Građevinarstvo – Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti

Sl.glasnik RS br. 40/2015

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi osiguranja od profesionalne odgovornosti privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, za štetu koju može pričiniti drugoj strani, odnosno trećem licu.

Član 2

Privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno koje je izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, mora biti osigurano od odgovornosti za štetu prilikom pružanja profesionalnih usluga koju može imati druga strana, odnosno treće lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Član 3

Lice odnosno preduzetnik iz člana 2. ovog pravilnika (u daljem tekstu Ugovarač) osiguranje od profesionalne odgovornosti obezbeđuje zaključenjem ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti (u daljem tekstu: Ugovor), sa društvom registrovanim za ovu vrstu osiguranja.

Ugovorom se bliže uređuju međusobna prava i obaveze, kao i postupanje u slučaju naplate štete u svakom pojedinačnom osiguranom slučaju.

Član 4

Osiguranjem od profesionalne odgovornosti, u smislu ovog pravilnika, smatra se zaštita od posledica stručne greške koja nastane tokom obavljanja poslova za koje je Ugovarač registrovan.

Član 5

Pod stručnom greškom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se greška koja nastane u toku realizacije ugovora koje je Ugovarač zaključio za poslove izrade i kontrole tehničke dokumentacije, odnosno izvođenja radova, vršenja stručnog nadzora ili tehničkog pregleda, koja predstavlja kršenje ili odstupanje od postojećih pravila struke, utvrđenih profesionalnim standardima za svaku profesiju pojedinačno, odnosno neizvršenje i nepostupanje sa pažnjom dobrog stručnjaka, za koju je Ugovarač odgovoran, u skladu sa zakonom.

Član 6

Suma osiguranja je najveći iznos odštete koja se isplaćuje ukoliko nastupi osigurani slučaj.

Suma osiguranja koju Ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom, iznosi minimalno:

  1. 15.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike;
  2. 50.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica.

Član 7

Postupci za nadoknadu štete u slučaju stručne greške u smislu ovog pravilnika, a na osnovu osiguranja od profesionalne odgovornosti, započeti pre dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje