Pravilnik o obezbeđivanju smeštaja i ishrane radnika odnosno njihovog prevoza od mesta stanovanja do mesta rada i natrag

Pravilnik o obezbeđivanju smeštaja i ishrane radnika odnosno njihovog prevoza od mesta stanovanja do mesta rada i natrag Sl.list SFRJ br. 41/68   Član 1 Radne organizacije koje vrše poslove na mestima gde ne postoji organizovano naselje i gde ne postoje normalni uslovi za smeštaj i ishranu, a naročito radne organizacije koje vrše poslove preko […]

Uredba o korektivnom koeficijentu, najvišim procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i o načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Uredba o korektivnom koeficijentu, najvišim procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i o načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Sl.glasnik RS br. 100/2011, 63/2012, 101/2012, 46/2013     I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom utvrđuju se korektivni koeficijent, najviše […]

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika kod Fonda zdravstvenog osiguranja

Izvor : http://www.rfzo.rs/download/Izdavanjeknjizice.pdf Dokumentacija potrebna za utvrđivanje svojstva osiguranika Nezaposleno lice koje ne prima novčanu naknadu, socijalno ugroženo lica, izbeglo, odnosno prognano lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ sa boravištem na teritoriji Republike Srbije 1. Izjava o prihodima za utvrđivanje cenzusa 2. Fotokopija lične karte […]

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze Sl.glasnik RS br. 33/2010, 48/2010, 113/2013 1. OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, utvrđene Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 […]

Način i postupak zapošljavanja stranih državljana u Republici Srbiji

Pročitaj : Zakon o zapošljavanju stranaca Pravilnik o dozvolama za rad ********************************************** Način i postupak zapošljavanja stranih državljana u Republici Srbiji Redosled radnji koje se moraju sprovesti u postupku zapošljavanja stranog državljanina u Srbiji je :  1. Prijava boravka stranog državljanina – kod nadležnog MUP- za opštinu gde se stranac prijavljuje  Dokumentacija Fotokopija pasoša i […]

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 42/2009   ČLAN 1 Potvrđuje se Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom usvojena na 61. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na sednici od 13. decembra 2006. godine u Njujorku, u originalu na engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije o pravima osoba sa […]