Izvod iz Zakona o radu – ZAŠTITA ZAPOSLENIH

Izvod iz Zakona o radu – ZAŠTITA ZAPOSLENIH Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   VII ZAŠTITA ZAPOSLENIH 1. Opšta zaštita Član 80 Zaposleni ima pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom. Zaposleni je dužan da poštuje propise o bezbednosti i zaštiti života i zdravlja […]

Izvod iz Zakona o radu – ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Izvod iz Zakona o radu – ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   VIII ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA 1. Zarada Član 104 Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Zaposlenima se garantuje […]

Izvod iz Zakona o radu – PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA

Izvod iz Zakona o radu – PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 X PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA Član 147 U slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca, u skladu sa zakonom, poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu koji važe na dan […]

Izvod iz Zakona o radu – POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA

Izvod iz Zakona o radu – POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   IX POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA Član 124 Pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak (u daljem tekstu: potraživanje), u skladu sa ovim zakonom, ima zaposleni kome […]

Izvod iz Zakona o radu – VIŠAK ZAPOSLENIH (tehnološki višak)

Izvod iz Zakona o radu – VIŠAK ZAPOSLENIH (tehnološki višak) Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 XI VIŠAK ZAPOSLENIH Član 153 Poslodavac je dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih (u daljem tekstu: program), ako utvrdi da će zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda od 30 dana doći do […]

Izvod iz Zakona o radu – KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE

Izvod iz Zakona o radu – KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XII KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE Član 161 Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili […]

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu Sl. glasnik RS br. 36/2010   I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se: zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom; mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu; postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu i u vezi sa radom i druga pitanja […]

Izvod iz Zakona o radu – UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA

Izvod iz Zakona o radu – UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   III UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA Član 48 Direktor, odnosno drugi zakonski zastupnik poslodavca (u daljem tekstu: direktor) može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom […]

Izvod iz Zakona o radu – NAKNADA ŠTETE

Izvod iz Zakona o radu – NAKNADA ŠTETE Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2013   XIII NAKNADA ŠTETE Član 163 Zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namerno ili krajnjom nepažnjom, prouzrokovao poslodavcu, u skladu sa zakonom. Ako štetu prouzrokuje više zaposlenih, svaki zaposleni je odgovoran […]

Izvod iz Zakona o radu – UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA

Izvod iz Zakona o radu – UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XIV UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA Član 165 Zaposleni može da bude privremeno udaljen sa rada: 1) ako je protiv njega započeto krivično gonjenje u skladu sa zakonom zbog krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi […]