Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja i prodatih turističkih putovanja

Sl.glasnik RS br. 37/2011

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja evidencije ugovora koje turistička agencija zaključuje sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja (u daljem tekstu: ugovor) i prodatih turističkih putovanja.

Član 2

Turistička agencija vodi evidenciju ugovora iz člana 1. ovog pravilnika u Knjizi evidencije ugovora datoj na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Turistička agencija vodi evidenciju prodatih turističkih putovanja iz člana 1. ovog pravilnika u Knjizi evidencije prodatih turističkih putovanja datoj na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Turistička agencija vodi evidencije iz člana 2. ovog pravilnika u svom sedištu.

Podaci za evidencije iz člana 2. ovog pravilnika redovno se dostavljaju iz poslovnog prostora, odnosno mesta poslovanja u kome se turistička putovanja neposredno nude na prodaju i prodaju, u sedište turističke agencije.

Član 4

Turistička agencija organizator turističkog putovanja upisuje u Knjigu evidencije ugovora podatke iz ugovora zaključenih sa trećim licima kojima je povereno izvršenje usluga prevoza, smeštaja, usluga turističkih profesija (usluge turističkih vodiča, turističkih pratioca, animatora i lokalnih turističkih vodiča), drugih usluga iz programa putovanja, ugovore o posredovanju u prodaji turističkog putovanja sa turističkim agencijama posrednicima kojima je poverila prodaju i posredovanje u prodaji turističkih putovanja.

Turistička agencija posrednik u prodaji unosi u Knjigu evidencije ugovora podatke iz ugovora o posredovanju u prodaji turističkog putovanja zaključenih sa organizatorom putovanja, kao i iz drugih ugovora u vezi sa poslovima turističke agencije.

Knjiga evidencije ugovora sadrži sledeće podatke, i to:

1) redni broj;

2) pravno ili fizičko lice sa kojim je zaključen ugovor;

3) sedište ili adresa lica sa kojim je zaključen ugovor;

4) broj ugovora i datum zaključenja;

5) predmet ugovora;

6) period pružanja usluga;

7) rok važenja ugovora;

8) napomena.

Član 5

Podatke iz ugovora turistička agencija unosi u Knjigu evidencije ugovora najkasnije narednog dana posle potpisivanja ugovora.

Član 6

U Knjigu evidencije prodatih turističkih putovanja turistička agencija upisuje podatke iz dokumenta kojim se potvrđuje prijem uplate, i to:

1) redni broj;

2) broj potvrde o putovanju;

3) datum izdavanja potvrde o putovanju;

4) broj fiskalnog isečka;

5) datum izdavanja fiskalnog isečka;

6) uplaćen iznos u dinarima;

7) odredište (zemlja, mesto);

8) broj putnika;

9) organizator putovanja;

10) napomena.

Redni broj iz Knjige evidencije prodatih turističkih putovanja upisuje se na evidentiranu potvrdu o putovanju.

Potvrde o putovanju odlažu se po redosledu.

U Knjizi evidencije prodatih turističkih putovanja storniranje usled otkaza putovanja vrši se precrtavanjem odgovarajućeg rednog broja crvenom vodoravnom linijom uz upis datuma i potpisa odgovornog lica.

Ako se Knjiga evidencije prodatih turističkih putovanja vodi u elektronskom obliku, storniranje usled otkaza putovanja vrši se precrtavanjem odgovarajućeg rednog broja uz upis datuma i naznake „upis storniran“ u koloni „napomena“.

Član 7

Turistička agencija dnevno vodi Knjigu evidencije prodatih turističkih putovanja i unosi podatke iz člana 6. ovog pravilnika posle izdavanja potvrde o putovanju.

Član 8

Turistička agencija posrednik u prodaji dnevno dostavlja organizatoru turističkog putovanja podatke koji se unose u Knjigu evidencije prodatih turističkih putovanja.

Član 9

Evidencije iz člana 2. ovog pravilnika vode se ažurno, i to:

1) po načelima urednosti i tačnosti;

2) na način koji ne dozvoljava brisanje unetih podataka;

3) na način kojim se omogućava uvid u podatke po hronološkom redu.

Član 10

Knjige evidencija iz člana 2. ovog pravilnika se izrađuju u tvrdom povezu, sa numerisanim stranama, osim prve i poslednje.

Na koricama je odštampan naziv knjige evidencije, a na prvoj nenumerisanoj strani isti naziv i naziv i sedište turističke agencije koja vodi knjigu evidencije.

Ako se evidencije iz člana 2. ovog pravilnika vode u elektronskom obliku, odštampane stranice moraju biti numerisane i overene.

Radi dostupnosti evidencije nadležnim kontrolnim organima, vrši se dodatno štampanje podataka iz računara.

Član 11

Posle izvršenih upisa za proteklu godinu, vrši se zaključivanje Knjige evidencije ugovora i Knjige evidencije prodatih turističkih putovanja.

Zaključivanje Knjige evidencije ugovora i Knjige evidencije prodatih turističkih putovanja iz stava 1. ovog člana se vrši se na poslednjoj stranici upisa za proteklu godinu.

Zaključivanje se overava potpisom odgovornog lica i pečatom.

Član 12

Evidencije iz člana 2. ovog pravilnika i dokumentacija na osnovu koje su vršeni upisi čuvaju se u skladu sa propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac 1

 

Pravno lice ________________________________________________________

Naziv turističke agencije ______________________________________________

Mesto ____________________________________________________________

 

KNJIGA EVIDENCIJE UGOVORA

 

R. br. Pravno ili fizičko lice sa kojim je zaključen ugovor Sedište ili adresa lica sa kojim je zaključen ugovor Broj ugovora i datum zaključenja Predmet ugovora Period pružanja usluga Rok važenja ugovora Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               

 

Obrazac 2

 

Pravno lice ________________________________________________________

Naziv turističke agencije ______________________________________________

Mesto ____________________________________________________________

 

KNJIGA EVIDENCIJE PRODATIH TURISTIČKIH PUTOVANJA

 

R. br. Broj potvrde o putovanju Datum izdavanja potvrde o putovanju Broj fiskalnog isečka Datum izdavanja fiskalnog isečka Uplaćen iznos u dinarima Odredište (zemlja, mesto) Broj putnika Organizator putovanja Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10