Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu fizičkih i pravnih lica

Ugovor o zakupu nepokretnosti u trajanju preko jedne godine, plaćanje poreza na imovinu i visina poreske obaveze po osnovu zakupa

Ugovor o zakupu nepokretnosti u trajanju preko jedne godine, plaćanje poreza na imovinu i visina poreske obaveze po osnovu zakupa „Prema odredbi člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, […]

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica   1. Odredbom člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava […]