Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika

Sl.glasnik RS br. 119/2007, 23/2009, 40/2010, 102/2015

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje odobrenja za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca) članovima komora zdravstvenih radnika, postupak i način izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja licence, obrazac i sadržaj izdate, obnovljene ili oduzete licence, kao i druge uslove potrebne za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence.

Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence jeste postupak koji sprovodi nadležna komora radi utvrđivanja stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za samostalni rad.

Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost zdravstvenog radnika za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti u Republici Srbiji.

O izdatoj, obnovljenoj ili oduzetoj licenci rešenje donosi direktor nadležne komore.

Licenca se izdaje na period od sedam godina.

II POSTUPAK IZDAVANJA LICENCE

Član 2

Komora izdaje licencu zdravstvenom radniku članu Komore (u daljem tekstu: zdravstveni radnik) koji je položio stručni ispit.

Član 3

Zdravstveni radnik podnosi zahtev za izdavanje licence nadležnoj komori u zavisnosti od delatnosti kojom će se zdravstveni radnik baviti.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnoj komori preko ogranka komore.

Član 4

Zdravstveni radnik strani državljanin koji na teritoriji Republike Srbije povremeno obavlja zdravstvenu delatnost (poslovno-tehnička saradnja, stručno konsultantske usluge), nadležnoj komori podnosi dokaz o članstvu u komori, odnosno staleškom udruženju kao i važeću licencu zemlje u kojoj obavlja zdravstvenu delatnost.

Član 5

Uz zahtev iz člana 3. ovog pravilnika zdravstveni radnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u imenik nadležne komore;

2) overenu fotokopiju uverenja ili diplome iz naučne oblasti medicinske nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne i osnovne akademske studije u trajanju od najmanje tri godine), više škole i škole za srednji i stručni kadar;

3) overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;

3a) nostrifikovanu diplomu visoke, više ili srednje stručne spreme zdravstvene struke stečene u inostranstvu.

4) (brisana)

Zdravstveni radnik koji je stekao nastavno-naučno zvanje, odnosno naziv primarijus, dostavlja overene fotokopije uverenja o stečenom zvanju, odnosno nazivu.

Zdravstveni radnik koji je kao dokaz podneo overenu fotokopiju uverenja umesto overenu fotokopiju diplome tamo gde se to kao dokaz traži, dužan je da nakon izdavanja diplome kao dokaz podnese overenu fotokopiju diplome.

Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi, nadležna komora pribavlja od nadležnog organa po službenoj dužnosti.

Član 6

Zdravstveni radnik koji obavlja specijalističku delatnost, pored dokumenata iz člana 5. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje licence dostavlja i sledeću dokumentaciju:

1) overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom specijalističkom ispitu stečenu u inostranstvu;

2) overenu fotokopiju diplome o položenom ispitu iz uže specijalnosti, odnosno nostrifikovanu diplomu o položenom ispitu iz uže specijalnosti stečenu u inostranstvu.

Član 7

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence stekne stručni naziv primarijus ili nastavno-naučno zvanje dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru.

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 1. ovoga člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa istim licencnim brojem i periodom važenja.

Ukoliko zdravstveni radnik u okviru roka važenja licence položi specijalistički ili ispit iz uže specijalnosti dužan je da o tome obavesti nadležnu komoru.

U slučaju da nastupe okolnosti iz stava 3. ovoga člana, zdravstvenom radniku se izdaje nova licenca sa istim periodom važenja.

III POSTUPAK OBNAVLJANJA LICENCE

Član 8

Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane medicinske edukacije stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prilikom utvrđivanja ukupnog broja bodova potrebnih za obnavljanje licence, smatra se da je zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence koju je stekao pre 1. januara 2010. godine, u periodu od dobijanja licence do 31. decembra 2009. godine stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova.

Broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može biti manji od deset.

Ukupan broj od 140 bodova mora biti skupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije.

Član 9

Zdravstveni radnik radi obnavljanja licence podnosi zahtev ogranku nadležne komore 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana zdravstveni radnik dostavlja i:

1) dokaz da je u periodu važnosti licence stekao potreban broj bodova iz člana 8. ovog pravilnika a koji nadležna komora može da utvrdi i na osnovu podataka iz elektronske baze;

2) potvrdu izdatu od strane zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse, da je najmanje 50% od dana izdavanja licence radio u oblasti zdravstvene delatnosti za koju ima licencu.

