Posebne uzanse u ugostiteljstvu

POSEBNE UZANSE U UGOSTITELJSTVU

Sl. list SFRJ“, br. 69/83

 

I OPŠTE ODREDBE

Posebne uzanse u ugostiteljstvu

1

Ovim posebnim uzansama utvrđuju se poslovni običaji za poslove koji imaju za predmet ugostiteljske usluge.

Uzanse se primenjuju ako su ih stranke ugovorile ili ako iz okolnosti proizlazi da su htele njihovu primenu.

2

Poslovi za koje se ovim uzansama utvrđuju poslovni običaji su sledeći ugovori o ugostiteljskim uslugama:

1) ugovor o hotelskim uslugama (ugovor o uslugama smeštaja, pansiona ili polupansiona);

2) ugovor o uslugama ishrane i točenja pića.

Za ugovore iz stava 1 ove uzanse između davaoca usluga, naručioca i korisnika usluga utvrđuju se i posebne uzanse: kad je korisnik pojedinac, kad je korisnik grupa i kad je zaključen ugovor o alotmanu.

3

Poštenje i savesnost su osnovna načela kojih se stranke moraju pridržavati u poslovima koji imaju za predmet ugostiteljske usluge.

Stranke se ne mogu pozivati na neku od ovih uzansi, ako bi njena primena u određenom slučaju proizvela posledice protivne tim načelima.

II ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA UGOVORE O UGOSTITELJSKIM USLUGAMA

4

Smatra se da su stranke zaključile ugovor o ugostiteljskim uslugama ako su se na bilo koji način sporazumele o bitnim sastojcima ugovora, a to su: odredbe o vrsti i obimu usluga, o ceni usluga i vremenu njihovog korišćenja.

5

Zaključivanje ugovora o ugostiteljskim uslugama ne podleže formi, osim ako je zakonom drukčije određeno. Za ugovor koji nije zaključen u pismenoj formi svaka stranka može tražiti od druge stranke pismenu potvrdu.

6

Ako nije drukčije ugovoreno, smatra se da je ugovorena ona cena koja važi u ugostiteljskom objektu u vreme početka korišćenja usluga i koja je objavljena na način određen propisima i ovim uzansama.

III UGOVOR O HOTELSKIM USLUGAMA

Zaključivanje ugovora

7

Smatra se da je ugovor o hotelskim uslugama zaključen kad davalac usluga prihvati zahtev korisnika usluge koji je lično kod njega zatražio smeštaj ili pansion.

Ako je korisnik usluga uputio rezervaciju za smeštaj ili pansion, ugovor se smatra zaključenim kad korisnik primi potvrdu rezervacije.

8

Zahtev za rezervaciju smeštaja ili pansiona sadrži: vrstu ugostiteljske usluge, vreme početka i trajanja usluge, kao i adresu korisnika usluge.

Rezervacija smeštaja ili pansiona može se zahtevati i na nekom od svetskih jezika, a rezervacija smeštaja i po Međunarodnom hotelskom telegrafskom codeu za narudžbine soba, koji je odštampan uz ove uzanse i čini njihov sastavni deo.

Ako davalac usluge prilikom rezervacije to zahteva, rezervacija zatražena usmeno ili telefonom mora se potvrditi pismeno, telegramom ili teleksom. U tom slučaju ugovor je zaključen tek kad korisnik primi pismenu potvrdu rezervacije od davaoca usluge.

9

Davalac usluge dužan je da na zahtev za rezervaciju odgovori odmah, a najkasnije u roku od tri dana, od dana prijema zahteva, uzimajući u obzir vreme početka korišćenja usluga.

Zahtev za rezervaciju davalac usluge dužan je da prihvati po redosledu primanja u granicama slobodnih kapaciteta. Ako korisnik usluge zahteva da se prihvatanje rezervacije potvrdi telegramom dužan je da plati troškove tog telegrama.

Ako davalac usluge u određenom roku ne odgovori na zahtev za rezervaciju, korisnik ima pravo na naknadu štete.

10

Davalac usluge može prihvatanje zahteva za rezervaciju da uslovi plaćanjem akontacije. Uobičajena akontacija jednaka je iznosu cene naručenih usluga za jedan dan. U hotelima sa sezonskim poslovanjem, za vreme sezone akontacija je u iznosu cene naručenih usluga za tri dana boravka.

Davalac usluge dužan je da potvrdi prijem akontacije u roku od 24 časa od primanja uplate.

Ako nije drukčije ugovoreno, akontacija važi kao unapred plaćeni deo cene, iz kog davalac usluge ima pravo da naplati i naknadu štete od korisnika.

11

Davalac usluge dužan je da prihvati svaku ponudu za zaključivanje ugovora o hotelskim uslugama i da pruži usluge smeštaja, odnosno pansiona u granicama raspoloživih kapaciteta, pod uslovom da je korisnik u mogućnosti i da je spreman da plati cenu, kao i da je u podobnom stanju da bude primljen u ugostiteljski objekat.

12

Predmet ugovora o hotelskim uslugama može biti pružanje usluga smeštaja, pansiona ili polupansiona.

Ugovor o hotelskim uslugama, koji ima za predmet usluge smeštaja može sadržavati i usluge doručka koji je uračunat u cenu.

13

Pod pansionom se podrazumevaju smeštaj i tri obroka (doručak, ručak i večera). Pod polupansionom se podrazumeva smeštaj sa doručkom i jednim glavnim obrokom (ručak ili večera).

Cena pansiona računa se od prvog obroka kojim je korisnik poslužen po dolasku, a obroci kojima korisnik nije bio poslužen na dan dolaska daće se korisniku, po njegovoj želji, na dan odlaska.

Za obroke koje nije koristio niti blagovremeno otkazao, korisniku se pri obračunavanju ne umanjuje cena pansiona.

Pod cenom pansiona, odnosno polupansiona podrazumeva se cena ove usluge u trajanju od najmanje tri dana.

Ako se ugovorom predvidi korišćenje pansiona ili polupansiona za vreme kraće od tri dana, i ako korisnik skrati ugovoreni boravak na manje od tri dana, cena pansiona, odnosno polupansiona povećava se za 20%.

Trajanje i otkazivanje ugovora

14

Ugovor o hotelskim uslugama može se zaključiti na određeno ili neodređeno vreme.

Ugovor o hotelskim uslugama na neodređeno vreme smatra se da je zaključen po prinicipu dan-po-dan. On se, naime, automatski produžava za sledeći dan ako ga davalac usluge ili korisnik ne otkažu do 12 časova.

Po prestanku ugovora o hotelskim uslugama korisnik je dužan da napusti sobu do vremena određenog kućnim redom, a u nedostatku takve odredbe u kućnom redu – do 14 časova.

Ako s davaocem usluge nije drukčije ugovoreno, zadržavanje sobe posle vremena određenog kućnim redom, odnosno posle 14 časova povlači plaćanje sobe još za jedan dan.

15

Ako korisnik ne koristi u ugovoreno vreme usluge smeštaja ili pansiona, davalac usluge ima pravo da zahteva naknadu štete od korisnika.

Korisnik nije dužan da plati bilo kakvu naknadu štete davaocu usluge ako otkaže rezervaciju smeštaja ili pansiona:

1) do 12 časova prvog dana – ako je u pitanju smeštaj do dva dana;

2) dva dana pre početka korišćenja usluge – ako je u pitanju smeštaj od tri do sedam dana;

3) sedam dana pre početka korišćenja usluge – ako je u pitanju smeštaj duži od sedam dana ili sezonski hotel u sezoni.

Korisnik nije dužan da plati naknadu štete i kad napusti hotel pre isteka vremena trajanja ugovora ako otkaže daljnje usluge davaocu u rokovima iz stava 1 ove uzanse, računajući ih prema danu napuštanja sobe.

16

Korisnik može da otkaže korišćenje pojedinih obroka u pansionu ili polupansionu ako o tome obavesti davaoca usluge do kraja prethodnog dana.

Davalac usluge dužan je da korisniku usluge koji je otkazao obrok u pansionu osigura, na njegov zahtev, korišćenje obroka suve hrane (lunch-paket) odgovarajuće vrednosti i kvaliteta.

17

Davalac usluge prihvaćenu rezervaciju smeštaja ili pansiona ne može otkazati.

Davalac usluge dužan je da korisniku usluge koji ima potvrđenu rezervaciju drži sobu na raspolaganju do 20 časova, posle čega se u nedostatku posebnih obaveštenja, smatra da korisnik neće koristiti sobu, pa davalac usluge može njome raspolagati. Ako proda sobu drugom korisniku usluge, davalac usluge nema pravo na naknadu štete za neiskorišćene rezervisane usluge. Ako korisnik naknadno dođe, a prethodno nije poslao obaveštenje o vremenu dolaska, davalac usluge dužan je da mu da smeštaj u okvirima raspoloživih kapaciteta.

Prava i obaveze stranaka

18

Na osnovu ugovora o hotelskim uslugama korisnik stiče pravo:

1) da koristi prostorije određene za smeštaj sa pripadajućim uslugama, a ako je ugovorom predviđen pansion ili polupansion – i odgovarajuće obroke;

2) da koristi sve uređaje, zajedničke prostorije i službe koje su u tom objektu predviđene za opštu upotrebu korisnika.

19

Davalac usluge dužan je da ugovorenog dana stavi korisniku na raspolaganje prostorije određene za smeštaj i da mu pruži druge ugovorene ugostiteljske usluge, odnosno usluge koje korisnik zatraži u skladu sa poslovnim običajima.

Sobu predviđenu za smeštaj davalac usluge dužan je da stavi na raspolaganje korisniku čim je ona slobodna i pospremljena, najkasnije do 14 časova, a posle toga kada se korisnik prijavi.

20

Ako korisnik zahteva da zauzme sobu ujutro na dan dolaska, davalac usluge ima pravo da traži naplatu smeštaja i za proteklu noć, ako soba nije mogla biti izdata zbog toga što ju je trebalo rano ujutro staviti na raspolaganje korisniku.

Ako korisnik usluge smeštaja koristi sobu između 6 i 18 časova za dnevni odmor u trajanju do 8 časova, davalac usluge naplaćuje smeštaj po nižoj ceni, zavisno od trajanja usluge, s tim da ta cena ne može biti veća od 50% od cene smeštaja.

21

Davalac usluge smeštaja odgovara korisniku za štetu ako mu ne stavi na raspolaganje prostorije za smeštaj u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja. Eventualna razlika u ceni, povećani troškovi prevoza i dr. padaju na teret davaoca usluge.

22

Prilikom dolaska u ugostiteljski objekt korisnik se prijavljuje radniku odgovornom za prijem gostiju na recepciji davaoca usluge.

23

Pri predaji ključa sobe, soba za smeštaj mora biti u potpunosti pripremljena za prijem korisnika usluge.

Prilikom dolaska, odnosno odlaska korisnika, davalac usluge u objektima najviših kategorija dužan je da izvrši prenošenje prtljaga korisnika od ulaza u objekat do sobe i obratno, bez naknade.

24

Davalac usluge dužan je da korisniku obezbedi nesmetano korišćenje ugovorenih usluga za sve vreme trajanja ugovora.

Davalac usluge mora da obezbedi pružanje usluge smeštaja neprekidno u toku celog dana, da osigura red i tišinu i pružanje pomoći korisnicima. On mora da odredi lice koje će u toku noći obavljati ove dužnosti.

25

Davalac usluge pruža korisniku, bez posebne naplate, sve informacije u vezi sa izvršenjem ugostiteljskih usluga, boravkom i kulturno-zabavnim priredbama u mestu, izletima, podacima iz voznih redova, telefonskih imenika i slično.

26

Davalac usluge dužan je da probudi korisnika u vreme koje odredi korisnik.

Davalac usluge odgovoran je za običnu štetu koju je pretrpeo korisnik zbog neispunjenja obaveze iz stava 1 ove uzanse.

27

Korisnik je dužan da koristi prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje u svrhe koje je odredio davalac usluga, poštujući pravila kućnog reda, ovih uzansi i drugih poslovnih običaja.

28

Korisnik može da koristi sobe samo za svoj smeštaj, kao i za smeštaj lica naznačenih u času zaključenja ugovora.

Ako nije drukčije ugovoreno, korisnik ne može koristiti prostorije za smeštaj u komercijalne svrhe. Korisnik ne može u sobi da priprema (kuva) hranu.

29

Korisnik je dužan da prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje, uređaje, opremu i inventar koristi kao dobar domaćin.

Po prestanku ugovora korisnik je dužan da prostorije za smeštaj preda davaocu u stanju u kome ih je našao, pri čemu se uzima u obzir istrošenost nastala redovnom upotrebom.

Korisnik odgovara za štetu u prostorijama, na uređajima, opremi i inventaru koja je nastala njegovom krivicom i krivicom lica za koja odgovara, kao i krivicom lica koja ga posete u prostorijama za smeštaj.

30

Izvršene usluge davalac naplaćuje od korisnika po ceni obračunatoj po cenovniku hotela, uzimajući u obzir i popust i dodatke koji proizlaze iz cenovnika i ovih uzansi.

