Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Servis računara online zakazivanje

Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Sl.glasnik RS br. 55/2015, 78/2015

 

 1. Ovom odlukom uređuju se oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa.

Oblik, sadržinu i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko drugih platnih računa – pružaoci platnih usluga utvrđuju svojim internim aktima kako bi se korisniku platne usluge omogućilo da na siguran, razumljiv i jednostavan način zahteva izvršenje platnih usluga, u skladu s propisima.

 1. Platni nalozi iz tačke 1. stav 1. ove odluke, jesu:

1) nalog za uplatu;

2) nalog za isplatu;

3) nalog za prenos.

 1. Nalog za uplatu je platni nalog koji se koristi za uplate gotovog novca na tekući račun (uplate dnevnog pazara, plaćanje obaveza u gotovom novcu i druge uplate na tekući račun).

Nalog za uplatu sadrži sledeće elemente:

1) naziv platioca;

2) naziv primaoca plaćanja;

3) broj tekućeg računa primaoca plaćanja;

4) oznaku valute (RSD);

5) iznos;

6) svrhu uplate;

7) šifru plaćanja;

8) broj modela poziva na broj odobrenja;

9) poziv na broj odobrenja;

10) mesto i datum prijema;

11) datum izvršenja;

12) pečat i potpis platioca (overu).

 1. Nalog za isplatu je platni nalog koji se koristi za isplate gotovog novca sa tekućeg računa.

Nalog za isplatu sadrži sledeće elemente:

1) naziv platioca;

2) naziv primaoca plaćanja;

3) broj tekućeg računa platioca;

4) oznaku valute (RSD);

5) iznos;

6) svrhu isplate;

7) šifru plaćanja;

8) broj modela poziva na broj zaduženja;

9) poziv na broj zaduženja;

10) mesto i datum prijema;

11) datum izvršenja;

12) pečat i potpis platioca (overu).

 1. Nalog za prenos je platni nalog koji se koristi za prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa na tekući račun.

Nalog za prenos sadrži sledeće elemente:

1) način izvršenja naloga – hitno;

2) naziv platioca;

3) naziv primaoca plaćanja;

4) broj tekućeg računa platioca;

5) broj tekućeg računa primaoca plaćanja;

6) oznaku valute (RSD);

7) iznos;

8) svrhu plaćanja;

9) šifru plaćanja;

10) broj modela poziva na broj zaduženja;

11) poziv na broj zaduženja;

12) broj modela poziva na broj odobrenja;

13) poziv na broj odobrenja;

14) mesto i datum prijema;

15) datum izvršenja;

16) pečat i potpis platioca/primaoca (overu).

 1. Platni nalog iz tačke 2. ove odluke sadrži one elemente propisane tač. 3. do 5. te odluke koji su neophodni za njegovo izvršenje, a pružalac platnih usluga može, pored tih elemenata, za potrebe izvršenja platnih transakcija utvrditi i dodatne elemente na platnom nalogu (bar kod, optičko prepoznavanje karaktera – OCR i sl.).

Pored elemenata iz stava 1. ove tačke, platni nalog iz tog stava koji se izdaje u elektronskom obliku mora da sadrži i elemente na osnovu kojih se vrši provera autentičnosti njegovog podnosioca, kao i tačnosti i kompletnosti podataka iz tog naloga.

 1. Obrasci platnih naloga iz tačke 2. ove odluke koji se izdaju na papiru pravougaonog su oblika i jedinstvenih dimenzija 99 x 210 mm, što odgovara 1/3 papira formata A4.

Izgled i raspored elemenata na obrascima platnih naloga iz stava 1. ove tačke daju se u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Izuzetno od st 1. i 2. ove tačke, pružalac platnih usluga može zbog potreba korisnika platnih usluga utvrditi drugačije dimenzije obrasca platnog naloga iz stava 1. te tačke, njegov izgled i raspored elemenata (npr. platni nalog u jednom primerku sa uzdužnom perforacijom).

 1. Sadržaj i način popunjavanja elemenata na obrascima platnih naloga iz tačke 2. ove odluke dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Podaci na elementima obrazaca platnih naloga iz tačke 2. ove odluke ispisuju se opisno i numeričkim znakovima i raspoređeni su na tim obrascima prema karakteru tih znakova.

Šifre plaćanja iz tačke 3. odredba pod 7), tačke 4. odredba pod 7) i tačke 5. odredba pod 9) ove odluke utvrđene su u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo. Šifre plaćanja propisuje Narodna banka Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Obrasci platnih naloga iz tačke 2. ove odluke izdaju se i popunjavaju na srpskom jeziku – ćiriličnim, odnosno latiničnim pismom.

 1. Pružalac platnih usluga odbiće izvršenje platnog naloga koji nije popunjen i izdat u skladu sa ovom odlukom i drugim propisom.
 2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS, br. 57/04, 82/04, 98/13 i 104/14), Odluka o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa („Službeni glasnik RS“, broj 57/04), Uputstvo za sprovođenje Odluke o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa (G. br. 11390 od 9. jula 2010. godine) i Uputstvo o formatu i nameni poruka za razmenu podataka u obavljanju poslova platnog prometa (G. br. 10456 od 13. novembra 2009. godine).
 3. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine.

 

Prilog 1

IZGLED I RASPORED ELEMENATA NA OBRASCIMA PLATNIH NALOGA KOJI SE IZDAJU NA PAPIRU

Nalog za uplatu, nalog za isplatu i nalog za prenos štampaju se na samokopirajućem papiru bele boje s crnim linijama.

Nalog za uplatu, nalog za isplatu i nalog za prenos sastoje se od najmanje dva primerka, odnosno obrazac platnog naloga može imati i više od dva primerka u zavisnosti od potreba pružaoca i korisnika platnih usluga.

Prvi primerak, koji pružalac platnih usluga overava, vraća se korisniku platnih usluga, a drugi ostaje pružaocu platnih usluga kao dokument na osnovu koga se izvršava platna transakcija.

Izuzetno, na zahtev korisnika platnih usluga, a uz saglasnost pružaoca platnih usluga, nalog za prenos može da se sastoji samo od jednog primerka, u kom slučaju je pružalac platnih usluga dužan da korisniku platnih usluga izda potvrdu o prijemu platnog naloga, s tim da ako je korisnik platnih usluga pravno lice tu potvrdu izdaje na njegov zahtev.

Na osnovu naloga za prenos izvršava se prenos novčanih sredstava – zaduženje tekućeg računa platioca i odobrenje tekućeg računa primaoca plaćanja, odnosno zaduženje jednog tekućeg računa i odobrenje drugog tekućeg računa istog korisnika platnih usluga, kao i zaduženje i odobrenje istog tekućeg računa za isti iznos.

Obrazac br. 1

NALOG ZA UPLATU

Obrazac br. 2

NALOG ZA ISPLATU

Obrazac br. 3

NALOG ZA PRENOS

 

Prilog 2

ELEMENTI NA OBRASCIMA PLATNIH NALOGA – SADRŽAJ I NAČIN POPUNJAVANJA

 

Naziv elementa Sadržaj Vrsta podatka
O – opisni
N – numerički
ON – kombinacija
Broj znakova za numerički
podatak/maksimalan broj linija*maksimalna dužina reda za opisne podatke oba znaka
1 2 3 4
Način izvršenja Hitno O H
Naziv platioca naziv, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica ili preduzetnika pod kojim je evidentiran u registru/ime, prezime i adresa potrošača ON 3*35
Broj tekućeg računa platioca broj tekućeg računa sa koga se vrši prenos, odnosno isplata novčanih sredstava N 18
Svrha plaćanja/svrha uplate/svrha isplate podaci o nameni i osnovu prenosa, odnosno uplate i isplate novčanih sredstava ON 3*35
Kontrolni broj poziva na broj (zaduženje) kontrolni broj poziva na broj (zaduženje) po modulu 97 N 2
Poziv na broj (zaduženje) dopunski podaci za platioca o platnoj transakciji N/ON 20
Naziv primaoca plaćanja naziv, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica ili preduzetnika pod kojim je evidentiran u registru/ime, prezime i adresa potrošača ON 3*35
Broj tekućeg računa primaoca plaćanja broj tekućeg računa na koji se vrši prenos, odnosno uplata novčanih sredstava N 18
Kontrolni broj poziva na broj (odobrenje) kontrolni broj poziva na broj (odobrenje) po modulu 97 N 2
Poziv na broj (odobrenje) dopunski podaci za primaoca plaćanja o platnoj transakciji N/ON 20
Šifra plaćanja vrsta osnova plaćanja N 3
Oznaka valute slovna oznaka dinara O 3
Iznos iznos u dinarima N 15
Mesto i datum prijema mesto i datum prijema naloga kod pružaoca platnih usluga ON 1*20
Datum izvršenja datum izvršavanja platnog naloga N 8
Overa pečat i potpis platioca/primaoca plaćanja O 1*20

Popunjavanje podataka na elementima

 1. U element način izvršenja – hitno upisuje se opisno slovna oznaka H.
 2. U element broj tekućeg računa platioca, odnosno broj tekućeg računa primaoca plaćanja – upisuje se 18 numeričkih znakova.
 3. U element iznos upisuje se numerički podatak u dinarima – do 15 znakova.