Član 10

Ako zdravstveni radnik po isteku licencne godine nije stekao minimum 10 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencne godine.

Ako zdravstveni radnik po isteku licencnog perioda od sedam godina nije stekao ukupno 140 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licencnog perioda.

Komisiju za polaganje licencnog ispita obrazuje direktor nadležne komore. Komisija je sastavljena od tri člana od kojih je jedan član iz Ministarstva zdravlja. Članovi Komisije moraju imati najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat koji polaže licencni ispit.

Član 11

U postupku odlučivanja o zahtevu za obnavljanje licence nadležna komora je dužna da po službenoj dužnosti utvrdi da nije nastupio neki od razloga za oduzimanje licence utvrđenih članom 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Član 12

Ako zdravstvenom radniku za ispunjenje uslova utvrđenih u članu 9. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika nedostaju bodovi dužan je da polaže ispit pred nadležnom komisijom komore.

Član 13

Nezaposleni zdravstveni radnik nije u obavezi da sakuplja bodove za kontinuiranu edukaciju.

Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad u periodu:

1) do dva meseca u toku licencne godine, u postupku obnove licence dužan je da ispuni uslove iz člana 8. ovog pravilnika;

2) do šest meseci u toku licencne godine, period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence potrebno je da u toj licencnoj godini stekne najmanje deset bodova u postupku kontinuirane edukacije;

3) dužem od šest meseci u toku licencne godine, odnosno jedne ili više licencnih godina period važenja licence ostaje nepromenjen, a u postupku obnavljanja licence smatra se da je u toj licencnoj godini, odnosno tim licencnim godinama stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od stvarno stečenih bodova u navedenom periodu.

Zdravstveni radnik podnosi dokaz komori o nastupanju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana.

IV ODUZIMANJE LICENCE

Član 14

Zdravstvenom radniku licenca može biti oduzeta privremeno ili trajno.

Član 15

Nadležna komora zdravstvenom radniku privremeno oduzima licencu:

1) ako zdravstveni radnik ne obnovi licencu pod uslovom propisanim zakonom;

2) ako zdravstveni radnik obavlja delatnost za koju mu nije izdata licenca;

3) ako zdravstveni radnik u obavljanju zdravstvene delatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogoršava zdravstveno stanje pacijenta;

4) ako je zdravstvenom radniku izrečena jedna od mera privremene zabrane samostalnog rada od strane nadležnog organa komore, zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana komore, u skladu sa zakonom i statutom komore;

5) ako je pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje profesije zdravstvenog radnika;

6) ako u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;

7) u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Član 16

Zdravstvenom radniku nadležna komora trajno oduzima licencu ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi.

Član 17

Zdravstveni radnik kome nadležna komora nije obnovila licencu odnosno kome je oduzela licencu, pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, dužan je da u roku od osam dana od dana prijeme rešenja dostavi nadležnoj komori ranije izdatu licencu.

Član 18

Nadležna komora o privremenom ili trajnom oduzimanju licence zdravstvenom radniku, obaveštava poslodavca zdravstvenog radnika i filijalu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

V IZGLED I SADRŽAJ LICENCE

Član 19

Licenca se izdaje na obrascu formata A3, veličine 420 x 297 mm.

Na obrascu se nalazi grb Republike Srbije, naziv i logo nadležne Komore.

Na licenci se upisuju sledeći podaci o zdravstvenom radniku:

1) ime i prezime;

2) školska sprema;

3) oblast zdravstvene zaštite za koju se licenca izdaje;

4) broj licence;

5) datum i mesto izdavanja licence;

6) datum važenja licence;

7) pečat nadležne komore i potpis direktora nadležne komore.

Član 20

Štampanje licence od strane Narodne banke Srbije – Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider može se vršiti na papiru i na način koji sprečava falsifikovanje licence.

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika

(„Sl. glasnik RS“, br. 102/2015)

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Servis računara online zakazivanje