U cenu su uračunate usluge korišćenja hotelskog bazena, plaže i dečjeg igrališta. Za ulazak u objekte sa posebnim programom ili muzikom, priredbama i sl., u okviru ugostiteljskog objekta, davalac usluge može od korisnika da naplati naknadu.

31

Davalac usluga posebno obračunava i naplaćuje od korisnika smeštaja boravišnu taksu i osiguranje.

32

Davalac usluge posebno naplaćuje od korisnika upotrebu telefona.

33

Davaoci usluge odobravaju popuste u sledećim slučajevima:

1) za decu do dve godine, ako dele krevet s roditeljima ili pratiocem ne naplaćuje se smeštaj, a hrana se naplaćuje prema cenovniku ugostiteljskog objekta (a’ la carte);

2) za decu od dve do sedam godina, ako dele krevet sa roditeljima ili pratiocem, naplaćuje se cena smeštaja umanjena za 70%, a hrana prema cenovniku ugostiteljskog objekta (a’ la carte);

3) za decu do 7. godine koja koriste poseban krevet u sobi roditelja (pratioca), naplaćuje se cena usluge umanjena za 30%.

U slučaju sumnje roditelj, odnosno pratilac dužni su verodostojnom ispravom dokazati starost deteta, inače plaćaju za dete punu cenu.

Za pojedine kategorije potrošača, kao što su članovi društvenih organizacija i sl., davalac usluge može odrediti posebne popuste ili niže cene od objavljenih cena.

34

Ako je ugovoreno izdavanje, odnosno korišćenje jednog kreveta u dvokrevetnoj sobi (dvokrevetna za jednokrevetnu), korisniku se naplaćuje povećana cena ali ne veća od 75% od cene dvokrevetne sobe.

Ako je ugovoreno izdavanje jednokrevetne sobe, a davalac usluge izda korisniku sobu sa dva ili više kreveta, naplaćuje se samo cena jednokrevetne sobe, bez prava na izdavanje ostalih kreveta drugim licima, osim ako korisnik na to izričito pristane.

Ako se u dvokrevetnu sobu stavi treći, pomoćni krevet, za korišćenje takvog ležaja plaćaće se cena smeštaja, odnosno pansiona u dvokrevetnoj sobi umanjena za najmanje 10%.

35

Ako korisnik plati sobu i za vreme privremenog prekida svog boravka, davalac usluge ne može bez pristanka korisnika da izda tu sobu (krevet) drugom licu.

Ako korisnik pristane da davalac usluge za vreme njegove odsutnosti izda već zakupljeni smeštaj, korisnik nije dužan da plati uslugu za to vreme.

36

Ako korisnik koji je ugovorio pansion ili polupansion tokom boravka u hotelu blagovremeno otkaže ručak ili večeru, a odbije da primi lunch-paket, neiskorišćeni obroci ne uračunavaju se u cenu.

37

Naplata računa za izvršene usluge obavlja se odmah posle izvršenja usluga ili posle svakih 7 dana korišćenja usluga smeštaja ili pansiona. Od korisnika se može zatražiti da unapred plati cenu noćenja.

Davalac usluga dužan je da izvrši specifikaciju iznosa računa prema pruženim uslugama.

38

Ako korisnik ne plati račun za izvršene usluge ili štetu za neiskorišćene usluge, davalac usluge ima pravo da zadrži stvari koje je korisnik doneo u ugostiteljski objekat do potpune naplate potraživanja.

39

Davalac usluge dužan je da vrati korisniku zadržane stvari ako korisnik ili neko drugi umesto njega pruži odgovarajuće osiguranje.

Davalac usluge koji zadrži stvari korisnika po osnovu prava zadržaja može da naplati iz njihove vrednosti s tim što je dužan, pre nego što pristupi ostvarivanju naplate, da o svojoj nameri blagovremeno obavesti korisnika.

Smatraće se da je davalac usluge blagovremeno obavestio korisnika posle isteka 15 dana za evropske, a 30 dana za vanevropske zemlje od dopreme preporučenog obaveštenja na adresu korisnika iz prijave.

Kućni red

40

Kućni red istaknut na vidnom mestu na recepciji ugostiteljskog objekta sastavni je deo ugovora o hotelskim uslugama.

Izvod iz kućnog reda ističe se u svakoj sobi.

Određujući opšte uslove poslovanja davaoca usluge kućni red uobičajeno sadrži: postupak rukovanja sobnim ključem, raspored i uslove korišćenja usluga ishrane i posebnih usluga, uslove plaćanja, otkazne rokove, napuštanje sobe, davanje dragocenosti u depozit, uslove korišćenja zajedničkih prostorija i dr.

Smatra se da se korisnik usluge saglasio sa kućnim redom kad je od davaoca usluge preuzeo sobu u kojoj je dobio smeštaj.

41

Korisnik može upotrebljavati električne aparate u sobi za smeštaj samo ako je to dozvoljeno kućnim redom.

Korisnik može upotrebljavati radio-aparate, TV-prijemnike, gramofone, kasetofone i sl. pod uslovom da ne remeti red i mir ostalih korisnika usluga.

U slučaju upotrebe aparata iz stava 2 ove uzanse na način kojim se remeti mir drugih korisnika, davalac usluge može zabraniti njihovu upotrebu.

42

Korisniku nije dozvoljeno da u ugostiteljski objekat uvodi životinje, ako to nije ugovoreno.

Ako su stranke ugovorile da se životinja uvede u ugostiteljski objekat, životinja se može držati samo u prostorijama koje je davalac usluge za to odredio.

Stranke ne mogu ugovoriti da se životinja uvodi u zajedničke prostorije. Davalac usluge ima pravo da korisniku naplati posebnu cenu za držanje životinja.

Korisnik je odgovoran za svaku štetu koju bi životinja prouzrokovala davaocu usluge ili drugim korisnicima.

43

Korisniku nije dopušteno da u ugostiteljski objekat unosi lako zapaljiv ili eksplozivni materijal, materijal sa jakim i neugodnim mirisima i sl.

44

U slučaju bolesti korisnika, davalac usluga dužan je da pozove lekara na trošak korisnika.

Ako lekar utvrdi da je korisnik oboleo od neke zarazne bolesti i da njegova bolest ugrožava zdravlje drugih lica, davalac usluge može raskinuti ugovor, s tim što je dužan da takvom korisniku ukaže pažnju i da mu pruži potrebnu pomoć.

45

U slučaju smrti korisnika, davalac usluge dužan je da o tome odmah obavesti organe unutrašnjih poslova i porodicu umrlog, kao i da komisijski popiše imovinu koju je korisnik kod sebe imao i da je prijavi nadležnim organima.