Ispred iznosa u dinarima stavljaju se dve paralelne crte ili zvezdice – ako se platni nalog izdaje na papiru, a numerički podatak iznosa upisuje se sa parama u dve decimale, i to tako što se dinari odvajaju zarezom.

 1. U element svrha plaćanja/svrha uplate/svrha isplate upisuje se opisno i numerički osnov prenosa, odnosno uplate i isplate novčanih sredstava.
 2. U element šifra plaćanja upisuje se numerički podatak od 3 cifre koje su date u Prilogu 3 i to tako što se najpre unosi cifra klasifikacije prema obliku plaćanja, a zatim dve cifre klasifikacije prema osnovu plaćanja.
 3. U element poziv na broj (zaduženje) upisuje se numerički podatak ili kombinacija numeričkog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje poslovnih promena platioca – u skladu sa potrebama platioca radi dobijanja dopunskih informacija o platnoj transakciji ili u skladu s propisima (kod plaćanja javnih prihoda unose se podaci koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija).
 4. U element poziv na broj (odobrenje) upisuje se numerički podatak ili kombinacija numeričkog i slovnog podatka kao bliže objašnjenje osnova prijema novčanih sredstava – u skladu sa potrebama primaoca plaćanja (npr. broj fakture kod plaćanja obaveza po osnovu robe, materijala, usluga i investicija, broj ugovora, serijski broj menice, broj prodajnog mesta kad se uplaćuje dnevni pazar, broj polise osiguranja i druge dopunske informacije), ili u skladu s propisima (kod plaćanja javnih prihoda unose se podaci koje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove finansija).
 5. Osnovni broj modela za upisivanje sadržaja elementa poziv na broj označen je brojem 97, što znači da je taj sadržaj iskazan s 20 numeričkih znakova ili kombinacijom numeričkih i slovnih znakova, (od kojih su dva početna numerička znaka kontrolni broj). Znakovi mogu biti grupisani u četiri bloka od po četiri znaka, međusobno razdvojena crticom ili razmakom, s tim da se u elektronskom zapisu podatak iskazuje u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

Kontrolni broj poziva na broj po modulu 97 izračunava se na sledeći način:

 1. a) za utvrđeni poziv na broj, od određenog niza cifara i slovnih oznaka najpre se vrši konvertovanje slovnih oznaka u broj, prema sledećoj tabeli:
A=10 G=16 M=22 S=28 Y=34
B=11 H=17 N=23 T=29 Z=35
C=12 I=18 O=24 U=30
D=13 J=19 P=25 V=31
E=14 K=20 Q=26 W=32
F=15 L=21 R=27 X=33

(npr. 567812F48K012 ——– 567812154820012);

 1. b) numeričkom nizu moraju se dodati dve nule (00) na kraju

(npr. 56781215482001200).

Kontrolni broj od dve cifre izračunava se tako što se niz cifara utvrđen na način iz stava 2. ove tačke podeli s 97 i dobijeni ostatak tog deljenja oduzme od broja 98. Dobijena razlika izražena s dve cifre jeste kontrolni broj. Kontrolni broj od dve cifre upisuje se ispred niza cifara koji predstavlja sadržaj poziva na broj (u primeru koji je dat, kontrolni broj poziva na broj biće upisan kao 54567812F48K012).

Ako broj modela nije unesen, neće se vršiti kontrola poziva na broj.

Pružalac platnih usluga neće izvršiti platne naloge kod kojih se kontrolom utvrdi da kontrolni broj u sadržaju elementa poziv na broj ne odgovara naznačenom broju osnovnog modela tog elementa. Za preneti sadržaj elementa poziv na broj pružalac platnih usluga odgovara samo ako je sadržaj upisan u skladu s propisanim modelom.

 1. U element mesto i datum prijema upisuje se mesto u kome je pružalac platnih usluga primio platni nalog i datum prijema platnog naloga kod pružaoca platnih usluga.
 2. U element datum izvršenja upisuje se datum na koji treba izvršiti platni nalog.
 3. Obrasce platnih naloga u pismenoj formi potpisuju ovlašćena lica, čiji su potpisi deponovani kod pružaoca platnih usluga kod kojeg se vodi tekući račun korisnika platnih usluga. Na obrascima platnih naloga, pored potpisa, mora biti stavljen pečat korisnika platnih usluga, koji je deponovan kod pružaoca platnih usluga, osim ako je u pitanju potrošač.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, pružalac i korisnik platnih usluga mogu ugovoriti i drugačije načine provere autentičnosti podnosioca platnog naloga.

 

Prilog 3

ŠIFRE PLAĆANJA

Klasifikacija prema obliku plaćanja

1 Gotovinski gotovinske uplate na tekući račun i isplate s tekućeg računa
2 Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog tekućeg računa na drugi tekući račun
3 Obračunski obračunska plaćanja
9 Preknjižavanje povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava

Klasifikacija prema osnovu plaćanja

Transakcije po osnovu prometa robe i usluga

20 Promet robe i usluga – međufazna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge
21 Promet robe i usluga – finalna potrošnja plaćanja za robu, sirovine, materijal, proizvodne usluge, gorivo, mazivo, energiju, otkup poljoprivrednih proizvoda, članarine, uplate obaveza javnim preduzećima koje nisu propisane i za drugu robu i usluge (uključujući i plaćanje svih provizija i naknada), izuzev za investicije – finalna potrošnja
22 Usluge javnih preduzeća uplate propisanih obaveza javnim preduzećima
23 Investicije u objekte i opremu plaćanja po osnovu izgradnje objekata i nabavke opreme (nabavna cena, doprema, montaža i dr.)
24 Investicije – ostalo plaćanja po osnovu investicija, osim investicija u objekte i opremu
25 Zakupnine stvari u javnoj svojini zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini, naknade za druge usluge koje imaju karakter javnih prihoda
26 Zakupnine zakupnine za korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari na koje se plaća porez prema zakonu
27 Subvencije, regresi i premije s posebnih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija s konsolidovanog računa trezora, odnosno fondova i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
28 Subvencije, regresi i premije sa ostalih računa isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija sa ostalih računa
31 Carine i druge uvozne dažbine uplata, naplata, prenos i obračun po osnovu izmirenja carina i drugih uvoznih dažbina (carine i drugi javni prihodi koje Uprava carina naplati objedinjeno na svoj evidentni račun)

Transakcije raspodele

40 Zarade i druga primanja zaposlenih zarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu funkciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog
41 Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog;
socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja
42 Naknade zarada na teret poslodavca naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca;
naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;
naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu
44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge s računa zadruge
45 Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci, osim isplata u gotovom novcu
46 Obustave od penzija i zarada obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave
47 Naknade zarada na teret drugih isplatilaca naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica;
naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine;
naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta
48 Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava kamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranja
49 Ostali prihodi fizičkih lica prihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48
53 Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku uplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr.
54 Uplata poreza i doprinosa po odbitku uplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitku
57 Povraćaj više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda
58 Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda

Transferi

60 Premije osiguranja i nadoknada štete premija osiguranja, reosiguranje, nadoknada štete
61 Raspored tekućih prihoda raspored poreza, doprinosa i drugih tekućih prihoda uplaćenih korisnicima
62 Transferi u okviru državnih organa prenos u okviru računa i podračuna trezora, prenos sredstava budžetskim korisnicima, isplate po socijalnom programu Vlade
63 Ostali transferi prenos u okviru istog pravnog lica i drugi transferi, raspored zajedničkog prihoda
64 Prenos sredstava iz budžeta za obezbeđenje povraćaja više naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava iz budžeta na uplatni račun tekućeg prihoda s kog je potrebno izvršiti povraćaj sredstava koja će se vratiti obvezniku
65 Uplata pazara uplata dnevnog pazara
66 Isplata gotovine sve gotovinske isplate s računa pravnog lica i preduzetnika

Finansijske transakcije

70 Kratkoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih kratkoročnih kredita
71 Dugoročni krediti prenos sredstava po osnovu odobrenih dugoročnih kredita
72 Aktivna kamata plaćanje kamate po kreditima
73 Polaganje oročenih depozita
75 Ostali plasmani kupoprodaja vlasničkih hartija od vrednosti, kupovina kapitala u postupku privatizacije u smislu zakona kojim se uređuje privatizacija i kupovina udela iz Akcionarskog fonda Republike Srbije, međubankarski plasmani (hartije od vrednosti, krediti)
76 Otplata kratkoročnih kredita
77 Otplata dugoročnih kredita
78 Povraćaj oročenih depozita
79 Pasivna kamata plaćanje kamate po depozitima i drugim novčanim polozima
80 Eskont hartija od vrednosti
81 Pozajmice osnivača za likvidnost uplata pozajmice osnivača – fizičkog lica pravnom licu
82 Povraćaj pozajmice za likvidnost osnivaču povraćaj pozajmice pravnog lica osnivaču – fizičkom licu
83 Naplata čekova građana
84 Platne kartice
85 Menjački poslovi
86 Kupoprodaja deviza
87 Donacije i sponzorstva plaćanja iz sredstava banaka i drugih pravnih lica po osnovu interne regulative
88 Donacije donacije iz međunarodnih ugovora
89 Transakcije po nalogu građana
90 Druge transakcije

 

 

Servis računara online zakazivanje