Odluka o otpisu potraživanja od kupaca i prihodovanju obaveza prema dobavljačima

Na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja direktor „____“ d.o.o. dana 31.12.20__. godine donosi sledeću

 

O D L U K U

o otpisu potraživanja od kupaca i prihodovanju obaveza prema dobavljačima

 

Usvaja se izveštaj Komisije za popis obaveza i potraživanja.

Otpisuju se zastarela potraživanja prema kupcima i to :

R.br.

Šifra

Kupac

Iznos za otpis

UKUPNO :

 

 

Vrši se prihodovanje zastarelih obaveza prema dobavljačima i to :

R.br.

Šifra

Dobavljač

Iznos za pripis

UKUPNO :

 

Ovu Oluku dostaviti knjigovodstvu.

 

 

Direktor

________________________