Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Sl.glasnik RS br. 112/2013, 57/2014

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i visina troškova za izdavanje licenci:

1) pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;

2) pravnom licu i odgovornom licu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.

Član 2

Licence iz člana 1. ovog pravilnika izdaju se na zahtev pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica – za obavljanje poslova odgovornog lica, u zavisnosti od poslova koje namerava da obavlja podnosilac zahteva.

Član 3

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za izdavanje licence, licencu rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove rada (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa zakonom.

Član 4

Troškove izdavanja licence, što uključuje i troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za njeno izdavanje, snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence.

II USLOVI ZA IZDAVANJE LICENCI

1. Izdavanje licence pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Član 5

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu može se izdati na zahtev pravnog lica ili preduzetnika, pod uslovom da pravno lice, odnosno preduzetnik ima zaposlenog u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa stečenim visokim obrazovanjem iz polja tehničko-tehnoloških, prirodno-matematičkih i medicinskih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno zaštite na radu.

Član 6

Zahtev za izdavanje licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu sadrži:

1) naziv (poslovno ime) pravnog lica, odnosno preduzetnika;

2) sedište i adresu pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Uz zahtev pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi:

1) prepis ili overenu kopiju rešenja o upisu pravnog lica, odnosno preduzetnika u odgovarajući registar, koji vodi nadležni organ;

2) prepis ili overenu kopiju ugovora o radu i diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno uverenje o specijalističkom ispitu zaposlenih iz člana 5. ovog pravilnika;

3) dokaz o radnom iskustvu zaposlenih iz člana 5. ovog pravilnika;

4) dokaz o uplati troškova izdavanja licence.

2. Izdavanje licence pravnom i odgovornom licu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Član 7

Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline izdaje se, posebno, za svaku vrstu poslova utvrđenu u čl. od 8. do 11. ovog pravilnika.

Član 8

Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad može se izdati na zahtev pravnog lica koje:

1) može efikasno da primeni metodologije pregleda i ispitivanja opreme za rad utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

2) u radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenog:

(1) diplomiranog inženjera mašinstva ili specijalistu strukovnog inženjera mašinstva,

(2) diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva ili specijalistu strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva,

(3) diplomiranog inženjera tehnologije ili specijalistu strukovnog inženjera tehnologije,

(4) diplomiranog inženjera zaštite na radu ili specijalistu strukovnog inženjera zaštite na radu,

(5) sa licencom za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad (odgovorno lice), na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;

3) po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje za pregled i ispitivanje opreme za rad, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Zaposleni iz stava 1. tačka 2) podtač. od (1) do (4) ovog člana moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima pregleda i ispitivanja opreme za rad, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 9

Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti, može se izdati na zahtev pravnog lica koje:

1) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja hemijskih štetnosti kvalitativnom i kvantitativnom analizom, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

2) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja fizičkih štetnosti (buke, vibracija i štetnih zračenja – osim jonizujućih zračenja), u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

3) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja mikroklime i određivanja kvaliteta mikroklimatskih parametara, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

4) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja i merenja kvaliteta osvetljenja u radnim prostorijama i na radnim mestima, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima;

5) u radnom odnosu ima najmanje po jednog zaposlenog:

(1) diplomiranog inženjera tehnologije ili diplomiranog hemičara ili diplomiranog fizikohemičara ili specijalistu strukovnog inženjera tehnologije ili specijalistu strukovnog hemičara ili specijalistu strukovnog fizikohemičara,

(2) lekara specijalistu medicine rada ili lekara specijalistu higijene,

(3) diplomiranog inženjera mašinstva ili diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva ili diplomiranog fizičara ili specijalistu strukovnog inženjera mašinstva ili specijalistu strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva ili specijalistu strukovnog fizičara,

(4) diplomiranog inženjera zaštite na radu ili specijalistu strukovnog inženjera zaštite na radu,

(5) sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, osim bioloških štetnosti (odgovorno lice), na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;

6) po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje, odnosno laboratorije za ispitivanja i analize u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Zaposleni iz stava 1. tačka 5) podtač. od (1) do (4) ovog člana moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja uslova radne okoline, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 10

Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti može se izdati na zahtev pravnog lica koje:

1) može efikasno da primeni metodologije ispitivanja prisutnosti bioloških štetnosti u radnoj okolini, i to kvantitativnom i kvalitativnom analizom uzorka prisutnosti bioloških štetnosti;

2) u radnom odnosu ima najmanje jednog zaposlenog diplomiranog biologa ili diplomiranog mikrobiologa ili specijalistu strukovnog biologa;

3) u radnom odnosu ima najmanje jednog zaposlenog sa licencom za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti (odgovorno lice); na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom

4) po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje, odnosno laboratorije za ispitivanja i analize, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.

Zaposleni iz stava 1. tačka 2) ovog člana moraju da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja bioloških štetnosti ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Član 11

Licenca za obavljanje poslova odgovornog lica može se izdati na zahtev pravnog lica koje u radnom odnosu ima zaposlenog sa stručnim, akademskim, odnosno naučnim nazivom utvrđenim u članu 8. stav 1. tačka 2) podtač. od (1) do (4), članu 9. stav 1. tačka 5) podtač. od (1) do (4) i članu 10. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika, koje, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad, odnosno ispitivanja uslova radne okoline i koje ima najmanje tri godine radnog iskustva na tim poslovima ili najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Licenca za obavljanje poslova odgovornog lica može se izdati i na zahtev lica koje ispunjava uslove utvrđene u stavu 1. ovog člana.

Član 12

Zahtev za izdavanje licence iz čl. od 8. do 10. ovog pravilnika, sadrži:

1) naziv pravnog lica;

2) sedište i adresu pravnog lica.

Uz zahtev pravno lice podnosi:

1) prepis ili overenu kopiju rešenja o upisu pravnog lica u odgovarajući registar, koji vodi nadležni organ;

2) metodologije pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline iz člana 8. stav 1. tačka 1), člana 9. stav 1. tač. od 1) do 4) i člana 10. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, koje namerava da koristi;

3) dokaz da po osnovu prava svojine, zakupa ili lizinga poseduje instrumente i uređaje, odnosno laboratorije za ispitivanja i analize, u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima, koje mu obezbeđuju da efikasno može da primeni metodologiju;

4) prepis ili overenu kopiju ugovora o radu, diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, odnosno uverenja o položenom specijalističkom ispitu za zaposlene iz člana 8. stav 1. tačka 2) podtač. od (1) do (4), člana 9. stav 1. tačka 5) podtač. od (1) do (4) i člana 10. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika;

5) dokaze o radnom iskustvu za zaposlene iz tačke 4) ovog stava;

6) lične podatke (ime, prezime i lični broj – jedinstveni matični broj građanina) zaposlenog koji obavlja poslove odgovornog lica;

7) dokaz o uplati troškova izdavanja licence.

Član 13

Zahtev za izdavanje licence iz člana 11. ovog pravilnika sadrži:

1) naziv, sedište i adresu pravnog lica i lične podatke lica za koje se traži izdavanje licence (ime, prezime i lični broj – jedinstveni matični broj građana), ako zahtev podnosi pravno lice;

2) ime, prezime, lični broj – jedinstveni matični broj građana, prebivalište i adresu stanovanja, ako zahtev podnosi fizičko lice.

Uz zahtev se podnosi:

1) prepis ili overena kopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema lica za koje se traži izdavanje licence;

2) dokaz o radnom iskustvu lica za koje se traži izdavanje licence u obavljanju poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline;

3) dokaz o uplati troškova izdavanja licence.

Član 14

Zahtev za izdavanje licence podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove rada.

Na osnovu rešenja izdaje se licenca – na odgovarajućem obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (obrasci od 1. do 6).

Član 15

Pravno lice, preduzetnik ili odgovorno lice kome je rešenjem ministra oduzeta licenca može ponovo da podnese zahtev za izdavanje licence nakon isteka tri godine od dana oduzimanja licence.

III TROŠKOVI IZDAVANJA LICENCE

Član 16

Visina troškova utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova, odnosno izdavanja licence iznosi, i to:

1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – 50.000,00 dinara;

2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline – 200.000,00 dinara, a za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline – 30.000,00 dinara.

Sredstva na ime troškova izdavanja licence podnosilac zahteva uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 29/06, 72/06, 62/07, 24/12, 58/12 – ispravka i 87/12).

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

(„Sl. glasnik RS“, br. 57/2014)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac 1

Licenca
za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

 

Obrazac 1
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdaje se L I C E N C A  za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ________________________________________(Naziv pravnog lica ili preduzetnika) ________________________________________(Sedište i adresa) ______________________________(Broj Rešenja)

m.p. Ministar

 

U Beogradu ______________
(datum)

 

 

Obrazac 2

Licenca
za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad

 

Obrazac 2
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdaje se L I C E N C A  za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad ________________________________________(Naziv pravnog lica) ________________________________________(Sedište i adresa) ______________________________(Broj Rešenja)

m.p. Ministar

 

U Beogradu ______________
(datum)

 

 

Obrazac 3

Licenca
za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti

 

Obrazac 3
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdaje se L I C E N C A  za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
– hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja),
mikroklime i osvetljenosti ________________________________________(Naziv pravnog lica) ________________________________________(Sedište i adresa) ______________________________(Broj Rešenja)

m.p. Ministar

 

U Beogradu ______________
(datum)

 

 

Obrazac 4

Licenca
za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti

 

Obrazac 4
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdaje se L I C E N C A  za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti ________________________________________(Naziv pravnog lica) ________________________________________(Sedište i adresa) ______________________________(Broj Rešenja)

m.p. Ministar

 

U Beogradu ______________
(datum)

 

 

Obrazac 5

Licenca
za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad

 

Obrazac 5
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdaje se L I C E N C A  za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad ________________________________________(Ime i prezime odgovornog lica) ________________________________________(JMBG) ________________________________________(Adresa) ______________________________(Broj Rešenja)

m.p. Ministar

 

U Beogradu ______________
(datum)

 

 

Obrazac 6

Licenca
za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline

 

Obrazac 6
REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Na osnovu Rešenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdaje se L I C E N C A  za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline ________________________________________(Ime i prezime odgovornog lica) ________________________________________(JMBG) ________________________________________(Adresa) ______________________________(Broj Rešenja)

m.p. Ministar

 

U Beogradu ______________
(datum)

 

 

 

Servis računara online zakazivanje