46

Davalac usluge dužan je bez odlaganja da preda prispele pošiljke upućene korisniku (pisma, poruke, telegrame i sl.).

Ako je za korisnika pošiljka prispela posle njegovog odlaska, davalac usluge dužan je da pošiljku dostavi na adresu koju je korisnik ostavio. Ako korisnik nije ostavio adresu, davalac usluge dužan je da pošiljku u roku od 24 sata vrati pošti.

Za štetu nastalu neispunjenjem obaveze iz st. 1 i 2 ove uzanse odgovoran je davalac usluge.

47

Davalac usluge dužan je da korisniku dostavi ili uruči stvari zaboravljene u ugostiteljskom objektu pri odlasku.

Davalac usluge dužan je da korisnika obavesti o nalaženju tih stvari i da traži uputstva o načinu njihovog dostavljanja. Troškovi dostavljanja terete korisnika.

Ako ne bi mogao da ih uruči, dužan je da ih čuva najmanje jednu godinu, a dalje postupi prema propisima.

Odgovornost davaoca usluga za stvari korisnika

48

Davalac usluga odgovara za nestanak ili oštećenje stvari korisnika prema zakonu i ovim uzansama.

49

Stvarima koje je korisnik doneo u ugostiteljski objekat smatraju se:

1) stvari koje se nalaze u objektu za vreme u kome korisnik raspolaže smeštajem;

2) stvari na kojima davalac usluge ili lice za koje on odgovara preuzima nadzor u ugostiteljskom objektu ili izvan njega u razumnom vremenu pre ili posle vremena u kome korisnik raspolaže smeštajem.

50

Davalac usluge dužan je da primi vrednosne papire, novac i druge vrednosti korisnika na čuvanje. Međutim, on može odbiti da primi na čuvanje vrednosti koje su u odnosu na mogućnosti i kategoriju objekta velike.

51

Davalac usluge ima pravo da pregleda stvari koje korisnik daje na čuvanje.

Davalac usluge ima pravo da zahteva da stvari budu stavljene u zaključan ili zapečaćen omot (kontejner).

52

Za stvari primljene na čuvanje davalac usluge izdaje pismenu potvrdu. Ako se stvari čuvaju u posebnim sefovima, davalac usluge dužan je da korisniku preda ključ od sefa.

Stvari predate na čuvanje može podići korisnik ili lice koje on ovlasti, uz vraćanje potvrde.

53

Odredbe o odgovornosti davaoca usluge za stvari korisnika donesene u ugostiteljski objekat ne odnose se na životinje.

54

Davalac usluge odgovara za nestanak ili oštećenje automobila korisnika ostavljenog u garaži ili čuvanom parkiralištu davaoca usluge. On odgovara i za stvari ostavljene u zaključanom automobilu ostavljenom u garaži ili čuvanom parkiralištu.

Davalac usluge ne odgovara za štetu pričinjenu automobilu i stvarima korisnika, ako radnik davaoca usluge na zahtev korisnika, odvozi ili dovozi automobil iz garaže ili ako donosi ili odnosi ma kakve stvari korisnika, ako ova usluga nije bila naručena kod određenog radnika na recepciji ili kod portira ako takvog radnika nema.

Raskid ugovora

55

Davalac usluge ima pravo da otkaže daljnje usluge korisniku i da raskine ugovor o hotelskim uslugama ako korisnik:

1) grubo krši ove uzanse ili odredbe kućnog reda, a naročito ako svojim ponašanjem ometa boravak drugih gostiju;

2) ne plati račun za izvršene usluge posle 7 dana boravka;

3) oboli od neke zarazne bolesti koja predstavlja opasnost za ostale goste u ugostiteljskom objektu.

Pored raskida ugovora davalac usluge u slučaju iz tačke 1 stava 1 ove uzanse ima pravo i na naknadu štete od korisnika.

56

Korisnik može da raskine ugovor i napusti ugostiteljski objekat ako davalac usluge ne ispunjava ugovorene obaveze, a posebno ako grubo krši odredbe ovih uzansi i kućnog reda.

U tom slučaju korisnik ima pravo na naknadu štete od davaoca usluge.

57

Korisnik ima pravo da odustane od ugovora pre ili za vreme trajanja ugovora zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi, da su postojale u vreme zaključenja ugovora, bile opravdan razlog da se ne zaključi ugovor.

U slučaju iz stava 1 ove uzanse, korisnik je dužan da bez odlaganja obavesti davaoca usluge o odustanku od ugovora i razlozima odustanka. Ako ne obavesti o tome davaoca usluge, dužan je da naknadi štetu kao za neblagovremeni otkaz ugovora.

IV AGENCIJSKI UGOVOR O HOTELSKIM USLUGAMA

58

Turistička agencija može kao naručilac usluge (u daljem tekstu: naručilac) zaključiti ugovor o hotelskim uslugama u korist individualnog korisnika ili grupe korisnika.

59

Na ugovor o hotelskim uslugama koji je zaključen između naručioca i davaoca usluga (agencijski ugovor o hotelskim uslugama) primenjuju se odgovarajuće uzanse za ugovor o hotelskim uslugama (uz. 8 do 57) osim ako je drukčije određeno uzansama ovog poglavlja.

60

Naručilac upućuje davaocu usluga pismenu rezervaciju. Svaki nepisani zahtev za rezervaciju naručilac potvrđuje pismeno.

Kao dokumenat (ispravu) za rezervaciju naručilac može koristiti turističku uputnicu (vaučer).

Turistička uputnica mora da sadrži najmanje sledeće:

1) naziv naručioca;

2) naziv davaoca usluga;

3) oznaku korisnika;

4) vrstu, obim i vreme izvršenja usluga;

5) broj, datum i mesto izdavanja;

6) potpis naručioca.

61

Cene koje davalac usluga utvrđuje naručiocu ne smeju biti veće od cena koje plaćaju direktni korisnici usluga.

Kad davalac usluga ugovori posebne cene, ne može tražiti naknadu veću od tih cena.

62

Naručilac ne sme svojim klijentima da obračuna veće cene od cene koje je dao hotel i na koje mu on obračunava proviziju.

Naručilac, međutim, može da zahteva da klijent plati troškove rezervacije odvojeno od hotelskog računa.

63

Davalac usluga mora da se pridržava cena određenih ugovorom.

Ako se cene promene, nove cene važe 30 dana posle promene.

Davalac usluga ne može da menja cene za već potvrđene rezervacije.

64

Naručilac je dužan da plati samo one usluge koje su navedene u dokumentu (ispravi) za rezervaciju, koji je bio upućen davaocu usluga.

Naručilac je dužan da plati davaocu usluga račun za pružene usluge, osim ako je ugovoreno da korisnik direktno plati račun.

Kada je ugovoreno direktno plaćanje, davalac usluga može da odbije plaćanje kreditnom karticom.

65

Ako nije ugovoreno da usluge direktno plaća korisnik, naručilac je dužan da izda turističku uputnicu (vaučer) i da je s jednom kopijom dostavi davaocu, po korisniku, vodiču, poštom ili na neki drugi način, pre početka pružanja usluga.

Prilikom obračuna davalac usluga šalje naručiocu radi naplate račun s originalom turističke uputnice koju je overio korisnik ili predstavnik naručioca (vodič i sl.), a zadržava overenu kopiju uputnice.

66

Davalac usluga je dužan da plati naručiocu određen procent (proviziju) od cene pruženih usluga u okviru ugovora.

Visinu provizije stranke utvrđuju u ugovoru.

Uobičajena provizija za odnose između domaćeg naručioca i davaoca usluga je 5% na cenu usluge, odnosno 3% ako je u pitanju ugovor za račun strane agencije, ne uračunavajući proviziju koja se plaća stranoj agenciji.

Naručilac ima pravo na proviziju i za svako produženje boravka korisnika ili grupe korisnika, ali najduže za 15 dana.

67

Davalac usluga umanjiće račun za iznos provizije koju je dužan da plati naručiocu, uz isključenje takse, osiguranja, servisa i sl.

Ako je bilo ugovoreno direktno plaćanje, davalac usluge plaća proviziju naručiocu u roku od 15 dana od dana izvršenja usluge.

68

Otkaz ugovorenih usluga obavlja se pismeno, uz naznaku datuma.

Svaki nepisani otkaz naručilac potvrđuje pismeno. Da bi taj otkaz važio od dana usmenog obaveštenja, pismena potvrda otkaza mora se poslati najdocnije sledećeg dana.

Ako davalac usluga u međuvremenu u bilo kojoj pismenoj formi potvrdi prijem usmenog ili telefonskog otkaza, naručilac je oslobođen obaveze da svoj usmeni ili telefonski otkaz i pismeno potvrdi.

Individualni korisnici

69

Individualni korisnici su pojedinci koji posredstvom naručioca obezbeđuju hotelske usluge, a koji ne koriste uslove (povlastice) grupe.

70

Otkazni rokovi rezervacija usluga smeštaja ili pansiona za individualne korisnike koji ove usluge obezbeđuju preko naručioca jednaki su rokovima iz ugovora o hotelskim uslugama s direktnim korisnicima. Međutim, za smeštaj do dva dana naručilac je dužan da dostavi otkaz davaocu usluga najdocnije uoči dana dolaska korisnika.

71

Ako se ugovor (rezervacija) otkaže posle utvrđenih rokova, ili ako korisnik ne dođe („no-show“) a njegova rezervacija nije otkazana ili je otkazana sa zakašnjenjem, naručilac plaća naknadu štete davaocu usluga u iznosu:

1) cene ugovorenih usluga za boravak od jednog dana;

2) cene ugovorenih usluga za boravak od tri dana – u slučaju boravka dužeg od tri dana u glavnoj sezoni.

72

U slučaju prevremenog odlaska ili nekorišćenja naručenih usluga naručilac je dužan da davaocu usluga naknadi štetu.

Naručilac je dužan da naknadi štetu davaocu u roku od 15 dana od dana prijema njegovog zahteva.

Grupa korisnika

73

Grupu čini određeni broj lica koja putuju zajedno, koja naručilac i davalac usluga smatraju posebnom celinom kojoj davalac usluga odobrava specijalne uslove i tarife, što je utvrđeno u ugovoru.

Cene za grupu utvrđuju se posebno.

Pod grupom korisnika smatra se najmanje 15 lica koja imaju vodiča ili drugog predstavnika naručioca.

74

Rezervacija usluga za grupu vrši se samo jednim dokumentom i samo se jednim dokumentom prihvata i potvrđuje.

U tom dokumentu za sve članove grupe navedene su identične usluge i njihova jedinstvena cena, koja će biti predmet samo jednog računa.

75

Ni naručilac ni davalac usluga ne informišu korisnike o cenama navedenim u ugovoru.

76

Naručilac je dužan da dostavi davaocu usluga popis rasporeda korisnika po sobama (listu korisnika, rooming-list) najmanje 14, odnosno 7 dana (uz. 79) pre dolaska grupe.

Davalac usluge ne odgovara za poteškoće koje mogu nastati prilikom ispunjenja obaveze usluge smeštaja ako naručilac zakasni s dostavljanjem liste korisnika.

77

Davalac usluga dužan je da smesti korisnike prema rasporedu iz liste korisnika koju je blagovremeno primio. Naknadno primljene rasporede, odnosno izmene rasporeda dužan je da izvrši u granicama rezervisanih kapaciteta.

U slučaju smeštaja grupe korisnika u drugi objekt iste ili više kategorije (uz. 21) davalac usluga je dužan da sve članove grupe smesti u isti objekat. O smeštaju u drugi objekat dužan je da unapred obavesti naručioca.

78

Davalac usluga odobrava besplatan boravak jednom predstavniku naručioca koji prati grupu od najmanje 15 lica.

Davalac usluga može odobriti besplatan boravak još jednom predstavniku naručioca za grupu od 30 lica.

79

Rokovi otkaza smeštaja ili pansiona za grupe korisnika su sledeći:

1) ako je u pitanju grupa manja od 40 korisnika – 7 dana, a 14 dana u sezonskim hotelima u vreme sezone;

2) ako je u pitanju grupa veća od 40 korisnika, otkazni rok je 14 dana.

80

Ako se ugovor (rezervacija) delimično ili u celini otkaže posle utvrđenih rokova, ili ako korisnici iz grupe u celini ili delimično ne dođu ili zakasne u dolasku, a rezervacija nije otkazana ili je otkazana sa zakašnjenjem, davalac usluge ima pravo na naknadu štete u visini cene otkazane, odnosno neizvršene usluge za jedan dan. U slučaju boravka dužeg od tri dana u glavnoj sezoni pripada mu naknada štete u visini cene otkazane, odnosno neizvršene usluge za tri dana.

Ako davalac usluga rezervisane kapacitete da na korišćenje drugim korisnicima, nema pravo na naknadu štete od naručioca.

81

U slučaju neopravdanog prevremenog odlaska korisnika davalac usluga naplaćuje od naručioca naknadu štete u visini punog iznosa ugovorene cene usluga.

82

Davalac usluge dužan je da odmah razmotri prigovor na usluge koji su dali korisnik ili predstavnik naručioca za vreme boravka korisnika.

