Latinske sentence i citati

Servis računara online zakazivanje
A bove maiori discit arare minor. – Od starijeg vola mlađi se uče da oru.
A die insinuationis – Od dana uručenja.
A fortiori – S jačim razlogom (tim pre)
A limine – S praga (odmah, na samom početku)
A maiori ad minus – Zaključivati od većeg na manje.
A mensa et toro – (Razdvajanje) od stola i postelje. Razvod braka.
A minori ad maius – (Zaključivati) od manjega na veće.
A pose ad esse non valet consequentia – Moguće ne mora da bude i stvarno.
A posteriori – Unatrag. Po iskustvu. Po posledicama zaključivati o uzrocima.
A posteriori (ratione quam expertientia) – Po onom što dolazi kasnije (zavisno od iskustva)
A potiori – Prema onom što je važnije.
A potiori fit denominatio – Stvar dobija ime po svom najvažnijem delu.
A priori – Unapred (nezavisno od iskustva). Unapred zauzeti stav o nečemu
Ab absurd o – Dokazivati besmislicom, tj. da bi protivno bila besmislica.
Ab alio ammentatas hastas torquere – Od drugog očekuj ono što budeš drugom činio
Ab assuetis non fit passio – Čoveka ne uzbuđuje ono što je često.
Ab homine homini cotidianum periculum. – Od čoveka čoveku preti svaki dan opasnost. (Seneka)
Ab initio – Iz početka. Iznova.
Ab intestato – Bez testamenta. Naslediti nešto od nekoga ko nije ostavio testament.
Ab inviso (invisis) – Bez gledanja. Potpisati nešto u uverenju da je dobro.
Ab Iove principium – Od Jupitera početak – doslovno značenje. Počnimo sa najvažnijim
Ab ore ad aureum – Iz usta u uvo (nešto strogo poverljivo)
Ab ovo. – Od jajeta. – Horacije
Abducet praedam qui oceurrit prior – Plen će odneti ko prvi dođe
Ablata iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia? – Ako se ukloni pravednost, šta su kraljevstva nego velika razbojništva? Sv. Avgustin.
Absens carens – Odsutan – oštećen. Ko je odsutan, ne dobija ništa.
Absentia causalis – Opravdana odsutnost.
Absentia malitiosa (vituperabilis) – Zlonamerna odsutnost.
Absque omni exceptione – Bez izuzetka.
Absque ulla condicione – Bez uslova. Bezuslovno.
Abstinendi ius – Pravo odricanja, npr. pravo odricanja od nasledstva.
Abstractum pro concreto – Nestvarno umesto stvarnog. Kada se navodi svojstvo umesto osobe koja to svojstvo ima.
Abusus abusum invocat – Jedna greška vuče drugu za sobom.
Abusus non tollit usum – Zloupotreba ne ukida običaj.
Accesorium sequitur principale – Sporedna stvar prati glavnu stvar.
Accessorium sequitur principale – Pripadak prati glavnu stvar.
Accipe pileum pro corona – Uzmi ono što je tvoje, drugome daj njegovo
Accipere quam facere praestat iniuriam – Bolje je nepravdu trpeti nego nanositi. (Ciceron)
Acta does numquam mortalia fallunt – Ljudska dela nikad ne ostaju bogovima skrivena (Ovidije)
Acta est fabula – Predstava je završena – Svetonije pripisuje Avgustu
Acta, non verba. – Dela, ne reči.
Acti labores iucundi (sunt) – Svršeni poslovi su prijatni
Actio est reactio. – Djelovanje je (jednako) protivdelovanje.
Actio quanti minoris – Tužba za smanjenje cene.
Actio redhibitoria – Tužba za raskid ugovora.
Actori incumbit probatio – Teret dokazivanja je na tužiocu.
Actori incumbit probatios – Teret dokazivanja je na tužiocu.
Actura paucorum servat multos. – žrtva malobrojnih spašava mnoge.
Ad absurdum – Do besmisla. Do nemogućnosti.
Ad acta – Među spise. Rešena stvar.
Ad acta – U aktima (bačeno u zaborav)
Ad astra. – Ka zvijezdama u visine.
Ad augusta per angusta – Kroz teškoće do uzvišenosti
Ad bestias. – Pred zvijeri.
Ad calendas Graecas – O grčkim kalendama (tj. nikada).
Ad decretum – Po odluci. Po naredbi.
Ad deliberandum – Na razmišljanje. Dati na odlučivanje.
Ad depositum – Na čuvanje. Dati stvar u depozit.
Ad diem dictum – U određeni dan. Do određenog ili navedenog dana.
Ad exemplum – Na primer (kao primer)
Ad fores fortuna venit cum propitia est – Kad je sreća naklonjena ona dolazi na vrata
Ad hoc – Za ovo. Za ovu priliku. U tu svrhu.
Ad hominem – Na ljudski način. Prema ljudskom shvatanju.
Ad honores – Počasti radi. U čast. U počast.
Ad impossibila nemo obligatur – Niko se ne obavezuje na nemoguće.
Ad infinitum – U beskraj (u beskonačnost)
Ad informandum – Radi obaveštenja.
Ad interim – U međuvremenu (privremeno)
Ad kalendas Graecas – O grčkim kalendama (nikada)
Ad libitum – Po volji (Ko kako hoće)
Ad litteram – Doslovce. Od reči do reči.
Ad mandatum speciale – Po specijalnom nalogu. Po izričitom nalogu.
Ad manus – Na ruke.
Ad multos annos! – Na mnogaja leta
Ad normam – Prema propisu.
Ad notam – Na znanje
Ad personam – Na određenu osobu.
Ad publicandum – Za obelodanjenje. Radi puštanja (objavljivanja) u javnost.
Ad ratificandum – Na odobrenje. Na potvrdu.
Ad referendum – Dati nešto na javno mišljenje (odluku).
Ad rem – Na stvar. Bez okolišenja.
Ad tempus vitae. – Doživotno.
Ad usum – Na upotrebu. Prema običaju.
Ad usum proprium – Za vlastutu upotrebu.
Ad valorem – Prema vrednosti.
Ad verbum – Od reči do reči. Doslovce.
Aditio hereditatis – Nastupanje zaostavštine. Stupanje u posed.
Adoptio naturam imitatur – Usvojenje oponaša prirodu.
Adversus hostem aeterna auctoritas – Prema strancu uvek treba da važi (da se primenjuje) pravo. Zakon XII tablica.
Aequa lanx – Ravnoteža tasova na vagi. Nepristrasnost. Stroga pravednost.
Aequam memento rebus in ardius servare mentum – U nevolji sačuvaj prisebnost, ne kloni duhom
Aequum et bonum – Pravo i dobro.
Aes alienum – Tuđi novac. Dugovi.
Affirmanti incumbit probatio – Ko nešto tvrdi, mora i dokazati.
Ako smiju drugi, ne smiješ ti.
Alea iacta est – Kocka je bačena – Svetonije pripisuje Cezaru
Aliena mala utile exemplum.-Tuđa nesreca koristan je primer.
Aliena ne cures.-Ne brini tuđu brigu.
Alieni iuris – Pod tuđom vlašću.
Alienum nobis, nostrum plus aliis placet – Tuđe se sviđa nama, a naše se više sviđa drugima. Publilije Sirus.
Aliis si licet, tibi non licet – Ako smiju drugi, ne smeš ti.
Aliud est celare, aliud tacere – Jedno je prikrivati, drugo ćutati.
Aliud voluit, aliud dixit – Jedno je hteo, a drugo je govorio (u zabludi).
Alma mater – Majka hraniteljica (obično se misli na univerzitet).
Alpha et omega. – Početak i svršetak.
Alter ego.   Drugo ja. Prisni prijatelj.
Altera pars revocat quidquid pars altera fecit – Jedna strana opoziva (pobija) što god je druga strana učinila.
Alteri semper ignoscito, tibi nunquam – Drugome uvek praštaj, sebi nikada. (Seneka)
Alteri stipulari nemo potest – Niko se ne može obavezivati za trećeg. (ULPIANUS – D. 45, 1, 38, 17) – Niko ne može izjavom svoje volje obavezivati drugog. Postulat da svako lice ima svoju ličnu volju dovodi do ovog pravila da niko drugog ne može obavezuje
Alterius mora alteri non nocet (Marcianus – D. 22, 1, 32, 4) – Docnja jednog ne škodi drugome (kada se radi o deljivoj obligaciji)…
Alterius non sit, qui suus esse potest – Neka ne bude tuđi sluga ko može biti svoj gospodar. Paracelzusovo geslo.
Ama et fac, quod vis. – Voli i radi što želiš. – Augustin
Amici fures temporum – Prijatelji su kradljivci vremena.
Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea – Prijateljstvo sklopljeno uz čašu (vina) većinom je stakleno (tj. krhko).
Amicos res secundae parant, adversae probant – Prijatelje sreća stvara, a nesreća proverava
Amicum secreto mone, palam lauda – Prijatelja nasamo kori, a javno ga hvali.
Amicus animae dimidum – Prijatelj je polovina duše
Amicus certus in re incerta cernitur – Pravi se prijatelj poznaje u nevolji
Amicus optima vitae possessio – Prijatelj je najveća imovina u životu. Prijatelj je najveće bogatstvo.
Amicus Plato, sed magis amica veritas – Drag mi je Platon, ali mi je istina draža. (Aristotel)
Amor omnia vincit – Ljubav pobeđuje sve. Vergilije.
Analogia iuris – Sličnost zakona.
Ancoras tollere
Ancoras tollere – Dići sidra; odmagliti
Anima candida – Čista (poštena) duša
Animam debet – Duguje i dušu. Zadužen je preko glave.
Animus et voluntas, non autem exitus et eventus in delictis attenditur (Farinacius) – kod kaznenih djela se vodi računa o svijesti i namjeri, a ne (samo) o posljedici i ishodu.
Animus iniurandi – Namera nanošenja uvrede.
Animus meminisse horret. – Duša se ježi i na pomisao.
Animus nocendi – Namera nanošenja štete.
Anno domini. – Godine Gospodnje. (genitiv, ne množina)
Anquilla non capit muscas – Orao ne hvata muve (tj. veliki čovek se ne bavi malim stvarima).
Ante Christum natum. – Prije rođenja Krista.
Ante mare undae – Pre mora bili su talasi. Uzroci su pre posledica.
Ante meridiem – Pre podne
Ante victoriam ne canas triumphum – Pre pobede ne slavi trijumf. Ne veseli se prerano.
Antemurale Christianitatis – Predvorje kršćanstva.
Antiquas moribus – Po starim običajima.
Appellatio admissibilis – Dopušten priziv (žalba).
Appellatio deserta – Zakasneli priziv (žalba).
Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent – Pred dobrim sudijom više vrede dokazi nego svedoci. Ciceron.
Aquam dare – Dati vodu (iz vodenog sata). Plinije ml. Dati nekome vremena i mogućnosti da govori.
Arbiter elegantiae – Sudija u eleganciji. Tacit. Ono što bi Petronije odobrio, to se u Rimu smatralo otmenim.
Arbitrium liberum – Slobodna volja. Slobodan izbor. Slobodna odluka.
Ardua prima via est – Težak je prvi put (tj. svaki početak je težak).
Argumentatio illustrans a contrario et opposito – Dokaz prema nekom potpuno oprečnom slučaju.
Argumentum ad crumenam – Dokaz kesom. U nedostatku dokaza odrešiti kesu.
Argumentum ad hominem – Dokaz iz onoga što je sam protivnik priznao. Dokaz protiv čoveka, a ne protiv onoga što je uradio.
Argumentum baculinum – Dokaz batinom. Dokaz na silu.
Argumentum e contrario – Dokaz po suprotnosti
Ars gratia artis – umjetnost radi umjetnosti
Ars longa, vita brevis – Umjetnost je duga, a život kratak
Ars poetica – Pesnička umetnost.
Ars poetica – Pjesništvo
Artem non odit nisi ignarus. – Samo neznalica mrzi umetnost (natpis na muzeju u Berlinu).
Asinus asinum fricat – Magarac magarca češe.
Asinus asinum vricat – Magarac magarca gladi
Audaces (fortes) fortuna iuvat.   Hrabrima pomaže sreća.
Audaces fortuna iuvat – Hrabrima pomaže sreća – Vergilije
Audit, quod non vult, qio pergit dicere, quod vult – Ko olako govori što želi, čuje i ono što ne želi.
Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. – Slušaj, gledaj, ćuti, ako želiš živeti u miru.
Audiatur et altera pars – Neka se sasluša i druga (protivnička) strana. Osnov pravičnosti u svakom postupku je da se saslušaju svi koji imaju neki interes pa i strana koja se protivi nečemu ili nekome.
Audiatur et altera pars. – Neka se sasluša i druga (protivnička) strana.
Aurora Musis amica. – Zora je prijateljica muzama. (Umni posao najbolje je raditi jutri)
Aurum probat ignis et miseria bonos viros – Zlato se u vatri kuša, a dobri ljudi u nevolji. Hieronimus.
Aut non tentaris, aut perfice! – Ili ne počinji stvar, ili je dovrši
Aut-aut – Ili-ili (tj. izbor između dve mogućnosti)
Avaritia est radix omnium malorum – Lakomost je koren svakog zla.
Ave cæsar! Morituri te salutant! – Ave, Cezare! Pozdravljaju te oni koji će umrijeti!; Uobičajeni pozdrav gladijatora caru prije borbe
Beata vita perfecta sapientia efficitur. – Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.
Beati pauperes spiritu. – Blaženi siromasi duhom. – Isus, Evanđelje po Mateju
Beatus non est qui habet quae cupit, sed qui non cupit quae non habet – Nije srećan onaj ko ima šta želi, nego onaj koji ne želi šta nema
Bella gerant alii, tu felix Austria nube. – Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi. – Marija Terezija, koja je politikom ženidbe djece postizala mir sa susjednim zemljama.
Bella matribus detestata. – Majke mrze ratove – Horacije
Bella matribus detestata. – Majke mrze ratove – Horacije
Bellum omnium in (ne: contra!) omnes – Rat svih protiv svih. Engleski filozof Hobbes – De cive.
Bene docet, qui bene distinguit – Dobro poučava ko dobro razlikuje (stvari).
Bene vixit qui bene latuit – Dobro je proživeo ko se dobro prikrio.
Beneficia non obtruduntur. – Dobra dela ne štete.
Beneficium accipere est libertatem vendere. – Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
Beneficium appelationis – Pravo priziva. Pravo žalbe.
bi bene, ibi patria – Gdje je dobro tamo je domovina
Bibere humanum est, ergo bibamus – Piti je ljudski, zato pijmo
Bis dat, qui cito dat – Dvostruko daje ko brzo daje.
Bis dat, qui cito dat.   Dvostruko daje tko brzo daje. Brza pomoć, dvostruka pomoć.
Bis de eadem re ne sit actio – U istoj stvari nije dopušteno dvaput tužiti.
Bis idem non est idem. – Dva put isto, nije to isto.
Bis vincit, qui se vincit in victoria – Dvaput pobeđuje ko sebe pobeđuje u pobedi.
Bona fide – U dobroj veri. U dobroj nameri. Protivno: Mala fide.
Bona hereditaria – Nasleđena dobra.
Bona immobilia – Nepokretna dobra.
Bona indivisibila – Nedeljiva dobra.
Bona mente – U dobroj nameri. S dobrom namerom.
Bona mobilia – Pokretna dobra.
Bona officia – Dobre usluge.
Bona utensilia – Dobra u oruđu.
Bona vacantia – Napuštena dobra. Dobra bez naslednika ili gospodara.
Bonis nocet,qui malis parcit.-Ko losima oprasta,dobrima skodi.
Bonum commune – Zajedničko dobro.
Bonum et aequum – Dobro i pravično.
Bonum publicum – Javno dobro.
Bonus vir semper tiro. – Dobar čovek uvijek je početnik – Marcijal
Bovi imponere clitellas – Stavljati volu samar.
Bovi imponere clitellas – Volu staviti samar
Brachium ecclesiasticum – Crkvena moć (ili vlast).
Brachium saeculare – Svetovna moć (ili vlast).
Breve enim tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum – Kratak životni vek dovoljno je dug za dobar i častan život. Ciceron.
Brevi manu – Kratkim putem. Način predaje stvari u svojinu (ako je stvar već bila kod držaoca po drugom osnovu, npr. zakup).
Brevis est laboro, obscurus fio – Trudim se da budem kratak, ali postajem nejasan. Horacije.
Caesar ad Rubiconem – Cezar na Rubikonu. Kad neko stoji pred važnom odlukom.
Calamitas nulla sola – Nijedna nesreća ne dolazi sama.
Calamitas virtutis occasio est – Nevolja je prilika za hrabrost. Seneka. Na muci se poznaju junaci.
Capitis deminutio – Gubitak građanskih prava.
Capitis deminutio maxima – Gubitak sva tri prava (slobode, građanstva – ili državljanstva – i porodice).
Carpe diem – Iskoristi (današnji) dan. Horacije.
Carpe feminam! – Iskoristi ženu
Carum est, quod rarum est. – Skupo je što je retko
Casum sentit dominus – Štetu nastalu slučajnom propašću stvari snosi vlasnik.
Casus belli – Povod za rat (tj. događaj kojim se opravdava rat).
Casus dabilis – Dopustiv slučaj.
Casus fortuitus (ili improvisius) – Nepredviđen slučaj.
Casus inevitabilis – Neizbežan slučaj.
Casus insolitus – Neobičan slučaj.
Casus mixtus – Mešovit slučaj
Casus nocet domino – Slučaj škodi gospodaru (vlasniku).
Casus solitus – Običan slučaj.
Casust sentit domino (Sec. Gaius – D. 13, 6, 18, PR.) – Slučaj pogađa vlasnika („slučaj škodi onom koga zgodi“). Šteta koja se desi na predmetu pogađa vlasnika stvari a ne npr. zakupca i sl.
Causa aliqua subest – Uvek postoji neki razlog
Causa civilis – Građanski spor (parnica).
Causa criminalis – Krivični spor.
Causa efficiens – Delujući slučaj.
Causa finalis – Svrha.
Causa finita est – Stvar je svršena.
Causa morbi – Uzrok bolesti.
Causa mortis – Uzrok smrti. Razlog smrti.
Cautius loquitur – Opreznije govori. Meri svoje reči.
Cave ab homine unius libri – Čuvaj se čoveka koji je pročitao samo jednu knjigu.
Cave canem! – Pazi se psa! – natpis na starorimskim ulazima dvorišta
Cavendum est etiam, ne maior poena quam culpa sit et ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne appellentur quidem – Treba paziti da kazna ne bude veća nego greh (prestup), i da se zbog istog uzroka jedni kažnjavaju, a drugi i ne pozivaju na odgovornost
Cedendo victor abibis – Popuštaj i otićićeš kao pobednik. Ovidije. Pametniji popušta.
Certa amittimus, dum incerta petimus – Gubimo sigurno, ako idemo za nesigurnim. Plaut.
Certo certius – Sigurnije od sigurnoga
Certum est, quia impossibile est – Sigurno je, jer je nemoguće. Tertulijan.
Cessante causa cessat effectus – Ako prestaje uzrok prestaje i posledica
Cetera desiderantur – Ostalo nedostaje. (Kaže se za nedovršenu, odnosno nepotpuno sačuvanu knjigu.)
Ceteris paribus – Uz jednake prilike. Pod istim okolnostima.
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse – Uostalom mislim da Kartaginu treba razoriti. (Katon Stariji je u rimskom senatu SVAKI govor, bez obzira o čemu je govorio, završavao ovim rečima i time stalno podsećao rimske senatore na opasnost od Kartagine)
Charta non erubescit – Papir ne pocrveni (od stida). Hartija trpi sve.
Charybdis et Scylla – Haribda i Scila. Seneka. Između dva zla. U škripcu.
Circulus in demonstrando (ili: probando) – Dokazati samim sobom ono što treba dokazati.
Circulus vitiosus – Začarani krug. Pogreška u dokazivanju: nešto se dokazuje samim sobom.
Citatio oralis (ili verbalis) – Usmeni poziv.
Citatio scripta – Pismeni poziv.
Citius, altius, fortius! – Brže, više, hrabrije!
Civis academicus – Akademski građanin. Student.
Clamor non est cantus nec argumentum – Vika (galama) nije ni pesma ni dokaz.
Clara pacta boni amici – Čist račun duga ljubav.
Claude os, aperi oculos! – Zatvori usta, otvori oči!
Clauditur oranti, sed panditur aula ferenti – Dvor se zatvara onome koji moli, a otvara onome koji nešto donosi.
Clavus clavo eicitur – Klin se klinom izbija. (Ciceron)
Cogitationis poenam nemo patitur – Za misli se ne kažnjava. Ulpijan. Misli su slobodne.
Cogito, ergo sum – Mislim, dakle jesam (Mislim, dakle postojim) – Rene Dekart
Compensatio lucri  cum damno – Oduzimanje koristi od štete.
Compos sui – Sam svoj gospodar.
Concordia civium, murus urbium – Sloga građana je bedem gradova.
Condictio sine qua non – Uslov bez koga je nešto nemoguće (Jedino pod tim uslovom)
Condictio indebiti – Tužba za povraćaj plaćenog što se nije dugovalo
Condictio ob causam finitam – Tužba s obzirom na osnov koji je docnije otpao
Condictio ob causam futuram – Tužba s obzirom na osnov koji se nije ostvario.
Condictio sine causa – neosnovano obogaćenje
Confirmat artes usus – Vežba učvršćuje veštine.
Conscientia mille testus – Čista savest vredi više nego hiljadu svedoka.
Consuetudo (quasi) altera natura. – Običaj je kao čovjekova druga narav. – Ciceron
Consuetudo optima legum interpres – Običaj je najbolji tumač zakona.
Continue studes, si scandere vis ad honores – Neprekidno uči ako se želiš popeti do časti.
Continuos ingenium patientia longa malorum (Ovidius) – Dugo trpljenje otupljuje duh
Continuus timor non sinit esse felicem (Boetius) – Stalan strah ne dopušta nikome da bude sretan.
Contra bonos mores – Protiv dobrih običaja.
Contra factum non datur argumentum – Protiv činjenice nema dokazivanja.
Contra receptam opinionem. – Protiv javnog mnijenja.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis. – Protiv sile smrti nema leka u vrtu
Contra vim non valet ius – Pravo je nemoćno protiv sile.
Contra vulpem vulpinandum – Sa lisicom treba lisičiti.
Contractus contrahentibus lex esto (Sec. Papinianus – D. 16,3,24) – Ugovor neka bude stranama zakon (Pacta sunt servanda).
Contradictio in adiecto – Protivrečnost pojma sa onim što je u vezi s njim, npr. mladi starac.
Cornix cornici oculos non effodiet – Vrana vrani oko ne vadi
Cornix cornici oculos non effodiet. – Isti se prepoznaju i razumeju.
Cornu copiae – Rog izobilja
Corpus delicti – Predmet krivice. Predmet koji dokazuje krivicu.
Corpus iuris – Zbirka (rimskih) zakona.
Corpus iuris civilis – Zbirka građanskih prava. Građanski zakonik.
Corruptio optimi cuiusque pessima.-Kada se dobar covek pokvari,postaje najgori.
Corruptissima re publica plurimae leges – Najpokvarenija država ima najviše zakona. Tacit: Anali.
Cras credo, hodie nihil – Danas za novac, sutra na veresiju. Terencije Var.
Crede experto – Veruj iskusnome. Silije Italik.
Credo quia absurdum est. – Verujem jer je besmisleno. (Tertulijan)
Credo ut intelligam! – Verujem da bih shvatio. (Avgustin)
Credo ut intelligam! – Vjerujem da bih spoznao
Credo, quia absurdum. – Vjerujem, jer je nevjerojatno – Tertulijan, o Tijelu Kristovu
Criminaliter (Farinacius) – sumnje, makar i mnogobrojne, nisu dovoljne za kaznenu osudu
Crocodili lacrimae – Krokodilske suze. Erazmo Roterdamski.
Cucullus non facit monachum. – Kapica ne čini monaha
Cui bono? – Koja je korist? – Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.
Cui honorem, honorem. – Komu čast, čast – Sveti Pavao
Cui prodest scelus, ist fecis – Kome zločin koristi, taj ga je i počinio. Seneka.
Cuisvis hominis est errare, nullius nisi insppientis perseverare in errore – Svako greši,ali samo ludak istrajava u grešci.
Cuius regio, eius religio – Čija je zemlja, njegova je i religija, temelj Augsburške vjerske slobode kojom je 1555. okončan rat, a zapadna i središnja Europa podijeljena na katolička i protestantska područja.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. – Svatko griješi, ali samo luđak ustraje u grešci. – Ciceron, Filipike 12,5.
Cuiusvis hominis est errare. – Svaki čovek može da pogreši.
Culpa in contrahendo – Odgovornost na temelju pregovora.
Culpa in eligendo – Krivica zbog pogrešnog izbora.
Culpa in inspicpiciendo – Krivica zbog nedovoljnog nadzora.
Culpa in instreundo – Krivica zbog nedovoljnih instrukcija.
Culpa lata – Veliki greh (prestup).
Culpa lata dolo aequiparatur – (Sec. Ulpianus – D. 36, 4, 5, 15) – Gruba nepažnja se izjednačava sa namerom. Pošto je nameru teško razgraničiti sa grubom nepažnjom, pravično je ovo rešenje jer je svako dužan da se ponaša po odredjenom standardu i sa potre
Culpa levis – Mali greh (prestup).
Culpam poena premit comes – Kazna je pratilja greha. Horacije.
Cum Cretensi cretisare – S Krićaninom govoriti kritski.
Cum dixeris quod vis, audies quod non vis (Hieronymus) – Kad govoriš sto hoćeš, čut ćeš i ono što nećeš
Cum grano salis – Sa zrnom soli – ima skrivena poruka o kojoj treba razmisliti
Cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis qaestio – Ako je očitovanje (rečima) nedvosmisleno, nije dopušteno ispitivati volju stranaka.
Cum iure successionis – S pravom nasleđa.
Cum privilegio – Sa ovlašćenjem. Po ovlašćenju.
Cum recte vivas, ne cures verba malorum – Ako pravo živiš, ne brini se za reči zlih
Cum sapienti viro libenter diserimus – S pametnim čovjekom rado diskutiramo
Cum tacent, clamant – Kad ćute, viču. Kad narod ćuti pod velikim porezima i tiranijom tada je najopasniji.
Cunctarum rerum doctor certissimus usus – Najpouzdaniji učitelj u svemu je iskustvo
Curriculum vitae. – Životopis. Biografija
Custodia honesta – Časna tamnica (zatvor). Gubitak slobode, naročito kod političkih zatvorenika, uz koji su vezane mnoge povlastice.
Cygni cantus – Labudova pesma. (tj. poslednje delo nekog umetnika)
Da mihi facta, dabo tibi ius – Daj mi činjenice, daću ti pravo.
Da mihi, ubi consistam, et terram movebo – Daj mi uporište i pokrenuću zemlju. Arhimed.
Damnum emergens  – Pozitivan kvar. Šteta pretrpljena da bi se spasila veća imovina.
Damnum emergens – Stvarna šteta.
Damnum irreparabile  – Nenadoknadiva šteta.
Dat census honores. – Bogatstvo donosi čast – Ovidije
Data et accepta – Izdaci i prihodi.
Datio solvendi causa – Davanje radi ispunjenja
De cuius (skraćenica od: De cuius successione agitur) – Onaj o čijem se nasledstvu radi, ostavilac.
De facto – U stvari. Stvarno. Zapravo. Uistinu. Zaista.
De facto et absque iure – Stvarno, ali bez prava.
De gustibus (et coloribus) non est disputandum. – O ukusima (i bojama) ne valja se prepirati. U smislu: Ukusi su različiti. ~ Augustus Faselius vidi Razgovor
De gustibus non est disputandum – O ukusima ne treba diskutovati.
De lege – Po zakonu.
De lege ferenda – Po zakonu koji tek treba da bude usvojen.
De lege lata – Po zakonu koji je već usvojen. Prema važećim propisima.
De manu in manu – Iz ruke u ruku. Poslovica kod Cicerona.
De minimis non curat praetor – Pretor se ne brine za male stvari.
De mortuis nihil nisi bene – O mrtvima sve najbolje.
De nihilo nihil. – Od ničeg nastaje ništa – Lukrecije
De nocte consilium – Kroz noć dolazi savet. Odluka treba da prenoći.
De profundis clamavi ad te, Domine! – Iz dubine tebi vapijem, Gospodine, psalam
De rigore iuris – Po strogom pravu. Kruta primena prava.
De te fabula narratur – O tebi priča govori. Horacije.
De verbo ad verbum – Od reči do reči. Doslovce.
De visu – Po viđenju.
Debet illud solum probari quod probatum prosit probatori – Treba dokazati samo ono što će, ako bude dokazano, koristiti onom koji dokazuje
Debitor rei certae, rei interitu liberatur – Dužnik individualno određene stvari oslobađa se obaveze njenom propašću. Stvar koja je jedinstvena npr. unikatna slika, skulptura koja je ručni rad, kada bude uništena više se ne može tražiti da bude vraćena. Ovim se ne ulazi u druga prava poverioca npr. naknada štete, duševni bolovi itd.
Debitum coniugale – Bračna dužnost.
Decies repetita placent – Dopadat će se i (kad se) deset puta ponovi.
Deductio ad absurdum – Pobijanje dokazivanjem protivrečnosti koje logično i jasno slede iz neke tvrdnje.
Deliberandum est saepe, statuendum est semel – Raspravljati treba često, odlučiti jedanput. Publije Sirus.
Dementia senilis – Staračko slaboumlje.
Demon est deus inversus. – Đavo je suprotnost Boga
Demonstratio directa – Neposredan dokaz.
Demonstratio indirecta – Posredni dokaz.
Demostratio ad oculos – Očigledni dokaz. Vidljivi dokaz.
Depositio testium – Iskaz svedoka.
Det ille veniam facile, cui venia est opus (Seneca) – Lako neka oprosti onaj kome je opraštanje potrebno.
Deus ex machina – Bog iz mašine – doslovno značenje. Neočekivano rješenje
Dic aliquid contra, ut duo simus – Protivreči mi u nečemu, da budemo dvojica. Nemoj uvek samo odobravati.
Dictum factum – Rečeno učinjeno.
Dictum sapienti sat est – Za pametnoga je dosta rečeno.
Diem perdidi – Izgubio sam dan
Dies ad quem – Poslednji dan roka. Dan od koga se računa rok.
Dies diem docet – Dan je danu pouka. Dan dan poučava. Iz dana u dan uči!
Dies incertus pro condicione habetur – Neizvestan rok smatra se uslovom.
Dies incertus pro condicione habetur – Neizvestan rok smatra se uslovom.
Dies interpellat pro homine – Dan (dospeća) opominje za čoveka. Pravilo opšteg pandektnog prava da poverilac ne treba na dan dospeća opomenuti dužnika, ako tražbina dospeva određenog dana.
Differ, habent parvae commoda magna morae – Odgodi; kratko odlaganje donosi velike koristi. Ovidije.
Dignum laude virum Musa vetat mori.   Muza neda umrijeti mužu vrijednu hvale.
Dignum patella operculum – Poklopac dostojan lonca. Erazmo. Našla vreća zakrpu.
Diligentia boni patris familias – Marljivost dobra domaćina. Pažnja koju u normalnim prilikama pokazuje dobar domaćin.
Diliges proximum tuum – Ljubi bližnjega svoga. Jevanđelje po Mateju, 5,43.
Dilligentia quam in suis – Pažnja koja se poklanja svojim stvarima.
Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, incipe!   Polovicu đela ima tko je počeo: budi pametan, počni!
Discardio Populo Nocet – Nesloga narodu škodi.
Discite iustitiam moniti et non temnere divos! – Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove. – Vergilije, Eneida 6,620
Divide et impera! – Zavadi pa vladaj! Izjava francuskog kralja Luja XI, geslo Katarine Mediči, a naročito Austrije.
Divitiae mutant mores, raro in meliores – Bogatstvo menja ćud, retko nabolje.
Divitiarum et formae gloria fluxa est – Krhka je slava bogatstva i zlata – Salustije
Dixi et salvavi animam meam – Rekoh i pobedih (spasoh) svoju dušu
Do, ut des – Dajem, da mi daš. Dajem da mi uzvratiš. Pravilo iz rimskog prava.
