Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad

Sl.glasnik RS br. 125/2012 i 9/2013 ispr.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima za 2013. godinu (u daljem tekstu: ugovor), između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond), odnosno filijale i zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga), kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga i drugih troškova u skladu sa zakonom, postupak konačnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga, kao i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora.

Član 2

Ugovorima koji se zaključuju na osnovu ovog pravilnika obezbeđuje se zdravstvena zaštita osiguranim licima Republičkog fonda, osiguranim licima Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond vojnih osiguranika), u skladu sa ugovorom koji je zaključen između Republičkog fonda i Fonda vojnih osiguranika i licima koja zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju.

Član 3

Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu utvrđen je Finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2013. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan).

Raspored sredstava iz stava 1. ovog člana, u obliku planirane naknade za rad davaocima zdravstvenih usluga, utvrđuje se predračunima sredstava za 2013. godinu.

Predračun sredstava za 2013. godinu (Prilog 1.), Predračun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2013. godinu (Prilog 2.), Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2013. godinu (Prilog 3.), Predračun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2013. godinu (Prilog 4.) i Predračun sredstava za stomatološku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu (Prilog 5.) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Davaocu zdravstvenih usluga za određene vrste zdravstvenih usluga, u skladu sa ovim pravilnikom, obezbeđuju se sredstva pored naknade utvrđene predračunom sredstava iz stava 2. ovog člana.

II USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA

Član 4

Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti propisane zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i propisima za sprovođenje tog zakona.

Davalac zdravstvenih usluga organizuje radno vreme koje zadovoljava potrebe osiguranih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 5

Uslov za zaključivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga dostavi Republičkom fondu, odnosno filijali, ponudu u obliku plana rada za 2013. godinu.

Vrsta i obim zdravstvenih usluga koji su iskazani u planu rada zasnivaju se na opštem aktu kojim je utvrđen plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu (u daljem tekstu: Plan zdravstvene zaštite) koji donosi Republički fond.

Davalac zdravstvenih usluga izrađuje plan rada na osnovu metodologije za izradu plana rada koju utvrđuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“ (u daljem tekstu: Institut „Batut“), u skladu sa opštim aktom, koji donosi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, kojim je utvrđena nomenklatura zdravstvenih usluga.

1. Uslovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom iz Plana mreže

Član 6

Plan rada zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreže) mora biti sačinjen u skladu sa elementima iz Plana zdravstvene zaštite i ukupnom naknadom zdravstvenoj ustanovi utvrđenom ovim pravilnikom, a posebno sa naknadom za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ugradni materijal, materijal za dijalizu i lekove za bolesti krvi i krvotvornih organa.

Planirani obim zdravstvenih usluga, po pravilu, nije manji od obima izvršenih zdravstvenih usluga u prethodnoj godini.

Član 7

Mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa Planom zdravstvene zaštite daje nadležna zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja.

Izuzetno, mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja sa Planom zdravstvene zaštite daje Institut „Batut“.

Mišljenje o usaglašenosti plana rada sa planom zdravstvene zaštite Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak“, Zavoda za antirabičnu zaštitu – Pasterov zavod (u daljem tekstu: Pasterov zavod) i Instituta za transfuziju krvi Srbije, daje Institut „Batut“.

Usaglašenost plana rada zdravstvene ustanove sa naknadom iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika utvrđuje filijala.

Usaglašenost plana rada Instituta „Batut“ i plana rada Pasterovog zavoda sa naknadom utvrđenom ovim pravilnikom utvrđuje Republički fond.

Član 8

Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje kadrovskog plana, koji donosi ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) u delu koji se odnosi na planirani kadar koji se finansira iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Republički fond, odnosno filijala sa zdravstvenom ustanovom ugovara broj i strukturu radnika, a najviše do planiranog kadra iz stava 1. ovog člana.

U slučaju izmene u broju i strukturi radnika iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova je obavezna da filijali, sa kojom je zaključila ugovor, dostavi podatke o promenama narednog dana od dana nastanka promene.

Informacije u vezi sa promenama podataka o ugovorenim radnicima iz stava 2. ovog člana filijala ažurira u elektronskoj formi narednog dana od dana dostavljanja uredne dokumentacije.

Član 9

Republički fond može, do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, u smislu zakona kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, u cilju racionalnog trošenja sredstava, po ovlašćenju zdravstvene ustanove, u njeno ime i za njen račun, u skladu sa zakonom, sprovesti postupak javne nabavke za:

1) citostatike sa Liste lekova (Lista C – lekovi sa posebnim režimom izdavanja);

2) pegilovani interferon alfa i interferon beta;

3) ugradni materijal u vaskularnoj hirurgiji (graftovi i endovaskularni stent graftovi);

4) medicinska sredstva u karidohirurgiji (valvule, ringove, oksigenatore i stabilizatore);

5) medicinska sredstva u kardiologiji (stentovi, pejsmejkeri i defibrilatori);

6) intraokularna sočiva;

7) materijal za dijalizu;

8) balon katetere i setove za intraoperativno spašavanje krvi (autotransfuzioni setovi);

9) lekove za lečenje hemofilije;

10) antituberkulotike prve linije;

11) epoetine za osigurana lica na dijalizi;

12) lekove za biološku terapiju;

13) druga dobra i usluge koja nisu sadržana u tač. 1)-12) ovog stava, po ovlašćenju zdravstvene ustanove.

Ako zdravstvena ustanova ne ovlasti Republički fond da u njeno ime i za njen račun sprovede postupak javne nabavke zdravstvena ustanova dobra koja je nabavila fakturiše Republičkom fondu u visini nabavne cene, a najviše do cene koju je Republički fond postigao u sprovedenom postupku javne nabavke, u smislu stava 1. ovog člana.

Član 10

Do donošenja opšteg akta Republičkog fonda kojim se propisuje vrsta zdravstvenih usluga za koji se utvrđuje lista čekanja, zdravstvena ustanova je obavezna da sačini listu čekanja u skladu sa Objašnjenjem za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, broj 011-00-00018/04-03 od 7. aprila 2004. godine, sa dopunama broj 119-01-63/2010-02 od 18. maja 2011. i 16. juna 2011. godine, koje je doneo ministar, a koju zdravstvena ustanova dostavlja filijali do prvog u mesecu za taj mesec.

Član 11

Zdravstvena ustanova je dužna da, u skladu sa Zakonom, prioritetno zaključi ugovor sa Republičkim fondom za raspoložive kapacitete u pogledu prostora, opreme i kadrova, odnosno da prioritetno izvršava ugovorne obaveze prema Republičkom fondu, u odnosu na druga pravna i fizička lica sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvenih usluga.

III KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENOJ USTANOVI IZ PLANA MREŽE

1. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou

Član 12

Kriterijum za utvrđivanje naknade za plate zdravstvenoj ustanovi je ugovoreni broj i struktura radnika, u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Naknada za plate utvrđuje se na osnovu važećih propisa kojima su utvrđeni obračun i isplata plata zaposlenih u javnim službama.

Osnov za utvrđivanje naknade za plate za 2013. godinu su iskazana potrebna sredstva zdravstvenih ustanova za novembar mesec 2012. godine sa projekcijom na godišnji nivo i sa predviđenom dinamikom rasta plata za 2013. godinu.

Usklađivanje u toku ugovornog perioda vrši se saglasno važećim propisima kojim se reguliše obračun i isplata plata zaposlenih u javnim službama i izmenama u broju i strukturi ugovorenih radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika.

Izuzetno, zavodima za hitnu medicinsku pomoć, naknada utvrđena u stavu 3. ovog člana uvećava se za troškove uloženog rada za zaposlene angažovane na zameni ugovorenih radnika, koji zbog ograničene radne sposobnosti utvrđene propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i na radnim mestima sa povećanim rizikom, u skladu sa propisima kojima se uređuju bezbednost i zaštita zdravlja na radu, nisu u mogućnosti da obavljaju određenu vrstu posla iz plana rada zdravstvene ustanove.

Član 13

Kriterijum za utvrđivanje naknade za prevoz na rad i sa rada je ugovoreni broj radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, koji koriste prevoz.

Osnov za utvrđivanje naknade iz stava 1. ovog člana je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi kod koje je cena prevoza uvećana u poslednjem kvartalu 2012. godine, naknada iz stava 2. ovog člana uvećava se za projektovani rast na godišnjem nivou.

Usklađivanje utvrđene naknade iz stava 2. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za ove namene po konačnom obračunu za 2012. godinu i obračunskih rashoda u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 14

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove zdravstvenoj ustanovi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 15

Kriterijum za utvrđivanje naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 16

Kriterijum za utvrđivanje naknade za materijalne i ostale troškove je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu umanjena za iznos sredstava za otpremnine i jubilarne nagrade obuhvaćenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize obračunskih rashoda za 2012. godinu (bez otpremnina i jubilarnih nagrada), analize obračunskih rashoda u toku 2013. godine (bez otpremnina i jubilarnih nagrada) i posebno na osnovu prenetih sredstava Republičkog fonda zdravstvenim ustanovama za otpremnine, jubilarne nagrade i druga davanja ugovorenim radnicima iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike za 2013. godinu.

Član 17

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u visini sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu naplaćene participacije zdravstvene ustanove za 2012. godinu.

Član 18

Zdravstvenoj ustanovi se, pored naknade za lekove iz člana 14. ovog pravilnika, priznaju i sredstva, po osiguranom licu, za lekove oktreotid i lanreotid za medicinske indikacije neuroendokrini karcinom i tireotrofni i somatotrofni tumori hipofize, ukoliko se terapija pruža u toj zdravstvenoj ustanovi.

Član 19

Kriterijum za utvrđivanje naknade za energente je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za ove namene po konačnom obračunu za 2012. godinu i obračunskih rashoda u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 20

Zavodima za hitnu medicinsku pomoć, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, energente i materijalne i ostale troškove utvrđuje se prema Predračunu sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal vrši se prema utrošku ovih dobara u 2013. godini, a usklađivanje naknade za energente i materijalne i ostale troškove usklađuje se saglasno članu 16. stav 2. i članu 19. stav 2. ovog pravilnika.

Član 21

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na primarnom nivou, kod koje su u toku 2012. godine uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2013. godinu uključuju se sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju tokom 2013. godine, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se najviše do procenjenih troškova, odnosno do visine troškova za te namene koji se ne mogu izmiriti iz ugovorene naknade.

Ako zdravstvena ustanova uvodi novu metodu koja nije obuhvaćena planom rada, neophodno je da izvrši izmenu u planu rada po postupku utvrđenom u članu 7. ovog pravilnika.

Član 22

Ako zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u svom sastavu ima apoteku, naknada za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti utvrđuje se u skladu sa odredbama ovog pravilnika iz pododeljka – 1.2. Apoteka.

Zdravstvenoj ustanovi koja u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ishranu pacijenata i dijalizni materijal i lekove za dijalizu utvrđuje se po kriterijumima koji su za ove namene utvrđeni za zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa.

Naknada za ishranu iz stava 2. ovog člana obuhvata i ishranu osiguranih lica na dijalizi.

Usklađivanje naknade iz stava 3. ovog člana u ugovornom periodu vršiće se na način kao kod ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa.

1.1. Naknada za stomatološke zdravstvene usluge

Član 23

Kriterijumi za utvrđivanje naknade domu zdravlja za stomatološke zdravstvene usluge za 2013. godinu su:

1) ugovoreni kadar, u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika;

2) naknada za plate za ugovoreni kadar, u skladu sa članom 12. stav 2. ovog pravilnika;

3) naknada za prevoz utvrđena kao proizvod broja ugovorenog kadra i proseka troškova za ovu namenu po ugovorenom radniku zaposlenom u zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika;

4) naknada za ostale direktne i indirektne troškove koja obuhvata:

– sredstva za lekove, utvrđena u visini procentualnog učešća ove naknade u ukupnoj naknadi (kumulativno za plate, prevoz i lekove) zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa iz Priloga 1. ovog pravilnika,

– sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal, materijalne i ostale troškove, utvrđuju se na način iz alineje prve ove tačke.

Usklađivanje naknade iz tač. 2) i 3) ovog člana vrši se u skladu sa čl. 12. i 13. ovog pravilnika.

Član 24

Zavodu za stomatologiju Kragujevac, naknada po namenama utvrđuje se u skladu sa članom 23. ovog pravilnika, a uključuje i sredstva za plate i prevoz ugovorenog nemedicinskog kadra, koji je utvrđen u skladu sa članom 8. stav 2. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi sa područja AP Kosovo i Metohija, koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2013. godinu utvrđuju se prema broju i strukturi kadra, kao i za 2012. godinu.

Sredstva za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i materijalne i ostale troškove zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se u skladu sa članom 23. ovog pravilnika.

Zavodima za zdravstvenu zaštitu radnika, koji pružaju stomatološke usluge na primarnom nivou, koji su i u 2012. godini imale utvrđenu okvirnu naknadu za stomatološku zdravstvenu zaštitu, okvirna sredstva za 2013. godinu utvrđuju se u visini procenjene fakturisane realizacije stomatoloških usluga pruženih osiguranim licima za 2012. godinu.

Ostalim zdravstvenim ustanovama koje pružaju stomatološke zdravstvene usluge na primarnom nivou naknada se utvrđuje u skladu sa članom 23. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 23. i člana 24. st. 1, 2. i 5. ovog pravilnika, naknada za materijalne i ostale troškove obuhvata ostale naknade i primanja ugovorenim radnicima, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, za koje se sredstva obezbeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a usklađuje se u skladu sa članom 16. stav 2. ovog pravilnika.

Cene stomatoloških usluga, koje pružaju zdravstvene ustanove iz čl. 23. i 24. ovog pravilnika, utvrđuju se opštim aktom Republičkog fonda.

1.2. Apoteka

Član 25

Ugovor sa apotekom zaključuje se radi snabdevanja osiguranih lica lekovima koji se mogu propisivati i izdavati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i određenim vrstama pomagala u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda.

Ugovor sa apotekom iz stava 1. ovog člana zaključuje se na osnovu:

1) Liste lekova koju utvrđuje Republički fond;

2) nabavne cene leka koja ne može biti viša od cene leka utvrđene Listom lekova;

3) troškova prometa na malo za izdate lekove u iznosu 12% koji se obračunavaju na veleprodajnu cenu leka;

4) nabavne cene pomagala koja ne može biti viša od najvišeg iznosa naknade za pomagalo koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 7.);

5) troškova prometa na malo za izdata pomagala u iznosu od 4% koji se obračunavaju na nabavnu cenu pomagala.

Izuzetno od stava 2. tačka 3) ovog člana, za lekove na lekarski recept koji se koriste za lečenje HIV infekcije, Republički fond priznaje troškove prometa na malo od 6% na veleprodajnu cenu leka.

Pored cena za izdate lekove i pomagala priznaje se i porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Apotekama na području AP Kosovo i Metohija naknada se utvrđuje u skladu sa kriterijumima iz čl. 12. i 13. ovog pravilnika, kao i naknada za materijalne i ostale troškove, na nivou Predračuna sredstava za 2012. godinu.

Član 26

Apoteka obezbeđuje potrebnu količinu i asortiman lekova sa Liste lekova i određenu vrstu pomagala za osigurana lica Republičkog fonda, uz obezbeđenje zaliha u skladu sa zakonom.

Član 27

Apoteka je u obavezi da izda lek koji je propisan na lekarskom receptu.

Izuzetno, u slučaju da apoteka ne raspolaže lekom propisanim na lekarski recept, apoteka može izdati drugi lek kao zamenu, istog generičkog sastava, iste ili niže cene, ako lekar izričito nije napisao da se izda samo propisani lek.

Član 28

Ugovor sa apotekom za snabdevanje lekovima i određenim pomagalima svih osiguranih lica, zaključuje filijala na čijem je području sedište apoteke.

Ako apoteka u svom sastavu ima ogranke i jedinice za izdavanje gotovih lekova, ugovor se zaključuje za pružanje usluga od strane svih ogranaka i jedinica za izdavanje gotovih lekova u sastavu apoteke.

Član 29

Apoteka koja zaključuje ugovor sa Republičkim fondom obezbeđuje tehničke i organizacione pretpostavke za elektronsku komunikaciju i razmenu podataka sa informacionim sistemom Republičkog fonda.

Apoteka je u obavezi da u periodu važenja ugovora prati promene u tehničkom uputstvu i da ih blagovremeno implementira u svoj informacioni sistem.

Detaljni tehnički uslovi koji podrazumevaju opise formata elektronskih faktura i šifarnika, logiku kontrola i svih drugih vidova elektronske komunikacije objavljuje se na internet stranici Republičkog fonda.

Član 30

Način fakturisanja i način plaćanja usluga, utvrđuju se ugovorom.

2. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou

Član 31

Naknada za plate i dodatke na plate zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou utvrđuje se u skladu sa članom 12. ovog pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi se utvrđuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika, u skladu sa članom 13. ovog pravilnika.

Član 32

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove u zdravstvenoj ustanovi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 33

Kriterijum za utvrđivanje naknade za sanitetski i medicinski potrošnji materijal je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 34

Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrđuje se u skladu sa članom 16. ovog pravilnika.

Član 35

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u skladu sa članom 17. ovog pravilnika.

Član 36

Naknada za troškove energenata utvrđuje se u skladu sa članom 19. ovog pravilnika.

Član 37

Kriterijum za utvrđivanje naknade za krv i labilne produkte od krvi je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize utrošaka iskazanih u fakturama u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom, u skladu sa naknadama za obradu krvi i komponenti krvi, koje su utvrđene opštim aktom Republičkog fonda.

Član 38

Naknade za implantate u ortopediji – endoproteze, ostali ugradni materijal u ortopediji, implantate u kardiohirurgiji, kardiologiji, vaskularnoj hirurgiji i za ostali ugradni materijal, utvrđuje se u visini naknade za ove namene utvrđene Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Naknade iz stava 1. ovog člana usklađuju se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 39

Kriterijumi za utvrđivanje naknade za dijalizni materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina) su:

1) broj lica na dijalizi i broj dijaliza po vrsti, u mesecu septembru 2012. godine, prema podacima Instituta „Batut“;

2) cena dijaliznog materijala, po vrstama dijaliza uključujući i kućne dijalize, utvrđena opštim aktom Republičkog fonda;

3) učešće dijaliza (po vrstama) u ukupnom broju dijaliza;

4) preparati gvožđa za parenteralnu primenu – po cenama i indikacijama iz Liste lekova.

Član 40

Kriterijum za utvrđivanje naknade za lekove koji se koriste za lečenje hemofilije, naknade za citostatike sa Liste lekova, naknade za lekove sa C liste za koje Republički fond sprovodi postupak javne nabavke, je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu analize fakturisane vrednosti za 2012. godinu i analize fakturisane vrednosti u toku 2013. godine, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 41

Naknada za ishranu u zdravstvenoj ustanovi, utvrđuje se u visini naknade za ove namene za 2012. godinu.

Naknada iz stava 1. ovog člana usklađuje se u toku ugovornog perioda sa obračunskim rashodom iz konačnog obračuna za 2012. godinu i procenom obračunskih rashoda za 2013. godinu, a najviše do iznosa sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 42

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou kod koje su u toku 2012. godine uvećana sredstva po osnovu uvođenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2013. godinu uključuju se sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih dođe do uvođenja novih metoda u lečenju, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se u visini procenjenih troškova i planiranog obima rada, odnosno do visine troškova za te namene koje ne mogu izmiriti iz ugovorene naknade.

Ako zdravstvena ustanova u toku 2013. godine uvede novu metodu koja nije obuhvaćena planom rada, neophodno je da izvrši izmenu u planu rada po postupku utvrđenom članom 7. ovog pravilnika.

Član 43

Zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, naknada za rad utvrđena je po kriterijumima za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou, do donošenja normativa od strane ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

2.1. Obezbeđivanje naknade, pored naknade utvrđene predračunom, za određene vrste zdravstvenih usluga

Član 44

Za pruženu uslugu „koronarografija – kateterizacija“ i uslugu „koronarografija – kateterizacija i primarna perkutana koronarna intervencija u akutnom infarktu miokarda“, kod lečenja akutnog infarkta miokarda, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, po cenama koje utvrđuje Republički fond.

Za pruženu uslugu „koronarografija – kateterizacija i primarna perkutana koronarna intervencija u akutnom infarktu miokarda“ zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaje i vrednost ugradnog materijala (stenta) po ceni koja ne može biti viša od cene koja je ugovorena sa izbaranim ponuđačem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republički fond.

Član 45

Za pruženu uslugu u oblasti lečenja neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini naknade koju utvrđuje Republički fond.

Član 46

Kod pružanja dijagnostičke usluge pozitronske emisione tomografije – PET, zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini stvarnih troškova radiofarmaka iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove.

Član 47

Za pruženu uslugu lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara trombolitičkom terapijom u prvih 48 sati, zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, po ceni koju utvrđuje Republički fond.

Član 48

Zdravstvenoj ustanovi se obezbeđuju sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini stvarnih troškova iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove za lekove i medicinska sredstva za:

1) transplantaciju bubrega, jetre i kostne srži;

2) endovaskularno lečenje intrakranijalnih aneurizmi;

3) lečenje obolelih od fenilketonurije;

4) lečenje cistične fibroze;

5) perkutanu vertebroplastiku;

6) za ambulantno lečenje osiguranih lica rezistentnih na klasične depo antipsihotike (risperidon injekcije sa produženim dejstvom).

Član 49

Za pruženu uslugu eksplantacije organa radi transplatacije, zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, u visini naknade koju utvrđuje Republički fond.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja u skladu sa zakonom obavlja poslove transplatacije ćelija i tkiva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada stvarnih troškova nabavke i uvoza ćelija i tkiva radi pružanja usluga transplatacije.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada u visini stvarnih troškova za zdravstvene usluge „pretraga registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze sa proširenim HLA testiranjem (1. faza)“ i „dodatna potvrdna testiranja kod odabranih davalaca matičnih ćelija hematopoeze (2. faza).“

Član 50

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja je specijalizovana za pružanje zdravstvene zaštite deci i kojoj Predračunom sredstava za 2013. godinu nisu utvrđena sredstva za materijal za dijalizu i lekove za dijalizu, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, za troškove dijaliznog materijala i lekova za dijalizu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, kojoj Predračunom sredstava nisu utvrđena sredstva za materijal za dijalizu i lekove za dijalizu, obezbeđuju se sredstva, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, za troškove dijaliznog materijala i lekova za dijalizu, kod pružanja usluga dijalize osiguranim licima kod kojih u toku lečenja dođe do akutnog otkazivanja bubrega.

Sredstva za dijalizni materijal iz stava 1. i 2. ovog člana obezbeđuju se u visini nabavne cene, a najviše do visine cena utvrđenih opštim aktom Republičkog fonda, a za lekove za dijalizu u visini nabavne cene, a najviše do cena utvrđenih Listom lekova.

Član 51

Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za lekove koji nisu na Listi lekova, a koji se priznaju osiguranim licima, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje sadržaj, obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2013. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za nabavku osiguranim licima ventilatora za neinvazivnu ventilaciju za lečenje u kućnim uslovima.

Član 52

Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i Institutu za onkologiju Vojvodine, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuje se naknada za pokriće troškova upućivanja zaposlenih u tim zdravstvenim ustanovama u Zdravstveni centar Kladovo zbog pružanja usluga zračne terapije, na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Institutu za onkologiju i kliničkom centru, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava za 2013. godinu, obezbeđuju se sredstva u visini stvarnih troškova organizacije rada mobilnog mamografa za rano otkrivanje tumora dojke, a najviše do visine troškova i po strukturi koji se utvrđuju ugovorom između Republičkog fonda i zdravstvene ustanove.

Zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog člana, koje pružaju usluge mobilne mamografije, su u obavezi da sačine detaljan plan rada mobilnog mamografa (raspored po mestima gde će vršiti preglede i broj osiguranih lica koja će biti obuhvaćena pregledom). Mišljenje na plan rada zdravstvene ustanove daje Institut „Batut“.

Član 53

Za zdravstvene usluge iz čl. 44-52. ovog pravilnika obezbeđuje se naknada na osnovu dostavljene fakture po osiguranom licu.

Za određene zdravstvene usluge, za koje se naknada priznaje pored sredstava utvrđenih predračunom, koje se pruže angažovanjem zdravstvenih radnika u dopunskom radu, visina naknade za izvršene usluge uvećava se za vrednost rada stručnog tima koji je angažovan u dopunskom radu, a na osnovu posebnog ugovora koji se zaključuje između Republičkog fonda, odnosno filijale i zdravstvene ustanove.

3. Zdravstvena ustanova specijalizovana za produženu rehabilitaciju

Član 54

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom specijalizovanom za produženu rehabilitaciju zaključuje se za pružanje usluga specijalizovane produžene rehabilitacije, kao i bolničkog lečenja sa onom zdravstvenom ustanovom za koju je pružanje usluga bolničkog lečenja predviđeno Planom mreže.

Ugovor za usluge iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost specijalizovane produžene rehabilitacije za sva osigurana lica.

Pored usluga iz stava 1. ovog člana, filijala može ugovoriti pružanje ambulantno-polikliničkih usluga koje se ne obezbeđuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovama na području filijale.

Član 55

Kriterijum za utvrđivanje naknade za stacionarnu rehabilitaciju, zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, je naknada utvrđena Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu fakturisane vrednosti za 2012. godinu i fakturisane vrednosti tokom 2013. godine, za realizovani broj bolesničkih dana u okviru posteljnog fonda utvrđenog Planom mreže.

Naknada za ambulantno-polikliničke usluge utvrđuje se u visini ugovorene naknade za ove namene za 2012. godinu.

Naknada za bolničko lečenje obezbeđuje se na način i iz sredstava predviđenih za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, a obuhvata i sredstva za ambulantno-polikliničke usluge pružene osiguranom licu za vreme bolničkog lečenja.

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju koja pruža zdravstvene usluge lečenja karcinoma štitne žlezde priznaju se, pored naknade utvrđene Predračunom sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju za 2013. godinu, troškovi radioaktivnog izotopa u visini stvarnih troškova.

Planirana sredstva za participaciju utvrđuju se u visini sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za 2012. godinu.

Usklađivanje naknade iz stava 6. ovog člana vrši se u toku ugovornog perioda na osnovu naplaćene participacije zdravstvene ustanove za 2012. godinu.

4. Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja

Član 56

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja utvrđuje se naknada za:

1) usluge mikrobiologije, parazitologije i virusologije (po uputu izabranog lekara i/ili internom uputu zdravstvene ustanove);

2) usluge epidemiologije i poslove u vezi sa sprovođenjem obavezne imunizacije;

3) poslove i zadatke iz oblasti socijalne medicine.

Kriterijum za utvrđivanje naknade za usluge, poslove i zadatke iz stava 1. ovog člana je Predračun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi kojoj je u 2012. godini utvrđena naknada za troškove energenata u postupku upravljanja medicinskim otpadom, naknada za ovu namenu se utvrđuje na nivou predračunskih sredstava za 2012. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, ugovorena naknada za 2013. godinu utvrđuje se u visini predračunskih sredstava za 2012. godinu i za troškove laboratorijskog materijala za usluge mikrobiologije, i usklađivaće se u toku 2013. godine

Poslove u vezi sa sprovođenjem imunizacije zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja vrši u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje imunizacija i način zaštite lekovima koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik o imunizaciji).

Naknade iz ovog člana usklađuju se u toku ugovornog perioda sa projektovanom vrednošću fakturisane realizacije za 2013. godinu, a najviše do sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

5. Ostale zdravstvene ustanove iz Plana mreže

Član 57

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije, vakcina i imunobioloških preparata, sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost transfuzije krvi i zdravstvenom ustanovom koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, vrši obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, zaključuje filijala na čijem području se nalazi sedište zdravstvene ustanove, za sva osigurana lica Republičkog fonda, radi obezbeđivanja zdravstvenih usluga koje nisu ugovorene sa drugim zdravstvenim ustanovama.

Član 58

Naknada za zdravstvene ustanove iz člana 57. ovog pravilnika utvrđuje se, za vrstu i broj usluga iz plana rada zdravstvene ustanove, u visini fakturisane vrednosti usluga pruženih osiguranim licima u 2012. godini, a za zdravstvene ustanove za transfuziju krvi i u visini utroška medicinskih sredstava (setova i filtera) i krvi za ambulantnu transfuziju.

Zdravstvenoj ustanovi za transfuziju krvi utvrđuje se naknada za obradu krvi i komponenti krvi u visini fakturisane vrednosti za utrošenu krv za lečenje osiguranih lica u drugim zdravstvenim ustanovama, a po cenama koje su utvrđene opštim aktom Republičkog fonda.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana usklađuje se u toku ugovornog perioda sa projektovanom vrednošću fakturisane realizacije za 2013. godinu, a najviše do sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Član 59

Filijala na čijem području se nalazi sedište Pasterovog zavoda, zaključuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor radi pružanja zdravstvenih usluga i sprovođenja poslova i zadataka iz delokruga rada antirabične stanice, na nivou primarne zdravstvene zaštite, za područje južno-bačkog okruga.

IV UGOVARANJE SA USTANOVOM SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 60

Ugovor sa ustanovom socijalne zaštite zaključuje filijala na čijem je području sedište ustanove socijalne zaštite, radi obezbeđivanja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Republičkog fonda smeštenim u toj ustanovi.

Član 61

Naknada za plate ustanovi socijalne zaštite utvrđuje se u skladu sa članom 12. st. 1, 2. i 4. ovog pravilnika, za broj i strukturu zdravstvenih radnika koji pružaju usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a najviše za broj i strukturu utvrđene normativom kadra.

Naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal ustanovi socijalne zaštite utvrđuje se na nivou sredstava utvrđenih Predračunom sredstava za ustanove socijalne zaštite za 2012. godinu.

V UGOVARANJE SA DAVAOCEM ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJI NIJE U PLANU MREŽE

Član 62

Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže može se zaključiti pod uslovom da se radi o zdravstvenim uslugama koje po obimu i /ili vrsti nije moguće obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreže.

U postupku ocene opravdanosti zaključivanja ugovora, radi obezbeđivanja zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog člana, Republički fond pribavlja mišljenje Instituta „Batut“.

Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog člana zaključuje se primenom cena pojedinačnih zdravstvenih usluga koje utvrđuje Republički fond ili za izvršenje programa za određeni broj usluga iskazanih po službama i organizacionim jedinicama za potrebe osiguranih lica.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje filijala na čijem se području nalazi sedište davaoca zdravstvenih usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovor sa apotekom koja nije u Planu mreže zaključuje se pod istim uslovima pod kojim se zaključuju ugovori sa apotekama iz Plana mreže, u skladu sa odredbama čl. 25-31. ovog pravilnika.

Član 63

Davaocu zdravstvenih usluga, koji nije u Planu mreže, naknada za zdravstvene usluge maksilofacijalne hirurgije utvrđuje se po namenama kao i za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou.

Član 64

Izuzetno od člana 62. stav 3. ovog pravilnika, zavodu za zaštitu zdravlja radnika (u daljem tekstu: ZZZR) naknada za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima utvrđuje se na isti način kao drugim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa.

Na ZZZR shodno se primenjuju odredbe člana 8. ovog pravilnika.

Član 65

Plan rada ZZZR mora biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.

Usaglašenost plana rada sa planiranom naknadom za rad, ceni filijala na čijem je području sedište ZZZR uz prethodno mišljenje Instituta „Batut“.

VI OBEZBEĐIVANJE CENTRALIZOVANOG SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA

Član 66

Radi realizacije objedinjenog plana imunizacije, Republički fond obezbeđuje sredstva za finansiranje i sprovođenje centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima (osim za antirabičnu zaštitu) zdravstvenih ustanova na području Republike, na osnovu ugovora koji Republički fond zaključuje sa Institutom „Batut“.

Član 67

Republički fond zaključuje sa Pasterovim zavodom ugovor radi sprovođenja kontinuirane nabavke i distribucije vakcina protiv besnila i humanog antirabičnog imunoglobulina (seruma) zdravstvenim ustanovama – antirabičnim stanicama na području Republike Srbije.

Nabavku vakcina i seruma iz stava 1. ovog člana, zdravstvena ustanova sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

VII SNABDEVANJE OSIGURANIH LICA MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA

Član 68

Republički fond obezbeđuje snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehničkim pomagalima, koja su utvrđena opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje pravo na medicinsko-tehnička pomagala, do visine sredstava utvrđenih Finansijskim planom.

Najviši iznosi naknada za medicinsko-tehnička pomagala (koje ne izdaje apoteka) koja se obezbeđuju osiguranim licima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđene su u pregledu medicinsko-tehničkih pomagala koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo (Prilog 8.).

Spisak usluga održavanja medicinsko-tehničkih pomagala odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 9.).

VIII ZAKLJUČIVANJE POSEBNIH UGOVORA

Član 69

Republički fond može da zaključi poseban ugovor sa zdravstvenom ustanovom za izvođenje „pilot projekta“ pod uslovima:

– da ministarstvo nadležno za poslove zdravlja prethodno da saglasnost zdravstvenoj ustanovi za izvođenje „pilot projekta“ za tekuću godinu,

– da ministarstvo nadležno za poslove zdravlja da ocenu, mišljenje i ciljeve za sprovođenje „pilot projekta“,

– da zdravstvena ustanova dostavi ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja i Republičkom fondu izveštaj o rezultatima sprovedenog „pilot projekta“ iz prethodne godine, ukoliko je isti bio ugovoren i sproveden.

Ugovor se može zaključiti po kriterijumima koji se definišu u skladu sa elementima koji su utvrđeni u „pilot projektu“ za tekuću godinu za koju se „pilot projekat“ sprovodi.

IX KONTROLA IZVRŠAVANJA ZAKLJUČENIH UGOVORA

Član 70

Republički fond, odnosno filijala, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Republičkog fonda, vrši kontrolu pravilnosti izvršavanja zaključenog ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga, kao i zakonitog i namenskog korišćenja finansijskih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja prenetih davaocu zdravstvenih usluga za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava osiguranih lica.

X FAKTURISANJE, NAČIN PLAĆANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA I KONAČAN OBRAČUN NAKNADE

1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga

Član 71

Ugovorom sa davaocem zdravstvenih usluga, po pravilu, utvrđuje se plaćanje zdravstvenih usluga otkupom plana rada u okviru sredstava utvrđenih predračunom.

Za određene vrste zdravstvenih usluga ili u određenim slučajevima predviđenim ovim pravilnikom, plaćanje se može vršiti sredstvima pored sredstava utvrđenih predračunom sredstava, a u okviru sredstava utvrđenih Finansijskim planom Republičkog fonda, po cenama pojedinačnih zdravstvenih usluga, paušalno, po cenama – naknadama koje utvrđuje Republički fond i na drugi način utvrđen ugovorom, po dinamici utvrđenoj ugovorom.

Član 72

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu u formi koju je utvrdio Republički fond, za pružene zdravstvene usluge, na način i po dinamici utvrđene ugovorom.

Član 73

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu za pružene zdravstvene usluge, pojedinačno za svako osigurano lice kod kojeg je nastupila bolest, povreda ili smrt, koji su prouzrokovani korišćenjem motornog vozila, u tuči, nesprovođenjem mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu (povreda na radu ili profesionalna bolest) i drugim slučajevima koji su predviđeni Zakonom kao osnov za pokretanja postupka za naknadu štete Republičkom fondu.

Član 74

Davalac zdravstvenih usluga dužan je da od osiguranog lica naplati propisani iznos učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

Član 75

U toku godine Republički fond, odnosno filijala može davaocu zdravstvenih usluga, u skladu sa zaključenim ugovorom, prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem avansa.

Opravdanost zahteva iz stava 1. ovog člana prethodno ceni filijala sa kojom je davalac zdravstvenih usluga zaključio ugovor.

2. Obračun pripadajuće naknade zdravstvenoj ustanovi iz Plana mreže

Član 76

Obračun pripadajućih naknada po zaključenom ugovoru vrši filijala koja je zaključila ugovor sa zdravstvenom ustanovom, po isteku kalendarskog tromesečja kumulativno za protekli period od početka godine i po isteku godine kao konačan godišnji obračun.

Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se za šest meseci i po konačnom obračunu, na osnovu:

1) ocene izvršenja plana rada zdravstvene ustanove koju daje filijala iz stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje zdravstvene ustanove nadležne za poslove javnog zdravlja;

2) izvršenih i fakturisanih zdravstvenih usluga, izdatih lekova na recept, pomagala i ostalih preuzetih obaveza;

3) ostvarivanja Finansijskog plana za godinu za koju su zaključeni ugovori;

4) Izveštaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.

Obračun sredstava iz stava 1. ovog člana za devet meseci vrši se na osnovu parametara iz stava 2. tač. 2), 3) i 4) ovog člana.

Član 77

Naknada utvrđena ugovorom zdravstvenoj ustanovi umanjuje se za iznos naplaćene participacije, kao učešće osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite iskazanih u fakturi zdravstvene ustanove.

Ugovorena naknada za 2013. godinu zdravstvenoj ustanovi umanjuje se za sve iznose refundiranih sredstava osiguranim licima od strane filijale koje su izvršene zbog neosnovane naplate zdravstvenih usluga od strane zdravstvene ustanove ili neizvršavanja ugovorenih usluga od strane zdravstvene ustanove u roku koji je utvrđen opštim aktom Republičkog fonda, a što je imalo za posledicu plaćanje zdravstvene usluge drugoj zdravstvenoj ustanovi od strane osiguranog lica.

Ugovorena naknada zdravstvenoj ustanovi umanjuje se na osnovu izvršene kontrole izvršavanja ugovornih obaveza u skladu sa Zakonom i opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuje način i postupak vršenja kontrole i izvršavanja zaključenih ugovora.

Član 78

Ukupna naknada zdravstvenoj ustanovi je naknada na osnovu zaključenog ugovora, koja obuhvata naknadu utvrđenu Predračunom sredstava za 2013. godinu i naknadu koja se obezbeđuje pored sredstava utvrđenih predračunom, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Konačnim obračunom zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika, osim za stomatološku delatnost, utvrđuje se ukupna naknada i to za:

1) plate i naknade plata (osim naknada koje se ne izmiruju iz ove namene) – u visini kontrolisanih isplaćenih sredstva za ovu namenu ugovorenim radnicima u skladu sa članom 12. ovog pravilnika (sa pripadajućim porezima i doprinosima), iz prenetih sredstava Republičkog fonda, a najviše do visine ugovorenih sredstava za plate i naknade plata.

Za zaposlene angažovane na zameni ugovorenih radnika u smislu člana 12 stav 5. ovog pravilnika, priznaje se naknada iz člana 12. stav 2. ovog pravilnika.

2) prevoz zaposlenih na posao i sa posla – u visini isplaćenih sredstava za prevoz sa obračunatim porezima za ugovoreni broj radnika iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, koji koriste prevoz za dolazak i odlazak sa rada, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ovu namenu utvrđenu zdravstvenoj ustanovi zaključenim ugovorom;

3) troškove energenata – u visini kontrolisanih vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi, a najviše u visini ugovorenih sredstava za ove namene;

4) ishranu bolesnika – u visini kontrolisanih vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi, a najviše u visini ugovorenih sredstava za ovu namenu;

5) naknadu za materijalne troškove i ostale troškove u visini obračunskih rashoda zdravstvene ustanove za materijalne troškove i ostale troškove, a najviše do visine ugovorenih sredstava;

6) lekove u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski i medicinski potrošni materijal, krv i komponente krvi – u visini vrednosti utrošaka u fakturama zdravstvene ustanove, najviše do ugovorenih sredstava;

7) citostatike sa Liste lekova i lekove za hemofiliju, lekove sa Liste C za koje Republički fond sprovodi postupak javne nabavke, u visini utrošaka iskazanih fakturama, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda;

8) implantate u ortopediji – endoproteze, ostali ugradni materijal u ortopediji, ugradni materijal u kardiohirurgiji, stentove, pace makere i elektrode, graftove, ostali ugradni materijal – u visini vrednosti utrošaka iskazanih u fakturama zdravstvene ustanove;

9) materijal za dijalizu i lekove za dijalizu (osim epoetina) priznaju se u visini utrošaka iskazanih u fakturi. Cene utrošenog materijala za dijalizu priznaju se u visini postignutoj u postupku javne nabavke, a najviše do cena utvrđenih odlukom o cenama materijala za dijalizu;

10) sredstva za lekove, medicinska sredstva i sredstva za ostale namene koja su zdravstvenoj ustanovi ovim pravilnikom utvrđena iznad naknade određene Predračunom sredstava za 2012. godinu, priznaju se u visini vrednosti ispostavljenih faktura po osiguranom licu, odnosno u visini stvarnih troškova ili po cenama kako je to definisano ovim pravilnikom.

Konačnim obračunom apoteci se utvrđuje ukupna naknada u visini fakturisane vrednosti po namenama.

Na teret sredstava zdravstvenog osiguranja zdravstvena ustanova ne može prikazati rashode koji su izvršeni u zdravstvenoj ustanovi, a nisu neposredno vezani sa izvršenjem zdravstvenih usluga osiguranim licima iz plana rada zdravstvenim ustanovama.

Član 79

Domu zdravlja se konačnim obračunom priznaje ukupna naknada za stomatološke usluge za 2013. godinu i to:

1) plate i naknade plata – u skladu sa članom 78. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika,

2) prevoz – u skladu sa članom 78. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika,

3) ostali direktni i indirektni troškovi (lekovi u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski i medicinski potrošni materijal i materijalni i ostali troškovi) – najviše do visine ugovorene naknade za ovu namenu.

Ako je ukupna fakturisana vrednost za izvršene stomatološke usluge u 2013. godini, manja od ukupne ugovorene naknade, naknada za ostale direktne i indirektne troškove se srazmerno umanjuje za procenat neizvršenih zdravstvenih usluga.

Zdravstvenoj ustanovi sa područja AP Kosovo i Metohija naknada za stomatološke usluge utvrđuje se u visini ugovorene naknade.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 24. stav 5. ovog pravilnika, konačnim obračunom za 2013. godinu, naknada se utvrđuje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 24. stav 4. ovog pravilnika, okvirna sredstva za stomatološke usluge priznaju se u visini fakturisane vrednosti za 2013. godinu.

Član 80

Zdravstvenoj ustanovi iz člana 57. ovog pravilnika, ugovorena naknada za 2013. godinu priznaje se u visini ispostavljenih faktura za pružene zdravstvene usluge osiguranim licima, najviše do nivoa ugovorene naknade.

Član 81

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, naknada za stacionarnu rehabilitaciju i naknada za ambulantno-polikliničke usluge priznaje se u visini vrednosti ispostavljenih faktura, a najviše do ugovorenih sredstava za ove namene za realizovani broj b.o. dana u okviru posteljnog fonda utvrđenog Planom mreže.

Naknada za ambulantno-polikliničke usluge priznaje se u visini vrednosti ispostavljenih faktura, a najviše do ugovorenog iznosa sredstava.

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produženu rehabilitaciju, naknada za bolničko lečenje priznaje se u skladu sa članom 78. ovog pravilnika.

Član 82

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja kod koje je iznos fakturisane vrednosti za mikrobiologiju iznad ugovorene naknade za ovu namenu priznaje se srazmeran iznos fakturisane vrednosti iznad ugovorene naknade do ukupnog iznosa za ovu namenu koji je utvrđen predračunom sredstava.

Član 83

Institutu „Batut“ i Pasterovom zavodu utvrđuje se naknada za vakcine u visini vrednosti preuzetih i dokumentovanih isporuka, u skladu sa ugovorom zaključenim sa ovim zdravstvenim ustanovama.

Član 84

U toku godine zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene:

1) sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi u korist sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal;

2) sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal u korist sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi;

Sredstva za lekove u zdravstvenoj ustanovi i sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz stava 1. ovog člana ne sadrže sredstva za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal koji se nabavljaju u postupku javne nabavke koji sprovodi Republički fond.

Zdravstvena ustanova može vršiti promenu namene sredstava pod uslovom da nije bilo nenamenskog trošenja sredstava, na način iz stava 1. ovog člana, uz pisanu saglasnost filijale sa kojom je zaključila ugovor, a najviše do iznosa prenetih sredstava.

Član 85

Konačan obračun naknade zdravstvenoj ustanovi sprovodi filijala koja je zaključila ugovor u roku koji je utvrdila u dogovoru sa zdravstvenom ustanovom, a u okviru roka za izradu završnog računa zdravstvene ustanove.

Na konačan obračun zdravstvena ustanova može staviti prigovor, narednog dana od dana dostavljanja, o čemu odlučuje filijala po hitnom postupku i o konačnom predlogu obaveštava zdravstvenu ustanovu.

Po okončanju postupka konačnog obračuna, filijala i zdravstvena ustanova zaključuju aneks ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite za 2013. godinu.

Član 86

Ako zdravstvena ustanova ostvari uštede u postupku javne nabavke lekova i fakturiše Republičkom fondu vrednost lekova najviše do ugovorene vrednosti za te namene i po cenama koje su niže od cena utvrđenih Listom lekova, ima pravo na stimulativni deo u visini 60% vrednosti uštede koji može koristiti za materijalne i ostale troškove.

Za iznos stimulacije uvećava se priznata naknada po sprovedenom konačnom obračunu za 2013. godinu za ostale troškove.

Član 87

Zavod za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvene ustanove sa područja AP Kosovo i Metohija naknadu utvrđenu ugovorom pravdaju fakturom o izvršenim uslugama u visini obračunate naknade za plate, prevoz i indirektne troškove, a najviše do ugovorene naknade.

Zdravstvenoj ustanovi, iz stava 1. ovog člana, troškovi za lekove i medicinska sredstva priznaju se u visini stvarnih troškova, a najviše do ugovorenog iznosa.

3. Obračun pripadajuće naknade davaocu zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže

Član 88

Davaocu zdravstvenih usluga koji nije u Planu mreže, pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje se u visini ispostavljenih faktura za pružene usluge osiguranim licima, do visine ugovora.

Izuzetno davaocu zdravstvenih usluga iz čl. 63. i 64. ovog pravilnika, pripadajuća ugovorena naknada utvrđuje se u skladu sa članom 78. ovog pravilnika po naknadama koje su ugovorene.

XI IZMENE UGOVORA

Član 89

Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu inicijativu za izmenu zaključenog ugovora.

Ako postupak za izmenu ugovora pokreće davalac zdravstvenih usluga, obrazloženu inicijativu dostavlja Filijali sa kojom je zaključio ugovor, koja inicijativu za izmenu ugovora dostavlja Direkciji Republičkog fonda sa svojim obrazloženim mišljenjem i analizom.

U slučaju prihvatanja inicijative iz stava 2. ovog člana, sa davaocem zdravstvenih usluga zaključuje se ugovor o izmeni ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 90

Za organizacione jedinice zdravstvenih ustanova, koje u toku 2013. godine, promene pravni status (pripajanjem, odvajanjem ili podelom), odnosno koje se konstituišu kao novi pravni subjekti upisom u sudski registar, naknada se utvrđuje na osnovu kriterijuma iz ovog pravilnika, a prema tipu zdravstvene ustanove.

Visinu naknade, kao osnov za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog člana, utvrđuje filijala, po sprovedenom obračunu za period za koji se ugovara zdravstvena zaštita, a do visine sredstava koja su pre statusne promene zdravstvenoj ustanovi utvrđena, po namenama, predračunom sredstava.

Na osnovu utvrđene naknade iz stava 2. ovog člana, filijala zaključuje sa novim pravnim subjektom ugovor, na osnovu koga će se izvršiti izmena u predračunu sredstava.

Član 91

Rok za zaključivanje ugovora po ovom pravilniku je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 92

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1.

PREDRAČUN SREDSTAVA ZA 2013. GODINU

iznosi u 000 dinara

RB Naziv ustanove Plate i naknade plata sa doprinosima na teret poslodavca Prevoz zaposlenih na posao i sa posla Ostali indirektni troškovi Lekovi u zdravstvenoj ustanovi Krv i labilni produkti od krvi Sanitetski i medicinski potrošni i ugradni materijal Naknada za dijalizni materijal i lekove za dijalizu (osim epoetina) Ishrana bolesnika Lekovi na recept i pomagala preko apoteka Participacija UKUPNA NAKNADA UMANJENA ZA PARTICIPACIJU
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dom zdravlja Bačka Topola 200,735 5,313 39,458 4,501 6,229 275 132,247 28,046 360,712
2 Dom zdravlja Mali Iđoš 51,543 1,485 10,587 1,523 1,849 38,270 8,347 96,910
3 Dom zdravlja Subotica 458,528 14,299 83,588 15,321 13,660 10,419 574,977
4 Opšta bolnica Subotica 1,087,950 36,687 197,493 170,028 27,858 165,628 53,724 32,918 8,515 1,763,771
5 Apoteka Subotica 571,951 104,451 467,500
I Subotica 1,798,756 57,784 331,126 191,373 27,858 187,366 53,724 33,193 742,468 159,778 3,263,870
6 Dom zdravlja Žitište 82,177 4,604 13,317 2,286 2,588 56,472 12,614 148,830
7 Dom zdravlja Novi Bečej 109,549 2,522 18,965 2,565 3,661 64,302 14,206 187,358
8 Dom zdravlja Sečanj 69,806 2,187 16,859 1,833 1,820 49,092 12,061 129,536
9 Dom zdravlja Nova Crnja 49,618 1,478 10,983 2,116 1,974 30,116 7,559 88,726
10 Dom zdravlja Zrenjanin 451,744 16,355 78,433 7,575 22,756 12,868 563,995
11 Opšta bolnica Zrenjanin 974,744 32,655 206,898 149,059 19,354 129,657 73,058 23,365 6,423 1,602,367
12 Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin 105,913 4,105 20,357 10,984 4,988 5,991 376 151,962
13 Apoteka Zrenjanin 516,563 96,695 419,868
II Zrenjanin 1,843,551 63,906 365,812 176,418 19,354 167,444 73,058 29,356 716,545 162,802 3,292,642
14 Dom zdravlja Ada 86,595 2,947 14,205 1,968 2,852 63,812 13,981 158,398
15 Dom zdravlja Kanjiža 128,580 5,056 25,293 2,404 4,400 76,647 16,297 226,083
16 Dom zdravlja Novi Kneževac 77,000 2,242 15,016 2,113 2,372 3,212 36,547 6,342 132,160
17 Dom zdravlja Čoka 46,418 1,035 9,238 1,323 1,776 38,372 6,422 91,740
18 Dom zdravlja Senta 84,565 1,376 22,964 2,586 3,922 1,736 113,677
19 Apoteka Senta 104,230 17,661 86,569
20 Opšta bolnica Senta 337,199 8,156 63,226 43,654 5,509 43,446 4,897 13,496 2,256 517,327
21 Opšta bolnica Kikinda 476,372 14,755 84,603 51,938 7,301 50,894 54,845 14,685 2,127 753,266
22 Dom zdravlja Kikinda 188,830 3,063 30,038 7,114 6,387 4,026 231,406
23 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac 165,358 3,464 26,381 18,980 1,746 20,194 236,123
24 Apoteka Kikinda 229,178 40,652 188,526
III Kikinda 1,590,917 42,094 290,964 132,080 12,810 117,795 59,742 51,587 548,786 111,500 2,735,275
25 Dom zdravlja Alibunar 104,607 3,330 18,455 3,420 3,731 59,129 13,817 178,855
26 Dom zdravlja Bela Crkva 81,355 1,848 15,350 2,820 3,083 63,885 15,443 152,898
27 Dom zdravlja Kovačica 111,102 2,692 20,288 3,861 4,434 81,417 20,867 202,927
28 Dom zdravlja Kovin 154,986 7,714 23,837 4,433 5,698 101,959 23,668 274,959
29 Dom zdravlja Opovo 52,302 2,473 10,682 1,371 1,762 26,614 6,404 88,800
30 Dom zdravlja Plandište 53,725 1,984 18,188 1,810 1,474 31,891 7,597 101,475
31 Opšta bolnica Vršac 449,593 14,820 62,752 57,905 4,189 48,233 36,442 14,678 2,538 686,074
32 Dom zdravlja Vršac 177,796 5,525 28,442 5,532 4,963 4,118 218,140
33 Dom zdravlja Pančevo 460,372 12,511 75,048 16,921 19,147 11,764 572,235
34 Opšta bolnica Pančevo 1,039,847 32,532 133,317 146,123 12,352 140,263 85,878 32,458 4,695 1,618,075
35 Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva 105,310 2,255 21,493 9,236 2,784 11,377 340 152,115
36 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac 365,719 11,794 91,969 30,403 4,027 49,753 209 553,456
37 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin 375,445 9,753 83,634 32,624 8,241 62,013 58 571,652
38 Apoteka Pančevo 501,937 95,508 406,429
39 Apoteka Vršac 231,025 45,330 185,695
IV Pančevo 3,532,159 109,231 603,455 316,459 16,541 247,840 122,320 170,279 1,097,857 252,356 5,963,785
40 Dom zdravlja Apatin 135,649 1,673 33,170 4,688 5,666 99,757 21,905 258,698
41 Dom zdravlja Kula 204,548 3,910 34,614 6,785 8,351 161,523 32,755 386,976
42 Dom zdravlja Odžaci 175,931 6,645 35,310 5,687 6,642 1,547 128,155 24,757 335,160
43 Dom zdravlja Sombor 320,854 9,832 48,883 7,344 14,505 7,953 393,465
44 Opšta bolnica Sombor 1,069,495 41,965 203,704 200,651 16,646 137,703 59,817 40,143 6,065 1,764,059
45 Apoteka Sombor 372,927 72,876 300,051
V Sombor 1,906,477 64,025 355,681 225,155 16,646 172,867 59,817 41,690 762,362 166,311 3,438,409
46 Dom zdravlja Bač 60,503 2,238 15,579 1,666 2,375 49,955 11,349 120,967
47 Dom zdravlja Bačka Palanka 257,185 6,158 38,777 13,643 10,588 41,010 628 209,850 55,401 522,438
48 Dom zdravlja Bački Petrovac 51,315 2,973 9,623 1,320 2,261 50,451 11,992 105,951
49 Dom zdravlja Beočin 65,676 2,508 13,843 1,653 2,528 57,559 15,627 128,140
50 Dom zdravlja Bečej 176,741 5,939 33,047 3,962 6,164 120,138 29,389 316,602
51 Dom zdravlja Žabalj 100,858 3,154 16,404 3,237 3,590 66,572 13,503 180,312
52 Dom zdravlja Srbobran 66,447 2,700 12,132 1,648 3,005 51,721 12,395 125,258
53 Dom zdravlja Temerin 92,092 2,494 15,351 2,915 4,197 105,247 28,352 193,944
54 Dom zdravlja Titel 59,296 2,245 10,930 1,607 2,268 37,477 8,592 105,231
55 Dom zdravlja Novi Sad 1,129,958 35,535 134,747 20,497 53,593 46,633 1,327,697
56 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad 252,313 7,763 47,130 1,927 2,170 311,303
57 Dom zdravlja Vrbas 188,389 6,228 27,610 5,023 7,062 3,681 230,631
58 Opšta bolnica Vrbas 472,656 12,554 75,760 67,389 11,301 80,936 41,091 18,060 2,343 777,404
59 Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad 87,031 2,851 12,147 46,650 3,410 5,848 2,467 155,470
60 Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica 498,203 20,638 207,616 573,523 3,910 113,865 30,631 2,491 1,445,895
61 Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica 534,901 21,722 186,011 146,837 2,535 136,510 37,983 612 1,065,887
62 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica 593,612 21,607 284,694 89,531 7,776 634,221 35,012 12,154 1,654,299
63 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad 733,452 35,700 126,886 183,771 3,354 116,983 2,963 27,017 1,230,126
64 Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad 74,769 1,319 9,191 224 3,165 405 88,263
65 Klinički centar Vojvodine Novi Sad 2,783,592 96,003 739,664 903,975 48,448 885,472 94,687 109,535 14,022 5,647,354
66 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad 32,701 1,286 4,497 1,469 364 39,589
67 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad 57,835 1,432 5,343 528 1,692 66,830
68 Apoteka Novi Sad 1,432,031 277,706 1,154,325
69 Apoteka Vrbas 182,854 37,809 145,045
70 Vojnomedicinski centar Novi Sad 68,521 2,309 22,279 6,566 12,630 3,974 6,162 414 122,027
VI Novi Sad 8,438,046 297,356 2,049,261 2,078,092 77,324 2,090,154 183,725 270,876 2,363,855 587,701 17,260,988
71 Dom zdravlja Inđija 228,078 8,207 38,664 6,223 10,498 159,743 38,952 412,461
72 Dom zdravlja Pećinci 89,533 5,521 19,900 2,509 2,898 56,747 15,125 161,983
73 Dom zdravlja Ruma 262,368 8,009 48,019 8,382 9,756 387 199,073 49,382 486,612
74 Dom zdravlja Irig 44,341 1,643 9,946 1,270 1,925 30,788 6,343 83,570
75 Dom zdravlja Stara Pazova 283,547 8,843 52,312 9,014 10,398 23,794 245 191,980 45,888 534,245
76 Dom zdravlja Šid 171,851 4,966 28,768 4,274 5,985 110,456 22,588 303,712
77 Dom zdravlja Sremska Mitrovica 318,257 12,899 46,811 9,416 8,523 5,087 390,819
78 Opšta bolnica Sremska Mitrovica 845,716 31,228 120,045 117,164 8,490 121,564 94,891 25,593 5,950 1,358,741
79 Apoteka Sremska Mitrovica 301,940 61,635 240,305
VII Sr. Mitrovica 2,243,691 81,316 364,465 158,252 8,490 171,547 118,685 26,225 1,050,727 250,950 3,972,448
80 Dom zdravlja Bogatić 148,839 3,027 19,668 4,896 4,631 2,073 178,988
81 Dom zdravlja Ljubovija 91,781 1,149 16,459 3,502 2,645 2,957 2,005 116,488
82 Dom zdravlja Loznica 278,097 5,764 44,022 12,364 10,154 6,687 343,714
83 Dom zdravlja Krupanj 70,465 919 7,627 2,880 2,203 822 83,272
84 Dom zdravlja Mali Zvornik 56,076 1,283 8,453 2,006 1,726 736 68,808
85 Opšta bolnica Loznica 723,345 15,413 104,488 102,755 15,583 72,587 56,797 21,416 5,058 1,107,326
86 Dom zdravlja Vladimirci 72,015 2,392 10,276 3,194 2,211 1,326 88,762
87 Dom zdravlja Koceljeva 64,845 1,503 10,034 2,336 1,702 874 79,546
88 Dom zdravlja Šabac 428,440 7,846 56,779 16,338 11,017 8,979 511,441
89 Opšta bolnica Šabac 1,034,133 16,883 151,880 153,023 7,980 129,957 79,072 35,366 8,640 1,599,654
90 Apoteka Loznica 373,813 63,364 310,449
91 Apoteka Šabac 665,173 109,673 555,500
VIII Šabac 2,968,036 56,179 429,686 303,294 23,563 238,833 135,869 59,739 1,038,986 210,237 5,043,948
92 Dom zdravlja Ub 103,446 3,054 16,926 3,454 3,918 2,080 128,718
93 Dom zdravlja Valjevo 289,215 8,727 45,981 11,097 9,032 4,667 359,385
94 Dom zdravlja Osečina 46,113 629 11,411 1,745 1,736 549 61,085
95 Dom zdravlja Ljig 48,710 813 10,478 1,784 1,859 1,243 62,401
96 Dom zdravlja Mionica 48,952 865 10,546 1,851 1,849 554 63,509
97 Zdravstveni centar Valjevo 1,197,995 26,958 197,993 138,923 14,870 169,331 77,489 34,130 10,124 1,847,565
98 Apoteka Valjevo 631,949 101,058 530,891
99 Dom zdravlja Lajkovac 71,558 3,243 10,085 2,140 2,299 1,687 87,638
IX Valjevo 1,805,989 44,289 303,420 160,994 14,870 190,024 77,489 34,130 631,949 121,962 3,141,192
100 Dom zdravlja „Smederevo“ 356,749 8,592 55,563 14,039 9,519 12,290 432,172
101 Opšta bolnica Smederevo 734,121 14,745 94,418 99,563 4,788 89,122 57,113 12,107 7,538 1,098,439
102 Opšta bolnica „Stefan Visoki“ Smederevska Palanka 544,424 16,608 72,125 73,604 7,197 49,784 40,168 11,024 2,298 812,636
103 Apoteka Smederevska Palanka 168,874 34,377 134,497
104 Apoteka Smederevo 429,390 73,154 356,236
105 Apoteka Velika Plana 135,441 22,091 113,350
106 Dom zdravlja Velika Plana 177,398 4,211 25,150 5,096 6,479 2,614 215,720
107 Dom zdravlja Smederevska Palanka 232,201 6,968 26,945 6,410 7,693 3,023 277,194
X Smederevo 2,044,893 51,124 274,201 198,712 11,985 162,597 97,281 23,131 733,705 157,385 3,440,244
108 Dom zdravlja Veliko Gradište 94,922 2,631 13,431 2,584 3,046 2,438 114,176
109 Dom zdravlja Žagubica 90,287 1,975 11,107 2,787 2,269 3,853 91 1,369 111,000
110 Dom zdravlja Golubac 60,695 2,754 8,577 1,282 1,284 1,353 73,239
111 Dom zdravlja Kučevo 77,587 2,596 10,143 3,484 2,692 1,801 94,701
112 Dom zdravlja Malo Crniće 44,851 2,389 8,080 1,913 1,553 1,675 57,111
113 Dom zdravlja Požarevac 426,081 8,552 57,943 11,028 12,769 7,829 508,544
114 Opšta bolnica Požarevac 844,453 17,573 101,250 116,003 15,507 113,933 82,026 46,534 7,226 1,330,053
115 Dom zdravlja Žabari 66,040 3,405 10,725 1,550 1,677 1,304 82,093
116 Zdravstveni centar Petrovac 330,438 8,509 47,119 24,178 1,873 17,104 3,937 6,648 426,510
117 Apoteka Požarevac 704,100 137,675 566,425
XI Požarevac 2,035,354 50,384 268,375 164,809 17,380 156,327 85,879 50,562 704,100 169,318 3,363,852
118 Dom zdravlja Kragujevac 599,813 15,154 65,246 23,043 28,212 14,384 717,084
119 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac 172,615 2,730 25,494 1,197 1,097 421 202,712
120 Dom zdravlja Batočina 69,931 1,143 9,052 2,155 2,203 1,166 83,318
121 Dom zdravlja Knić 64,910 2,948 11,142 2,297 2,611 1,527 82,381
122 Dom zdravlja Lapovo 44,586 853 7,340 1,394 1,335 541 54,967
123 Dom zdravlja Rača 60,320 1,848 8,934 1,751 1,772 1,117 73,508
124 Dom zdravlja Topola 102,737 3,903 15,902 2,257 3,019 2,607 125,211
125 Zdravstveni centar Aranđelovac 437,359 13,249 57,491 28,882 1,831 51,117 11,956 13,095 9,456 605,524
126 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac 181,639 4,314 28,060 4,595 6,210 6,579 218,239
127 Klinički centar Kragujevac 2,077,687 49,885 451,150 821,746 40,783 565,571 114,229 73,235 11,474 4,182,812
128 Apoteka Kragujevac 1,180,880 201,335 979,545
129 Apoteka Aranđelovac 196,440 38,468 157,972
XII Kragujevac 3,811,597 96,027 679,811 889,317 42,614 663,147 126,185 86,330 1,377,320 289,075 7,483,273
130 Dom zdravlja Despotovac 162,911 3,902 27,023 3,502 4,937 1,815 80,650 19,559 265,181
131 Dom zdravlja Svilajnac 155,997 3,502 31,553 6,409 4,280 9,073 731 82,137 22,883 270,799
132 Dom zdravlja Ćuprija 161,799 2,740 24,293 4,647 5,014 93,459 20,029 271,923
133 Opšta bolnica Ćuprija 829,573 13,843 104,930 105,184 8,006 110,044 131,179 28,262 6,138 1,324,883
134 Dom zdravlja Rekovac 63,944 1,452 12,881 1,828 2,332 25,876 5,689 102,624
135 Dom zdravlja Jagodina 295,089 3,844 54,795 11,737 13,087 6,606 371,946
136 Opšta bolnica Jagodina 540,076 5,622 87,213 72,197 5,125 75,263 18,275 3,494 800,277
137 Apoteka Jagodina 361,808 67,157 294,651
138 Zdravstveni centar Paraćin 357,455 5,723 40,151 33,979 5,340 42,294 9,057 4,242 489,757
139 Dom zdravlja Paraćin 175,055 3,389 25,167 8,788 5,432 4,815 213,016
140 Apoteka Paraćin 187,778 35,736 152,042
XIII Jagodina 2,741,899 44,017 408,006 248,271 18,471 262,683 140,252 58,140 831,708 196,348 4,557,099
141 Zdravstveni centar Bor 811,372 9,956 101,941 62,917 3,972 69,446 20,948 15,920 11,331 1,085,141
142 Dom zdravlja Majdanpek 123,221 3,481 19,597 3,359 4,669 2,924 151,403
143 Opšta bolnica Majdanpek 90,400 2,886 17,292 8,473 673 4,432 8,727 2,229 557 134,555
144 Zdravstveni centar Negotin 525,284 5,433 83,658 49,210 3,920 32,295 17,103 9,308 7,929 718,282
145 Zdravstveni centar Kladovo 370,459 4,425 77,638 37,969 1,365 23,466 9,230 8,308 2,764 530,096
146 Apoteka Bor 572,988 114,704 458,284
XIV Bor 1,920,736 26,181 300,126 161,928 9,930 134,308 56,008 35,765 572,988 140,209 3,077,761
147 Dom zdravlja Boljevac 82,628 1,551 13,473 2,907 2,335 1,614 101,280
148 Zdravstveni centar Knjaževac 397,476 8,703 49,001 19,305 1,961 28,738 5,692 4,709 506,167
149 Zdravstveni centar Zaječar 918,859 22,531 118,316 105,636 7,027 117,357 49,804 15,074 8,019 1,346,585
150 Apoteka Zaječar 628,081 108,078 520,003
XV Zaječar 1,398,963 32,785 180,790 127,848 8,988 148,430 49,804 20,766 628,081 122,420 2,474,035
151 Zdravstveni centar Užice 3,299,446 79,963 540,042 282,877 30,033 352,855 90,942 65,329 30,978 4,710,509
152 Apoteka Užice 1,117,746 185,073 932,673
XVI Užice 3,299,446 79,963 540,042 282,877 30,033 352,855 90,942 65,329 1,117,746 216,051 5,643,182
153 Zdravstveni centar Čačak 1,582,391 48,724 228,670 154,222 13,689 165,434 58,531 26,976 21,597 2,257,040
154 Dom zdravlja Gornji Milanovac 190,797 4,966 34,419 7,355 5,113 4,087 238,563
155 Opšta bolnica Gornji Milanovac 333,251 9,863 43,867 37,833 2,782 34,670 9,134 3,814 467,586
156 Apoteka Čačak 677,396 121,428 555,968
157 Apoteka Gornji Milanovac 191,121 36,177 154,944
XVII Čačak 2,106,439 63,553 306,956 199,410 16,471 205,217 58,531 36,110 868,517 187,103 3,674,101
158 Dom zdravlja Raška 138,300 2,261 27,163 6,403 4,918 969 2,458 177,556
159 Zdravstveni centar Kraljevo 1,332,785 23,522 210,749 141,673 12,366 151,474 57,058 23,756 16,465 1,936,918
160 Dom zdravlja Vrnjačka Banja 127,856 4,015 27,031 5,635 5,236 3,261 166,512
161 Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja 67,965 1,901 12,939 4,092 1,231 2,717 345 90,500
162 Apoteka Kraljevo 723,832 141,139 582,693
XVIII Kraljevo 1,666,906 31,699 277,882 157,803 12,366 162,859 57,058 27,442 723,832 163,668 2,954,179
163 Dom zdravlja Trstenik 197,047 5,480 34,710 7,119 7,118 6,046 245,428
164 Zdravstveni centar Kruševac 1,527,268 44,286 214,393 164,139 10,204 150,144 83,161 20,689 19,652 2,194,632
165 Dom zdravlja Aleksandrovac 117,513 1,816 25,423 6,009 4,834 816 2,459 153,952
166 Dom zdravlja Varvarin 73,657 1,163 13,284 3,546 3,051 1,637 93,064
167 Dom zdravlja Ćićevac 45,621 626 12,058 1,841 1,614 963 60,797
168 Apoteka Kruševac 914,683 149,550 765,133
169 Dom zdravlja Brus 98,480 1,885 21,192 3,835 2,960 660 1,253 127,759
XIX Kruševac 2,059,586 55,256 321,060 186,489 10,204 169,721 83,161 22,165 914,683 181,560 3,640,765
170 Dom zdravlja Gadžin Han 54,001 3,209 8,654 1,629 1,733 568 68,658
171 Dom zdravlja Doljevac 78,149 3,316 10,254 3,275 2,942 21,081 3,431 115,586
172 Dom zdravlja Svrljig 80,991 1,550 11,371 1,798 2,740 959 97,491
173 Dom zdravlja Sokobanja 91,436 2,121 15,122 2,740 2,808 63,453 12,423 165,257
174 Dom zdravlja Niš 980,094 26,774 95,579 24,845 44,937 16,010 1,156,219
175 Dom zdravlja Merošina 66,962 4,476 10,311 2,605 2,094 1,176 85,272
176 Dom zdravlja Ražanj 50,501 3,583 8,362 2,086 1,524 774 65,282
177 Zdravstveni centar Aleksinac 416,238 15,769 54,667 24,031 4,765 25,086 6,452 5,065 541,943
178 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica“, Niš 478,809 19,168 99,728 21,447 57 5,961 58,708 9 683,869
179 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš 333,525 7,000 68,282 15,218 10,510 486 434,049
180 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš 224,244 6,270 23,207 7,619 8,782 7,146 262,976
181 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš 30,478 588 2,131 743 1,012 34,952
182 Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš 47,978 1,414 4,576 1,120 2,311 896 56,503
183 Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren“, Sokobanja 131,745 4,233 25,288 12,395 52 8,429 10,689 391 192,440
184 Klinički centar Niš 3,067,478 85,680 585,405 1,282,818 59,563 828,846 141,655 88,532 18,586 6,121,391
185 Klinika za stomatologiju Niš 175,090 3,386 12,463 5,522 42 5,935 171 252 202,357
186 Apoteka Niš 1,716,579 272,462 1,444,117
187 Vojna bolnica Niš 151,200 3,629 24,720 15,245 3,600 38,880 3,170 6,000 1,152 245,292
XX Niš 6,458,919 192,166 1,060,120 1,425,136 68,079 994,530 144,825 170,552 1,801,113 341,786 11,973,654
188 Dom zdravlja Kuršumlija 123,474 1,538 23,175 7,027 4,428 7,270 1,229 1,607 166,534
189 Dom zdravlja Blace 85,174 1,014 12,243 2,930 2,441 1,357 102,445
190 Dom zdravlja Žitorađa 79,544 3,441 10,225 3,363 2,169 1,248 97,494
191 Dom zdravlja Prokuplje 215,201 6,550 39,852 8,202 7,317 4,313 272,809
192 Opšta bolnica Prokuplje 591,813 13,925 86,154 58,492 3,860 67,419 33,755 11,648 3,008 864,058
193 Apoteka Prokuplje 382,567 56,920 325,647
XXI Prokuplje 1,095,206 26,468 171,649 80,014 3,860 83,774 41,025 12,877 382,567 68,453 1,828,987
194 Dom zdravlja Bela Palanka 91,351 1,924 17,374 3,223 2,425 44,531 7,455 153,373
195 Dom zdravlja Pirot 228,543 6,081 38,828 5,356 5,104 4,852 279,060
196 Opšta bolnica Pirot 621,374 14,938 94,064 72,694 5,918 87,314 42,653 13,459 3,620 948,794
197 Dom zdravlja Babušnica 75,397 2,003 16,152 1,888 2,398 811 97,027
198 Dom zdravlja Dimitrovgrad 88,324 1,972 14,605 2,616 2,187 618 1,042 109,280
199 Apoteka Pirot 339,204 53,665 285,539
XXII Pirot 1,104,989 26,918 181,023 85,777 5,918 99,428 42,653 14,077 383,735 71,445 1,873,073
200 Dom zdravlja Bojnik 64,111 1,558 9,264 2,136 1,715 391 78,393
201 Dom zdravlja Leskovac 629,310 14,632 109,475 23,866 23,765 10,902 790,146
202 Dom zdravlja Vlasotince 154,527 1,779 28,177 5,202 5,385 1,770 193,300
203 Dom zdravlja Medveđa 86,097 1,911 12,392 1,738 1,288 970 102,456
204 Opšta bolnica Leskovac 1,182,293 19,629 134,318 170,955 10,537 186,406 68,318 35,057 4,834 1,802,679
205 Apoteka Leskovac 882,398 135,915 746,483
206 Dom zdravlja Lebane 124,743 858 14,991 3,974 3,523 1,795 146,294
XXIII Leskovac 2,241,081 40,367 308,617 207,871 10,537 222,082 68,318 35,057 882,398 156,577 3,859,751
207 Zdravstveni centar Vranje 1,314,958 21,253 179,521 139,843 9,720 120,192 78,811 24,034 9,883 1,878,449
208 Dom zdravlja Bosilegrad 60,755 55 9,676 1,725 1,610 424 471 73,774
209 Dom zdravlja Bujanovac 288,834 5,457 33,103 7,147 5,342 2,170 337,713
210 Dom zdravlja Preševo 232,384 4,392 22,990 7,449 3,968 1,078 270,105
211 Dom zdravlja Vladičin Han 107,253 1,043 23,333 3,668 3,339 1,127 137,509
212 Zdravstveni centar Surdulica 287,239 2,444 37,073 18,786 1,662 21,957 5,043 1,487 372,717
213 Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica 81,953 818 19,643 6,857 3,271 5,109 171 117,480
214 Apoteka Vranje 630,105 99,023 531,082
215 Apoteka Bujanovac 141,876 19,314 122,562
XXIV Vranje 2,373,376 35,462 325,339 185,475 11,382 159,679 78,811 34,610 771,981 134,724 3,841,391
216 Dom zdravlja Zvečan 159,122 1,961 19,419 2,149 3,915 186,566
217 Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica 1,566,223 13,476 177,174 45,520 7,711 52,400 21,101 14,681 1,898,286
218 Apoteka Kosovska Mitrovica 77,783 604 1,681 183,128 21,510 241,686
XXV Kos. Mitrovica 1,803,128 16,041 198,274 47,669 7,711 56,315 21,101 14,681 183,128 21,510 2,326,538
219 Dom zdravlja Barajevo 120,147 6,408 20,581 5,125 3,712 21,489 383 1,474 176,371
220 Dom zdravlja Voždovac 510,393 21,631 67,552 10,327 25,438 18,144 617,197
221 Dom zdravlja Vračar 256,682 9,418 48,776 3,873 10,884 10,208 319,425
222 Dom zdravlja Grocka 337,493 15,847 47,099 8,516 11,545 8,116 412,384
223 Dom zdravlja Zvezdara 483,704 19,413 68,428 10,802 20,498 11,644 591,201
224 Dom zdravlja Zemun 637,418 28,140 96,521 19,113 30,459 26,181 785,470
225 Dom zdravlja Lazarevac 315,411 17,191 52,873 11,587 10,572 1,295 6,597 402,332
226 Dom zdravlja Mladenovac 216,292 11,031 35,626 5,692 8,399 5,722 271,318
227 Dom zdravlja Novi Beograd 646,696 27,948 96,632 11,161 33,069 29,198 786,308
228 Dom zdravlja Obrenovac 289,058 10,825 41,419 12,247 11,612 40,949 555 9,393 397,272
229 Dom zdravlja Palilula 576,117 23,741 79,121 12,200 29,072 21,971 698,280
230 Dom zdravlja Rakovica 337,752 14,689 37,770 7,597 16,418 11,758 402,468
231 Dom zdravlja Savski Venac 224,441 9,414 23,637 9,306 8,545 8,129 267,214
232 Dom zdravlja Sopot 102,438 5,604 19,487 2,458 3,222 1,272 131,937
233 Dom zdravlja Stari Grad 364,697 15,357 43,357 6,802 17,851 13,883 434,181
234 Dom zdravlja Čukarica 526,411 21,197 62,886 14,493 30,267 26,107 629,147
235 Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac 143,916 7,836 24,634 12,116 423 6,340 48,670 6,789 557 250,167
236 Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju 164,097 8,215 36,841 1,021 1,683 6,797 55 218,599
237 Institut za neonatologiju 269,957 11,676 48,729 34,610 735 33,647 8,276 407,630
238 Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ 344,402 17,145 68,015 60,313 476 64,237 9,836 1,687 562,737
239 Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć 915,763 32,575 132,980 4,600 5,900 1,091,818
240 Gradski zavod za kožno-venerične bolesti 68,595 2,414 6,890 231 3,371 558 80,943
241 Gradski zavod za gerontologiju 255,970 12,812 16,549 1,445 2,533 2,455 286,854
242 Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu 178,084 7,653 19,935 2,877 9,564 4,603 213,510
243 Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac 92,263 4,986 29,412 9,418 826 6,582 76,761 6,116 745 225,619
244 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata 150,571 6,051 17,522 1,962 2,945 1,012 180,063
245 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova 137,445 5,386 18,346 2,036 3,813 10,726 8,279 169,473
246 Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku 147,348 7,404 23,183 2,454 2,223 14,277 145 196,744
247 Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti 143,795 4,734 19,943 7,431 1,737 5,884 183,524
248 Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju 70,013 3,176 12,850 84 49 3,141 89,313
249 Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“ 682,685 32,846 138,893 89,445 18,827 577,653 45,018 12,253 1,573,114
250 Klinika za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“ 664,590 19,351 75,237 24,367 5,961 32,147 821,653
251 Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ 593,957 26,466 321,412 144,840 26,979 690,852 29,926 11,788 1,822,644
252 Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
„Dr Vukan Čupić“
891,436 37,504 223,678 191,415 4,774 219,563 41,203 190 1,609,383
253 Institut za mentalno zdravlje 295,469 9,278 37,843 5,219 5,954 13,395 2,176 364,982
254 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije 790,841 38,474 241,565 1,297,405 4,124 145,985 27,952 97 2,546,249
255 Institut za reumatologiju 217,040 9,138 24,707 317,211 7,152 11,130 1,726 584,652
256 Klinika za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ 245,352 12,710 48,424 5,671 7,689 20,947 3,049 337,744
257 Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu 110,422 3,265 14,801 805 1,729 4,787 135,809
258 Univerzitetska dečja klinika 617,676 34,064 100,426 128,205 4,760 155,425 12,978 29,045 1,082,579
259 Ginekološko-akušerska klinika 664,672 28,088 143,806 79,815 3,883 79,168 20,699 1,023 1,019,108
260 Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa“ 837,665 35,297 156,443 321,294 17,719 269,434 21,444 5,949 1,653,347
261 Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ 1,074,703 51,420 182,386 82,302 7,555 242,959 52,463 47,127 4,779 1,736,136
262 Kliničko-bolnički centar „Zemun“ 1,169,512 47,443 174,062 179,289 31,482 293,913 59,321 37,975 3,255 1,989,742
263 Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“ 1,498,168 61,654 296,765 190,451 8,800 281,338 167,552 39,869 3,636 2,540,961
264 Klinički centar Srbije 7,126,009 277,992 1,846,720 2,584,371 146,479 2,532,452 80,051 424,957 28,504 14,990,527
265 Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ 103,930 2,902 16,417 73 300 6,112 134 129,600
266 Vojnomedicinska akademija 953,767 34,621 397,613 384,325 45,708 505,990 64,083 59,383 4,041 2,441,449
267 Apoteka Beograd 6,886,786 1,424,859 5,461,927
XXVI Beograd 27,565,263 1,152,430 5,758,792 6,318,400 323,550 6,439,704 624,317 977,477 6,897,512 1,736,340 54,321,105
268 Zdravstveni centar Gnjilane 357,288 2,605 18,115 7,281 2,167 387,456
269 Apoteka Gnjilane 34,065 394 936 16,658 2,186 49,867
XXVII Gnjilane 391,353 2,999 19,051 7,281 2,167 16,658 2,186 437,323
270 Dom zdravlja Gračanica, Priština 570,126 34,303 1,131 16,617 1,837 213 623,801
271 Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan 326,995 17,017 1,212 4,695 3,296 479 352,736
272 Dom zdravlja Kosovo Polje 146,880 10,692 829 1,147 4,101 601 163,048
273 Dom zdravlja Obilić 198,092 9,137 692 1,943 1,612 85 211,391
274 Dom zdravlja Štrpce 279,840 16,142 3,694 6,112 6,043 958 310,873
275 Kliničko-bolnički centar Priština 938,409 34,383 10,329 1,212 12,287 6,780 1,606 1,001,794
276 Zdravstveni centar Prizren 166,973 3,696 1,786 132 172,323
277 Apoteka Prizren 10,846 71 10,917
278 Dom zdravlja Dragaš 24,799 225 25,024
279 Zdravstveni centar Peć 123,464 3,643 1,490 217 128,380
280 Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć 16,060 71 16,131
281 Apoteka Peć 6,286 71 6,357
282 Zdravstveni centar Đakovica 22,146 225 22,371
283 Dom zdravlja Istok 46,903 3,359 993 141 51,114
284 Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok 20,208 181 20,389
285 Dom zdravlja Priština 358,614 1,869 360,483
286 Apoteka Priština 6,845 64 6,909
XXVIII Gračanica 3,263,486 135,149 17,887 1,212 42,801 6,780 21,158 4,432 3,484,041
287 Opšta bolnica Novi Pazar 570,878 11,893 95,738 76,709 4,897 55,766 61,296 11,982 2,299 886,860
288 Dom zdravlja Novi Pazar 236,969 5,139 41,181 13,029 10,895 256,924 49,004 515,133
289 Dom zdravlja Tutin 162,841 1,539 27,238 7,611 5,166 12,557 1,200 67,678 11,791 274,039
XXIX Novi Pazar 970,688 18,571 164,157 97,349 4,897 71,827 73,853 13,182 324,602 63,094 1,676,032
A SVEGA 96,480,930 2,858,591 16,973,290 14,832,440 833,044 14,174,321 2,824,433 2,422,108 29,091,067 6,447,281 174,042,943
290 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“ Aranđelovac 28,044 598 4,075 143 368 4,084 5 37,307
291 Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“ 11,326 210 1,740 405 1,667 15 15,333
292 Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar 65,922 1,478 15,140 1,690 781 9,384 226 94,169
293 Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“ Vrnjačka Banja 18,227 346 5,001 727 913 2,349 27,563
294 Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“ 153,691 1,714 18,274 8,250 8,000 11,528 840 200,617
295 Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš 151,632 4,941 24,249 100,719 562 23,111 10,563 2,402 313,375
296 Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“ – Čajetina 11,667 211 2,481 11 105 87 14,562
B SVEGA RH 440,509 9,498 70,960 111,540 562 33,683 39,662 3,488 702,926
V UKUPNO 96,921,439 2,868,089 17,044,250 14,943,980 833,606 14,208,004 2,824,433 2,461,770 29,091,067 6,450,769 174,745,869
297 ZZZR „ŽELEZNICE SRBIJE“ 438,981 16,986 45,190 10,798 16,150 34,727 29,499 533,333
G SVEGA ZU VAN PMZU 438,981 16,986 45,190 10,798 16,150 34,727 29,499 533,333

Sledeći

 

 

Servis računara online zakazivanje