Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Sl.glasnik RS br 21/2010, 10/2013

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koje, u skladu sa zakonom, sastavljaju proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik, kao i operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

Član 2

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji sastavlja proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik podnosi se na Obrascu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom koji sastavlja operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom podnosi se na Obrascu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac 1

IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA, PAKER/PUNIOCA, ISPORUČIOCA I KRAJNJEG KORISNIKA

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E-mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E-mail

 

PODACI O DOZVOLI ZA SOPSTVENO UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM1.
Broj dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom
Datum izdavanja dozvole

 

1. Proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac i krajnji korisnik ambalaže ili upakovanog proizvoda popunjavaju izveštaj u skladu sa članom 39. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09). Podaci o ambalaži ili upakovanom proizvodu prikazuju se prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije.

 

PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIKA (označiti)(1) Oznaka X
Proizvođač ambalaže
Paker proizvoda u ambalažu ili punilac ambalaže
Isporučilac koji stavlja u promet ambalažu ili upakovani proizvod
Uvoznik ambalaže ili upakovanog proizvoda (uključujući palete i gajbe)
Izvoznik ambalaže ili upakovanih proizvoda (uključujući palete i gajbe)
Krajnji korisnik ambalaže ili upakovanih proizvoda (uključujući palete i gajbe)

(1) U polje ispred odgovarajućeg odgovora upisati X.

Izjava odgovornog lica

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovornog lica Overa i pečat
Potpis
Datum

 

VRSTE I KOLIČINE NEPOVRATNE AMBALAŽE VRSTE I KOLIČINE POVRATNE AMBALAŽE
Vrste ambalaže i ambalažnih materijala Proizvedena i stavljena na tržište Uvezena nepovratna ambalaža Izvezena nepovratna ambalaža Ukupno stavljeno na tržište Proizvedena i stavljena na tržište Uvezena povratna ambalaža Izvezena povratna ambalaža Ukupno stavljeno na tržište
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)
Plastika PET
Druge vrste plastike
Ukupno
Staklo Ukupno
Metal Gvožđe
Aluminijum
Ukupno
Papir i karton Ukupno papir i karton
Drvo Palete
Ostalo (daske, pluta…)
Ukupno
Ostalo Tekstil
Keramika
Druge vrste ambalaže
Ukupno

 

UPRAVLJANJE AMBALAŽOM
Vrste ambalaže i ambalažnih materijala Količina ambalaže za koju je obaveza upravljanja preneta na operatera Naziv operatera na kojeg je preneta obaveza upravljanja Broj dozvole Količina ambalaže za koju sam obezbeđuje upravljanje
(t) % (t) %
PET
Druge vrste plastike
Plastika Ukupno
Staklo Ukupno
Gvožđe
Aluminijum
Metal Ukupno
Papir i karton Ukupno papir i karton
Palete
Ostalo (daske, pluta…)
Drvo Ukupno
Tekstil
Keramika
Druge vrste ambalaže
Ostalo Ukupno

U tabeli je potrebno prikazati ukupne količine ambalaže prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije, a koja uključuje primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu u skladu sa članom 5. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu. Kompozitna ambalaža iskazuje se prema preovladavajućem kompozitnom materijalu u sastavu ambalaže ili njenoj komponenti ili upakovanom proizvodu.

UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM
Vrste ambalažnog otpada Indeksni broj iz Kataloga otpada Preuzeta količina nekomunalnog ambalažnog otpada Ponovno iskorišćeni ambalažni otpad Odloženi ambalažni otpad Rekapitulacija
Operacija R1 Operacija R3 Druga operacija R Operacija D1 Druga operacija D Ukupno ponovno iskorišćeno Ukupno odloženo
Količina Količina Uneti oznaku Količina Količina Uneti oznaku Količina
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)
Plastika PET 15 01 02
Druge vrste plastike
Ukupno
Staklo Ukupno staklo 15 01 07
Metal Gvožđe 15 01 04
Aluminijum
Ukupno
Papir i Ukupno papir i karton 15 0101
Drvo Palete 15 01 03
Ostalo (daske, pluta…)
Ukupno
Ostalo Tekstil 15 01 09
Keramika II
Druge vrste ambalaže II
Ukupno II

 

Napomena:Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja;

2) jedan komplet obrazaca odštampanih iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Uputstvo za popunjavanje elektronske forme obrasca dato je na internet stranici Agencije www.sepa.gov.rs

Obrazac 2

IZVEŠTAJ OPERATERA SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

PODACI O PRAVNOM LICU (PRIVREDNO DRUŠTVO ILI DRUGO PRAVNO LICE)
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica
Pun naziv pravnog lica
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E-mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E-mail

 

PODACI O DOZVOLI IZDATOJ OPERATERU SISTEMA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM1.
Broj dozvole
Datum izdavanja dozvole

1. Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom popunjava izveštaj u skladu sa članom 40. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, broj 36/09). Podaci o ambalaži ili upakovanom proizvodu prikazuju se prilikom prvog stavljanja na tržište Republike Srbije.

Napomena:

Izveštaj se dostavlja na sledeći način:

1) unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja;

2) jedan komplet obrazaca odštampan iz informacionog sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja u papirnoj formi, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica.

Izveštaj se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće gadine za prethodnu godinu.

Uputstvo za popunjavanje elektronske forme obrasca dato je na internet stranici Agencije www.sepa.gov.rs

Izjava odgovornog lica

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike
Ime i prezime odgovornog lica

Overa i pečat

Potpis
Datum

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU KOJI JE OPERATERU PRENEO OBAVEZU UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

1. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E-mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti

 

2. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E-mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti

 

3. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E-mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti

 

4. PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj pravnog lica ili preduzetnika
Pun naziv pravnog lica ili preduzetnika
Adresa Mesto
Šifra mesta
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E-mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti

Odštampati dodatne stranice ovog obrasca za popunjavanje podataka za veći broj pravnih lica ili preduzetnika.

VRSTE I KOLIČINE AMBALAŽE
Vrste ambalaže i ambalažnih materijala Proizvedena i stavljena na tržište Uvezena ambalaža Izvezena ambalaža Ukupno stavljeno na tržište
(t) (t) (t) (t)
PET
Druge vrste plastike
Plastika Ukupno
Staklo Ukupno staklo
Gvožđe
Aluminijum
Metal Ukupno
Papir i karton Ukupno
Palete
Ostalo (daske, pluta…)
Drvo Ukupno
Tekstil
Keramika
Druge vrste ambalaže
Ostalo Ukupno

 

Vrste ambalažnog otpada Indeksni broj iz Kataloga otpada PREUZETE I PONOVNO ISKORIŠĆENE KOLIČINE AMBALAŽNOG OTPADA ODLOŽENE KOLIČINE AMBALAŽNOG OTPADA I REKAPITULACIJA
Preuzeta količina ambalažnog otpada Ponovno iskorišćeni ambalažni otpad Odloženi ambalažni otpad Rekapitulacija
Komunalni Nekomunalni Operacija R1 Druga operacija R Operacija D1 Druga operacija D Ukupno ponovo iskorišćeno Ukupno odloženo
Količina Količina Količina Uneti oznaku Količina Količina Uneti oznaku Količina
(t) (t) (t) (t) (t) (t) (t) (t)
PET 15 01 02
Druge vrste plastike
Plastika Ukupno
Staklo Ukupno staklo 15 01 07
Gvožđe 15 01 04
Aluminijum
Metal Ukupno
Papir i karton Ukupno papir i karton 15 01 01
Palete
Ostalo (daske, pluta…)
Drvo Ukupno 15 01 03
Tekstil 15 01 09
Keramika II
Druge vrste ambalaže II
Ostalo Ukupno II

Kompozitna ambalaža iskazuje se prema preovladavajućem kompozitnom materijalu u sastavu ambalaže ili njenoj komponenti ili upakovanom proizvodu.

 

 

Servis računara online zakazivanje