Do, ut facias – Dajem, da mi učiniš.
Docendo discimus – Učeći druge, učimo i sami. Seneka.
Docendo discimus. – Poučavajući učimo. ~ Seneka
Docta dicta – Učene reči.
Doctus vina, rudis zythum, pecus hauriat aquam – Učen čovek neka pije vino, priprost pivo, a stoka neka pije vodu.
Dolus malus – Smišljena (namerna) prevara.
Dolus semper praestatur – Za nameru se uvek odgovara.
Domicilium habitationis – Mesto stalnog boravka. Boravište.
Domicilium originis – Mesto rođenja.
Domine, conserva nos in pace. – Gospodine, sačuvaj nas u miru.
Domine, domine dominae sunt – Gospodine, da li su gospođe kod kuće? (igra reči)
Dominium generosa recusat. – Vlast plemeniti odbijaju, natpis na grbu grada Pise
Dominium irrevocabile – Neopozivo vlasništvo.
Dominu litis – Gospodar parnice
Dominium revocabile – Opozivo vlasništvo.
Dominus habetur qui possidet, donec probetur contrarium – Vlasnikom (neke stvari) se uzima onaj koji je poseduje, dok se ne dokaže suprotno
Dominus illuminatio mea! – Bog je moja svetlost – Bog me vodi. Smisao je u tome da se ovom izjavom prihvata častan život i da se sledi “svetlost” tj. postulati propisani Biblijom (Božje reči). Ovo je sentenca iz perioda nakon što je Rim priznao hrišćanstvo
Dominus vobiscum. – Et cum spiritu tuo. ~ Gospodin s vama. – I s duhom tvojim. (katolička liturgija)
Donatio mortis causa – Poklon za slučaj smrti.
Donec eris sospes, multos numerabis amicos, Tempora si fuerint nobila, solus eris – Dok si sretan, imaćeš mnogo prijatelja – ako nastanu zla vremena, bićeš sam.
Dormit aliquando ius, moritur nunquam – Pravda ponekad spava, ali nikad ne umire.
Duabus sedere sellis – Sedeti na dve stolice. Erazmo.
Duae res in obligatione, una in solutione – Dve su stvari u obavezi, a jedna u ispunjenju (alternativne obaveze)
Dubitando Ad Veritatem Pervenimus (Cicero) – sumnjajući dolazimo do istine
Ducunt volontem fata, nolentem trahunt – Sudbina vodi onoga koji to želi, a vuče onoga koji se protivi. Stoik Kleant. Ko hoće, može, a ko neće, mora.
Dulce cum utili – Ugodno sa korisnim
Dulce enim etiam nomen est pacis – Slatko je već i ime mir – Ciceron
Dulce et decorum est pro patria mori. – Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti. – Horacije, Carmina (Oden) 3,2,13
Dulcia verba graves possunt dissolvere lites, rumpere quas nulla potuerunt corporis arma – Mudre reči mogu razrešiti teške sporove i prekinuti one koje nije moglo nikakvo telesno oružje
Dum spiro, spero. – Dok dišem, nadam se. – Ciceron
Dum vivis sperare decet.   Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš.
Duobus ligantibus tertius gaudet. – Dok se dvojica svađaju, treći se veseli.
Dura lex sed lex – Strog je zakon ali je zakon.
E cantu cognoscitur avis – Ptica se poznaje po pevanju
E pluribus unum – Iz više njih jedno. Natpis na grbu USA.
Ecce homo!  – Evo čoveka! Pilatove reči kad je narodu pokazao Hrista. Jevanđ. po Jovanu 19,5.
Ego sum, qui sum. – Ja sam koji jesam. – Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju
Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat – Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji pobija.
Ei nihil turpe, cui nihil satis – Kome ništa nije dovoljno, ništa mu nije ni nepošteno
Elephantus non capit muscam – Slon ne hvata muve. Erazmo.
Emissum verbam volat et numquam revocatur; idcirco taceat vel caute quisque loquatur – Izrečena reč leti i nikada se ne može natrag vratiti, stoga neka svako ćuti ili oprezno (promišljeno) govori
Emptor bonae fidei – Kupac u dobroj veri.
Eo ipso – Samo po sebi. Radi toga.
Epistula non erubescit. – Pismo ne posramljuje. Papir podnosi sve. – Ciceron
Eppur si muove – Ipak se okreće. (Galileo Galilej)
Equi donati dentes non inspiciuntur – Poklonu se u zube ne gleda
Errando discimus – Grešeći učimo.
Erranti via monstrato – Onome koji luta pokaži put.
Errare humanum est  – Grešiti je ljudski. Sveti Jeronim
Errata corrige!  – Ispravi (svoje) greške.
Error (ignorantia) iuris nocet, error facti non nocet – Zabluda (neznanje) o pravu škodi, a zabluda o činjenici ne škodi.
Est deus in nobis – Bog je u nama…
Est difficillium se ipsum vincere – Najteže je pobediti samog sebe.
Est unus quisque faber ipse suae fortunae – Svako je sam kovač svoje sreće. Apije Klaudije.
Est venia dignus, qui errorem sponte fatemur – Dostojan je oproštaja onaj ko dobrovoljno prizna grešku
Este deus in nobis – Bog je u nama
Estote sapientes sicut serpentes et taciti sicut columbae. – Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. (Isus Hristos)
Et cetera – I ostalo. I tako dalje. Skraćenica: Etc.
Et post malam segetem serendum est – I posle slabe žetve treba sejati. Seneka.
Ex abrupto – Odjedamput. Smesta.
Ex adverso – Sa suprotne strane.
Ex aequo et bono – Po zahtevu pravednosti i čestitosti.
Ex astris scientia. – Od zvijezda dolazi znanje. – fiktivna latinska izreka iz Zvjezdanih staza
Ex capite – Iz glave. Napamet. Naizust.
Ex cathedra – S katedre. Prema učenju katoličke crkve, papa je nepogrešiv kada s katedre, tj. kao poglavar, proglašava neku versku dogmu. Autoritativno tvrditi.
Ex compacto – Prema ugovoru. Prema dogovoru.
Ex consensu – Po pristanku. Prema sporazumu.
Ex iniuria ius non oritur. – Iz nepravde ne izniče pravda.
Ex iure – Po dužnosti.
Ex libris – Iz knjiga.
Ex malis eligere minimum – Od zala birati najmanje.
Ex minimus seminibus nascintur ingentia – Iz najsitnijeg semena niču krupne stvari.
Ex nihilo aliquid facere. – Napraviti iz ničega nešto.
Ex nihilo nihil fit – Iz ničega ništa ne nastaje
Ex nudo pacta actio non nascitur – Iz golog (prostog, neformalnog) sporazuma ne rađa se pravo na tužbu.
Ex nunc – Odsada pa dalje. Ubuduće.
Ex officio – Po službenoj dužnosti. Skr. ex offo.
Ex oriente lux – Svetlost dolazi sa istoka.
Ex post (facto) – Naknadno prosuđivati.
Ex propriis – Iz vlastitih sredstava. Na svoj račun.
Ex tempore – Odmah, smesta
Ex tunc – Od tada.
Ex usu – Po običaju. Po upotrebi.
Examen testium – Saslušavanje svedoka.
Exceptio afirmat regulam – Izuzetak potvrđuje pravilo.
Exceptio non adimpleti contractus – Prigovor neispunjenog ugovora.
Exceptiones sunt strictissimae interpretationis – Izuzetke treba najuže tumačiti.
Exegi monumentum (aere perennius) – Izgradio sam spomenik (trajniji od mjedi).
Exempla docent (ili: illustrant)  – Na primerima učimo.
Exeptio regulum confirmat. – Iznimka potvrđuje pravilo.
Exercitatio artem parat – Vežba stvara veštinu. Tacit.
Exertatio optimus magister – Vežbanje je najbolji učitelj (Tacitus)
Expectat tempus sapiens – Mudar čovek čeka pravo vreme
Experientia docet – Iskustvo poučava – Vergilije
Exspectat tempus sapiens – Mudar čovek čeka (pravo) vreme.
Extra ecclesiam nulla salus. – Izvan Crkve nema spasenja. – Ciprijan
Extra muros. – Izvan zidina. – u smislu: Ne može se ovđe o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.
Extra ordinem – Izvan reda.
Faber est suae quisque fortunae – Svako je kovač svoje sreće.
Fabula docet – Priča (nas) uči. Naravoučenije priče je…
Facilius emendabis minore poena – Lakše ćeš popraviti manjom kaznom. Seneka.
Facilius est de alienis iudicare quam de suis – Lakše je o tuđem suditi nego o svojem.
Facio ut facias – Učini da bi ti bilo učinjeno
Facio, ut des – Radim da mi daš. Činim nešto da mi nešto daš. Formula u rimskom pravu.
Facit experientia cautos – Iskustvo čini ljude opreznima.
Facta loquuntur – Dela govore. Činjenice govore.
Facta mea, non dicta, vos sequi volo – Želim da sledite moja dela, a ne moje reči.
Facta, facta, non verba! – Dela, dela, ne reči!
Facta, facta, non verba! – Dela, dela, ne reči!
Fama crescit eundo. – Glasina raste širenjem.
Fama est.   Glas je. Priča se.
Fama volat! – (Glas leti! – doslovno značenje. Vest se brzo širi
Fas est et ab hoste doceri
Fas est et ab hoste doceri. – Ispravno je i od neprijatelja učiti. – Ovidije
Fas et nefas – Pravo i krivo. Dopušteno i nepošteno.
Fata trahunt homines – Sudbina upravlja ljudima
Fata viam invenient. – Što je suđeno, pronaći će svoj put
Favete linguis! – Zadržite jezik! – u smislu: Pazite što pričate – Horacije
Felix, qui nihil debet – Srećan je onaj koji ništa ne duguje.
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. – Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. – Vergilije, Georgica 2,490
Ferae inter se placidae sunt – Zveri su među sobom mirne.
Feriuntque summos fulgura montes – Munje udaraju u vrhunce gora.
Festina lente – Žuri se polako! Erazmo.
Fiat applicatio – Neka se primeni.
Fiat iustitia (et) pereat mundus – Neka se vrši pravda, pa makar propao svet. Pravednost iznad svega.
Fiat lux – Neka bude svetlost. Biblija, Stvaranje 1,3.
Fide, sed cui, vide! – Veruj, samo pazi kome veruješ
Fides documenti – Verodostojnost isprave.
Fides obligat fidem  – Vernost obavezuje (na) vernost. Vernost za vernost.
Fieri potest ut amici inimici fiant. – Moguće je da prijatelji postanu neprijatelji.
Filius legitimus – Zakoniti sin.
Filius naturalis – Prirodni (vanbračni) sin.
Finis coronat opus – Konac djelo krasi. Ovidije
Finis santificat media – Cilj opravdava sredstvo.
Fit fabricando faber – Kovač postaje kovanjem.
Flagrante delicto – Uhvaćen na delu.
Fluctuat nec mergitur – Ljulja se, ali se ne potapa. Geslo grada Pariza koji u svom grbu ima brod.
Forma dat esse rei – Forma daje suštinu stvari.
Fortasse erit, fortasse non erit – Možda će biti, možda neće biti. Seneka.
Fortes fortuna adiuvat. – Sreća pomaže hrabrima. – Terencije
Fortis est,qui se vinicit.-Hrabar je onaj ko pobedi sebe.
Fortiter in re, suaviter in modo – Odvažno u činu, blago u načinu. Prema rečima jezuitskog generala Aquavive.
Fortuna multis dat nimis, satis nulli – Sreća mnogima daje previše, dosta nikome.
Fortunae filius – Sin sreće. Petronije.
Fortunae rota – Kolo sreće.
Forum rei sitae – Nadležan sud po mestu gde se stvar nalazi.
Fraus omnia corumpit – Prevara sve kvari. Onaj ko prevari drugog gubi sve dobrobiti iz tog posla. Onaj ko prevari nema osnova za bilo kakvu korist od druge strane i čak joj duguje i štetu.
Frondem in silvis non cernere – Ne videti krošnje u šumi. Ovidije. Od drveta ne videti šumu.
Fugit hora – Sat odmiče. Vreme leti. Oktavijan Avgust.
Fundamentum agendi – Osnov tužbe.
Genera non perunt – Stvari određene po rodu ne propadaju. Stvar koja pripada nekom rodu npr. šećer, šljunak, drva, ugalj, ulje, benzin, u slučaju da propadne tj. bude uništena, mora se vratiti. Tako ako neko pozajmi 100 kg šećera i taj šećer mu neko ukrad
Genus non perit – Vrsta ne propada.
Gloria discipuli, gloria magistri  – Slava učenikova je slava učiteljeva.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis – Slava Bogu i na Zemlji mir ljudima dobre volje
Graeca fides – Grčka vera. Kada neko ne održi zadatu reč.
Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio.   Zarobljena Grčka je zarobila divljeg pobjednika i unijela umjetnosti u priprosti Lacij.
Gratia gratiam parit! – Ljubav rađa ljubav!
Gubernare e tera – Krmaniti s kopna. Livije. Sa sigurnog mesta terati druge u nevolju.
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. – Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem – Ovidije
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo – kap dubi kamen, ne silom, već čestim kapanjem
Habeas corpus – Imaj telo. Iz engleskog zakona od 1679. godine (Habeas corpus act). To je izjava sudije kojom poziva čoveka koji nekoga drži u zatvoru, da ga izvede pred sudiju i opravda njegovo hapšenje.
Habemus pontificem – Imamo papu! Uzvik posle papinog izbora.
Habent sua commoda morae – I odgađanje ima svoju korist.
Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu. – Terentianus Maurus
Habitus non facit monachum – Odelo ne čini monaha. Odelo ne čini čoveka.
Hanibal ante portas – (Hanibal je pred vratima – doslovno značenje. Nastupila je opasnost.
Hannibal ad (ne: ante!) portas – Hanibal pred vratima. Ciceron. Nevolja je pred vratima.
Hereditas iacens – Ležeća zaostavština.
Heres ab intestato – Zakonski naslednik kad nema testamenta.
Heres legitimus – Zakonski naslednik.
Heres necessarius – Nužni naslednik.
Hic cineres, ubique nomen – Ovde je pepeo, a ime svuda. Ovaj je nadgrobni natpis bio predložen za Napoleonov sarkofag, ali je umesto njega stavljeno samo slovo N.
Hic et nunc – Ovde i sada.
Hic iacet lepus – U tom grmu leži zec.
Hic Rhodus, hic salta! – Ovde je Rodos, ovde skači. U Ezopovoj basni hvalio se neki čovek kako je na Rodosu jako daleko skočio, i pritom se pozivao na odsutne svedoke. Na to mu je neko odgovorio: “Nisu nam potrebni svedoci. Ovde je Rodos, ovde skači!”
Hic transit gloria mundi! – I tako prolazi slava svijeta..
Hierosolyma est perdita – Razoren je Jerusalim. Sve je propalo.
Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis – Istorija je svedok vremena, svetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnik starine. Ciceron.
Historia est magistra vitae. – Istorija je učiteljica života. Herodot
Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini
Hoc loco – Na ovom mestu (ovde)
Hodie mihi, cras tibi – Danas meni, sutra tebi
Hominem experiri multa paupertas iubet.   Siromaštvo sili čovjeka da mnogo podnese. Nevolja svačemu čovjeka nauči.
Hominem quaero! – Tražim čoveka (Diogen iz Sinope usred bela dana išao je ulicama sa upaljenim fenjerom u ruci. Kada bi ga pitali šta radi, odvraćao je: “Tražim čoveka!”)
Homo de humo – Čovek (je načinjen) od zemlje.
Homo homini lupus – Čovek je čoveku vuk. Plaut.
Homo locum ornat, non hominem locus – Čovek mesto krasi, ne mesto čoveka.
Homo mensura – Čovek je merilo (svih stvari). Pitagora.
Homo novus – Novi čovek. Skorojević. Seneka.
Homo sui iuris – Samostalan, nezavisan čovek
Homo sum: humani nihil a me alienum puto – Čovek sam, i ništa ljudsko nije mi strano. Terencije.
Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere – Pošteno živeti, drugoga ne povrediti, svakome dati ono što mu pripada
Honores inuiriaeque vulgi in promiscuo habendae: nec his dolendum, nec illis gaudendum (Seneca) – Časti i nepravde koje čini svetina treba jednako ceniti; niti se zbog jednih treba žalostiti niti zbog drugih radovati.
Honores mutant mores – Počasti menjaju običaje.
Honoris causa – Radi počasti, npr. doctor honoris causa.
Hora incerta, mors certa  – Čas (smrti) je neizvestan, ali je smrt izvesna.
Hora legalis – Zakonski čas. Propisano, određeno vreme.
Hora ruit  – Vreme odmiče. Vreme leti.
Horae vulnerant, ultima necat! – Svaki sat ranjava, zadnji ubija!
I alteri stipulari nemo potest – Niko se ne može obavezati za trećeg.
Iactura paucorum servat multos. – Žrtva malobrojnih spašava mnoge.
Ibi pote(st) valere populus, ubi leges valent – Narod može biti moćan tamo gde vladaju zakoni
Ibis redibis nunquam, peribis in bello. – Ići ćeš, vratiti se nećeš, poginut ćeš u ratu.
Id est – To jest. To znači. Skraćenica: i.e.
Idem delictum non debet bis puniri – Isti se prekršaj ne može dva puta kazniti.
Idem est non esse aut non probari. – Isto je ne biti ili ne (moći) dokazati.
Idem factum – idem jus – iste činjenice – isto pravo; ista činjenična i pravna osnova
Idem per idem – Isto istim (dokazivati). Greška u dokazivanju poznata kao circulus vitiosus.
Ignavis semper feriae sunt – Lenjima je svaki dan praznik. Erazmo
Ignem igne incitare – Podsticati vatru vatrom. Seneka. Dolivati ulje na vatru.
Igni probatur aurum, virtus miseria  – Zlato se kuša u vatri, a vrlina u nevolji. Publilije Sirus.
Ignoramus et ignorabimus – Ne znamo, a nećemo nikada ni znati. Završne reči predavanja zoologa Dubis – Reymonda prema kome su neki problemi za naš razum nerešivi
Ignorantia iuris nocet. – Nepoznavanje zakona šteti. u smislu: Nepoznavanje zakona ne spašava od kazne.
Ignorantia legis non excusat – Nepoznavanje zakona nije izgovor
Ignorantia nocet – Neznanje škodi
Ignoscito saepe alteri, numquam tibi – Drugima često opraštaj, sebi nikada. Publilije Sirus
Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema – Onaj je posle zločina dospeo na krst, ovaj je dobio krunu. Juvenal.
Imago animi sermo est – Govor je slika duše. Ciceron
Imperare sibi maximum imperium est  – Vladati nad sobom najveća je vlast. Seneka.
Imperatoria brevitas – Carska kratkoća. Tacit.
Imperium in imperio – Država u državi.
Imposisibilium nulla oblitatio est (Celsus) -Ništava je obaveza na nemoguće. Ne može se očekivati ispunjenje obaveze koja je nemoguća. Preuzimanje ovakvih obaveza je ništavo i ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo čak i ako je obaveza preuzeta u inače dozvo
Impossibilium nulla obligatio est  – Kada je nešto nemoguće, ništava je takva obligacija. Digesta.
In absentia – U odsustvu.
In abstracto – Uopšte
In adfinem vel cognatium inviti testes interrogari non possunt – Svedoci ne mogu protiv svoje volje biti saslušani u sporu protiv krvnog srodnika (Paulus)
In alternativis electio est debitoris (Sec. Papinianus – D. 46, 3, 95, 1) – Kod alternativnih obligacija, pravo izbora pripada dužniku. Ako se ugovori da će se dug vratiti npr. u novcu ili u gradjevinskom materijalu, isključivo pravo izbora ima dužnik i o
In armis – Pod oružjem
In Baccho te Venere – U Bahu i Veneri, tj. u piću i ljubavi
In camera caritatis – U četiri oka. Poverljivo.
In causa – U pravnom slučaju.
In commune bonum – Za opšte dobro.
In concreto – U ovom slučaju.
In concursu conditio omnium creditorum par est. – U stečaju je pravni položaj svih verovnika jednak.
In continuo – Neprekidno. Stalno
In corpore – U celosti. Svi skupa
In curia – Pred sudom. U većnici
In deposito – Na čuvanju. Na ostavi.
In dubio contra stipulatorem – U sumnji, ugovor treba tumačiti na štetu onog ko ga je sastavio (ugovori po pristupu), Podrazumeva se da lice koje pristupa ugovoru treba da bude povlašćeno u tumačenju istog jer ono ga nije sastavljalo nego samo “pristupilo
In dubio mitius – U sumnji (postupaj) blaže.
In dubio praesumitur testem falsum deposuisse potius per errorem et ignorantiam quam dolo (Farinacius) – U sumnji se pretpostavlja da je svedok dao lažan iskaz više zbog zablude i neznanja nego namerno.
In dubio pro debitore – U sumnji, ugovor treba tumačiti u korist dužnika (dobročini ugovori)
In dubio pro reo – U sumnji, na strani optuženog; U sumnji treba odlučiti u korist optuženoga. Odredba rimskog prava
In eodem prato bos herbam quaerit, canim leporem, ciconia lacertam – Na istoj livadi vo traži travu, pas zeca, roda guštera. Seneka. U istoj situaciji, ljudi imaju različite potrebe.
In extenso – U širinu. Opširno.
In favorem – U korist.
In flagranti – Na činu. (Uhvaćen) na delu. Justinijanov kodeks
In foro – Na trgu. Pred sudom.
In foro conscientiae – Pred sudom savesti.
In fraudem creditorum – Na štetu poverilaca.
In fraudem legis – Lukavim zaobilaženjem zakona.
In futurum – Ubuduće.
In hoc signo vinces – U ovom ćeš znaku pobediti. Taj se natpis, kako kaže legenda, ukazao pod krstom caru Konstantinu kada je polazio u rat protiv Maksencija.
In honorem – U počast.
In infinitum – U beskonačnost. Bez kraja.
In integrum (restituere) – U prvobitno stanje (vratiti).
In loco – Na mestu
In margine – Na rubu. Na ivici
In medias res – U sred same stvari. Horacije. Bez okolišanja.
In pari causa potior est causa possidentis – Ako je jednak osnov, jači je osnov onoga kod koga je stvar (koji je držalac).
In rebus adversis meliora sperare memento – U nevolji ne zaboravi da će doći bolja vremena (Posle kiše sunce sija)
In rerum natura – U prirodi stvari.
In silvam ligna ferre. Nositi drva u šumu (Uzaludan posao).
In spe – U nadi.
in statu nascendi – u stanju nastajanja
In tributis rei publicae nervi sunt (Ulpianus) – Porez je živac države
In ultima linea – Na kraju krajeva.
In vino veritas – U vinu je istina; što čovek trezan misli, to pijan govori. Teokrit
Inaudita causa quemquam damnari aequitas non patitur – Pravičnost ne dopušta da iko bude osuđen bez salušanja razloga. Marcijan u Pandektama.
Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim – Upada u Scilu ko hoće da izbegne Haribdu.
Index librorum prohibitorum – Popis zabranjenih knjiga, koje je katolička crkva zabranila za vreme protivreformacije.
Iniuria non fit volenti – Ko pristaje na nešto, njemu se ne nanosi nepravda, tj. ne može tražiti naknadu štete.
Iniuriam qui facturus est, iam fecit – Ko namerava učiti nepravdu, već ju je učinio (samom namerom)
Iniuriam qui facturus est, iam fecit – Ko samo namerava učiniti nepravdu, već ju je učinio.
Iniuriarum remedium est oblivio – Lek za nepravde je zaborav. Seneka
Inter arma (enim) silent leges. – Za rata (naime) zakoni ćute. – Ciceron
Inter arma musae tacent (Inter arma silent musae) – Među oružjem muze ćute (nema umetnosti za vreme rata)
Inter arma silent leges – U ratu zakoni ćute. Ciceron.
Inter arma silent Musae, et leges.   U ratnoj buci šute Muze, ali i zakoni.
Inter nos – Među nama
Inter partes – među strankama
Inter pedes virginum gaudium est iuvenum – Među nogama device leži zadovoljstvo mladića
Inter urinas et faeces homo nascitur. – Među urinom i izmetom čovjek se rađa.
Inter vivos – Među živima (zaključen ugovor).
Interdictum retinendae possessionis – tužba zbog uznemiravanja državine radi održanja državine
Intus, intus est Troianus equus – Unutra, unutra je trojanski konj (Opasnost je blizu)
Invitatio offerendi – Poziv da se ponuda učini. Preteča današnje profakture u kupoprodaji. Zainteresovano lice izgovaranjem ove rečenice upućuje zvaničnu zainteresovanost za zaključenje posla i očekuje od druge strane konkretnu ponudu i cenu.
Ipso facto – Samo po sebi. Podrazumeva se.
Ipso iure – Po samom pravu
Iubet nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos.   Pitijski Apolon nam nalaže da upoznamo same sebe.
Iudex damnatur cum nocens absolvitur – Kad je krivac oslobođen, osuđuje se sudija
Iudex nemo potest esse in propria causa – Niko ne može biti sudija u vlastitoj parnici
Iudex non potest esse testis in propria causa – Sudija ne može biti svedok u vlastitom sporu.
Iudicis est recti nec munere nec prece flecti – Pravednog sudiju neće pokolebati ni poklon ni molba
Iura paria debent esse eorum inter se qui sunt civese in eadem res publica – Svi građani iste države treba da imaju jednaka prava.
Iura novit curia – Sud poznaje pravo.
Iure nature aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem – Po prirodnom pravu pravično je da se niko ne može obogatiti time o će drugi pretrpeti štetu u imovini ili nepravdu.
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere – Zapovesti prava su ove: čestito živeti, drugog ne vređati, svakom svoje dati. Domicije Ulpijan (starorimski pravnik 170 – 228)
Ius aggratiandi – Pravo pomilovanja
Ius armorum – Pravo držanja vojske
Ius civile – Građansko pravo
Ius cogens – Pravna pravila koja se ne mogu menjati voljom stranaka. Suprotno je: Ius dispositivum
Ius commercii – Trgovačko pravo
Ius dispositivum – Pravna pravila koja se mogu menjati voljom stranaka.
Ius est ars boni et aequi – Pravo je veština (umetnost) dobrote i jednakosti (pravde).
Ius est ars boni et equi – Pravo je umetnost dobrog i pravednog. Pravo je umetnost pravednosti
Ius est in armis, opprimit leges timor – Pravo je u oružju (sili), strah zatire zakone
Ius naturale – Prirodno pravo. Kod Rimljana isto što i ius gentium.
Ius orbitur vi – Sila sahranjuje pravo
Ius pretorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel suplendi, vel corrigendi, iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. – Pretorsko je pravo ono što su ga uveli pretori radi pomaganja ili dopunjavanja ili ispravljanja civilnoga prava zbog
Ius primae noctis – Pravo prve noći; u srednjem veku feudalci su sebi pridržavali pravo da s kmetskom devojkom provedu prvu noć nakon njezinog enčanja, a tek onda da je prepuste mladoženji
Ius privatum – Privatno pravo
Ius respicit aequitatem – Pravo se stara o pravičnosti.
Ius Romanum – Rimsko pravo.
Ius summum saepe summast malitia – Najveće pravo je često najveće zlo. Terencije.
Ius vitae necisque – Pravo života i smrti; pravo nad životom i smrti što ga je imao feudalac nad svojim podanicima, ili Pater familias nad clanovima svoje obitelji.
Iusticia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi – Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada
Iustitia est constans et perpetua voluntas isu suum cuique tribuendi – Pravo je postojana i neprekidna volja da se svakom dodeli ono što mu pripada. Justinijan
Iustitia omni auro carior – Pravičnost je od sveg zlata skupocenija – Ciceron
Iustitia regnorum fundamentum – Pravičnost je (treba da bude) osnov vladavine
Iuventus- ventus. – Mladost- ludost.
Labitur ex animo benefactum, iniuria numquam – Učinjeno se dobročinstvo zaboravlja, nepravda nikada.
Labor omnia facit – Rad čini sve
Labor omnia vincit – Rad sve pobeđuje (u radu je spas).
Labor praebet quod natura negat – Rad daruje ono što priroda nece.
Lacrima nil citius arescit.-Nista se ne osusi brze od suze.Ciceron
Lactura paucorum servat multos. – žrtva malobrojnih spašava mnoge.
Lapsus calami – Omaška pera. Zabuna u pisanju.
Lapsus linguae – Omaška jezika. Zabuna u govoru.
Lapsus linguae – Omaška u govoru
Lapsus memoriae – greška pri pamćenju
Lato sensu – U širem smislu.
Laudatur et alget – Hvaljen, a smrzava se. Juvenal. Pošteni se ljudi zimi smrzavaju.
Legalitas regnorum fundamentum – Zakonitost je temelj država
Lege artis – Po pravilima struke.
Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur – Zakon treba da je kratak, da bi ga neuki lakše poštovali. Seneka.
Leges bonae ex malis moribus procreantur – Dobri zakoni nastaju iz zlih običaja. M. Annaeus Lucanus.
Leges posteriores priores contrarias abrogant – Kasniji zakoni dokidaju pređašnje suprotne.
Legi, intellexi, condamnavi. – Čitah, razumjeh i osudih.
Legitima possessio – Zakonit posed.
Legum corretor usus (Titus Livius) – Praksa (iskustvo) popravlja zakone
Legum… idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus – Svi smo robovi zakona da možemo biti slobodni. Ciceron.
Leve fit quod bene fertur onus – Teret postaje lakši kad se spretno nosi.
Levior pluma est gratia – Zahvalnost je lakša od pera. Plaut.
Levis sit tibi terra – Laka ti bila zemlja! Prema Euripidu.
Levius dicere quam facere est – Lakše je reći nego učiniti.
Lex est, non poena, perire – Zakon je, a ne kazna, umreti. Seneka.
Lex ferenda  – Zakon koji treba da se donese.
Lex fundamentalis – Osnovni zakon.
Lex lata  – Zakon koji je već donet.
Lex mihi ars – Umjetnost mi je zakon.
Lex posterior derogat lex priori – Kasniji zakon dokida pređašnji.
Lex prospicit, non respicit. – Zakon gleda naprijed, a ne natrag.
Lex videt iratum, iratus legem non videt  – Zakon vidi srditoga, srditi ne vidi zakon. Publije Sirus.
Lex vigilantibus, non dormientibus subvenit (Ulpianus) – Zakon pomaže budnima, a ne onima koji spavaju.
Libertas est potestas faciendi id, quod iure fieri licet – Sloboda je mogućnost činiti ono što zakon dozvoljava.
Libertas inaestimabilis res est – Sloboda je stvar od neprocenjive vrednosti.
Libertati viam facere – Otvarati put slobodi
Licentia poetica – Pesnička sloboda. Seneka.
Litterae thesaurum est – Znanje je bogatstvo. Petronije.
Litterarum radices amarae, fructus dulces – Korenje znanja je gorko, plodovi su slatki. Ciceron.
Loco citato  – Na navedenom mestu (u knjizi). Skraćeno: l.c.
Loco sigilli – Mesto pečata (na ispravama). Skraćeno: L.S.
Locum tenens – Zamenik. Namesnik.
Locus a quo – Mesto stanovanja izdavaoca menice.
Locus ad quem – Mesto gde se menica ima isplatiti.
Locus communis – Opšte mesto. Obično u množini: Loci communes – opšta mesta u filozofiji i retorici. Otrcane fraze.
Locus delicti – Mesto zločina.
Locus regit actum – Mesto je merodavno za radnju. Pravno pravilo po kome je za pravnu valjanost neke radnje potrebno poštovati formu koju predviđa zakonodavstvo mesta gde se radnja vrši.
Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla  – Dug je put po propisima, kratak i efikasan po primerima. Seneka.
Luat in corpore, qui non habet in aere. – Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj. tjelesnom kaznom.- staro pravo
Lucrum cessans – Izmakla dobit.
Lucrum sine damno alterius fieri non potest  – Dobitak ne može nastati bez nečijeg gubitka. Publilije Sirus.
Lumen mundi  – Svetlo sveta. Prema Jevanđelju po Mateji 5,14. U prenosnom smislu: Silan um. Katkad i ironično.
Lupus in fabula – Vuk u priči. Terencije. Mi o vuku, a vuk na vrata.
Lupus pilum mutat non mentem – Vuk menja dlaku, ali ne i ćud. Erazmo.
Lux in tenebris (lucet)  – Svetlo u tami (sija). Jevanđelje po Jovanu 1, 5.
Lux veritatis – Svetlo istine. Obično se kaže za istoriju.
Magis videt oculi quam oculus  – Više vide oči nego oko. Više očiju bolje vidi.
Magister artis venter – Učitelj umetnosti je želudac. A. Persius Flaccus.
Magister rerum usus – Magistra rerum experientia – Praksa je učitelj, iskustvo učiteljica svega.
Magna charta libertatum  – Velika povelja o slobodama. Engleski plemići prisilili su 1215. godine kralja Jovana da im potpiše povelju kojom su dobili velike povlastice.
Magna civitas, magna solitudo – Veliki grad, velika samoća.
Magni nominis umbra – Senka značajnog čoveka – Lukan
Magnum est praesidium innocentia  – Nevinost je velika zaštita. Seneka.
Maior e longinquo reverentia – Izdaleka je veće poštovanje. Tacit: Anali.
Maius est delictum seipsum occidere, quam alium (gratiuanus) – Veći je delikt ubiti sebe nego drugog
Mala fide – U zloj nameri.
Mala fides superveniens non nocet – Ne šteti zla vera ako se naknadno pojavi.
Mala herba cito crescit – Korov brzo raste. Neander
Mala ultro adsunt – Zlo samo od sebe dolazi. Erazmo. Zlo ne treba zvati.
Male facere qui vult, nunquam non causam invenit – Ko želi zlo raditi, uvek nađe razlog. Publilije Sirus.
Male partum male disperit – Zlo stečeno zlo i propada. Plaut.
Male verum examinat imnis corruptus ludex – Svaki podmićeni sudija loše istražuje istinu.
Male verum examinat imnis corruptus ludex – Svaki podmićeni sudija loše istražuje istinu.
Maledictus piscis in aqua tertia – Prokleta je riba u trećoj vodi. (Prva je voda u kojoj riba pliva, druga u kojoj se posle čišćenja opere ili kuva, a treća bi bila kada bismo iza ribe pili vodu. Dakle: posle ribe treba piti vino.)
Malesuada fames  – Glad savetuje na zlo. Vergilije.
Mali principii malus finis – Zao početak ima zao završetak. Erazmo.
Malitiis non est indulgendum (Celsus) – Nevaljalstvo ne treba praštati.
Malleus maleficarum – Malj za veštice. Spis izdat 1489. godine od inkvizitora Insitorisa i Šprengera, koji sadrži uputstva za pronalaženje veštica i postupak za njihovo kažnjavanje.
Malum discordiae  – Jabuka razdora, nesloge. Justinijan.
Malum est mulier, sed necessarium malum – Žena je zlo, ali nužno zlo. Srednjevekovna poslovica.
Malum necessarium – Nužno zlo.
Malum omen – Zao znak. Loš znak. Zla slutnja.
Malus malo nocet – Zao zlome škodi. Seneka.
Mandatum sine clausula – Punomoćje bez ograničenja.
Manifestum non eget probatione – Očiglednu stvar ne treba dokazivati
Manu propria – Vlastitom rukom. Vlastoručno. Skraćeno: m.p.
Manus manum lavat – Ruka ruku mije. Seneka. Isto: Petronije.
Mare nostrum – Naše more.
Margaritas ante porcos – (Bacati) bisere pred svinje.
Mater certa, pater incertus est. – Majka je sigurna, ali ne i ko je otac.
Mater semper certa est – Majka je uvek poznata.
Maximum remedium irae mora est.-Najjaci lek za gnev je odlaganje.-Seneka
Mea culpa  – Moj greh. Greh na moju dušu.
Mea parvitas – Moja malenkost
Medeis ageometretos eisito! – Niko ko ne zna geometriju, neka ne ulazi!
Medice, cura te ipsum – Lekaru, leči sebe sama. Jevanđelje po Luki 4, 23.
Medicina forensis – Sudska medicina.
Medicina vinci fata non possunt – Lekom se ne može pobediti sudbina.
Medicus curat, natura sanat – Lekar leči, priroda ozdravljuje.
Medio tutisimus ibis – Sredinom je najbolje ići – Ovidije
Medium tenuere beati  – Sretnici su u životu išli srednjim putem.
Medium tenuere beati – Sredine se drže blaženi
Mel in ore, fel in corde. – Na ustima med, u srcu jed (gorčina).
Melius non incipient, quam desinunt – Bolje ne počinjati, nego stati na pola
Memento mori – Seti se smrti. I ti si samo smrtnik.
Memoria minuitur nis eam exerceas  – Pamćenje slabi ako ga ne vežbaš.
Mendax est furax – Ko laže, taj i krade.
Mens agitam molem – Duh pokreće materiju. Vergilije.
Mens recti sibi conscita gloria vera est – Pamet svesna svog prava je prava slava.
Mens sana in corpore sano – Zdrav duh u zdravom telu. Juvenal.
Mensibus eratis supra lapidem ne sedeatis – U mesecima koji u svom imenu imaju r, ne sedi na kamenu – jer su to hladni meseci.
Mente captus – Ograničen. Zaglupljen.
Meo voto – Po mojoj želji.
Merum ius – Izričito pravo.
Meum est propositum in taberna mori! – Moja je nakana u gostionici umrijeti! ~ Carmina Burana
Militia est hominum vita – Život čovekov je večita borba.
Minima de malis (eligenda sunt) – Treba odabrati najmanje zlo. Ciceron.
Minus est actionem habere quam rem  – Manje je imati tužbu nego stvar.
Missio in possessionem – Uvođenje u posed.
Modus acquirendi – Način sticanja, privređivanja.
Modus faciendi  – Način izvršavanja.
Modus procedendi  – Način zastupanja (ili postupanja).
Modus vivendi  – Način života. Uslov za život. Sporazum.
Mora creditoris (accipiendi) – Docnja poverioca.
Mora debitoris (solvendi) – Docnja dužnika.
Morem fecerat usus (Ovidius) – praksa je stvorila običaj
Mors certa, hora incerta  – Smrt je sigurna, čas smrti nesiguran.
Mors in olla  – Smrt u loncu. Biblija, Pravila IV, 4, 40. Loša ili preobilna ishrana ubija.
Mors liberatrix – Smrt osloboditeljica.
Mors ultima ratio – Smrt je zadnji razlog.
Mulier cum sola cogitat, male cogitat – Kad žena sama misli, zlo misli. Publilije Sirus.
Multa cadunt inter calicem supremaque labra – Mnogo se desi između čaše i usana. Prilike se mogu brzo promeniti.
Multa docet fames – Glad mnoge nauči. Erazmo.
Multi indigni sunt luce et tamen dies oritur – Mnogi su nedostojni svetla, pa ipak dan sviće.
Multi multa sciunt, nemo omnia  – Mnogi znaju mnogo, niko sve.
Multi sunt vocati, pauci vero electi  – Mnogo je zvanih, ali je malo odabranih. Jevanđ. po Mateju 22, 14.
Multos fortuna liberat poena, metu neminem – Sreća mnoge oslobađa kazne, straha nikoga. Seneka.
Multos timere debet, quem multi timent – Mnogih se mora bojati onaj koga se mnogi boje. Publilije Sirus.
Mutat via longa puellas  – Dugo putovanje menja devojke. Propercije.
Mutatis mutandis  – Promenivši što treba promeniti. Uz potrebne ispravke. Prihvatiti ga pošto u njemu bude izmenjeno sve što je potrebno izmeniti
Mutum est pictura poema – Slika je nema pesma
Nantus ego in testem, quod dicere debeo, dicam, nec pretio cogar nec reticere metu – Kada sam već postao svedok, reći ću šta moram reći, a neću biti prisiljen da prećutim ni novcem, ni strahom.
Infans conceptus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur – Začeto dete se smatra rođenim ukoliko je to u njegovom interesu
Natura in minimis maxima – Priroda je u najmanjem najveća.
Natura in minimis maxima – Priroda je u najmanjim stvarima najveličanstvenija.
Natura non facit saltus – Priroda ne čini skokove.
Natura parendo vincitur – Prirodu pobeđujemo, ako joj se pokoravamo. Frensis Bekon.
Naturae convenienter vivere  – Živeti u skladu sa prirodom. Nauka stoika.
Naturalia non sunt turpia  – Što je prirodno, nije ružno. Izreka potiče od ciničke škole.
Naturam expellas furca, tamen usque recurret. – Istjeraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tjera.
Naturam frenare potes, sed vincere nimquam – Narav možeš obuzdati, ali nikada pobediti.
Ne bis in idem – Ne može se dvaput po istom osnovu (voditi spor).
Ne eat iudex ultra petita partium – Sudija neka ne ide iznad zahteva stranaka.
Ne maior poena quam culpa sit – Neka kazna ne bude veća od krivice. Ciceron.
Ne nuntium necare – Nemoj ubiti glasnika
Nec est ullum magnum malum praeter culpam. – Nema većeg zla od grijeha. – Ciceron, Ad familiares 6,4,2
Nec Hercules contra duos  – Ni Herakle ne može protiv dvojice. Erazmo.
Nec Hercules contra duos – Ni Herakle (ne može) protiv dvojice
Nec temere nec temide. – Ni strašljiv ni nepromišljen.
Necessest facere sumptum, qui quaerit lucrum – Ko traži dobitak, mora nešto i potrošiti. Plaut.
Negotiorum gestio – Nezvano vršenje tuđih poslova.
Negotiorum gestio necessaria – Nužno nezvano vršenje tuđih poslova.
Neminem laedere – Zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome.
Neminem pecunia divitem fecit  – Nikoga nije novac učinio bogatim. Seneka.
Neminem pecunia divitem fecit – Nikoga nije novac učinio bogatim. Seneka.
Neminem pecunia divitem fecit – Nikoga nije novac učinio bogatim. Seneka.
Nemini res sua servit – Niko ne može imati službenost na vlastitoj stvari.
Nemini res sua servit – Niko ne može imati služnost na vlastitoj stvari.
Nemo auditur propriam turpetudinem allegans (Sec. C. J. 2, 4, 30) – Ne treba slušati onog ko se poziva na svoju sramotu.
Nemo beneficia in calendario scribit – Niko ne beleži dobročinstva u dužničke knjige. Seneka.
Nemo dat quod non habet – Što nemaš ne možeš dati.
Nemo dat, quod non habet – Niko ne daje što nema.
Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua – Niko ne ljubi domovinu jer je velika, već jer je njegova. Seneka.
Nemo esse iudex in sua causa potest  – Niko ne može biti sudija u vlastitoj parnici.
Nemo idoneus testis in re sua intelligitur (Pomponius) – Smatra se da niko nije prikladan svedok u vlastitoj stvari.
Nemo nascitur sapiens, sed fit. – Niko se ne rodi mudar. – Seneka
Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet  – Niko na drugoga ne može preneti više prava nego što sam ima. (Sec. Paulus – D. 50, 17, 120)
Nemo potest nudo vestimenta detrahere – Niko ne može golome skinuti odelo.
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest – Ne može se nasleđivati delom zaveštanjem, delom zakonski.
Nemo propheta in patria – Niko nije prorok u svojoj domovini.
Nemo punitur pro alieno delicto – Niko se ne kažnjava za tuđi prestup.
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest – Niko ne može sam jednostrano promeniti pravni osnov poseda (državine).
Neque pudenda neque poenitenda dici debere (aulus gellius) – Ne sme se govoriti ni ono čega se treba sramiti, ni ono zbog čega se treba kajati
Nervus belli, pecunia infinita. – Snaga rata, beskrajna zarada – Ciceron
Nervus gerendarum rerum pecunia – Glavni pokretač svih nastojanja je novac.
Nervus probandi – Sila dokaza.
Nervus rerum – Srž stvari. Suština.
Nescit vox missa reverti – Izgovorena reč ne može se povratiti. Horacije.
Nesessitas non habet legem – Nužda ne poznaje zakone.
Netotiorum gestio utilis – Korisno nezvano vršenje tuđih poslova.
Nihil commune habet proprietas cum possessione – Ništa zajedničko nemaju vlasništvo i posed (državina).
Nihil est annis beatum – Ništa nije brže od godina. Ovidije.
Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu – Ništa nije u razumu, što pre nije bilo u osećaju (čulima). Osnovno načelo senzualizma.
Nihil est incertius vulgo – Ništa nije nepostojanije od gomile. Ciceron.
Nihil est tam incredibile, quod non dicendo fiat probabile – Ništa nije tako neverovatno da ne može ubeđivanjem postati verovatno. Ciceron.
Nihil est tam incredibile, quod non dicendo fit probabile (Cicero) – Ništa nije tako neverovatno da uveravanjem ne može postati verovatno.
Nihil habenti nihil deest  – Ko nema ništa, ništa mu ne nedostaje.
Nihil homine est miserius aut superbus. – Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.
Nihil humani a me alienum puto – Ništa što je ljudsko nije mi strano.
Nihil illigitamus carborundum. – Ne dopusti da te poraze loši.
Nihil nega. parum crede, nisi videas – Ništa ne poriči, malo veruj, dok ne vidiš. Skolastička poslovica.
Nihil nimis  – Ništa odviše. Seneka. Prema natpisu na delfijskom proročištu.
Nihil novi sub sole  – Nema ništa novo pod suncem. Prema Bibliji.
Nihil novi sub sole – Nema ništa novo pod suncem. Prema Bibliji.
Nihil opertum quod non reveletur – Ništa nije tako skriveno da se ne može otkriti.
Nihil probat, qui nimium probat – Ništa ne dokazuje ko previše dokazuje.
Nihil tam munitum (est), quod non expugnari pecunia possit – Ništa nije tako utvrđeno da se ne može osvojiti novcem. Ciceron.
Nil melius aeterna lex fecit quam quod unum introitum nobis ad vitam dedit, exitus multos (Seneca) – večiti zakon nije ništa tako dobro učinio kao što nam je dao jedan put (ulazak) u život, ali mnoge izlaze (stoičko shvaćanje o dopustivosti samoubistva)
Nil supra deos lacesso. – Ne tražim ništa iznad bogova.
Nil temere innovandum – Ništa ne treba prenaglo menjati.
Noctem dies sequitur  – Iza dana dolazi noć. Seneka.
Nodus Gordiaunus (ili Gordius)  – Gordijev čvor. Curtius Rufus propoveda da je proročište proreklo da će vlast nad Azijom osvojiti onaj ko bude odrešio vrlo zamršeni čvor na kolima kralja Gordija u Zevsovom hramu u Gordiju u Frigiji. Aleksandar Makedonski
Nolens – volens – Hteo – ne hteo. Hoćeš – nećeš. Milom ili silom.
Noli turbare circulos meos – (Ne diraj moje krugove – doslovno značenje.). Ne uznemiravaj me, ne dosađuj mi. – Arhimed
Noli turbare circulos meos – “Nemoj remetiti moje krugove”, navodno je rekao Arhimed rimskom vojniku koji je pri opsadi Sirakuze 212. godine p.n.e. provalio u njegovu kuću, dok je u pesku crtao geometrijske likove.
Nolite iacere margaritas ante porcos – Ne bacajte bisere pred svinje (iz Jevanđelja po Mateju).
Nolito imperare, antequam didiceris oboedire – Nemoj zapovedati pre nego što naučiš slušati. Latinski prevod Solonove izreke.
Nolunt ubi velis, ubi nolis cupiunt ultro – Neće kada ti hoćeš, a kada ti nećeš, one hoće same – Terencije o ženama.
Nomen et omen – Ime i znamenje. Plaut.
Nomina sunt odiosa – (Imena su mrska – dosl. značenje) Imena (ne treba) pominjati
Non bene, si tollas proelia, durat amor – Ljubav ne traje dugo, ako izuzmeš svađe. Ovidije.
Non caret aure nemus nec latus lumine campus – Nema mesta bez nekog svedoka
Non damnatio, sed causa hominem turpem facit – Ne sramoti čoveka osuda, već njen uzrok. Seneka.
Non faciunt meliorem equum aurei freni  – Konja ne čine boljim zlatne uzde. Seneka.
Non fucata, sed est simplex oratio veri  – Govor istine nije kićen, već jednostavan.
Non licet in bello bis peccare – U ratu nije dopušteno dvaput učiniti istu grešku.
Non minus molestum est calvis quam comatis pilos velli  – Nije manje mučno čupati dlake ćelavima nego kosmatima. Seneka.
Non nova, sed nove – Ne nove stvari, već na novi način.
Non numeranda, sed ponderanda argumenta – Dokaze treba vagati, a ne brojati.
Non olet – (Novac) ne zaudara. Kada je caru Vespazijanu sin Tit prigovorio što je uveo porez na nužnike, on mu je stavio pod nos zlatnike koje je dobio od poreza i upitao ga da li mu je njihov miris neugodan.
Non omne licitum honestum – Nije sve časno što je dopušteno.
Non omne quod licet honestum est – Nije pošteno sve ono što je po pravu dozvoljeno.
Non omne quod licet honestum est – Nije pošteno sve ono što je po pravu dozvoljeno.
Non omnes omnia possunt – Ne mogu svi sve.
Non omnia possumus omnes – Ne možemo svi sve
Non plus ultra  – Dovde i ni korak dalje. Biblija, Jov 38,11. Preko toga ništa. Nenadmašno.
Non populo, sed quisque sibi studet utilis esse – Ne narodu, nego se svako trudi da bude koristan samome sebi.
Non populo, sed quisque sibi studet utilis esse – Ne narodu, nego se svako trudi da bude koristan samome sebi.
Non possumus – Ne možemo. To prevazilazi naše moći.
Non progredi est regredi – Ne napredovati znači nazadovati
Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. – Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo. – Seneka
Non quis, sed quid – Ne ko, već šta
Non scholae, sed vitae discimus.  – Ne učimo za školu, nego za život. – Seneka
Non semper idem spirat ventus  – Ne duva uvek isti vetar.
Non sum qualis eram – Nisam više onaj koji sam bio. Horacije.
Non testatum – Nije provereno. Bez garancije. Pre mnogo decenija, kada je novinarstvo u Evropi bilo još u povoju, hteo je urednik lista “Koelnische Zeitung” da odvoji službene vesti od privatnih informacija. Stoga je, navodno, iznad vesti iz privatnih izv
Non uno iuctu arbor cadit. – Od jednog udara drvo ne pada.
Non ut eadem vivo, sed ut vivam edo – Ne živim da bih jeo, nego jedem da bih živeo.
Non vi, sed saepe cadendo. – vidi: “Gutta cavat lapidem.”
Non vivere bonum est, sed bene vivere – Nije sreća živeti, već dobro živeti. Seneka.
Nosce te ipsum – Upoznaj samog sebe. Latinski prevod grčkog natpisa na Apolonovom proročištu u Delfima. Ciceron.
Nosce te ipsum – Upoznaj sebe samog – latinski prevod Sokratove misli
Nosce te ipsum. – Prepoznaj sebe sama ~ natpis u Delfima, na grčkome “Gnothi seauton”.
Nosce te ipsum. – Upoznaj sebe samog. (latinski prevod Sokratove misli)
Nota bene – Upamti dobro. Skraćeno: N.B.
Nuda veritas – Gola istina. Horacije.
Nulla dies sine linea – Ni jedan dan bez poteza (četkom). Svaki dan treba nešto raditi. Reči slikara Apela, kod Plinija: Istorija prirode.
Nulla dies sine linea – Nijedan dan bez linije. Ne dangubi svaki dan uradi po malo.
Nulla lingua tam dificillis est quin disci possit.   Nijedan jezik nije tako težak da se ne bi mogao naučiti.
Nulla poena sine lege – Nema kazne bez zakona. Kažnjivo je samo ono što zakon predviđa.
Nulla regula sine exceptione – Nijedno pravilo nije bez izuzetka
Nulla salus bello – Nema spasa u ratu. Vergilije.
Nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est – Nijedno oklevanje nije predugo, ako se radi o životu čoveka. Juvenal.
Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda. – Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.
Nullum crimen, nulla poena sine lege – Nema zločina i nema kazne ako to nije propisano zakonom.
Nullum scelus rationem habet – Nijedan zločin nema (pravog) opravdanja.
Nullus effectus sine causa – Nema posledice bez uzroka.
Nullus in his terris est sine teste locus – Nijedno mesto na ovoj zemlji nije bez svedoka.
Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur – Niko ne čini prevaru (protivpravnu radnju) ako koristi svoje pravo.
Numerus clausus – Ograničen broj (npr. ograničen broj studenata na fakultetu).
Numquam facilius culpa quam in turba latet (Publilius Syrus) – Zločin, krivica se lakše skriva u gomili.
Numquam homini scelere vindicandum ullum scelus – Čovek nikada ne sme zločinom osvećivati zločin
Numquam retrorsum – Nikad natrag. Lozinka Ciceronova.
Nunc aut numquam – Sad ili nikad!
Nunc est bibendum. – Vrijeme je da pijemo. – Horacije, Carmina (Oda) 1,37,1
Nunc ferrum tuum in igne est – Sada je tvoje gvožđe u vatri. Sada si ti na redu.
Nunc quidem paululum a sole… – Skloni mi se sa sunca. Ne zaklanjaj mi sunce. Kada je Aleksandar Makedonski ponudio filozofu Diogenu da mu ispuni ednu želju, Diogen je izgovorio navedene reči.
Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio aut aliqua iusta causa prevesserit, propter quam traditio sequeretur – Nikad sama tradicija (predaja) ne prenosi vlasništvo, već samo ako joj prethodi prodaja ili druga kauza, nakon čega tradic
Nutrimentum spiritus – Duhovna hrana. Natpis na biblioteci u Berlinu.
O tempora, o mores! – Čudnih li vremena, čudnih li običaja! – Ciceron
Obligatio est iuris vinculum – (Just. Inst. 1, 3, 13, pr.) – Obligacija je pravna veza.
Obscurum per obscurius – Nejasno (objašnjavati) još nejasnijim.
Occasio facit furem – Prilika čini lopova.
Occultari potest ad tempus veritas, vinci non potest – Istina se može neko vrijeme zataškavati i skrivati, ali se ne može uništiti i zatrti.
Oculis magis habenda fides quam auribus  – Očima treba više verovati nego ušima.
Oculum pro oculo, dentem pro dente – Oko za oko, zub za zub. Biblija, Izlazak 21,24.
Oderint, dum metuant. – Neka me i mrze, samo da me se i boje
Omne animal se ipsum diligit. – Svako živo biće voli sebe. – Ciceron, De finibus bonorum et malorum
Omne bellum sumi facile, ceterum aegerrume desinere  – Svaki se rat lako započinje, ali vrlo teško prestaje.
Omne ingnotum pro magnifico. – Sve nepoznato smatra se veličanstvenim.
Omne nimium nocet – Sve što je previše, škodi.
Omne principium difficile est – Svaki početak je težak
Omne principium grave  – Svaki je početak težak.
Omnia causa fiunt – Sve ima svoj razlog.
Omnia flumina intrat in mare – Sve reke teku u more.
Omnia mea mecum port o – Sve svoje sobom nosim. Ciceron.
Omnia mors aequat  – Smrt sve izjednačuje. Klaudije.
Omnia praeclara rara. – Sve što je dragocjeno, retko je.
Omnia tempus revelat  – Vreme sve otkriva. Tertulijan.
Omnia vincit amor. – Ljubav pobjeđuje sve – Vergilije
Omnis definitio in iure civili periculosa est – Svaka definicija u građanskom pravu je opasna.
Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto – Svaka obveza nastaje ili iz ugovora ili iz delikta.
Omnium enim rerum principia parva sunt. – Početak svega je malen. – Ciceron, De finibus 5,58
Omnium rerum mensura homo – Čovek je mera svih stvari
Opera selecta  – Odabrana dela.
Oportet privatis utilitatibus publica anteferre – Opšte koristi treba pretpostaviti pojedinačnim
Optima fide  – U najboljoj veri. U najboljoj nameri.
Optima forma – Na najbolji način.
Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. – Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.
Ora et labora. – Moli i radi.
Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. – Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome tijelu. – Juvenal
Orate ne intretis in tentationem – Molite se da ne dođete u iskušenje. (Isus Hristos)
Oratio pro domo – Govor u vlastitu korist.
Orbis terrarum – Svet.
Osculum Iudae – Judin poljubac.
Otium cum dignitate. – Odmor s dostojanstvom. – Ciceron
Pacta conventa – Sklopljeni ugovori. Tako se zove i ugovor koji su 1102. godine sklopili hrvatski velikaši s mađarskim kraljem Kolomanom, kojim je Hrvatska izgubila svoju nezavisnost.
Pacta dant leges – Ugovori obavezuju ugovorne strane kao zakoni. Ugovor je zakon za stranke.
Pacta dant leges – Ugovori obavezuju ugovorne strane kao zakoni. Ugovor je zakon za stranke.
Pacta sunt servanda – Ugovora se valja držati
Pactum de cedendo – Ugovor o ustupanju potraživanja (cesija).
Pactum de non petendo – Obećanje poverioca da neće tužiti dužnika.
Panem et circenses – Hlaba i igara. Reči pune prezira koje je Juvenal dobacio rimskoj svetini, jer ne traži ništa više osim hleba i besplatnih igara u cirkusu.
Pares inter pares – Jednaki među jednakima.
Pars contraria – Protivna strana.
Pars pro toto.   Deo za cjelinu.
Pater familias – Otac porodice. Domaćin. Glava kuće.
Pater is est quem nuptiae demonstrant  – Otac je onaj na koga brak ukazuje.
Pater patriae – Otac domovine.
Pater semper incertus. Mater semper certa  – Otac je uvek neizvestan. Majka je uvek izvesna.
Paucis via cognita veri est – Malobrojnima je poznat put istine.
Pax tecum – Mir s tobom. (česti pozdrav među katolicima)
Pax vobiscum – Mir s vama. (česti pozdrav među katolicima)
Peculium castrense  – Imovina stečena u ratu. Ratna dobit.
Pecunia non olet. – Novac ne smrdi. – car Vespazijan svome sinu Titu
Per acclamationem – Odobravanjem. Jednoglasno.
Per angusta ad augusta – Teškoćama (se dolazi) do slave.
Per aspera ad astra – Kroz trnje do zvezda. Trnovit je put do slave. Seneka.
Per aspera ad astra – Kroz trnje do zvijezda. Trnovit je put do uspeha ali ga ipak treba proći.
Per capita – Po glavama. Po broju lica.
Per consensum – Sporazumno.
Per directum – Direktno.
Per exemplum – Na primer.
Per extensum – Nadugačko i naširoko.
Per fas et nefas – Pravom i nepravom. Svim sredstvima.
Per intervalla – U razmacima.
Per litteras – Pismeno. Pismenim putem.
Per maiora (vota) – Većinom (glasova).
Per mandatarium – Po opunomoćeniku.
Per procuratorem – Po opunomoćeniku (ili zastupniku).
Per scrutinum  – Tajnim glasanjem.
Per se – Sam po sebi. Iz sebe.
Per testamentum – Po poslednjoj volji. Po testamentu.
Per testes binos quivis convincitur aptos – Svačija krivica može biti (valjano) dokazana pomoću dva prikladna svedoka (dva bez duše, treći bez glave)
Per viam actionis – Putem tužbe.
Per viam appellationis – Putem priziva. Žalbom višem sudu.
Perfectum est – Svršeno je. Gotovo je.
Periculum est emptoris – Opasnost (rizik) pada na kupca.
Periculum est emptoris – Opasnost (rizik) pada na kupca.
Periculum in mora. – Opasnost je u odlaganju.
Perpetum mobile – Aparat koji bi se, pošto je jednom stavljen u pokret, sam svojom energijom i bez tuđe pomoći večno kretao.
Persona grata – Draga osoba. Uvažena ličnost. Osoba u milosti.
Persona grata – Poželjna (draga) osoba
Persona non grata – Nepoželjna osoba
Petere licet – Moliti je dopušteno.
Piger ipse sibi obstat – Lenština je sam sebi na putu. Seneka.
Piscem natare doces – Učiš ribu da pliva
Pisces magni parvulos comedunt – Velike ribe proždiru male.
Piscus primum a capite foetet – Riba smrdi od glave. Erazmo.
Plane qualis dominus, talis est servus – Kakav gospodar, takav sluga. Petronije.
Pleno iure – Punim pravom.
Pleno titulo – Punim naslovom. Skraćeno: P.T.
Plenus venter non studet libenter. – Pun želudac ne uči rado.
Pluralis maiestatis  – “Množina veličanstva”. Vladari govore o sebi u množini, pluralu, kada službeno govore ili pišu o sebi.
Plures res sunt in obligatione, sed una res est in solutione – Više se stvari duguje, a jednom se obaveza može izvršiti.
Plurima vota valent – Većina glasova vredi. Odluke se donose većinom glasova.
Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem – Više vredi jedan svedok koji je video nego deset koji su čuli. Plaut.
Plus actum quam scriptum valet – Više vredi ono što je učinjeno nego što je napisano. Pravno pravilo.
Plus minus – Više-manje (otprilike)
Plus minus – Više-manje (otprilike)
Plus potest negare asinus quam probare philosophus – Više može poricati magarac nego dokazati filozof. Skolastička poslovica.
Plus potest, qui plus valet – Više može onaj koji je jači. Plaut. Ko je jači, taj i tlači.
Plus ultra – Uvek naviše. Od Karla V moto španskih vladara.
Plus valet unus testis affirmans, quam mille negantes – Više vredi jedan svedok koji potvrđuje, nego hiljadu onih koji negiraju
Plus, minus – Više, manje (otprilike)
Poena potest demi, culpa perennis est – Kazna se može ukinuti, krivica je trajna. Ovidije.
Poeta nascitur, orator fit – Pjesnik se rađa a govornik se stvara.
Pontifex maximus – Vrhovni sveštenik. Papa.
Portio legitima – Zakonski deo. Nužni deo nasledstva.
Post festum – Posle svečanosti. Naknadno. Prekasno.
Post hoc, ergo propter hoc – Posle ovog, dakle zbog ovog
Post meridiem – Posle podne
Post mortem nihil est – Posle smrti nema ničega. Seneka.
Post nubila Phoebus. – Poslije oblaka dolazi sunce.
Post scriptum – Posle onoga što je napisano
Post vinum verba, post imbrem nascitur herba – Posle vina rađaju se reči, posle kiše raste trava.
Potentes potenter tormenta patientur – Ko se služi silom, od sile će i poginuti
Potestas non solum si invitet, sed etiam si supplicet, cogit – Vlast zapoveda ne samo kada poziva, već i kada moli. Teodosije.
Potins sero quam numquam – Bolje ikada nego nikada
Potior est, qui prior est – Više prava ima onaj koji je prvi.
Potior tempore, potior iure – Ko je preči po vremenu, preči je i po pravu.
Potius sero quam numquam – Bolje ikada nego nikada.
Praesumptio iuris et de iure – Apsolutna pravna pretpostavka; neoboriva zakonska presumpcija, obavezna po sili zakona
Praesse nescit, qui subesse nescit – Ko ne zna služiti, ne zna ni zapovedati.
Praestatio damni – Naknada štete.
Praetium commune – Opšta (tržišna) vrednost stvari.
Praetium singulare – Individualna vrednost stvari
Pretium affectionis – Cena ne po faktičnoj vrednosti, nego po vrednosti koju stvar ima za kupca. Afekciona vrednost.
Prima elementa – Prva načela. Prvi osnovi.
Prima facie – Na prvi pogled.
Prima virtus est vitio carere – Najvažnija vrlina je biti bez mana.
Primo loco  – Na prvom mestu.
Primum vivere, deinde philosophari – Prvo živeti, onda filozofirati
Primus inter pares – Prvi među jednakima po rangu
Primus inter pares – Prvi među jednakima.
Principiis consentit exitus – Svršetak se slaže sa početkom.
Principiis obsta! – Odoli počecima! – Ovidije, Remedia amoris
Principium dimidium totius – Početak je polovina celine. Dobar početak je pola posla.
Prior tempore potior iure – Raniji u vremenu – jači u pravu.
Prior tempore, potior iure – Ko je prvi po vremenu, preči je po pravu.
Pro anno – Na godinu. Za godinu. Skraćeno: P.a.
Pro bono publico – Za opšte dobro.
Pro copia – Kao prepis.
Pro deo, rege et patria – Za Boga, kralja i otadžbinu.
Pro domo sua – U svoju korist. Prema Ciceronu.
Pro et contra – Za i protiv.
Pro forma – Forme radi.
Pro futuro – Za budućnost.
Pro memoria – Za spomen. Za sećanje. Podsetnik.
Pro nihilo – Badava. Besplatno.
Pro nunc – Za sada. U ovaj čas.
Pro patria  – Za domovinu.
Pro primo – U prvom redu. Kao prvo.
Pro quota – Srazmerno.
Pro re nata – Prema stanju stvari. Prema prilikama.
Pro secundo – U drugom redu. Kao drugo.
Pro tempore – Za sada. Za ovaj čas.
Proba merx facile emptorem reperit – Dobra roba lako nađe kupca. Plaut.
Probatum est – Isprobano je. Dokazano je.
Probatio incubit actori – Teret dokazivanja je na tužiocu. Tužilac je dužan dokazati istinitost svojih tvrdnji.
Processus verbalis – Usmena rasprava. Sudsko saslušanje.
Procul a Iove procul a fulmine – (Daleko od Jupitera, daleko od groma!- dol. značenje) *Dalje od moćnih, dalje od njihovog besa.
Promissa cadunt in debitum – Obećanja prelaze u dug, tj. obećanja se moraju ispuniti.
Promissa solvito! – Ispunjavaj obećanja!
Propria auctoritate – Po svojoj vlastitoj moći.
Propria manu – Vlastitom rukom. Svojeručno.
Proximus successor – Najbliži (prvi) naslednik.
Pugnis et calcibus – Šakama i petama. Ciceron. Rukama i nogama. Svim sredstvima.
Pulsate et aperietur vobis – Kucajte i otvoriće vam se. Jevanđ. po Luki 11, 9, Jevanđ. po Mateju 7,7.
Pulsate et opekietur vobis – Kucajte i otvoriće vam se
Punica fides – Punska vera, tj. nevera. Sallistius Crispus.
Qoud dixi, dixi  – Što rekoh, rekoh. Što rekoh – ne porekoh!
Qoud hodie non est, cras erat – Što nije danas, biće sutra. Petronije.
Quae nocent, docent  – Što škodi, uči. Na greškama se učimo.
Quae nocent, saepe docent – Što škodi, često uči
Quale vinum, tale Latinum – Kakvo vino, takav latinski (jezik). Donosio domaćin pred gosta redovnika najpre loše, pa bolje i konačno najbolje vino. Gost je govorio: “Bonus vinus”, pa “Bono vinum” i na kraju ispravno “Bonum vinum”.
Qualis dominus, talis et servus – Kakav gospodar, takav i sluga. Petronije.
Qualis pater, talis filius – Kakav otac, takav sin.
Qualis rex, talis grex  – Kakav pastir, takvo stado.
Qualis vita, finis ita – Kakav život, takva smrt.
Quam bene vivas refert, non quam diu – Važno je kako dobro živiš, a ne kako dugo. Seneka.
Quam multi sunt indigni luce, et tamen dies oritur – Kako su mnogi nevredni svetla, a ipak dan sviće.
Quam non est facilis virtus! Quam vero difficilis eius diuturna simulatio! – ?! – Ciceron, Ad Atticum 7,1,6
Qui acceperint gladium, gladio peribunt – Ko se mača laća, od mača će i poginuti. Jevanđ. po Mateju 26,52.
Qui beneficium dedit, obliviscatur  – Ko je učinio dobro delo, neka zaboravi. Seneka.
Qui differt poenas, peccandi laxat habenas – Ko odgađa kaznu, popušta uzde grehu. Carmina Burana.
Qui facit per alium, facit per se – “U ime i za račun vlastodavca”
Qui iure suo utitur, nemini facit iniurima, neminem laedit – Ko se služi svojim pravom, nikome ne nanosi nepravdu, nikoga ne vređa.
Qui nescit dissimulare, nescit regnare  – Ko se ne zna pretvarati, ne zna vladati. Luj XI.
Qui nescit tacere, nescit et loqui  – Ko ne zna ćutati, ne zna ni govoriti. Seneka.
Qui nimium probat, nihil probat – Ko previše dokazuje, ništa ne dokazuje.
Qui peccat ebrius, luat sobrius  – Ko greši pijan, neka okaje trezan.
Qui pro quo – Zamena ličnosti. Jedan za drugoga. Naročito često u komedijama gde smešne situacije nastaju time što jednu osobu smatraju drugom.
Qui proficit in artibus et deficit in moribus, plus deficit quam proficit – Ko napreduje u učenju, a nazaduje u vladanju, više gubi nego što dobija.
Qui scelera abscondet, veniam non forte meretur – tko skriva zločine, sigurno ne zaslužuje oproštenje
Qui suo iure utitur, neminem laedit – Nikoga ne vređa onaj ko koristi svoje pravo.
Qui suo iure utitur, neminem laedit (Sec. Paulus – D. 50, 17, 155, 1) – Ko koristi svoje pravo, nikome ne nanosi štetu.
Qui tacet consentire non videtur – Ko ćuti ne saglašava se. Ukoliko neko ne daje odgovor, to se ne može tumačiti kao davanje pristanka ili odobravanje. Ovaj institut je kasnije drugačije tumačen kao “Ćutanje je znak odobravanja” a to je nepravilno. Ako ne
Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare (Paulus) – ko ćuti, svakako ne priznaje, ali ipak je istina da i ne poriče
Qui tacet, non utique fatetur: sed tamen verum est eum non negare (Paulus) Ko ćuti, svakako ne priznaje, ali ipak je istina da i ne poriče.
Quia nulla est iniuria, quae in volentam fiat – Nema nepravde protiv onoga ko na nju pristaje. Ulpijan.
Quia ventum seminabunt, et turbinem metent – Sejaće vetar, a žnjeti oluju.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. – Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.
Quidquid discis. tibi discis – Šta god učiš, za sebe učiš. Petronije.
Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes – Boj se Danajaca (Grka) i kad darove nose – Laokont
Quidquid latine dictum sit, altum videtur – Šta god se kaže na latinskom zvuči mudro.
Quilibet suae fortunae faber  – Svako je kovač svoje sreće.
Quis custodiet ipsos custodes? – Tko će čuvati čuvare? – Iuvenal
QUIS? QUID? UBI? QUIBUS AUXILIIS? CUR? QUOMODO? QUANDO? – Zlatna pitanja od kojih treba poći u rasvetljavanju zločina : Ko? Šta? Gde? Čime? Zašto? Kako? Kada? Ovakav pristup je zadržan i do danas jer odgovaranjem na ova pitanja dolazi se do rasvetljavanja
Quisque suorem verborum optimus interpres – Svako je najbolji tumač svojih reči
Quo quisque stultior, eo superbior – što je neko gluplji, to je oholiji
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? – Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu? ~ Ciceron
Quo vadis, Domine? – Kuda ideš, Gospode? – apostol Petar uputio Hristu
Quod ab initio vitiosum est, non producit effecum – (Sec. Lifinus – D. 50,17,210) – Što je ništavo od početka ne proizvodi posledice kao da nikada nije ni postojalo
Quod cito fit, cito perit – Što brzo dođe, brzo i prođe.
Quod erat demonstrandum. – Što se trebalo dokazati.- Euklid
Quod erat expectandum. – Što se očekivalo.
Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii – Što je treznome na srcu, to je pijanome na jeziku. Erazmo.
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere – Ono što od početka nije valjano, ne može tokom vremena konvalidirati. (Regula Catoniana)
Quod licet Iovi, non licet bovi – Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu. Nije sve za svakoga.
Quod nocet, docet – Što škodi, to poučava. Što muči, uči.
Quod non est in actis, non est in mundo – Čega nema u spisima, to ne postoji (nema ni na svetu). Birokratsko pravilo.
Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor – Što ne brani zakon, brani stid. Seneka.
Quod nostrum non est ad alios transferre non possumus (Paulus) – što nije naše, ne možemo preneti na druge
Quod nullius est, primo occupanti cedit  – Što nije ničije, pripada onome koji ga prvi uzme.
Quod nullum est, nullum producti effectum – Što je ništavo, ne proizvodi nikakve posledice
Quod rarum, carum – Što je retko, drago je (vredno je).
Quoe est in actis non est in mundo – Ono što je (samo) u spisima, to ne postoji; pismeno preduzete radnje (koje nisu i usmeno iznesene u postupku pred sudom) bez pravnog su značaja.
Quot capita, tot sententiae.   Koliko glava, toliko mišljenja. Koliko ljudi, toliko ćudi.
Quot linguas calles, tot homines vales – Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš.
Quot verba, tot pondera – Koliko reči, toliko utega (svaka reč mora imati svoju težinu)
Quotidiana vilescunt  – Što je svačije, gubi na vrednosti.
Rara avis  – Retka ptica. Horacije. Nešto neobično.
Ratio decinedi – Razlog za odluku.
Ratio dubitandi  – Razlog za sumnju.
Ratio Legis Est Anima Legis – Smisao zakona je duh zakona
Rebus sic stantibus – Uz ovakve prilike. Pod tim okolnostima. Dok stvari tako stoje.
Rebus sic stantibus – Uz ovakve prilike. Pod tim okolnostima. Dok stvari tako stoje.
Recusatio iudicus – Izuzeće sudije.
Regnum regno non praescribit leges – Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone.
Reliquiae reliquiarum – Ostatak ostatka
Relucante natura irritus labor – Uzaludan je napor ako se priroda opire.
Rem tene, verba sequentur – Vladaj predmetom (o kome govoriš), reči će dolaziti same od sebe. Katon.
Remedium iuris – Pravni lek. Žalba.
Repetitio mater studiorum est – Ponavljanje je majka znanja
Rerum omnium magister usus – Praksa je učitelj u svemu
Rerum permutatio – Zamena stvari. Zbrka.
Res aliena – Tuđa stvar. Tuđa svojina.
Res commercio – Stvar u prometu. Roba.
Res communis – Zajedničko dobro. Opšta stvar.
Res crescit vel perit domino – (Sec. Paulus – D. 50, 17, 10) – Stvar se uvećava ili propada vlasniku. Vlasnikove su i koristi i štete od stvari.
Res facti  – Činjenica.
Res imobilis – Nepokretno dobro. Nekretnine.
Res indivisibilis – Nedeljivo dobro. Nedeljiva stvar.
Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest – Stvar (posao) zaključena među jednim ljudima, drugima ne može niti škoditi niti koristiti.
Res iudicata pro veritate accipitur (habetur) – Presuđena stvar se prihvaća (uzima) kao istinita.
Res mobilis – Pokretno dobro. Pokretna stvar.
Res nullius – Ničija stvar. Stvar bez vlasnika.
Res perit domino – Stvar propada na štetu gospodara.
Res publica – Opšta (javna) stvar
Res quae pondere, numero, mensura cons – Zamenljive su stvari određene vaganjem, brojanjem ili merenjem.
Res, non verba – Dela, ne reči
Resolutio iure dantis, reoslvitur ius accipientis – Prestankom prava prenosioca, prestaju i prava sticaoca.
Restitutio in integrum – Povratak u pređašnje stanje
Ridendo dicere verum.   Smijući se govoriti istinu.
Risu inepto res ineptior nulla est – Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumesnog) smeha
Risum teneatis? – Možete li da se ne nasmejete?
Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur – Mala se nedela kažnjavaju, velika pronose u slavlju. Seneka.
Saepe fit ut aliorum vitia facilius videamus quam propria.   Često se događa da tuđe mane lakše vidimo nego svoje.
Salvo iure – Bez povrede nečijeg prava.
Sapere aude. – Usudi se znati. – Kant
Sapiens homo omnia sea secum portat – (Pametan čovek sve svoje sobom nosi – doslovno značenje.). Osim znanja ništa nam nije potrebno
Sapienti sat – Pametnome dosta. Terencije. Pametnome se s malo reči može mnogo reći.
Sapientia paucis (Cato) – protiv govorljivih nemoj se boriti riječima; svima je dana moć govora, a mudrost samo malobrojnima
Schema genealogicum – Rodoslov. Rodoslovno stablo.
Scientia potestas est – Znanje je moć. Francis Bacon.
Scio nihil scire. – Znam da ništa ne znam. Sokrat
Scylla et Charybdis – Scila i Haribda.
Sedes materiae – Mesto u zakonu odlučno za rešavanje nekog pitanja.
Semper aliquid haeret – Nešto uvijek ostaje. – Francis Bacon
Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. – Uvek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao
Semper fidelis – uvijek vjeran, tvoj odani …  Krilatica nekih gradova, kao slogan američkih marinaca često je skraćena u oblik Semper Fi
Senatus populusque Romanus – Senat i rimski narod. Skraćeno: S.P.Q.R. Rimska država.
Sensu latiori – U širem smislu.
Sensus communis – Opše prihvaćeno shvatanje (mišljenje).
Separatio quoad torum et mensam (ili: a tora et mensa)  – Rastava od stola i postelje.
Sero consilium est in periclis quaerere – Kasno je za savet kada opasnost kuca na vrata.
Serva me, servabo te – Čuvaj ti mene, pa ću i ja tebe. Petronije.
Servitus in faciendo consistere nequit – Službenost se ne može sastojati u činjenju.
Servitus servitutis esse non pot – Službenost na službenosti nije moguća.
Si cupias pacem, linguam compesce loquacem.   Ako želiš mir, obuzdaj brbljavi jezik.
Si duo faciunt idem, non est idem – Ako dvojica čine isto, nije isto. Terencije.
Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi – Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mestu, živi kao onde
Si habes unde, infunde!   Natoči, ako imaš odakle!
Si in ius vocat, ito – Ko bude pozvan na sud, neka ide.
Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto; si agnatus nec escit, gentiles familiam habento – Ako netko umre bez oporuke tko nema svog nasljednika, neka nasljedstvo pripadne najbližem agnatu; ako nema ni agnata, onda
Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto – Ako se nekome osakati ud, pa ne dođe do nagodbe, neka se primeni talion.
Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto – Ako otac sina tri puta proda, sin je slobodan od očeve vlasti.
Si quid universitati debetur, singulis non debetur ; nec quod debet universitas, singuli debent – Ako se nešto duguje grupi, ne duguje se pojedincima ; a ni ono što duguje grupa, ne duguju pojedinci.
Si sapis, quod scis, nescis – Ako si mudar, što znaš, ne znaš. Terencije.
Si tacuisses, philosophus mansisses – Da si ćutao, ostao bi mudrac.
Si unus solvat, omnes liberantur – Ako jedan ispuni, sve oslobađa (solidarne obaveze)
Si vis amari, ama! – Ako želiš da te voli onda i ti voli!
Si vis pacem, para bellum – Ako želiš mir, spremaj se za rat
Sibi quisque peccat  – Svako greši na svoj račun. Petronije.
Sic est in fatis. – Takva je sudbina, tako je suđeno.
Sic homo fit sapiens bis non sed saepe legendo – Kap dubi kamen ne padajući dvaput, već često; tako i čovek ne postaje mudar ne čitajući dvaput, već često. Đordano Bruno.
Sic itur ad astra – Dotaći zvezde. Tako se ide k zvijezdama. Tako se dolazi do slave.
Sic itur ad astra – Tako se ide k zvezdama. Tako se dolazi do slave.
Sic transit gloria mundi – Tako prolazi slava sveta
Silent leges inter arma – U ratu zakoni ćute. Ciceron.
Similis simili gaudet – Sličan se sličnome raduje.
Simplex sigillum veri  – Jednostavan je pečat istine.
Simulata aequitas duplex iniquitas – Prividna jednakost (pravičnost) je dvostruka nepravda (jer je stvarno nema, a lažno se prikazuje da postoji).
Sine cura  – Bez brige. Odatle: sinekura, tj. lagodan posao, posao bez briga i odgovornosti.
Sine dubio – Bez sumnje.
Sine ira et studio – Bez mržnje i sklonosti. Tacit.
Sine lege autem poena conscientia est – Kada nema zakona, kazna je savest
Sine lingua Latina nulla intelligentia – Bez znanja latinskog jezika nema obrazovanja.
Sine qua non – Bez čega ne može biti. Conditio sine qua non – Uslov bez koga se ne može.
Sirenum voces – Sirenski glasovi. Pesma sirena. Milozvučne reči, iza kojih se krije zloba i pritvornost.
Sisyphius labor – Sizifov posao. Uzaludan posao.
Societas leonina – Lavlje društvo. Društvo (poslovni odnos ili ugovor) u kome je jedna strana neravnopravna.
Solus consensus obligat – Sporazum sam po sebi obavezuje.
Spatium deliberandi – Rok za razmišljanje.
Spes inopem, res avarum, mors misreum levat – Nada pomaže siromahu, blago lakomcu, a smrt nesretniku. Publije Sirus.
Spiritus agens – Pokretač. Duhovni vođa.
Spiritus movens – Pokretač. Duhovni vođa.
Stallum agendi – Dozvola za vršenje advokatske prakse.
Stante pede – Odmah. Smesta.
Statim debetur, quod sine die debetur – Odmah se duguje što se duguje bez određenog roka.
Status quo – Stanje u kome se nešto nalazi.
Status quo ante – Stanje u kome se nešto nalazilo pre nekog događaja, npr. pre rata.
Stilus virum arguit – Stil odaje čoveka.
Stricto iure  – Po strogom pravu. Striktno po zakonu.
Stultitiam patiuntur opes – Bogatstvo smije si dozvoliti glupost. – Horacije, Epistulae.
Suaviter in modo, fortier in re! – U načinu blago, u suštini nepropustljivo!
Sub auspiciis regis – Pod kraljevim okriljem.
Sub condicione – Pod uslovom.
Sub iudice  – Pred sudijom. Nepresuđeno. U toku postupka.
Sub lege libertas – Sloboda pod zakonima.
Sub poena – Pod pretnjom kazne.
Sub rosa – Pod ružom. Ruža je simbol ćutljivosti. Dakle: U poverenju. Poverljivo.
Sub sigillo – Pod pečatom (ćutanja).
Sub sigillo confessionis – Pod pečatom ispovedne tajne.
Sub sole nil perfectum – Pod suncem ništa nije savršeno.
Sub specie aeternitatis – S gledišta večnosti. Spinoza.
Sub voce – Pod rečju
Sui generis – Svojevrstan.
Sui iuris – Punoletan. Samostalan.
Summa cum laude.   S najvećom pohvalom.
Summa summarum – Ukupan iznos. Plaut. Sve u svemu.
Summum ius, summa iniuria – Najveće pravo (je često) najveća nepravda. Ciceron.
Sunt facta verbis difficiliora – Teža su dela nego reči – Ciceron
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt – “Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost.” – Vergilije
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. – Dječaci su dječaci i rade dječačke stvari.
Superficies solo cedit – Građevina sledi pravnu sudbinu zemljišta
Suo tempore – U svoje vreme.
Superbientum animus prosternet. – Ponos dolazi prije slučaja.
Superbientum animus prosternet. – Ponos dolazi prije slučaja.
Superflua non nocent – Previše ne škodi. Od viška ne boli glava.
Surdo fabulam naras – Gluhom pričaš priču (uzalud mu govoriš)
Suum cuique – Svakom svoje. Ciceron.
Tabula Pythagorica – Tablica množenja
Tabula rasa – (Izbrisana tablica – doslovno značenje.), preneseno, čovek se rađa bez ikakvih urođenih saznanja i iskustva.
Taceant colloquia. Effugiat risus. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. – Neka svaki razgovor stane i zamre svaki smijeh: ovo je mjesto gdje smrt s radošću pritječe u pomoć životu. (natpis nad ulazom u anatomski teatar)
Taces si vis vivere in pace. – “Šuti ako želiš živjeti u miru.”
Tacitus consensus  – Pristanak ćutanjem.
Talis avus, talis nepos – Takav djed takav unuk.
Taliter, qualiter – Kakotako. Osrednje.
Tam testimonia quam personae instrumentorum loco habentur (Paulus) – kako svedočenja, tako i svedoke treba smatrati za dokaze.
Tanta est vis probitatis, ut eam etiam in hoste diligamus – Tolika je moć poštenja da je poštujemo i kod našeg neprijatelja
Tanti eris aliis, quanti tibi fueris – Toliki ćeš biti pred drugima, koliki si sam pred sobom
Tanti, quantum habeas, sis – Koliko imaš, toliko vrediš. Horacije.
Tantum est tacere verum, quantum et falsum dicere – toliko znači prećutati istinu koliko i izreći laž
Tantum possumus quantum scimus – Toliko možemo koliko znamo
Tantum scimus quantum memoria tenemus – Koliko znamo toliko i pamtimo
Tantum valet, quantum ratio probat – Razlog toliko vredi, koliko dokazuje.
Tarde (sero) venientibus ossa.   Onima koji kasne, ostaju kosti.
Temeritas est damnare, quod nescias (seneca) – Drsko je osuditi ono što ne znaš
Tempora munantur – Vremena se menjaju.
Tempora mutantur nos et mutamur in illis. – Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.
Tempori parce – Štedi vreme.
Tempus breve est – Vreme je kratko.
Tempus edax rerum – Vreme koje sve proždire. Ovidije.
Tempus fugit – Vreme leti.
Tempus ipsum affert consilium – Vreme donosi savet.
Tempus omnia revelat – Vreme sve otkriva.
Teneo te, Africa! – Držim te, Afriko! – Svetonije pripisao Cezaru
Terminus a quo – Početni termin. Rok od koga se nešto računa.
Terminus ad quem – Konačni rok. Rok do koga se nešto mora izvršiti.
Terminus decretorius – Dan (ili vreme) sudske odluke.
Terminus elapsus – Istekli rok.
Terminus peremtorius – Sudski rok.
Terminus praeclusivius – Prekluzivni rok. Rok posle koga se gubi neko pravo.
Terminus praefixus – Utvrđeni rok.
Terminus prerogatus – Produženi rok.
Terminus technicus – Stručni izraz.
Terra incognita – Nepoznata zemlja. Nepoznati teren.
Tertium non datur – Trećega nema. Ili ovo ili ono.
Testamentum nuncupativum – Usmeni testament.
Testes seorsim singuli examinandi sunt – Svedoke treba odvojeno ispitati.
Testimonia ponderanda sung, non numeranda – svedočenja treba procenjivati a ne brojati.
Testis non est iudicare – Svedok nije pozvan da sudi (dužan je izneti zapažanja, ne i mišljenje)
Testis optimus – confitens reus – najbolji je svedok krivac koji priznaje
Testis unus, testis nullus! – Jedan svedok nikakav svedok!
Theoria sine praxi sicut currus sine axi – teorija bez prakse je kao kola bez osovine
Timeo Danaos et dona ferentes – Bojim se Danajaca i kada darove nose.
Timeo hominem unius libri. – Bojim se čovjeka koji je pročitao samo jednu knjigu.
Timidi mater non flet. – Majka kukavice ne plače. – rimska izreka
Timidus vocat se cautum, parcum sordidus – Kukavica sebe naziva opreznim, tvrdica štedljivim. Publije Sirus.
Tinnulae tariones praecipuam habent vim ad parsuadendum – Dokazi koji zvekeću (tj. novac) imaju naročitu moć ubeđivanja. Erazmo.
Titulo iusto – Po pravu.
Titulo possessionis – Po pravu posedovanja.
Tolle legge! – Uzmi i čitaj!
Totus mundus exercet histrioniam – Čitav svet glumi
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito – Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni – Vergilije
Tu quoque, fili! – Zar i ti, sine (Brute)! Uzvik Cezarov kada je među svojim ubicama ugledao i Bruta.
Tuo te pede metire – Svojom se merom meri. Erazmo.
Turpe quid ausurus te sine teste time – Ako si se odlučio za nešto nepošteno, boj se i ako nema svedoka
Tutor testamentarius – Testamentom imenovani staratelj.
Tyrannus omnibus legibus superior est – Tiranin je viši od svih zakona.
Tyrannus omnibus legibus superior est – Tiranin je viši od svih zakona.
Ubi amici, ibi opes – Gde ima prijatelja, ima i blaga. Kvintilijan.
Ubi Bacchus, ibi Venus – Gde je Bahus, tu je i Venera, tj. gde se pije, tu se i ljubi.
Ubi bene, ibi patria – Gde (mi) je dobro, tu (mi) je domovina. Ciceron.
Ubi bene, ibi patria. – Gde je dobro tamo je domovina.
Ubi concordia, ibi victoria – Gde je sloga, tu je i pobeda. Publilije Sirus.
Ubi lex, ibi poena  – Gde je zakon, tu je i kazna.
Ubi mel, ibi fel  – Gde je med, tamo ima i žuči.
Ubi nihil timeturm quod timeatur, nascitur – Gde nema straha, rađa se ono čega se treba bojati
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant – Gde pustoš naprave, nazivaju mirom.
Ubi timor, legum est ibi observatio – gde je strah, tamo je i poštovanje zakona
Ubi tu Gaius, ego Gaia – Gde si ti Gaj, ja sam Gaja. Žena treba da deli s mužem i dobro i zlo.
Ultima (hora) latet – Zadnji je (sat) skriven – Natpis na sunčanim satovima.
Ultima forsan – Možda zadnji (sat). Natpis na sunčanim satovima.
Ultima ratio  – Zadnje sredstvo.
Ultimam time – Zadnjeg se (sata) boj! Natpis na sunčanim satovima.
Ultimum refugium – Zadnje utočište.
Una hirundo non facit ver  – Jedna lasta ne čini proleće. Erazmo.
Una res in obligatione, duae in solutione – Jedna je stvar u obavezi, a dve u ispunjenju (facultas alternativa)
Una voce – jednoglasno
Unicuique suum – Svakome ono što mu pripada
Unius ob culpam male omnes punias – Zlo je kada bi zbog krivice jednog kažnjavao sve
Unus pro omnibus et omnes pro uno – Jedan za sve i svi za jednoga.
Unusquisque suae fortunae faber est – Svako je kovač svoje sreće
Urbs aeterna – Večni grad (Rim)
Usurae usurarum non potest – Nije moguća kamata na kamatu.
Usurarum usurae – Kamate na kamate.
Usus est optimus magister – Iskustvo je najbolji učitelj – Ciceron
Usus fructus – Plodouživanje.
Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia – Plodouživanje je pravo korišćenja i ubiranja plodova sa tuđe stvari, čuvajući njenu supstancu.
Usus magister egregius. – Iskustvo je izvrstan učitelj.
Ut ameris, ama – Da bi bio voljen, voli!
Ut ameris, amabilis esto! – budi ljubazan ako kaniš biti voljen
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas – Pa makar nedostaje snaga, ipak treba pohvaliti volju.
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. – Kad nedostaju snage, i želja je hvale vrijedna. – Ovidije, Epistulae ex Ponto 3,4,79.
Ut sementem feceris, ita metes – Kako budeš posejao, tako ćeš i požnjeti
Uti lingua nuncupassit, ita ius esto – Onako kako se rečima iskaže, tako neka bude pravo.
Uti, non abuti  – Upotrebljavati, a ne zloupotrebljavati.
Utile dulci  – Korisno s ugodnim (spojiti). Horacije.
Utile per inutile non vitiatur (Sec.Ulpianus) – Korisno se štetnim ne kvari i neće biti uzeto u obzir. Ukoliko neka odredba ugovora jeste ništava ona ne treba da upropasti i ono ostalo u ugovoru što je dobro pa se ona isključuje a ostatak ugovora ostaje n
Utile quod multis, non hoc sibi vindicet unus – ono što je korisno (potrebno) mnogima, neka za sebe ne prisvaja jedan
Utilitas publica – Javno (opšte) dobro.
Vade mecum!  – Idi samnom! Uobičajeni naslov za pisane turističke vodiče.
Vade, satana! – Idi od mene, sotono! Ev. po Mateju, 4, 10.
Vae soli! – Jao samome!
Vae victis – Jao pobijeđenima! – izreka galskoga osvajača Rima, 390. pr.n.e. (prema Livijevoj Povijesti Rima).
Vallis lacrimarum – Dolina suza. Biblija, Psalm 83, 7.
Vanitas vanitatis et omnia vanitaa – Taština nad taštinama i sve je taština. Biblija.
Vare, legiones redde! – Vare, vrati mi moje legije! uzviknuo je car Avgust posle Varovog poraza u Teuteburškoj šumi 9. godine nove ere.
Varietas delectat.   Raznolikost veseli.
Vasa vacua maxime sonant. – Prazne posude najjače zvone.
Vectigalibus sublatis imperium dissolvitur – Kad se ukinu porezi, država propada
Vene vixit qui bene latuit – Dobro je živeo ko je neopažen živeo – Rene Dekart
Veni, vidi, vici – Dođoh, videh, pobedih. Lakonska vest kojom je Cezar javio prijatelju Amintiju da je kod Zele pobedio Farnaka.
Venies sub dentem – Doći ćeš pod zub (Dopašćeš mi šaka)
Venire contra factum proprium – Protivrečno ponašanje (suprotno ranijem)
Verba ligant homines, taurorum cornua funes – Ljudi se vežu za reč, a volovi za rogove.
Verba magnifica saepe res vacuas celant (Tacitus) – Uzvišene reči često prikrivaju prazne stvari
Verba rebus proba – Potvrdi reči činjenicama! Seneka.
Verba res sequitur – Iza reči slede dela.
Verba volant scripta manent – Reči lete, ono što je napisano ostaje
Veritas amara est. – Istina je gorka.
Veritas filla temporis – Istina je ćerka vremena
Veritas odium parit – Istina rađa mržnju. Plaut.
Veritas temporis filia  – Istina je kći vremena.
Veritas vincit – Istina pobjeđuje
Veritatis oratio simplex est – Jednostavan je govor istine. Seneka.
Verum est, summus hominorum. – Istina je,samo smo ljudi.
Vi mandati – Po nalogu.
Via facti – Samim činom. Samo po sebi. Samo od sebe.
Vice versa – Obrnuto. Obratno.
Videant consules, ne quid detrimenti res publica capiat!   Neka se konzuli pobrinu da država ne pretrpi kakvu štetu.
Vigilantibus leges sunt scriptae (Ulpianus) – Prava su pisana za budne.
Vim vi repellere licet – Dopušteno je silu odbiti silom. Ako si napadnut (bez osnova i bez zakona) imaš pravo da se braniš. Preteča instituta nužna odbrana.
Vincit Omnia Veritas – Istina sve pobeđuje
Vindicta forti maxima est ignoscere – Najveća osveta snažnog (hrabrog) je opraštanje
Vinum bonum, pax in domum. – Dobro vino, mir u kući.
Vinum et pueri veraces – Deca i pijanci ne lažu.
Vinum lac senum – Vino je mleko staraca.
Virgo intacta – Devica.
Viribus unitis.   Združenim (zajedničkim) snagama.
Virtus nobilitat  – Vrlina oplemenjuje.
Virtus, non copia vincint – Pobeđuje hrabrost, a ne mnoštvo
Vis comica  – Snaga smešnoga. Moć komike.
Vis legis  – Snaga zakona.
Vis maior – Viša sila.
Vis probandi  – Snaga dokaza.
Vis vitalis  – Životna snaga.
Vita brevis, ars longa – Život je kratak, umetnost je duga. Prema Hipokratu.
Vitae descriptio – Životopis.
Vivere militare est – Živeti znači boriti se. Seneka.
Vivere tota vita discendum est. – Čovjek se uči dok je živ.
Volens-nolens – Hoćeš-nećeš.
Volenti non fit iniuria – (Sec. Ulpianus – D. 36, 4, 5, 15) – Gruba nepažnja se izjednačava sa namerom. Pošto je nameru teško razgraničiti sa grubom nepažnjom, pravično je ovo rešenje jer je svako dužan da se ponaša po odredjenom standardu i sa potrebnom
Voluntas legis – Volja zakona.
Voluntas ultima – Poslednja volja. Testament.
Votum seoaratum – Izdvojeno mišljenje.
Voluntatem potius quam verba spectari placuit – U ugovorima treba više pažnje staviti na volju stranaka nego na same reči.
Vox populi, vox dei – Glas naroda je Božiji glas
Vox populi, vox dei – Glas naroda, glas Boga. Osnovni postulat demokratskog razmišljanja koji većini daje legitimitet.
Vulpes pilum mutat, non mores. – Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.
Vultus recti et constantis iudicis animi motum non detegit (Callistratus)- Lice pravičnog i postojanog sudije ne odaje njegovo raspoloženje (namere, sklonosti).

 

 

Servis računara online zakazivanje