Ako ustanovi da je prigovor opravdan, davalac usluge, osim ispunjenja ugovora, ponudiće korisniku odgovarajuću naknadu u novcu ili uslugama. Nagodbu s korisnikom davalac usluge će pismeno utvrditi, uz potpis korisnika ili predstavnika naručioca.

83

Naručilac je dužan da dostavi davaocu usluge prigovor korisnika (sudsku opomenu, tužbu i sl.) u roku od mesec dana od dana prijema. Zajedno s prigovorom naručilac dostavlja svoj predlog za rešenje (nagodba, vođenje spora).

Davalac usluge dužan je da na dostavljen prigovor odgovori u roku od 15 dana. Ako ne odgovori u određenom roku, smatra se da ne prihvata prigovor, odnosno predlog.

Uzajamne obaveze naručioca i davaoca usluga

84

Naručilac je dužan da davaocu usluga da sva potrebna obaveštenja u vezi s naručenim uslugama.

85

Usluge koje davalac usluga pruža korisnicima, klijentima naručioca u skladu sa ugovorom, bilo da je reč o individualnim korisnicima ili grupi, moraju biti istog kvaliteta kao i usluge koje davalac u istim uslovima pruža svojim direktnim korisnicima.

86

Davalac usluga će se uzdržati da bilo na koji način nagovara korisnika, klijenta naručioca, da postane njegov direktni gost.

87

Ako se naručilac istovremeno obrati na nekoliko davalaca usluga da bi dobio ponudu rezervacije, uzdržaće se od zaključivanja ugovora s više davalaca za boravak istog korisnika s namerom da naknadno, unutar dopuštenih ugovornih rokova, otkaže one koje neće prihvatiti.

88

Davalac usluga je dužan da naručiocu da tačna obaveštenja o lokaciji i kategoriji svog objekta, kao i o vrsti i kvalitetu usluga.

Za netačna obaveštenja, zbog kojih dođe do odštetnog zahteva korisnika usluga, odgovornost snosi davalac usluga.

Ako je netačno obaveštenje dao naručilac, davalac usluga neće snositi odgovornost u slučaju odštetnog zahteva korisnika usluga.

Naručilac je dužan da poštuje tekst obaveštenja koji je dobio od davaoca usluga.

89

Davalac usluga i naručilac, u odnosu na klijente, korisnike usluga, uzdržavaće se od bilo kakvih izjava kojima se dovodi u sumnju kvalitet usluga koje pruža druga ugovorna stranka, ili izjava koje su takve prirode da nanose štetu poslovnom ugledu jedne od stranaka.

V UGOVOR O ALOTMANU

90

Ugovor o alotmanu zaključuje se između turističke agencije i davaoca usluga u pismenom obliku.

Ugovor se zaključuje na obrascu turističke agencije ili davaoca usluge, a može se zaključiti i na druge načine u pismenom obliku.

Ako agencija ili davalac usluga imaju opšte uslove poslovanja koji nisu sadržani u obrascu ugovora a na koje se ugovor ne poziva, takvi uslovi poslovanja sastavni su deo ugovora o alotmanu ako su pre sklapanja ugovora bili dostavljeni drugoj strani, ili ako je ona u vreme sklapanja ugovora bila s njima na drugi način upoznata.

91

Davalac usluge dužan je da bez odlaganja obavesti turističku agenciju o svakoj promeni u objektu ili uslugama posle zaključenja ugovora.

Ako je ugovor o alotmanu zaključen za smeštaj korisnika u ugostiteljskom objektu u izgradnji, davalac usluge dužan je da bez odlaganja obavesti turističku agenciju čim oceni da ugostiteljski objekt u vreme početka važenja ugovora neće biti u skladu sa opisom iz prospekta, odnosno obaveštenjima datim agenciji.

92

Davalac usluge dužan je da licima koja mu uputi turistička agencija pruži usluge navedene u turističkoj uputnici u skladu s ugovorom o alotmanu.

Usluge navedene u turističkoj uputnici, koje nisu u skladu sa ugovorom o alotmanu, davalac usluge dužan je da izvrši u granicama raspoloživih kapaciteta.

93

Davalac usluge dužan je da turističkoj agenciji isplati proviziju na promet ostvaren na osnovu ugovora o alotmanu.

Provizija se određuje u određenom procentu od cene pruženih usluga (linearna provizija), a može se odrediti i u različitim procentima zavisno od korišćenja angažovanih kapaciteta (stimulativna provizija).

94

Ugovorom o alotmanu utvrđuju se rokovi za obaveštavanje davaoca usluge o toku popune smeštajnih kapacitea.

Ako ugvorom nije drugačije određeno, zavisno od navika pojedinog turističkog područja, turistička agencija je dužna da počne sa obaveštavanjem davaoca usluge o toku popune angažovanih kapaciteta najkasnije dva meseca pre početka izvršenja ugovora o alotmanu i da nastavi da o tome štalje obaveštenja svakih 30 dana.

95

Rok obaveštenja za odustajanje od korišćenja angažovanih kapaciteta može da se utvrdi:

1) određenim brojem dana pre dolaska svake grupe;

2) određenim danom za sve grupe.

Rokovi za odustajanje su: 14 dana pre dolaska grupe u sezoni, međusezoni i potsezoni, a 7 dana van sezone.

Turistička agancija dužna je da dostavi davaocu usluga listu korisnika unutar rokova određenih za odustajanje od korišćenja kapaciteta.

96

Davalac usluge ima pravo da raspolaže kapacitetima od kojih agencija nije odustala u roku, niti je za njih poslala obaveštenje o korišćenju, odnosno listi korisnika.

Turistička agencija može da koristi kapacitete za koje pošalje obaveštenje o korišćenju posle određenog roka samo ako se davalac usluge s tim složi. U tom slučaju kapaciteti će se koristiti pod uslovima iz ugovora o alotmanu.

97

Ako turistička agencija u određenom roku ne dostavi davaocu usluga obaveštenje o korišćenju angažovanih kapaciteta, odnosno listu korisnika, niti u tom roku obavesti davaoca usluge da odustaje od angažovanih kapaciteta, dužna je da plati davaocu usluge naknadu štete za neiskorišćene kapacitete.

98

Ako agencija ne iskoristi usluge za sve korisnike uredno najavljene prema obaveštenju o korišćenju, odnosno listi korisnika, dužna je da plati davaocu usluga naknadu određenu ugovorom o alotmanu, odnosno naknadu štete u visini 2/3 od cene neiskorišćenih usluga ako ugovorom o alotmanu nije određena naknada.

