Izvod iz Zakona o radu – IZMENA UGOVORA O RADU

Izvod iz Zakona o radu – IZMENA UGOVORA O RADU Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XV IZMENA UGOVORA O RADU 1. Izmena ugovorenih uslova rada Član 171 Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora): radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i […]

Izvod iz Zakona o radu – PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Izvod iz Zakona o radu – PRESTANAK RADNOG ODNOSA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XVI PRESTANAK RADNOG ODNOSA 1. Razlozi za prestanak radnog odnosa Član 175 Radni odnos prestaje: istekom roka za koji je zasnovan; kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i […]

Izvod iz Zakona o radu – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH

Izvod iz Zakona o radu – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XVII OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH Član 192 O pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa odlučuje: u pravnom licu – nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca ili lice […]

Izvod iz Zakona o radu – POSEBNE ODREDBE

Izvod iz Zakona o radu – POSEBNE ODREDBE Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XVIII POSEBNE ODREDBE 1. Rad van radnog odnosa 1) Privremeni i povremeni poslovi Član 197 Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da […]

Izvod iz Zakona o radu – ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA

Izvod iz Zakona o radu – ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XIX ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA 1. Savet zaposlenih Član 205 Zaposleni kod poslodavca koji ima više od 50 zaposlenih mogu obrazovati savet zaposlenih, u skladu sa zakonom. Savet zaposlenih daje mišljenje i učestvuje u odlučivanju o […]

Izvod iz Zakona o radu – KOLEKTIVNI UGOVORI

Izvod iz Zakona o radu – KOLEKTIVNI UGOVORI Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 XX KOLEKTIVNI UGOVORI 1. Predmet i oblik kolektivnog ugovora Član 240 Kolektivnim ugovorom, u skladu sa zakonom i drugim propisom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak izmena i dopuna kolektivnog ugovora, međusobni odnosi učesnika kolektivnog […]

Izvod iz Zakona o radu – NADZOR (inspekcija rada)

Izvod iz Zakona o radu – NADZOR (inspekcija rada) Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XXI NADZOR Član 268 Nadzor nad primenom ovog zakona, drugih propisa o radnim odnosima, opštih akata i ugovora o radu, kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih vrši inspekcija rada. Član 268a U postupku inspekcijskog nadzora […]

Izvod iz Zakona o radu – KAZNENE ODREDBE

Izvod iz Zakona o radu – KAZNENE ODREDBE Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014   XXII KAZNENE ODREDBE Član 273 Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica: ako sa licem koje radi nije zaključio ugovor o radu ili drugi ugovor u smislu ovog […]

Zakon o štrajku

Zakon o štrajku Sl. list SRJ br. 29/96, Sl. glasnik RS br. 101/2005, 103/2012   Član 1 Štrajk je prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih i ekonomskih interesa po osnovu rada. Zaposleni slobodno odlučuju o svom učešću u štrajku. Član 2 Štrajk se može organizovati u preduzeću ili drugom pravnom licu, odnosno […]

Zakon o zapošljavanju stranaca

Pročitaj i : Pravilnik o dozvolama za rad   Zakon o zapošljavanju stranaca Sl.glasnik RS br. 128/2014   I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) i druga pitanja od značaja za zapošljavanje i rad stranaca u Republici. Osnovni pojmovi […]