Pravo na naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastareva a povraćaj više plaćenog zastareva za tri godine

Servis računara online zakazivanje

Pravo na naplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastareva a povraćaj više plaćenog zastareva za tri godine

„Prema stavu 1. čl. 114. i 114b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009 i 72/2009 – dr. zakon – dalje: Zakon), pravo Poreske uprave na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za tri godine od dana kada je zastarelost počela da teče, odnosno pravo Poreske uprave na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Prema članu 114a Zakona, pravo poreskog obveznika na povraćaj i refakciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastareva za tri godine od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na povraćaj i refakciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj i refakciju, kao i namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja.

Članom 114e Zakona, propisano je da se odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje i naplatu, dakle odredbe čl. 114. i 114b Zakona, ne primenjuju na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U skladu sa ovom odredbom, članom 64. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009), propisano je da obveznici doprinosa ne mogu biti oslobođeni obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Imajući u vidu navedene odredbe zakona, kao i pravnu prirodu ovih doprinosa, mišljenja smo da pravo na utvrđivanje i naplatu ovih doprinosa nikada ne zastareva, saglasno članu 114e Zakona, dok zastarelost prava na povraćaj više plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zastareva u roku od od tri godine od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj poreza i sporednih poreskih davanja, saglasno stavu 2. člana 114a Zakona.

Nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju, razmatra spise predmeta i utvrđuje da li postoje činjenice na kojima se zasniva postojanje poreske obaveze ili činjenice od uticaja na ukidanje poreske obaveze, odnosno njene zastarelosti.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 414-00-00117/2009-04 od 02.10.2009. godine

 

Servis računara online zakazivanje