Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Sl.glasnik RS br. 75/2014

 

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra.

Oblik Registra

Član 2

Registar se vodi u pisanom i elektronskom obliku, kao jedinstvena, centralna i javna baza podataka o posrednicima.

Sadržina Registra

Član 3

Registar sadrži sledeće podatke:

 1. redni broj i datum upisa u Registar;
 2. broj i datum rešenja o upisu u Registar, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;
 3. poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB), matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika;
 4. podatke o zaposlenim odnosno licima angažovanim van radnog odnosa sa položenim stručnim ispitom za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit);
 5. podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Zakon).

Obrazac zahteva za upis u Registar

Član 4

Obrazac zahteva za upis u Registar sadrži sledeće podatke:

 1. poslovno ime i adresu sedišta i ogranka, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) podnosioca;
 2. ime i prezime, adresu i JMBG preduzetnika, kada je podnosilac;
 3. matični broj i PIB podnosioca;
 4. ime i prezime, adresu i JMBG lica sa položenim stručnim ispitom i broj uverenja o položenom stručnom ispitu;
 5. potpis ovlašćenog lica.

Obrazac zahteva za upis u Registar odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Upis u Registar

Član 5

Podnosilac zahteva za upis u Registar upisuje se u Registar ako uz zahtev na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika dostavi:

 1. izjavu podnosioca da je određeno lice koje ima položen stručni ispit zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca, ili da je određeno lice koje ima položen stručni ispit osnivač ili član privrednog društva (u daljem tekstu: član društva) koje je podnosilac, odnosno preduzetnik koji je podnosilac;
 2. primerak ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 13. Zakona;
 3. punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

Uz izjavu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, prilaže se izjava lica iz te tačke, koja sadrži JMBG i overen potpis tog lica, kojom potvrđuje da je zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca zahteva, odnosno da je član društva.

Ako se izjava iz stava 1. tačka 1) ovog člana odnosi na podnosioca izjave kao lice sa položenim stručnim ispitom, uz nju se ne prilaže izjava iz stava 2. ovog člana.

Dokazi iz stava 3. ovog člana podnose se u originalu ili overenoj fotokopiji, čine sastavni deo Registra i čuvaju se trajno, u skladu sa zakonom.

Promena podataka u Registru

Član 6

Promena podataka u Registru vrši se na osnovu odgovarajućih dokaza iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika, u skladu sa Zakonom.

Brisanje iz Registra

Član 7

Brisanje iz Registra vrši se na osnovu zahteva posrednika koji se podnosi na obrascu iz člana 4. ovog pravilnika, u kom se popunjavaju samo rubrike sa podacima o privrednom društvu ili preduzetniku.

Obrazac izvoda iz registra

Član 8

Obrazac izvoda iz Registra sadrži:

 1. naziv ministarstva nadležnog za poslove trgovine;
 2. pravni osnov;
 3. redni broj i datum upisa u Registar;
 4. broj i datum rešenja o upisu u Registar;
 5. poslovno ime, adresu sedišta i ogranka, PIB, matični broj, broj telefona, elektronsku adresu i adresu Internet stranice (ako postoji) posrednika;
 6. podatke o zaposlenim odnosno licima angažovanim van radnog odnosa, odnosno članovima društva ili preduzetniku sa položenim stručnim ispitom;
 7. podatke o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona;
 8. potpis ovlašćenog lica i službeni pečat.

Izvod iz Registra izdaje se na zahtev.

Obrazac izvoda iz Registra odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac: ZURP

ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTIi

Podaci o vrsti upisa u Registar
(zaokružiti broj)
Upis u Registar
Upis promene u Registru
Brisanje iz Registra
PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU
Poslovno ime
Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)
Adresa ogranka (mesto, ulica i broj)
Broj telefona
Elektronska adresa
Adresa Internet stranice
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
PODACI O PREDUZETNIKU
Poslovno ime
Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)
Ime i prezime preduzetnika
JMBG preduzetnika
Broj telefona
Elektronska adresa
Adresa Internet stranice
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
PODACI O LICIMA SA POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM
Broj lica koja se prijavljuju:
Ime i prezime
Adresa (mesto, ulica i broj)
JMBG
Broj uverenja o položenom stručnom ispitu
Pravni osnov angažovanja kod podnosioca zahtevaii O ugovor o radu
O angažovanje van radnog odnosa
O osnivač/član privrednog društva
O preduzetnik
Ime i prezime
Adresa (mesto, ulica i broj)
JMBG
Broj uverenja o položenom stručnom ispitu
Pravni osnov angažovanja kod podnosioca zahtevaii O ugovor o radu
O angažovanje van radnog odnosa
O osnivač/član privrednog društva
O preduzetnik
Ime i prezime
Adresa (mesto, ulica i broj)
JMBG
Broj uverenja o položenom stručnom ispitu
Pravni osnov angažovanja kod podnosioca zahtevaii O ugovor o radu
O angažovanje van radnog odnosa
O osnivač/član privrednog društva
O preduzetnik

Uz zahtev se prilažu neophodni dokazi:

1. Izjava podnosioca da je određeno lice koje ima položen stručni ispit zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca, ili da je određeno lice koje ima položen stručni ispit osnivač ili član privrednog društva (u daljem tekstu: član društva) koje je podnosilac, odnosno preduzetnik koji je podnosilac. Uz navedenu izjavu prilaže se dodatna izjava tog lica, koja sadrži JMBG i overen potpis tog lica, kojom potvrđuje da je zaposleno ili angažovano van radnog odnosa kod podnosioca zahteva, odnosno da je član društva. Dodatna izjava se ne podnosi ako član društva odnosno preduzetnik podnosi izjavu za samog sebe.

2. Primerak ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 13. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

3. Punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

4. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

U ___________, Podnosilac zahteva:
dana __. __. 20__. godine ______________________
(potpis ovlašćenog lica)

________________________

i Na osnovu člana 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 95/13)
ii Obeležiti odgovarajuću opciju

Obrazac: IRP

Republika Srbija
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
Nemanjina 22-26
Beograd
Broj: __________
Datum: _____________

IZVOD IZ REGISTRA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTIi

Redni broj i datum upisa u Registar
Broj i datum rešenja o upisu u Registar
Datum i broj rešenja o brisanju iz Registra
Poslovno ime
Adresa sedišta (mesto, ulica i broj)
Adresa ogranka (mesto, ulica i broj)
PIB
Matični broj
Broj telefona
Elektronska adresa
Internet stranica
Podaci o zaposlenim licima / licima angažovanim van radnog odnosa / članovima društva / preduzetniku sa položenim stručnim ispitom
Podaci o izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
_____________________
(potpis ovlašćenog lica)
M.P.

______________
i Izdaje se na osnovu člana 9. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 95/13)

 

Servis računara online zakazivanje