Pravilnik o parametrima i metodama za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina

Pravilnik o parametrima i metodama za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina

Sl.glasnik RS br. 107/2014

Član 1

Ovim pravilnikom se bliže propisuju parametri i metode za analizu i utvrđivanje kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda od grožđa, šire, kljuka i vina koji se koriste u proizvodnji vina (u daljem tekstu: drugi proizvodi).

Član 2

Kvalitet šire, vina i drugih proizvoda utvrđuje se na osnovu vrednosti sledećih parametara:

 • gustine i relativne gustine na 20°C;
 • alkoholne jačine;
 • sadržaja ukupnog suvog ekstrakta;
 • sadržaja redukujućih šećera;
 • sadržaja pepela;
 • pH vrednosti;
 • sadržaja ukupnih kiselina;
 • sadržaja isparljivih kiselina;
 • sadržaja neisparljivih kiselina;
 • sadržaja slobodnog i ukupnog sumpor dioksida;
 • sadržaja limunske kiseline;
 • sadržaja ugljen dioksida;
 • sadržaja šećera određenog refraktometrom;
 • relativnog odnosa neizmenljivih atoma deuterijuma i vodonika u etanolu primenom instrumentalne tehnike TC/EA – IRMS;
 • distribucije deuterijuma u etanolu dobijenom fermentacijom grožđane šire, koncentrovane grožđane šire, grožđanog šećera (rektifikovane grožđane šire) i vina primenom nuklearne magnetne rezonancije (SNIF-NMR/RMN-FINS);
 • sadržaja saharoze;
 • sadržaja glukoze i fruktoze;
 • alkaliteta pepela;
 • relativnog odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/12C) u vinskom etanolu ili etanolu dobijenom fermentacijom grožđane šire, koncentrovane šire ili grožđanog šećera primenom masene spektrometrije za merenje izotopskih odnosa (IRMS – Isotope Ratio Mass Spectrometry);
 • relativnog odnosa stabilnih izotopa kiseonika (18O/16O) u vodi vina i vodi šire primenom izotopske masene spektrometrije (IRMS);
 • sadržaja hlorida;
 • sadržaja sulfata;
 • sadržaja vinske kiseline;
 • sadržaja mlečne kiseline;
 • sadržaja L-jabučne kiseline;
 • sadržaja D-jabučne kiseline;
 • sadržaja ukupne jabučne kiseline;
 • sadržaja sorbinske kiseline;
 • sadržaja L-askorbinske kiseline;
 • sadržaja natrijuma;
 • sadržaja kalijuma;
 • sadržaja magnezijuma;
 • sadržaja kalcijuma;
 • sadržaja gvožđa;
 • sadržaja bakra;
 • sadržaja kadmijuma;
 • sadržaja srebra;
 • sadržaja cinka;
 • sadržaja olova;
 • sadržaja fluorida;
 • sadržaja derivata cijanida;
 • hromatskih osobina;
 • Folin-Ciocalteu indeksa;
 • sadržaja diglukozid malvidola;
 • sadržaja bromida;
 • sadržaja bora;
 • sadržaja ukupnog fosfora kao P2O5;
 • sadržaja glicerina;
 • sadržaja veštačkih boja;
 • sadržaja arsena;
 • sadržaja fluora;
 • sadržaja metanola;
 • senzornih osobina;
 • mikrobioloških analiza.

Pored parametara iz stava 1. ovog člana, kvalitet drugih proizvoda, i to: rektifikovane koncentrovane šire koji se utvrđuje specijalnim i posebnim metodama utvrđuje se i na osnovu vrednosti sledećih parametara:

 • alil izocijanata;
 • sadržaja ukupnih katjona;
 • provodljivosti;
 • sadržaja hidroksimetil furfurala;
 • sadržaja teških metala;
 • hemijskog određivanja etanola;
 • sadržaja mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze.

Član 3

Metode za analizu i ispitivanje osnovnih parametara kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda su određivanje:

 • gustine i relativne gustine na 20°C;
 • alkoholne jačine;
 • sadržaja ukupnog suvog ekstrakta;
 • sadržaja redukujućih šećera;
 • sadržaja pepela;
 • pH vrednosti;
 • ukupnih kiselina;
 • isparljivih kiselina;
 • neisparljivih kiselina;
 • sadržaja slobodnog i ukupnog sumpor dioksida;
 • limunske kiseline;
 • ugljen dioksida;
 • sadržaja šećera određenog refraktometrom.

Metode iz stava 1. ovog člana date su u Prilogu 1. – Metode analize kojima se ispituju osnovni parametri kvaliteta (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Pored metoda iz člana 3. ovog pravilnika, koriste se i metode koje su navedene u Tabeli 1 – Metode analize za ispitivanje parametara kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda, kao i druge metode koje se sprovode po međunarodnim standardima prihvaćenim od strane Republike Srbije (rezolucije OIV-a – Organisation Internationale de Vigne et du Vin) i standardima i srodnim dokumentima priznatih i donetih od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji.

Tabela 1 – Metode analize za ispitivanje parametara kvaliteta šire, vina i drugih proizvoda

Redni
Broj
Metoda određivanja Referentni dokument
1 2
Određivanje sadržaja saharoze OIV-MA-AS311-03
Određivanje sadržaja glukoze i fruktoze 1) OIV-MA-AS311-02
2) OIV-MA-AS311-03
3) OIV-MA-AS311-07
4) OIV-MA-AS311-08
Određivanje alkaliteta pepela OIV-MA-AS2-05
Određivanje doslađivanja i/ili razblaživanja grožđanog kljuka, grožđane šire i vina
4.1. Određivanje relativnog odnosa neizmenljivih atoma deuterijuma i vodonika u etanolu primenom instrumentalne tehnike TC/EA – IRMS SRPS TS E.M8.031:2014
4.2. Određivanje distribucije deuterijuma u etanolu dobijenog fermentacijom grožđane šire, koncentrovane grožđane šire, grožđanog šećera (rektifikovane grožđane šire) i vina primenom nuklearne magnetne rezonancije (SNIF-NMR/RMN-FINS) OIV-MA-AS311-05
4.3. Određivanje relativnog odnosa stabilnih izotopa ugljenika (13C/12C) u vinskom etanolu ili etanolu dobijenom fermentacijom grožđane šire, koncentrovane šire ili grožđanog šećera primenom masene spektrometrije za merenje izotopskih odnosa (IRMS) OIV-MA-AS312-06
4.4. Određivanje relativnog odnosa stabilnih izotopa kiseonika (18O/16O) u vodi vina i vodi šire primenom izotopske masene spektrometrije (IRMS – Isotope Ratio Mass Spectrometry) OIV-MA-AS2-12
Određivanje sadržaja hlorida 1) OIV-MA-SA321-02
2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
Određivanje sadržaja sulfata 1) OIV-MA-AS321-05A
2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
3) Tanner H. Brunner H.R.: Getränke analytik, Verlag Heller Chemie – und Verwaltungsesellschaft mbH. D-7170 Schwäbisch Hall (*)
Određivanje sadržaja vinske kiseline 1) OIV-MA-AS313-05A
2) Rebelein, H. Dtsch. Lebensmittel-Rdsch 63 (1967)
3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (kolorimetrijski)
Određivanje sadržaja mlečne kiseline 1) OIV-MA-AS313-07
2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (kolorimetrijski)
Određivanje sadržaja L-jabučne kiseline OIV-MA-AS313-11
Određivanje sadržaja D-jabučne kiseline OIV-MA-AS313-12ª
OIV-MA-AS313-12B
Određivanje sadržaja ukupne jabučne kiseline 1) OIV-MA-AS313-10
2) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (kolorimetrijski)
Određivanje limunske kiseline 1) OIV-MA-AS313-08
2) Časopis Jugoslovensko vinogradarstvo i vinarstvo 2 – 3 1986 (*)
Određivanje sadržaja sorbinske kiseline 1) OIV-MA-AS313-14A
2) OIV-MA-AS313-14B
3) OIV-MA-AS313-14C
4) OIV-MA-AS313-18
Određivanje sadržaja L-askorbinske kiseline OIV-MA-AS313-22
Određivanje sadržaja natrijuma 1) OIV-MA-AS322-03A
2) OIV-MA-AS322-03B
3) OIV-MA-AS323-07
Određivanje sadržaja kalijuma 1) OIV-MA-AS322-02A
2) OIV-MA-AS322-02B
3) OIV-MA-AS323-07
4) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
5) Tanner H. Brunner H.R.: Getränke analytik, Verlag Heller Chemie – und Verwaltungsesellschaft mbH. D-7170 Schwäbisch Hall (*)
Određivanje sadržaja magnezijuma 1) OIV-MA-AS322-07
2) OIV-MA-AS323-07
3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977
Određivanje sadržaja kalcijuma 1) OIV-MA-AS322-04
2) OIV-MA-AS323-07
3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977
Određivanje sadržaja gvožđa 1) OIV-MA-AS322-05A
2) OIV-MA-AS322-05B
3) OIV-MA-AS323-07
4) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
Određivanje sadržaja bakra 1) OIV-MA-AS322-06
2) OIV-MA-AS323-07
Određivanje sadržaja kadmijuma 1) OIV-MA-AS322-10
2) OIV-MA-AS323-07
Određivanje sadržaja srebra 1) OIV-MA-AS322-09
2) OIV-MA-AS323-07
Određivanje sadržaja cinka 1) OIV-MA-AS322-08
2) OIV-MA-AS323-07
Određivanje sadržaja olova OIV-MA-AS322-12
Određivanje sadržaja fluorida OIV-MA-AS321-03
Određivanje sadržaja derivata cijanida OIV-MA-AS315-06
Određivanje hromatskih osobina 1) OIV-MA-AS2-07B
2) OIV-MA-AS2-11
Folin-Ciocalteu indeks OIV-MA-AS2-10
Određivanje sadržaja diglukozid malvidola OIV-MA-AS315-03
Određivanje sadržaja ukupnih bromida OIV-MA-AS321-01
Određivanje sadržaja bora OIV-MA-AS323-03
Određivanje sadržaja ukupnog fosfora kao P2O5 1) OIV-MA-AS321-04
2) Tanner H. Brunner H.R.: Getränke analytik, Verlag Heller Chemie – und Verwaltungsesellschaft mbH. D-7170 Schwäbisch Hall (*)
Određivanje sadržaja glicerina 1) OIV-MA-AS312-04
2) OIV-MA-AS312-05
Određivanje sadržaja veštačkih boja OIV-MA-AS315-08
Određivanje sadržaja arsena 1) OIV-MA-AS323-01A
2) OIV-MA-AS323-01B
Određivanje sadržaja fluora OIV-MA-AS321-03
Određivanje sadržaja metanola 1) OIV-MA-AS312-03A
2) OIV-MA-AS312-03B
3) Wein Analytik Rudi Franck, Junge Ch. Charlheymanns verlag KG, 1977 (*)
Senzorno ocenjivanje vina
38.1. Metoda pozitivnih bodova do 100 Prilog 1, glava XIV
Mikrobiološke analize šire, vina i drugih proizvoda
39.1. Detekcija, diferencijacija i brojanje mikroorganizama OIV-MA-AS4-01
Specijalne i posebne metode analize rektifikovane koncentrovane šire
40.1. Određivanje sadržaja alil izotiocijanata (**)
40.2. Određivanje sadržaja ukupnih katjona (**)
40.3. Određivanje provodljivosti (**)
40.4. Određivanje sadržaja hidroksimetil furfurala (**)
40.5. Određivanje sadržaja teških metala (**)
40.6. Određivanje sadržaja etanola (**)
40.7. Određivanje sadržaja mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze (**)

Referentni dokument označen jednom zvezdicom (*) dat je u Prilogu 2. – Druge metode analize, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a referentni dokument označen sa dve zvezdice (**) dat je u Prilogu 3. – Specijalne i posebne metode analize rektifikovane koncentrovane šire, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.