Ugovor o kupoprodaji kuće

Servis računara online zakazivanje

Vidi – Provera dokumenacije o vlasništvu

UGOVOR O KUPOPRODAJI KUĆE

Koji zaključuju dana __ __ godine ugovorne strane :

Prodavac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Kupac : _____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __

Član 1.

Prodavac je jedini vlasnik nepokretnosti koja se sastoji od useljive kuće koja se nalazi u __, ulica __ br. __, na _ spratu, površine __ m2, po strukturi __ kat.parcela ______ KO _____ upisana u listu nepokretnosti br. __. Kuća ima __ stanova i to : __. Površina katastarske parcele na kojoj se nalazi kuća iznosi __ m2.

Prodavac prodaje Kupcu i predaje mu u vlasnitvo nepokretnost bliže opisanu u stavu 1. ovog Ugovora u viđenom stanju za kupoprodajnu cenu koja iznosi ________ EUR i slovima _______.

Prodavac je stekao opisanu nepokretnost na osnovu Ugovora o otkupu Ov. br. __ od __ godine kod __ suda u __ / na osnovu rešenja o nasleđivanju __ suda u __ O br. __ od __ godine / na osnovu kupoprodajnog ugovora Ov.br. __ od __ kod __ suda u __ / na osnovu ugovora o poklonu Ov.br. __ od __ kod __ suda u __.

Član 2.

Prodavac potvrđuje da je primio od Kupca u celosti ugovorenu cenu iz člana 1. ovog Ugovora.

Alternativa : Kupac isplaćuje Prodavcu prilikom zaključivanja i overe ovog Ugovora iznos od ________ EUR kao ostatak kupoprodajne cene obzirom da je Kupac na osnovu zaključenog Predugovora o kupoprodaji dana __ godine isplatio Prodavcu iznos od __ EUR kao kaparu.

Porez na promet apsolutnih prava kao i sve takse u ovom pravnom poslu snosi Kupac.

Član 3.

Kupac potvrđuje da je od Prodavca primio u posed i državinu nepokretnost iz člana 1. ovog Ugovora na dan potpisivanja ovog Ugovora kao i da je primio od Prodavca sve dokaze o njegovom pravu vlasništva na nepokretnosti.

Alternativa : Prodavac se obavezuje da nepokretnost iz člana 1. ovog Ugovora isprazni od lica i stvari najkasnije do ___. godine i da je, u stanju u kome se ona nalazi u vreme zaključenja ovog Ugovora do __ godine preda Kupcu u posed i državinu kao i da Kupcu preda sve dokaze svog prava vlasništva na nepokretnosti.

Član 4.

Prodavac je potpisom ovog Ugovora saglasan da Kupac može u katastru nepokretnosti uknjižiti svoje pravo vlasništva na nepokretnosti bliže opisanoj u članu 1. ovog Ugovora bez ikakve njegove dalje pismene ili usmene saglasnosti tj. daje Kupcu neopozivu “clausulu intabulandi”.

Član 5.

Prodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje i garantuje Kupcu da je isključivi vlasnik opisane nepokretnosti, da nepokretnost nije opterećena nikakvim upisanim ili prećutnim teretima (zaloge, hipoteke i dr.) niti pravima trećih lica, da ista nije predmet sudskog ili upravnog postupka, da nije predmet podele bračne tekovine ili nasleđivanja, da nema zabrane raspolaganja ili otuđenja, da nije predmet druge kupoprodaje, da ne postoji smetnja da se izvrši prenos vlasništva i predaja nepokretnosti u posed, da nije za nju već primio kaparu ili naknadu, da nije data u zakup ili na poklon, da nije predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o zameni, da nije predmet bilo kog drugog pravnog posla i obavezuje se da kupcu pruži kompletnu zaštitu od pravnog uznemiravanja – „evikcije“ pod pretnjom naknade štete i raskida ovog Ugovora.

Ukoliko Prodavac ne bude uspeo da zaštiti Kupca od eventualnih prava trećih lica na nepokretnosti koji je predmet ove kupoprodaje i Kupac bude primoran da se iseli iz nepokretnosti, Prodavac, potpisom ovog Ugovora neopozivo izjavljuje da će Kupcu u roku od 15 dana od dana njegovog iseljenja, izvršiti povraćaj celokupnog iznosa kupoprodajne cene u valuti u kojoj je isplaćena kupoprodajna cena kao i da će Kupcu naknaditi svu štetu.

Član 6.

Sve troškove oko potpisivanja ovog Ugovora i njegove overe snosi Kupac.

Prodavac je obavezan da izmiri sve obaveze za komunalije za opisanu nepokretnost (porez na imovinu, električnu energiju, vodu, telefon i ostalo) zaključno sa mesecom isplate ostatka celokupne kupoprodajne cene.

Član 7.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovaj Ugovor pročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i saglasno tome potpisuju.

Ugovor je sačinjen u __ (__) istovetnih primeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Prodavac Kupac

__________________________ __________________________

 

Servis računara online zakazivanje