Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama

Servis računara online zakazivanje

Uredba o merama carinskog nadzora u slobodnim zonama

Sl. list SRJ br. 30/95, Sl. list SCG br. 1/2003

 

Član 1

Ovom uredbom propisuju se mere carinskog nadzora nad robom koja se uvozi, izvozi i smešta u slobodnu zonu.

Član 2

Carinski nadzor na području slobodne zone sastoji se od:

1) kontrole vrste, količine i vrednosti robe koja se uvozi, izvozi ili smešta u slobodnu zonu;

2) kontrole vođenja evidencije korisnika zone;

3) proveravanja stanja robe i utvrđivanja tog stanja sa stanjem navedenim u evidenciji i ispravama koje prate robu.

Carinski nadzor obuhvata pregled i pretres prevoznih i prenosnih sredstava, kao i lica koja ulaze i izlaze iz zone.

Član 3

Roba koja se uvozi, izvozi i smešta u slobodnu zonu prijavljuje se carinarnici ispravama za prijavljivanje carinske robe, uz koje se prilažu isprave koje prate robu.

Izvozno ocarinjena roba prijavljuje se carinarnici, radi smeštaja u slobodnu zonu, jedinstvenom carinskom ispravom.

Član 4

Područje slobodne zone ili područje podzone mora biti ograđeno, obeleženo i uređeno tako da se obezbede svi uslovi za sprovođenje carinskog nadzora saglasno članu 2. ove uredbe.

Član 5

Ogradom slobodne zone ili podzone obezbeđuje se da se roba iz zone može unositi i iznositi samo kroz označene ulaze i izlaze.

Područne zone ili podzone obeležava se rečima: „slobodna zone“, sa naznačenjem naziva na ulazu i izlazu iz zone.

Član 6

Ograda, ulaz i izlaz područja slobodne zone, odnosno podzone moraju biti noću osvetljeni.

Skladišta i druge prostorije i prostori koji se nalaze na području slobodne zone i podzone moraju biti izgrađeni tako da obezbeđuju uslove za sprovođenje mera carinskog nadzora saglasno članu 2. ove uredbe.

Rezervoari i cisterne u koje se smešta roba u tečnom, odnosno gasovitom stanju moraju biti baždareni i snabdeveni uređajem za merenje robe.

Član 7

Roba koja se uvozi, izvozi i smešta u slobodnu zonu, odnosno podzonu može se unositi, odnosno iznositi samo kroz za to određen ulaz, odnosno izlaz.

Roba koja se smešta na otvorenom prostoru mora biti udaljena od ograde najmanje dva metra.

Član 8

Radi obezbeđivanja uslova za vršenje carinskog nadzora, preduzeće za upravljanje zonom obezbeđuje prostorije za rad carinske službe u slobodnoj zoni, odnosno podzoni.

Član 9

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

 

 

Servis računara online zakazivanje