Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda

Servis računara online zakazivanje

Autorski honorar – plaćanje poreza i doprinosa u momentu isplate prihoda

 

„Odredbama čl. 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon), propisano je da porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, na prihode iz svih izvora, sem onih koji su izuzeti od oporezivanja, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja poreza ovim zakonom.

Prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu autorskih honorara predmet je oporezivanja porezom na dohodak građana na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, u skladu sa odredbama čl. 52. do 60. Zakona.

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je fizičko lice, pored ostalog, koje kao autor ostvari prihode po navedenom osnovu, saglasno odredbi člana 54. Zakona.

Na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine porez se plaća po stopi od 20%.

Kod prihoda od autorskih i srodnih prava poresku osnovicu čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za propisane normirane troškove u visini od 50%, 43% i 34%, s tim da će se obvezniku (autoru i nosiocu srodnih prava) na njegov zahtev, umesto normiranih troškova, priznati stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda ako za to podnese dokaze (čl. 56. i 57. stav 2. Zakona).

Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik, utvrđuje se i plaća po odbitku od svakog pojedinačno ostvarenog prihoda, saglasno odredbi člana 99. stav 1. tačka 2) Zakona. To znači da je isplatilac prihoda, kao poreski platac, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod dužan da porez obračuna, obustavi i uplati na propisani račun u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na da isplate prihoda (član 101. Zakona).

U pogledu obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, takođe, imajući u vidu odredbu člana 6. tačka 12) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009), da je isplatilac prihoda poslodavac, drugo pravno, odnosno fizičko lice ili drugi pravni subjekat koji je dužan da u ime i u korist osiguranika ili u svoje ime, a u korist osiguranika, obračuna i plati doprinos istovremeno sa isplatom prihoda na koje se plaća doprinos, navodimo da saglasno odredbi člana 58. stav 1. tog zakona doprinos za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu isplatilac je dužan da obračuna, obustavi i uplati prilikom isplate ugovorene naknade.

Prema tome, imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u konkretnom slučaju, isplatilac prihoda – pravno lice u obavezi je da porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračuna, obustavi i uplati na propisane račune u momentu isplate prihoda – autorske naknade fizičkom licu.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-8/2010-04 od 29.01.2010. godine

 

Servis računara online zakazivanje