Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu fizičkih i pravnih lica

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti

Porez na imovinu u slučaju kada su više lica obveznici poreza na imovinu na istoj nepokretnosti „Kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici poreza na imovinu, obveznik je svako od tih lica srazmerno svom udelu u odnosu na celu nepokretnost. Kada udeli obveznika na istoj nepokretnosti nisu određeni, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu […]

Kada nastaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za objekat koji nije u potpunosti završen

Kada nastaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za objekat koji nije u potpunosti završen Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način, u slučaju kada je […]

Porez na imovinu se plaća bez obzira da li se on rekontruiše i nije korišćen

Porez na imovinu se plaća bez obzira da li se on rekontruiše i nije korišćen „Za objekat (pa i za magacinsku halu) za koji je 2001. godine nastala obaveza po osnovu poreza na imovinu, poreska obaveza nije prestala iz razloga što taj objekat poreski obveznik namerava da rekonstruiše, pri čemu iz ekonomskih razloga rekonstrukcija nije […]

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti

Način utvrđivanja poreza na imovinu preduzetniku koji ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti „Utvrđivanje poreza na imovinu fizičkom licu koje ne ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u nadležnosti je jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je nepokretnost koja je predmet oporezivanja, a vrši se primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, […]

Poreska osnovica poreza na imovinu za nepokretnost koja je nastala u toku godine

Poreska osnovica poreza na imovinu za nepokretnost koja je nastala u toku godine   „Osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu za nepokretnost za koju je obvezniku poreza na imovinu – privrednom društvu nastala poreska obaveza u toku 2014. godine, je nabavna vrednost te nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama obveznika. * * * Prema odredbi […]

Način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu obveznika koji vrednost nekretnina u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti

Način utvrđivanja osnovice poreza na imovinu  obveznika koji vrednost nekretnina u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti „Kada obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, osnovica […]

Mišljenje MIF o primeni člana 7. i člana 12. Zakona o porezima na imovinu

Mišljenje MIF o primeni člana 7. i člana 12. Zakona o porezima na imovinu  „1. Kada je na zemljištu površine 11 ari izgrađen objekat površine 125 m2, da li se porez plaća na zemljište, imajući u vidu da je površina zemljišta oko objekta manja od 10 ari? 1.1 Kada je predmet oporezivanja porezom na imovinu […]

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu

Rok za žalbu protiv rešenja o pogrešno utvrđenom porezu na imovinu Obveznik poreza na imovinu koji smatra da mu je rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave pogrešno utvrđen porez na imovinu, protiv tog rešenja ima pravo žalbe, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Zbog docnje u plaćanju poreza na imovinu koji je […]

Kako se utvrđuje porez na imovinu na njivu koja se nalazi u građevinskom području

Kako se utvrđuje porez na imovinu na njivu koja se nalazi u građevinskom području „1. Zemljište koje se, prema podacima iz katastra nepokretnosti, nalazi u građevinskom području, a kao njegova vrsta upisana je njiva, pri čemu je planskim dokumentom to zemljište određeno za izgradnju i redovno korišćenje objekata, ili su na tom zemljištu izgrađeni objekti, […]

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige „Vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige ne umanjuje se za amortizaciju prema odluci jedinice lokalne samouprave donetoj na osnovu ovlašćenja iz člana 5. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, […]