Raskid ugovora i ispravka poreske osnovice PDV zbog povraćaja dobara

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„• Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Poreska obaveza po osnovu prometa dobara i usluga, u skladu sa odredbama člana 16. tač. 1) i 2) Zakona, nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: promet dobara i usluga ili naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga.

Prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona, poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Saglasno odredbi člana 22. stav 1. Zakona, ako je naknada za promet dobara i usluga izražena u stranoj valuti, za obračun te vrednosti u domaćoj valuti primenjuje se srednji kurs centralne banke koji važi na dan nastanka poreske obaveze.

Prema odredbi člana 2. tačka 24) Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006 i 31/2011), valutna klauzula je ugovaranje vrednosti obaveze u devizama (valuta obaveze) u Republici s tim što se plaćanje i naplaćivanje po tim ugovorima vrši u dinarima (valuta isplate).

Odredbom člana 34. stav 7. Zakona o deviznom poslovanju propisano je, da je dozvoljeno ugovaranje u devizama u Republici s tim što se plaćanje i naplaćivanje po tim ugovorima vrši u dinarima.

Saglasno odredbi člana 44. stav 7. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010 i 3/2011 – dalje: Pravilnik), na računu 564 – Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, iskazuju se negativni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom, dok se, saglasno odredbi člana 54. stav 8. Pravilnika, na računu 664 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, iskazuju pozitivni efekti proistekli iz zaštite potraživanja, plasmana i obaveza valutnom klauzulom.

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, kada obveznik PDV – isporučilac dobara ugovori vrednost prometa dobara u stranoj valuti, a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti – dinarima, pri čemu je na dan nastanka poreske obaveze i na dan plaćanja primenjen srednji kurs centralne banke, promena – povećanje, odnosno smanjenje srednjeg kursa centralne banke na dan plaćanja u odnosu na srednji kurs centralne banke na dan nastanka poreske obaveze ne dovodi do obaveze izmene poreske osnovice u smislu odredaba člana 21. Zakona, s obzirom da je reč o prihodu, odnosno rashodu koji je ostvaren po osnovu ugovorene valutne klauzule.

• Odredbom člana 21. stav 1. Zakona propisano je da, ako se izmeni osnovica za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, obveznik koji je isporučio dobra ili usluge dužan da iznos PDV, koji duguje po tom osnovu, ispravi u skladu sa izmenom.

Ako se osnovica naknadno izmeni – smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga (stav 3. istog člana Zakona).

Izmena osnovice iz st. 1 – 5. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena (stav 7. istog člana Zakona).

Saglasno navedenom, u slučaju kada obveznik PDV izvrši promet dobara drugom obvezniku PDV koji po osnovu tog prometa ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, pri čemu je vrednost tih dobara ugovorena u stranoj valuti, a plaćanje te vrednosti se vrši u domaćoj valuti – dinarima, uz primenu srednjeg kursa centralne banke i na dan nastanka poreske obaveze i na dan plaćanja, nakon čega kupac dobara, usled njihove neregularnosti, vrati predmetna dobra prodavcu, a prodavac vrati kupcu novčana sredstva koja mu je kupac platio na ime naknade za isporučena dobra, obveznik PDV – prodavac može da izmeni osnovicu za obračunavanje PDV i iznos obračunatog PDV pod uslovom da je obveznik PDV – kupac ispravio odbitak prethodnog PDV i da je o izvršenoj ispravci odbitka PDV pismeno obavestio obveznika PDV – prodavca. Pored toga, potraživanje novčanih sredstava obveznika PDV – kupca od obveznika PDV – prodavca, koje uključuje i razliku naknade izražene u dinarima po srednjem kursu centralne banke na dan vraćanja predmetne naknade kupcu i naknade izražene u dinarima po srednjem kursu centralne banke na dan nastanka poreske obaveze, nije predmet oporezivanja PDV.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-437/2012-04 od 13.06.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje