Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja

Servis računara online zakazivanje

Porez i doprinosi na prihode fizičkog lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, plodova i lekovitog bilja

„Prihodi koje ostvare fizička lica od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, a koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, odnosno koja nisu korisnici poljoprivredne penzije, imaju poreski tretman ostalih – drugih prihoda na koje se obračunava i plaća porez na dohodak građana po stopi od 20% u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn.).

Po osnovu predmetnog prihoda, koji predstavlja ugovorenu naknadu, postoji i obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn.), i to doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 24%, kao i doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3% za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu.

Osnovicu poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 90%.

* * *

Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 16) Zakona o porezu na dohodak građana ostalim prihodima u smislu tog zakona smatraju se i drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica:

(1)  nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

(2)  koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

(3)  korisnici poljoprivredne penzije.

Oporezivi prihod iz stava 1. tačka 16) člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana, koji fizičko lice ostvari od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja, čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 90% (član 85. stav 5. Zakona o porezu na dohodak građana).

Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20% (član 86. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana).

Prema odredbi člana 6. tačka 18) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu.

Odredbom člana 7. stav 1. tačka 9) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da su obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranici, u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja i to lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu.

Prema odredbi člana 8. stav 1. tačka 16) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje su drugi osiguranici u skladu sa zakonom koji uređuje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-60/2014-04 od 29.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje