PDV na uzajamni prenos isporuka objekta između investitora i obveznika PDV koji finansira radove

Servis računara online zakazivanje

PDV na uzajamni prenos isporuka objekta između investitora i obveznika PDV koji finansira radove

„Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

U skladu sa odredbom stava 3. tačka 6) istog člana Zakona, prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, kada obveznik PDV – lice koje finansira izgradnju građevinskog objekta (dalje: finansijer), na osnovu ugovora nazvanog ugovorom o zajedničkoj izgradnji, zaključenog sa investitorom, u konkretnom slučaju sa fizičkim licem na čije ime glasi odobrenje za izgradnju, a koje nije obveznik PDV, finansira izgradnju građevinskog objekta, isporuka građevinskog objekta investitoru smatra se prometom dobara u smislu člana 4. stav 3. tačka 6) Zakona.

Odredbom člana 4. stav 3. tačka 8) Zakona propisano je da se prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra i razmena dobara za druga dobra ili usluge.

Saglasno odredbi člana 17. stav 4. Zakona, ako naknada ili deo naknade nije izražen u novcu, već u obliku prometa dobara i usluga, osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara i usluga na dan njihove isporuke u koju nije uključen PDV.

Sa stanovišta Zakona, tržišnom vrednošću dobara, odnosno usluga smatra se cena po kojoj se takva ili slična dobra, odnosno usluge u momentu prometa mogu prodati, odnosno pružiti licu sa kojim isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga nije u odnosu koji bi mogao dovesti do utvrđivanja vrednosti dobara, odnosno usluga na osnovu subjektivnih kriterijuma.

Pravna priroda ugovora, pa i ugovora nazvanog ugovorom o zajedničkoj izgradnji, ne određuje se prema nazivu ugovora, već prema pravima i obavezama koje iz tog ugovora proizlaze za ugovorne strane.

Prema tome, kada obveznik PDV – finansijer, na osnovu ugovora nazvanog ugovorom o zajedničkoj izgradnji građevinskog objekta, izvrši isporuku građevinskog objekta investitoru – fizičkom licu na čije ime glasi odobrenje za izgradnju, a koje nije obveznik PDV, a investitor, zauzvrat, izvrši prenos prava svojine na delu tog objekta, odnosno na ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta finansijeru, sa aspekta poreskih propisa izvršena su dva prometa. Naime, izvršena je razmena, odnosno promet građevinskog objekta od strane finansijera investitoru koji se oporezuje po poreskoj stopi PDV od 18% (osnovicu za obračun PDV čini tržišna vrednost ekonomski deljivih celina u okviru objekta, koje stiče finansijer, na dan njihove isporuke, bez PDV), za prenos prava svojine na ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta od strane investitora finansijeru koji se oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava po poreskoj stopi od 2,5% u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 135/2004 i 61/2007).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-933/2008-04 od 07.07.2008. godine

 

 

 

Servis računara online zakazivanje