Sadrži mišljenja Ministarstva finansija o porezu na imovinu fizičkih i pravnih lica

Da li lice koje koristi stan na kome nema pravo svojine plaća porez na imovinu

Da li lice koje koristi stan na kome nema pravo svojine plaća porez na imovinu    „Porez na imovinu utvrđuje se poreskom obvezniku, kao licu koje je obavezno da plati porez. Fizičko lice koje nije vlasnik stana koji koristi, obveznik je poreza na imovinu za taj stan, i to ako: na tom stanu ima pravo […]

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige

Kako se utvrđuje osnovica poreza na imovinu poreskom obvezniku koji vodi poslovne knjige   „Vrednost nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige ne umanjuje se za amortizaciju prema odluci jedinice lokalne samouprave donetoj na osnovu ovlašćenja iz člana 5. stav 3. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. […]

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva „Kada privredno društvo vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama – osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu je fer […]

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva

Utvrđivanje osnovice za porez na imovinu privrednog društva   „Kada privredno društvo vrednost nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu u poslovnim knjigama iskazuje po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama – osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu je […]

Da li se u pogledu poreza na imovinu, površina podruma računa u korisnu površinu objekta kome pripada i stanovima u tom objektu

Da li se u pogledu poreza na imovinu, površina podruma računa u korisnu površinu objekta kome pripada i stanovima u tom objektu „Imajući u vidu da na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih celina u zgradi imaju pravo zajedničke nedeljive svojine, kod utvrđivanja osnovice poreza na imovinu primenom elemenata korisne površine i […]

Pravo doživotnog korišćenja stana lica koje nije vlasnik i plaćanje poreza na imovinu pravo doživotnog korišćenja u korist lica koje nije vlasnik

Pravo doživotnog korišćenja stana lica koje nije vlasnik i plaćanje poreza na imovinu pravo doživotnog korišćenja u korist lica koje nije vlasnik   „Ako je na stanu jedno lice imalac prava svojine, a drugo lice imalac prava doživotnog korišćenja koje pravo je upisano u katastar nepokretnosti (što znači da ima dejstvo erga omnes), u tom […]

Plaćanje poreza na imovinu na “letnju baštu”

Plaćanje poreza na imovinu na “letnju baštu”   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 i 57/2012 – odluka US […]

Poreska prijava poreza na imovinu advokata koji obavlja delatnost u svom stanu

Poreska prijava poreza na imovinu advokata koji obavlja delatnost u svom stanu   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011 i […]

Umanjenje poreza na imovinu za stan je u direktnoj vezi sa prijavom prebivališta na toj adresi

Umanjenje poreza na imovinu za stan je u direktnoj vezi sa prijavom prebivališta na toj adresi   „Prema odredbi člana 2. stav 1. tač. 1), 3) i 5) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. […]

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka

Deoba zajedničke imovine između supružnika koja je stečena u toku trajanja braka   „Prema odredbama člana 14. st. 1. i 2. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009 i 101/2010 – […]