Izuzetno od odredbe stava 1 ove uzanse, turistička agencija ne plaća naknadu davaocu usluge za korisnika koji je odustao od putovanja zbog okolnosti koje nije mogao da izbegne ili otkloni i koje bi, da su postojale u vreme sklapanja ugovora o organizovanju putovanja s agencijom predstavljale opravdan razlog da ne sklopi ugovor. Agencija je dužna da dokaže postojanje okolnosti na koje se poziva.

99

Ako uzansama iz ove glave nije nešto posebno utvrđeno, na odnose između turističke agencije i davaoca usluge iz ugovora o alotmanu primenjuju se posebne uzanse utvrđene za agencijski ugovor o hotelskim uslugama za grupe korisnika.

VI UGOVOR O USLUGAMA ISHRANE I TOČENJA PIĆA

100

Smatra se da je zaključen ugovor o uslugama ishrane i točenja pića kad davalac usluge prihvati rezervaciju korisnika, odnosno porudžbinu usluga koje korisnik od njega zatraži.

U ugostiteljskom objektu ugovor u ime davaoca usluge zaključuju lica koja primaju porudžbine hrane i pića.

101

Rezervacija usluge ishrane mora sadržavati naročito vrstu usluge (ručak, večera, koktel i slične posebne usluge), obim (broj lica, količina i dr.), vreme korišćenja i cenu.

Cena u rezervaciji naznačuje se na osnovu dobijenih prethodnih obaveštenja, odnosno posle pregovora sa davaocem usluge.

Ako u rezervaciji nije naznačena cena, primenjuje se cena iz cenovnika davaoca usluge.

102

Ako korisnik neposredno zatraži uslugu ishrane i točenja pićem, primenjuju se cene iz cenovnika ugostiteljskog objekta.

Cene mogu biti određene po konzumaciji (po pojedinom jelu, piću), obroku ili u paušalnom iznosu za bilo koju količinu koju korisnik konzumira.

Za pojedine kategorije potrošača, kao što su abonenti, članovi društvenih organizacija i grupe korisnika, mogu biti određene niže cene.

103

Korisnik može da rezerviše sto, odnosno sedište u ugostiteljskom objektu da bi u određeno vreme bio poslužen hranom i pićem.

Ako se ne naplaćuje posebna naknada za rezervaciju, davalac usluge nije dužan da prihvati rezervaciju stola ili sedišta. Ako prihvati rezrvaciju, davalac usluge će zadržati sto, odnosno sedište sve dok oceni da korisnik neće doći.

104

Davalac usluge dužan je da prihvati svaku rezervaciju za usluge ishrane i pića u granicama raspoloživih kapaciteta, kao i narudžbinu korisnika pod uslovima da je korisnik u mogućnosti i da je spreman da plati cenu, kao i da je podoban da bude gost u ugostiteljskom objektu.

Davalac usluge ima pravo da odbije usluge korisniku koji nije podoban da bude gost ugostiteljskog objekta.

105

Davalac usluge dužan je da korisniku pruži usluge naznačene u jelovniku i karti pića.

Davalac usluge dužan je da jela i pića kojima ne raspolaže označi u jelovniku, odnosno karti pića, ili da o tome obavesti korisnika prilikom preuzimanja narudžbine.

106

Stranke mogu da ugovore posluživanje određenom količinom hrane i pića bez posebne oznake broja konzumacija (banket, svadbeni ručak). U tom slučaju naplaćuje se stvaran broj izdatih menija, odnosno jela i stvarne količine izdatog pića. Korisnik može da odredi lice koje će davati naloge za izdavanje hrane i pića, odnosno overavati izdate količine.

107

Prema načinu pružanja usluga, cene u ugostiteljskom objektu mogu se različito određivati (korišćenje za punktom, posluživanje za stolom, samoposluživanje i sl.).

Za vreme izvođenja muzičkih ili zabavnih programa davalac usluge može naplaćivati ulaznice na ime rezervacije, obaveznu konzumaciju ili cene usluga mogu biti više od redovnih.

108

Davalac usluge dužan je da posluži korisnika jelom i pićem koje je po jelovniku ili karti pića naručeno.

Poslužena jela i pića moraju po svom sadržaju i kvalitetu odgovarati naručenim jelima i pićima. Ako imaju standardni naziv, njihov sadržaj i kvalitet ne može bitnije da odstupa od sadržaja i kvaliteta tih jela i pića u odgovarajućim objektima.

109

Ako posluženo jelo ili piće po sadržaju, kvalitetu i količini ne odgovaraju narudžbini, korisnik ima pravo da odbije takvu uslugu bez obaveze plaćanja, a može da zahteva jelo i piće u skladu sa narudžbinom.

110

Ako korisnik to izričito zahteva, davalac usluge je dužan da ga posluži količinom manjom od normalne (mala porcija, pola porcije, dečija porcija) s tim da mu zaračuna primereno nižu cenu. Davalac usluge nije dužan da posluži korisnika manjom porcijom kad to nije moguće zbog prirode jela.

111

Pića svih vrsta (alkoholna, bezalkoholna) koja se po pravilu poslužuju u zatvorenim bocama, moraju biti originalno punjena. Takva pića se moraju otvoriti pred korisnikom.

112

Cena usluge plaća se na zahtev korisnika u primerenom roku posle završetka konzumiranja jela i pića, a pre odlaska korisnika iz ugostiteljskog objekta. Ako korisnik ne zatraži plaćanje, davalac usluge ima pravo da zatraži od korisnika da mu plati pruženu uslugu. Davalac usluge može plaćanje da zatraži i kad se menja osoblje u toku korišćena usluge, zatvara objekat i slično.

Zavisno od uslova poslovanja, davalac usluge može naplaćivati usluge unapred ili istovremeno sa služenjem jela, odnosno pića.

113

Korisnik ima pravo da nesmetano koristi naručene usluge u ugostiteljskom objektu, kao i pripadajuće usluge koje davalac pruža. Korisnik je dužan da se ponaša u ugostiteljskom objektu tako da ne remeti red i boravak drugih korisnika i ne smeta rad osoblja.

114

Davalac usluge ima pravo da odbije usluživanje i boravak u ugostiteljskom objektu korisniku koji se ne ponaša u skladu sa ovim uzansama i da takvog korisnika udalji iz ugostiteljskog objekta.

Korisnika koji se neprimereno dugo zadržava u ugostiteljskom objektu posle konzumacije davalac usluge će prethodno da ponudi novom narudžbinom, a ako korisnik ne naruči uslugu, davalac usluge može da zatraži od njega da napusti ugostiteljski objekat.

115

Ako davalac usluge ima garderobu, korisnik je dužan da pri dolasku preda stvari u garderobu (kaput i sl.) ako je kućnim redom u ugostiteljskom objektu određeno da je garderoba obavezna.

