Zastupnici pravnih lica i preduzetnici imaju obavezu potpisivanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu kvalifikovanim elektronskim potpisom

Servis računara online zakazivanje

Zastupnici pravnih lica i preduzetnici imaju obavezu potpisivanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu kvalifikovanim elektronskim potpisom

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 32. stav 2. Zakona, propisano je da su za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, odgovorni zakonski zastupnik, organ upravljanja i nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom, odnosno preduzetnik, kao i odgovorno lice iz člana 14. ovog zakona.

Odredbama stava 3. ovog člana propisano je da finansijske izveštaje potpisuje zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik.

Članom 20. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 127/2014 – dalje: Pravilnik) predviđena je obaveza da se i dokumentacija iz člana 34. Zakona, dostavlja na isti način kao i finansijski izveštaji (putem posebnog informacionog sistema u elektronskom obliku), te da se dokumentacija dostavlja istovremeno sa finansijskim izveštajima.

Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, tj. raspodeli dobiti ili pokriću gubitka, mogu biti i digitalizovane (ako izvorno nisu sastavljene u elektronskom obliku), s tim da zakonski zastupnik svojim elektronskim potpisom potvrđuje njihovu autentičnost (na osnovu člana 5. st. 4. i 5. Zakona o elektronskom dokumentu („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009)).

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da isključivo zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik, mora da, prilikom dostavljanja finansijskih izveštaja i podataka za statističke i druge potrebe za 2014. godinu, primenom posebnog informacionog sistema Agencije za privredne registre, te finansijske izveštaje, odnosno podatke za statističke i druge potrebe, potpiše svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Istovremeno ukazujemo da smo svesni situacije koju navodite u dopisu, u smislu da su pojedini zakonski zastupnici pravnih lica u RS strani državljani, koji nemaju ili ne žele da regulišu svoj status u RS, te s tim u vezi ne mogu da dobiju privremeni JMBG, što je preduslov za dobijanje elektronskog sertifikata od strane ovlašćenog sertifikacionog tela.

S tim u vezi, smatramo da bi u ovim i sličnim slučajevima, a posebno imajući u vidu odredbe Zakona o računovodstvu („finansijske izveštaje potpisuje zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik“), pravna lica trebalo da postupe na jedan od dva sledeća načina:

  • da zakonski zastupnik pravnog lica u RS, koji je istovremeno strani državljanin, prijavi boravak u RS, i na taj način stekne pravo da dobije privremeni JMBG, te samim tim i kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis, kako bi mogao da potpiše finansijske izveštaje, odnosno podatke za statističke i druge potrebe; ili
  • da pravno lice izmeni svoj osnivački akt u skladu sa propisima o registraciji, kako bi izvršilo registraciju dva ili više zakonskih zastupnika pravnog lica u Agenciji za privredne registre ili kod drugog nadležnog organa, uz obavezu da jedno od tih lica (zakonski zastupnik) bude u mogućnosti da potpiše finansijske izveštaje, odnosno podatke za statističke i druge potrebe, na odgovarajući način u skladu sa Zakonom i Pravilnikom – kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ovim putem želimo takođe da naglasimo da, ukoliko je pravno lice registrovalo više zakonskih zastupnika, a s obzirom da je Zakonom definisana kolektivna odgovornost (zakonskog zastupnika, organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica) za finansijske izveštaje, svi zakonski zastupnici odgovaraju za finansijske izveštaje, a ne samo ono lice koje je iste potpisalo kvalifikovanim elektronskim potpisom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-1336/2014-16 od 17.12.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje