Kodeks profesionalne etike izvršitelja

Servis računara online zakazivanje

Napomena :

Kodeks nije zvanično objavljen propis već predstavlja interni propis donet od Komore izvršitelja (http://www.komoraizvrsitelja.rs/)

Kodeks profesionalne etike izvršitelja

  1. PREDMET KODEKSA

Član 1

Ovim kodeksom uređuju se opšta načela profesionalnog i etičkog postupanja kojima se u radu rukovode izvršitelji i zamenici izvršitelja.

  1. OSNOVNA NAČELA

Samostalnost

Član 2

Izvršitelj je samostalan u obavljanju poslova i vršenju ovlašćenja i dužnosti.

Izvršitelj je dužan da ispoljava samostalnost i da postupa u skladu sa ličnim i profesionalnim integritetom i autoritetom, rukovodeći se isključivo interesima stranaka u postupku izvršenja i dužnostima propisanim zakonom i drugim opštim aktima.

Zamenik izvršitelja samostalan je u meri i na način koji je određen Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, kao i odredbama ovog kodeksa u delu koji se odnosi na izvršitelje.

Nepristrasnost

Član 3

Izvršitelj postupa na jednak način i nepristrasno prema svim licima u čije ime ili korist preduzima radnje, kao i prema licima na čiji teret se radnje preduzimaju.

Stručnost

Član 4

Izvršitelj je dužan da svoju delatnost obavlja stručno.

Izvršitelj obavlja delatnost stručno ako se stalno stručno usavršava i ako postavljene zadatke ispunjava u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima.

Izvršitelj je dužan da se stručno usavršava u skladu sa planom i programom koji utvrdi Komora izvršitelja (u daljem tekstu: Komora).

Izvršitelj je dužan da se stara da lica koja rade u njegovoj kancelariji u svojstvu zamenika i pomoćnika izvršitelja poseduju sva znanja i veštine potrebne za kvalitetno obavljanje poslova koji su im povereni.

Izvršitelj je dužan da omogući zamenicima i pomoćnicima stručno usavršavanje kada je to potrebno radi kvalitetnog obavljanja poverenih poslova.

Savesnost

Član 5

Izvršitelj je dužan da svoju delatnost obavlja savesno.

Izvršitelj obavlja delatnost savesno ako postupa odlučno i blagovremeno, ispunjavajući sve svoje dužnosti u razumnom roku uz poštovanje ličnosti i prava učesnika u postupku i trećih lica.

Dostojnost

Član 6

Izvršitelj mora da se uzdržava od neprikladnog ponašanja, u svakom trenutku da postupa u skladu sa moralnim standardima svoje profesije i da štiti profesionalni i lični ugled, kao i ugled profesije.

Prostor, uređenje i oznake kancelarije izvršitelja treba da odgovaraju značaju i ugledu profesije, u skladu sa aktom Komore.

Efikasnost

Član 7

Izvršitelj obavlja delatnost efikasno kada postupa na način kojim se poštuju utvrđeni rokovi i obezbeđuje delotvorno i ekonomično obavljanje i ispunjenje njegovih obaveza u okviru poverenih ovlašćenja i dužnosti.

Prilikom preduzimanja pojedinih radnji izvršitelj postupa na način koji je najekonomičniji i koji, s obzirom na konkretan slučaj, uzrokuje najmanje troškova.

Zakonitost

Član 8

Prilikom vršenja radnji u okviru svojih ovlašćenja i dužnosti, izvršitelj je dužan da se pridržava Ustava, zakona i drugih opštih akata.

Izvršitelj je dužan da se uzdrži:

– od upotrebe sredstava koja nisu propisana zakonom;

– od najavljivanja ili preduzimanja radnji koje zakonom nisu dozvoljene;

– od upotrebe nedozvoljene prinude ili dovođenja u zabludu učesnika u postupku ili drugih lica;

– od korišćenja svog zvanja i položaja radi ostvarivanja ličnih interesa ili drugih interesa koji nisu zakonom propisani.

Izvršitelj se stara o organizaciji i vođenju poslova u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima.

Izvršitelj odgovara za rad svojih zamenika i pomoćnika.

Izvršitelj je dužan da o svim nezakonitim radnjama za koje sazna u obavljanju svoje delatnosti obavesti nadležni državni organ.

Dužnost postupanja

Član 9

Izvršitelj ne sme da odbije da postupa u predmetu za koji je nadležan, osim kada je to propisano zakonom i ovim kodeksom.

Izuzetno, izvršitelj može odbiti postupanje u slučaju kada u odnosu na učesnike u postupku postoji razlog za njegovo isključenje ili izuzeće, kada postoji sukob interesa ili ako već postupa u tako velikom broju predmeta da očigledno neće biti u mogućnosti da predmet blagovremeno okonča.

U slučaju da postoji bilo koji od razloga iz stava 2. ovog člana, izvršitelj je dužan da izvršnog poverioca o tom obavesti u pisanoj formi.

Redosled postupanja

Član 10

Izvršitelj uzima u rad predmete po redosledu njihovog prijema, osim ako naročite okolnosti zahtevaju da se od takvog redosleda odstupi.

Smatra se da postoje naročite okolnosti kada se postupa u predmetu u kome je zakonom određeno hitno postupanje ili kada je hitno postupanje neophodno radi sprečavanja upotrebe sile ili nastanka znatnije štete.

Javnost rada

Član 11

Izvršitelj je dužan da sudu, nadležnom ministarstvu, drugim državnim organima i organima Komore izvršitelja obezbedi sve podatke o svom radu u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima.

