Zakon o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju

Servis računara online zakazivanje

Zakon o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju

Sl.glasnik RS br. 6/91, 53/93, 67/93, 48/94

 

Član 1

Deca i omladina do navršene 25 godine života imaju pravo na povlasticu u unutrašnjem putničkom saobraćaju za organizovana grupna putovanja, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana pravo na povlasticu za organizovana grupna putovanja u vazdušnom saobraćaju pod uslovima i na način propisan ovim zakonom imaju samo deca predškolskog uzrasta.

Prava iz st. 1 i 2 ovog člana su prava od opšteg interesa i o njihovom obezbeđivanju stara se Republika.

Povlastice iz st. 1 i 2 ovog člana odobravaju se do iznosa sredstava utvrđenih u budžetu Republike Srbije za te namene.

Član 2

Povlastica iz člana 1 ovog zakona može se koristiti ako je za grupno putovanje, predviđeno godišnjim programom rada organizatora putovanja (u daljem tekstu: program), prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva finansija, a putovanje je organizovano radi:

1. školskih i naučnih ekskurzija učenika i studenata,

2. izvršenja programa iz oblasti zdravstvene zaštite, odmora i rekreacije dece i omladine, i

3. unapređenja kvaliteta amaterskog sporta, sportske rekreacije, razvoja amaterskog sporta u školama i organizacijama za fizičku i tehničku kulturu.

Član 3

Pod organizovanim grupnim putovanjem, iz člana 1 ovog zakona, podrazumeva se putovanje dece i omladine u grupi od najmanje petnaest učesnika koje organizuju dečiji vrtići, škole, fakulteti, Ferijalni savez Srbije, Planinarski savez Srbije i Omladinski savet Srbije, odnosno njegove organizacije i kolektivni članovi ovog Saveta (u daljem tekstu: organizatori putovanja), a za koje je od organizatora putovanja izdata potvrda za korišćenje povlastica za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju (u daljem tekstu: potvrda).

Član 4

Potvrdu overavaju, i to:

1. za putovanja koja organizuju dečiji vrtići, škole i fakulteti – ovlašćeno lice u tim ustanovama,

2. za putovanja koja organizuje Ferijalni savez Srbije, ovlašćeno lice tog Saveza,

3. za putovanja koja organizuje Planinarski savez Srbije, Omladinski savet Srbije, odnosno njegove organizacije i kolektivni članovi ovog Saveta – ovlašćeno lice Omladinskog saveta Republike, grada i opštine.

Član 5

Organizator putovanja pri izdavanju potvrde proverava i utvrđuje da li su ispunjeni propisani uslovi za organizovanje grupnog putovanja za koje se obezbeđuju sredstva za povlastice, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Ovlašćena lica iz člana 4 ovog zakona pre overavanja potvrde proveravaju:

1. da li je putovanje za koje se potvrda overava predviđeno programom, uvidom u priloženi program rada organizatora putovanja,

2. da li su u spisak učesnika putovanja, koji je sastavni deo potvrde, upisana lica mlađa od 25 godina, uvidom u priložene članske knjižice, odnosno druge odgovarajuće isprave kojima se mogu utvrditi godine starosti, i

3. da li je za to putovanje pribavljeno odobrenje Ministarstva finansija.

Član 6

Prevoznici podnose zahtev za naknadu povlastica iz budžeta Republike Srbije Ministarstvu finansija, pod sledećim uslovima:

1. da je izvršen prevoz učesnika u grupnom putovanju u skladu sa odredbama ovog zakona, što potvrđuje potpisom ovlašćeno lice organizatora putovanja, i

2. da je uz zahtev za naknadu priložena ispravno popunjena potvrda sa spiskom učesnika u grupnom putovanju, koji su u toku vožnje posedovali odgovarajuću ispravu, kojom se utvrđuje njihov identitet i godine starosti, što potvrđuje potpisom potvrde ovlašćeno lice prevoznika.

Član 7

Pravo na povlasticu, iz člana 1 ovog zakona pored članova grupe dece i omladine ima i vođa putovanja, odnosno pratilac učesnika putovanja koje odredi organizator putovanja.

Ako putuje više od petnaest učesnika u putovanju, pravo na povlasticu ima jedan vođa putovanja i na svakih petnaest učesnika u putovanju jedan pratilac.

Član 8

Povlastica za prevoz u unutrašnjem putničkom saobraćaju iznosi, i to:

1. u železničkom saobraćaju 20% od redovne cene prevoza u drugom razredu brzog voza,

2. u linijskom i slobodnom drumskom saobraćaju 20% od cene utvrđene prema ukupno pređenim kilometrima u odlasku i povratku i važećoj železničkoj tarifi za drugi razred brzog voza,

3. u rečnom saobraćaju 20% od redovne cene prevoza, i

4. u vazdušnom saobraćaju 30% od redovne cene prevoza u drugoj klasi.

Član 9

Prevoz učesnika grupnog putovanja iz člana 3 ovog zakona mogu da obavljaju i da naplaćuju povlastice samo pravna i fizička lica registrovana za prevoz putnika u drumskom, železničkom, rečnom i avionskom saobraćaju (u daljem tekstu: prevoznici) sa kojima zaključi ugovor Ministarstvo finansija.

Ugovor iz stava 1 ovog člana, može se zaključiti samo pod uslovom da prevoznik obezbedi komercijalnu povlasticu u visini od najmanje 25% od cene iz člana 8 ovog zakona.

Član 10

Sredstva za naknadu povlastica iz člana 8 ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike.

Član 11

Ministar finansija će doneti bliže propise o načinu korišćenja povlastica iz ovog zakona.

Član 12

Novčanom kaznom od 100 do 5.000 dinara kazniće se za prekršaj organizator putovanja ako ne utvrdi ispunjenost propisanih uslova za organizovanje grupnog putovanja za koje se obezbeđuju sredstva za povlastice u skladu sa odredbama ovog zakona (član 5 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice organizatora putovanja novčanom kaznom do 300 dinara.

Za prekršaj će se kazniti novčanom kaznom od 100 do 5.000 dinara prevoznik – pravno lice, a od 50 do 1.000 dinara prevoznik – fizičko lice, ako:

1. ne obračuna naknadu iz budžeta Republike Srbije u visini određenoj članom 8 ovog zakona;

2. ne obezbedi komercijalnu povlasticu predviđenu ugovorom iz člana 9 ovog zakona.

Novčanom kaznom do 300 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 3 ovog člana i odgovorno lice prevoznika – pravnog lica.

Član 13

Isplata naknade iz budžeta Republike za grupna putovanja organizovana i izvršena u skladu sa odredbama Zakona o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju („Službeni glasnik SRS“, br. 14/77 i 29/88) vršiće se u visini i na način predviđen tim zakonom.

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju („Službeni glasnik SRS“, br. 14/77 i 29/88).

U 1991 godini povlastice za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija ostvarivaće se u skladu sa Zakonom o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju („Službeni list AP Vojvodine“, broj 31/90) i Zakonom o povlasticama za grupna putovanja dece i omladine u unutrašnjem putničkom saobraćaju („Službeni list SAPK“, broj 24/78), koji prestaju da važe 31. decembra 1991. godine.

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje