Poreska krivična dela

Poreska krivična dela koja su propisana Krivičnim zakonikom Republike Srbije:   PORESKA UTAJA ČLAN 229. Ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, […]

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi Sl.glasnik rs br. 53/2011 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se opšta pravila ponašanja poreskih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: zaposleni) u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi (u daljem tekstu: Poreska uprava), s ciljem zaštite ugleda Poreske uprave kao organa državne […]

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda

Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga po osnovu određenih izvornih javnih prihoda grada Beograda Sl.list Beograda br. 70/2012, 8/2013 Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih lokalnih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine, uslovi i obim otpisa obračunate, a neplaćene […]

Službeno obaveštenje Ministarstva finansija o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz za plaćene poreze i doprinose po odbitku

Službeno obaveštenje Ministarstva finansija o zameni overenih PP-OD i PP-OPJ izvodom iz PPP-PD kao dokaz za plaćene poreze i doprinose po odbitku Obaveštavamo vas da kao dokaz za ostvarivanje prava po osnovu plaćenih poreza i doprinosa po odbitku (pravo na naknadu zarade, pravo na refundacije, pravo na overu zdravstvene knjižice i dr.) umesto zbirne poreske […]

Da li se potpisivanjem anex-a može menjati sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga

Da li se potpisivanjem anex-a može menjati sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga „Sporazum o odlaganju plaćanja poreskog duga koji je zaključen u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 […]