Poverljivost podataka

Član 12

Izvršitelj je dužan da čuva kao poslovnu tajnu poverljive podatke do kojih dođe prilikom obavljanja svoje delatnosti, osim kada je korišćenje tih podataka ili njihovo objavljivanje dozvoljeno zakonom.

Izvršitelj može trećim licima da učini dostupnom isprave koje se odnose na izvršnog dužnika, osim ako je sadržina tih isprava poverljiva. Poverljivom se smatra ona isprava koja sadrži podatke čije bi objavljivanje ugrozilo ili povredilo neko od Ustavom i zakonima zajemčenih prava izvršnog dužnika.

Izvršitelj je dužan da se stara o sigurnosti dokumenata do kojih dođe u toku obavljanja svojih dužnosti i da ti dokumenti ne postanu dostupni neovlašćenim licima bez znanja i dozvole lica na koje se oni odnose.

Izvršitelj je dužan da se stara da njegovi zamenici i pomoćnici budu blagovremeno i potpuno obavešteni o dužnosti čuvanja poverljivih podataka i da se tih dužnosti pridržavaju.

Nespojivost

Član 13

Izvršitelj je dužan da se uzdrži od obavljanja poslova i funkcija koji su nespojivi sa poslovima izvršenja i obezbeđenja, kao što su vršenje javnih funkcija, upravnih ili nadzornih funkcija u privrednim društvima, obavljanje poslova obezbeđenja, bavljenje advokatskim i drugim pravosudnim profesijama, kao i drugim poslovima koji su nespojivi ili mogu da škode ugledu profesije izvršitelja, u skladu sa aktom koji donosi Komora izvršitelja.

Izvršitelj može obavljati naučne, stručne, umetničke, sportske i obrazovne aktivnosti, kao i obavljati aktivnosti u Komori izvršitelja i međunarodnim udruženjima izvršitelja.

Sukob interesa

Član 14

Sukob interesa postoji kada izvršitelj ili sa njim povezano lice ima privatni interes koji utiče ili može uticati na obavljanje njegovih poslova i dužnosti.

Povezanim licem u smislu stava 1. ovog člana smatra se lice koje je srodnik izvršitelja po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, staralac, usvojilac ili usvojenik, bračni ili vanbračni supružnik ili srodnik po tazbini do drugog stepena bez obzira da li je brak prestao, ili lice koje sa izvršiteljem živi u zajedničkom domaćinstvu.

Izvršitelj ne sme da preduzima radnje u postupku u kome on ili neko od njegovih zamenika ili pomoćnika ima imovinski ili drugi interes, osim u slučaju naplate naknade i nagrade izvršitelja u skladu sa zakonom i propisanom tarifom.

Izvršitelj mora bez odlaganja da obavesti stranku u čije ime istupa o sukobu interesa koji je nastao ili može nastati u postupku izvršenja.

Zabrana reklamiranja

Član 15

Izvršitelja treba da preporučuju isključivo znanje koje je pokazao, uspeh koji je ostvario i ugled i poverenje koje je stekao svojim radom i ponašanjem.

Izvršitelj ne sme da nudi svoje usluge niti da stiče klijente na nečastan ili nedopušten način.

Troškovi postupka, naknada i nagrada za rad

Član 16

Izvršitelj ne sme da ugovara ili naplaćuje druge iznose naknade i nagrade od onih koji su propisani važećom tarifom, niti iznose koji su veći od onih koji su tom tarifom propisani.

Izvršitelj je dužan da uredno sastavi popis svih naknada i nagrada koje je potrebno naplatiti i o tome blagovremeno obavesti učesnike u postupku.

O troškovima za koje je izvesno da će nastati, izvršitelj je dužan unapred da obavesti izvršnog poverioca. U slučaju da nakon toga postane izvesno da će ti troškovi biti uvećani, izvršitelj je dužan da pre preduzimanja radnji o ovom obavesti izvršnog poverioca.

Finansijsko poslovanje

Član 17

Izvršitelj je dužan da u finansijskom poslovanju postupa savesno i pažljivo i da prenos sredstava na odgovarajuće račune vrši u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima.

Izvršitelj je dužan da kod banke vodi na svoje ime poseban račun za sredstva ostvarena u postupku izvršenja i obezbeđenja.

Izvršitelj poseduje i poseban račun za nagradu i naknadu troškova.

  1. ODNOS PREMA DRUGIM IZVRŠITELJIMA, UČESNICIMA U POSTUPKU I TREĆIM LICIMA

Upotreba legitimacije

Član 18

Izvršitelj mora posedovati službenu legitimaciju koju izdaje Ministarstvo pravde i koju je dužan da pokaže prilikom postupanja.

Odnos prema učesnicima u postupku

Član 19

Izvršitelj je dužan da se prema svim učesnicima u postupku odnosi ljubazno i s poštovanjem.

Odnos između izvršitelja

Član 20

Konkurencija između izvršitelja je slobodna.

Nedozvoljeno je vršiti uticaj na odnos izvršitelja sa njegovim klijentom ili vršiti uticaj na klijenta da svoj predmet prenese drugom i izvršitelju.

Izvršitelj je dužan da se prema drugim izvršiteljima odnosi kolegijalno, sa poštovanjem i da ne komentariše o njihovoj stručnosti, savesnosti, efikasnosti ili dostojnosti.

Obaveštavanje klijenta

Član 21

Izvršitelj je dužan da potpuno i blagovremeno saopšti klijentu sve informacije koje su u vezi sa postupanjem po njegovom zahtevu, da ga obavesti o radnjama koje je preduzeo i onim koje namerava da preduzme.

  1. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22

Ovaj Kodeks stupa na snagu po pribavljenoj saglasnosti ministra.

 

Servis računara online zakazivanje