimalan iznos podsticaja po korisniku iznosi 5.000.000 dinara.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac

 

ZAHTEV
ZA PODSTICAJE U ORGANSKOJ STOČARSKOJ PROIZVODNJI ZA KRAVE DOJILJE ZA __________ GODINU

*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/ Poslovno ime pravnog lica / Poslovno ime preduzetnika

 

JMBG / Matični broj

 

Adresa (opština, mesto, ulica i broj)

 

Broj telefona

 

Naziv ovlašćene kontrolne organizacije sa kojom proizvođač ima zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji

 

Broj i datum ugovora sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom

 

Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)

 

Identifikacioni broj gazdinstva (HID)

 

Broj namenskog računa

 

Naziv banke

 

 

II. Obračun podsticaja za krave dojilje

Broj grla

Iznos podsticaja po
kravi dojilji (din.)

Iznos obračunatog podsticaja
(1×2)

1

2

3

 

 

 

 

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su grla za koja se podnosi zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa na mom poljoprivrednom gazdinstvu, te da za ista nije u __________ godini ostvarivao pravo na podsticaje za krave dojilje.

 

Datum i mesto:

 

Fizičko lice – podnosilac zahteva

___________________

 

______________________________________

 

 

 

 

 

Vlasnik grla – član poljoprivrednog gazdinstva

 

 

______________________________________

 

 

 

 

 

Naziv pravnog lica – podnosilac zahteva

 

 

______________________________________

 

 

 

 

M.P.

Potpis odgovornog lica

 

 

______________________________________

 

 

IV. Spisak grla za koja se ostvaruje pravo na podsticaje za krave dojilje

 

Red.
br.

Rasa grla za koje se podnosi zahtev

Identifikacioni
broj grla
(ID broj životinje)

Broj pasoša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto i datum:

M.P.

Podnosilac zahteva

______________________

 

___________________________