Akti u vezi primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

Servis računara online zakazivanje

Pročitaj i druge propise:

 1. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
 2. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 3. Zakon o ravnopravnosti polova
 4. Zakon o tajnosti podataka
Sadržaj članka :

 

********************************************************

Dana 05.06.2015. godine počinje da se primenjuje Zakon o zaštiti uzbunjivača (Sl.glasnik RS br. 128/2014).

 Obaveze poslodavca su :

 • da svim zaposlenima kao i svim radno angažovanim licima dostavi, uz njihov potpis prijema, pismeno obaveštenje o pravima iz zakona odmah nakon početka njegove primene odnosno počev od 05. juna 2015. godine;
 • da poslodavac koji ima više od deset zaposlenih u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu zakona, odnosno najkasnije do 4. decembra 2015. godine donese opšti akt kojim će urediti postupak unutrašnjeg uzbunjivanja. Poslodavac je dužan da opšti akt istakne na vidnom mestu kako bi bio dostupan svakom zaposlenom odnosno radno angažovanom licu, kao i na internet stranici poslodavca ako postoje tehničke mogućnosti.

Prekršajna odgovornost

Za nepostupanje po pojedinim odredbama zakona propisana je prekršajna odgovornost koju detaljnije možete pročitati u tekstu zakona na https://www.overa.rs/zakon-o-zastiti-uzbunjivaca.html

********************************************************

MODEL

Na osnovu člana 14. stav 4. Zakona o zaštiti uzbunjivača (Sl. glasnik RS br. 128/2014) privredno društvo / preduzetnik „________ “(u daljem tekstu „Poslodavac“) zaposlenom/јој _________________ ЈМБГ ____ dana ___.___20__. godine daje sledeće:

OBAVEŠTENJE

o pravima zaposlenih po osnovu Zakona o zaštiti uzbunjivača

PRAVA UZBUNJIVAČA

Član 3. Zakona :

Zabranjeno je sprečavanje uzbunjivanja.

Član 7. Zakona :

Uzbunjivač ima pravo na zaštitu, u skladu sa zakonom, ako:

 • izvrši uzbunjivanje kod poslodavca, ovlašćenog organa ili javnosti na način propisan zakonom;
 • otkrije informaciju iz člana 2. tačka 1) zakona u roku od jedne godine od dana saznanja za izvršenu radnju zbog koje vrši uzbunjivanje, a najkasnije u roku od deset godina od dana izvršenja te radnje;
 • bi u trenutku uzbunjivanja, na osnovu raspoloživih podataka, u istinitost informacije, poverovalo lice sa prosečnim znanjem i iskustvom kao i uzbunjivač.

Član 7. Zakona :

Pravo na zaštitu kao uzbunjivač, ima lice koje učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja, ako je lice koje je preduzelo štetnu radnju, pogrešno smatralo da je to lice uzbunjivač, odnosno povezano lice.

Član 8. Zakona :

Lice koje je u vršenju službene dužnosti dostavilo informaciju ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog dostavljanja informacije.

Član 9. Zakona :

Lice koje traži podatke u vezi sa informacijom, ima pravo na zaštitu kao uzbunjivač, ako učini verovatnim da je prema njemu preduzeta štetna radnja zbog traženja tih podataka.

Član 10. Zakona :

Lice koje je ovlašćeno za prijem informacije dužno je da, štiti podatke o ličnosti uzbunjivača, odnosno podatke na osnovu kojih se može otkriti identitet uzbunjivača, osim ako se uzbunjivač ne saglasi sa otkrivanjem tih podataka, a u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Svako lice koje sazna podatke iz člana 10. stav 1. Zakona, dužno je da štiti te podatke.

Lice ovlašćeno za prijem informacije dužno je da prilikom prijema informacije, obavesti uzbunjivača da njegov identitet može biti otkriven nadležnom organu, ako bez otkrivanja identiteta uzbunjivača ne bi bilo moguće postupanje tog organa, kao i da ga obavesti o merama zaštite učesnika u krivičnom postupku.

Ako je u toku postupka neophodno da se otkrije identitet uzbunjivača, lice ovlašćeno za prijem informacije dužno je da o tome, pre otkrivanja identiteta, obavesti uzbunjivača.

Podaci iz člana 10. stav 1. Zakona ne smeju se saopštiti licu na koje se ukazuje u informaciji, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano

Član 11. Zakona:

Zabranjena je zloupotreba uzbunjivanja. Zloupotrebu uzbunjivanja vrši lice koje:

 • dostavi informaciju za koju je znalo da nije istinita;
 • pored zahteva za postupanje u vezi sa informacijom kojom se vrši uzbunjivanje traži protivpravnu korist.

ZAŠTITA UZBUNJIVAČA I NAKNADA ŠTETE

Član 21. Zakona :

Poslodavac ne sme činjenjem ili nečinjenjem da stavi uzbunjivača u nepovoljniji položaj u vezi sa uzbunjivanjem, a naročito ako se nepovoljniji položaj odnosi na:

 1.  zapošljavanje;
 2. sticanje svojstva pripravnika ili volontera;
 3. rad van radnog odnosa;
 4. obrazovanje, osposobljavanje ili stručno usavršavanje;
 5. napredovanje na poslu, ocenjivanje, sticanje ili gubitak zvanja;
 6. disciplinske mere i kazne;
 7. uslove rada;
 8. prestanak radnog odnosa;
 9. zaradu i druge naknade iz radnog odnosa;
 10. učešće u dobiti poslodavca;
 11. isplatu nagrade i otpremnine;
 12. raspoređivanje ili premeštaj na drugo radno mesto;
 13. nepreduzimanje mera radi zaštite zbog uznemiravanja od strane drugih lica;
 14. upućivanje na obavezne zdravstvene preglede ili upućivanje na preglede radi ocene radne sposobnosti.

Član 22. Zakona :

U slučajevima nanošenja štete zbog uzbunjivanja, uzbunjivač ima pravo na naknadu štete, u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose.

Član 23. Zakona :

Uzbunjivač prema kome je preduzeta štetna radnja u vezi sa uzbunjivanjem ima pravo na sudsku zaštitu.

Sudska zaštita se ostvaruje podnošenjem tužbe za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem nadležnom sudu, u roku od šest meseci od dana saznanja za preduzetu štetnu radnju, odnosno tri godine od dana kada je štetna radnja preduzeta.

U postupku sudske zaštite nadležan je viši sud prema mestu preduzimanja štetne radnje ili prema mestu prebivališta tužioca.

Kao lice koje je ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem određen/a je _____________________ na radnom mestu ___________________, tel. ______________.

Zakon o zaštiti uzbunjivača (Sl.glasnik RS br. 128/2014) je stupio na snagu 04.12.2014. godine a počinje da se primenjuje 05.06.2015. godine.

Tekst Zakona o zaštiti uzbunjivača se može pročitati na sajtu :

https://www.overa.rs/zakon-o-zastiti-uzbunjivaca.html ili na drugim sajtovima na internetu.

Ovim potvrđujem da sam dana ___ 20__ godine primio ovo obaveštenje :

                                Zaposleni / a

                 _________________________

                                                                                                     Ovlašćeno lice poslodavca

                                                                                 m.p. ___________________________________

********************************************************

MODEL

Na osnovu člana 218. i 221. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/2011…5/2015) i člana 14. stav 5. Zakona o zaštiti uzbunjivača (Sl.glasnik RS br. 128/2014) direktor / preduzetnik “_________” dana __.__.2015. godine donosi sledeću

O D L U K U

o imenovanju lica za prijem informacija i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Tačka 1.

Za lice koje je ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem određujem zaposlenog / u ______________________ na radnom mestu ______________________.

Tačka 2.

U postupcima uzbunjivanja lice će postupati u svemu prema odredbama Zakona o zaštiti uzbunjivača (Sl.glasnik RS br. 128/2014).

Tačka 3.

Po jedan primerak ove Odluke dostaviti licu koje je imenovano ovom Odlukom i arhivi.

                                                                                                     Ovlašćeno lice poslodavca

                                                                                 m.p. ___________________________________

 

Servis računara online zakazivanje