Uobičajeno je da korisnik predaje u garderobu odevne predmete (kaput, kabanicu, bundu i sl.). Dragocenosti i novac korisnik ne može ostaviti u garderobi.

Davalac usluge ima pravo da pregleda stvari koje korisnik daje u garderobu.

116

Davalac usluge izdaje korisniku potvrdu za stvari primljene u garderobi.

Za čuvanje stvari u garderobi može se naplatiti naknada, s tim što je davalac usluge dužan da na vidnom mestu u garderobi objavi iznos naknade.

117

Davalac usluge dužan je da na osnovu potvrde preda korisniku stvari ostavljene u garderobi. On odgovara za nestanak i oštećenje tih stvari do njihove pune vrednosti.

Za dragocenosti i novac koji su ostavljeni u predatim stvarima (torbi, kaputu i sl.) davalac usluge ne odgovara.

118

Korisnik ne može bez pristanka davaoca usluge naknadno da otkaže ili menja naručenu hranu.

Naručeno piće može da otkaže ili menja sve dok ga davalac usluge ne posluži. Narudžbine pića i napitaka koji se pripremaju otkazuju se kao i narudžbine hrane.

119

Rezervacija usluge ishrane za grupe korisnika može se otkazati najkasnije 12 časova pre vremena određenog za početak korišćenja usluge koja je utvrđena rezervacijom.

Ako korisnik, odnosno grupa korisnika nisu korisitili ugovorenu uslugu ishrane, a nisu je otkazali u određenom roku, davalac usluge ima pravo na naknadu štete.

120

Ako je uslugu ishrane koristio manji broj korisnika nego što je rezervacijom predviđeno, a rezervacija za neiskorišćeni deo nije otkazana u roku iz prethodne uzanse, davalac ima pravo na naknadu štete.

Ako je ugovorenu uslugu ishrane koristio veći broj korisnika nego što je rezervacijom predviđeno, smatra se da je ugovor izmenjen na onaj broj korisnika koji je uslugu stvarno koristio. Davalac usluge naplatiće uslugu prema broju korisnika koji je usluge stvarno koristio.

121

Ako je ugovor o uslugama ishrane i točenja pića za korisnika ili grupu korisnika zasključen na osnovu rezervacije ili narudžbine turističke agencije, račun plaća turistička agencija, ako nije drukčije ugovoreno.

Na obračunatu cenu za izvršene usluge turistička agencija ima pravo na uobičajenu proviziju od 5%.

VII ZAVRŠNA ODREDBA

122

Ove uzanse primenjivaće se po isteku 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SFRJ“.

REZERVACIJA SMEŠTAJA U HOTELIMA PO MEĐUNARODNOM TELEGRAFSKOM CODEU 5

Kod telegrafskih rezervacija treba naznačiti:

1) broj soba – jednokrevetnih ili višekrevetnih;

2) datum dolaska;

3) trajanje boravka (nije obavezno);

4) naslov i adresu naručioca.

Međunarodni telegrafski code, glasi:

1) za rezervaciju Šifra:
– 1 jednokrevetna soba ALBA
– 1 soba sa francuskim krevetom ALDUA
– 1 dvokrevetna soba ARAB
– 1 trokrevetna soba ABEC
– 2 jednokrevetne sobe BELAB
– 2 sobe (2+1=3 kreveta) BIRAC
– 2 dvokrevetne sobe BONAD
– 3 jednokrevetne sobe CIROC
– 3 sobe sa četiri kreveta (2+1+1=4 kreveta) CARID
– 3 sobe sa pet kreveta (2+2+1=5 kreveta) CALDE
– 3 dvokrevetne sobe CADUF
– 4 jednokrevetne sobe DANID
– 4 dvokrevetne sobe DIROH
– 5 jednokrevetnih soba EMBLE
– 5 dvokrevetnih soba ERCAJ
– 6 jednokrevetnih soba FELAF
– 6 dvokrevetnih soba FERAL
2) za posebne rezervacije:
– posebno kupatilo (uz sobu) BAT
– soba sa lepim pogledom BELVU
– vrlo dobra soba BEST
– dobra soba BON
– jednostavna soba PLAIN
– boks za jedna kola BOX
– zajednička garaža za jedna kola GARAG
– soba prema dvorištu INTER
– dečji krevet KIND
– soba bez tekuće vode ORDIN
– salon SAL
– soba za poslugu SERV
– potpuno tiha soba TRANQ
– dolazak između 0,00 i 7,00 časova NOTTE
– dolazak između 7,00 i 12,00 časova MATIN
– dolazak između 12,00 i 19,00 časova APRES
– dolazak između 19,00 i 24,00 časa SERA
– zadržavanje jednu noć PASS
– zadržavanje više dana STOP
– dočekati na aerodromu AERO
– dočekati na zadnjoj stanici autobusa s aerodroma AEROZ
– dočekati na brodskom pristaništu (luci) QUAI
– dočekati na železničkoj stanici TRAIN
– otkaz rezervacije ANUL ili CANCEL

 

Vreme
dolaska
Pre podne Posle podne Uveče Noću
– danas POWYS POZUM RAMYK RAZEM
– ponedeljak POCUN POMEL RACEX RAZIN
– utorak PODYL PONOW RADOK RAQAF
– sreda POGOK POPUF RAFYG RATYZ
– četvrtak POHIX PORIK RAGUB RAVUP
– petak POJAW POSEV RAHIV RAWOW
– subota POKUZ POVAH RAJOD RAXAB
– nedelja POBAB POLYP RABAL RANUV

Ostale pojedinosti koje nisu predviđene Codeom treba normalno telegrafisati.

Primer rezervacije smeštaja u nekom hotelu

Za jednu dvokrevetnu, vrlo dobru, tihu sobu sa lepim izgledom i posebnim kupatilom (uz sobu) s boksom za jedna kola za 4. maj 1983. godine pre podne za višednevni boravak.

Rezervaciju predali 30. aprila 1983. godine.

Po Code – u telegram treba da glasi:

„POGOK ARAB BEST TRANQ BELVU BAT BOX STOP“

(Naručilac)

Prilikom predaje ovakvih telegrama treba obratiti pažnju na sledeće:

Na prvom mestu stavlja se vreme, odnosno datum dolaska. Ako se rezervacija vrši u okviru 7 dana dovoljno je naznačiti u telegramu samo dan u nedelji, a ako se rezervacija vrši u okviru 7 do 30 dana, treba naznačiti i dan u mesecu, a za veći rok i mesec, odnosno pun datum.

Telegrami se pišu velikim štampanim slovima.