Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o disciplinskom postupku protiv izvršitelja

Sl.glasnik RS br. 46/2012

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sprovođenje disciplinskog postupka protiv izvršitelja.

Član 2

Disciplinski postupak protiv izvršitelja sprovodi se radi utvrđivanja disciplinske odgovornosti izvršitelja.

Član 3

Disciplinski postupak sprovodi disciplinska komisija.

Disciplinska komisija donosi poslovnik o svom radu.

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom, shodno se primenjuju odredbe propisa kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 4

Disciplinski postupak se pokreće predlogom za pokretanje disciplinskog postupka (u daljem tekstu: predlog), koji se podnosi disciplinskoj komisiji.

Predlog mogu podneti ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, predsednik suda za čije područje je izvršitelj imenovan i predsednik Komore izvršitelja, na osnovu izvršenog nadzora ili pritužbi i inicijativa stranaka u postupku izvršenja, njihovih zastupnika ili punomoćnika.

Član 5

Pritužba, odnosno inicijativa podnosi se u pismenom obliku i dostavlja licima ovlašćenim za pokretanje disciplinskog postupka iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.

Pritužba, odnosno inicijativa može se podneti i usmeno na zapisnik.

Član 6

Pritužba, odnosno inicijativa sadrži sledeće podatke:

1) označenje organa kojem se pritužba, odnosno inicijativa podnosi;

2) ime i prezime izvršitelja;

3) oznaku predmeta u kome postupa izvršitelj;

4) razlog za podnošenje pritužbe, odnosno inicijative;

5) ime i prezime lica koje podnosi pritužbu, odnosno inicijativu.

Član 7

Predlog sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime izvršitelja;

2) disciplinsku povredu koja se izvršitelju stavlja na teret;

3) činjenice i dokaze na kojima se zasniva predlog;

4) predlog o dokazima koje treba izvesti u disciplinskom postupku;

5) predlog disciplinske mere;

6) potpis podnosioca predloga, odnosno lica ovlašćenog za podnošenje predloga za pokretanje disciplinskog postupka.

Član 8

Ako je podneta pritužba, odnosno inicijativa nepotpuna, lica ovlašćena za podnošenje predloga pozvaće podnosioca pritužbe, odnosno inicijative da je u roku od tri dana dopuni u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Član 9

Po prijemu predloga disciplinska komisija zaključkom odbacuje predlog kao:

1) nepotpun, ako ne sadrži sve podatke iz člana 7. ovog pravilnika;

2) nedozvoljen, ako nije podnet od strane lica ovlašćenih za pokretanje disciplinskog postupka.

Član 10

Ako disciplinska komisija ne odbaci predlog, u roku od osam dana od dana prijema predloga, dostavlja primerak predloga sa prilozima izvršitelju, kao i poziv da se u roku od osam dana od dana prijema predloga, izjasni o predlogu u pismenom obliku.

Član 11

Posle prijema odgovora od strane izvršitelja, odnosno posle isteka roka za izjašnjenje izvršitelja na predlog, disciplinska komisija donosi zaključak o pokretanju disciplinskog postupka.

Član 12

Disciplinska komisija će zaključkom obustaviti disciplinski postupak, ako na osnovu predloga, odgovora na predlog ili raspoloživih činjenica, utvrdi da je pokretanje disciplinskog postupka zastarelo ili da ne postoji osnovana sumnja da je izvršitelj učinio disciplinsku povredu koja mu se stavlja na teret.

Član 13

Disciplinski postupak je hitan.

Član 14

U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava na ročištima koje zakazuje predsednik disciplinske komisije.

Na raspravu se poziva izvršitelj, koji ima pravo da izloži svoju odbranu samostalno ili preko ovlašćenog zastupnika, usmeno na zapisnik ili u pismenom obliku.

Usmena rasprava može da se održi i bez prisustva izvršitelja ako za to postoje opravdani razlozi, a na raspravu je uredno pozvan.

Disciplinska komisija na usmenoj raspravi može pozvati, radi davanja izjava u disciplinskom postupku, podnosioca predloga i druga lica, tražiti dostavljanje pismenih izjašnjenja, izvoditi dokaze i obavljati druge radnje koje su neophodne za utvrđivanje postojanja disciplinske povrede, odnosno disciplinske odgovornosti.

Na ročištu za usmenu raspravu vodi se zapisnik.

Član 15

Usmenu raspravu u disciplinskom postupku otvara i njome rukovodi predsednik disciplinske komisije.

Predsednik disciplinske komisije održava red tokom rasprave i može da, u slučaju narušavanja reda, udalji sa rasprave lice koje narušava red.

U slučaju odsutnosti predsednika, radom disciplinske komisije predsedava član disciplinske komisije koga odredi predsednik disciplinske komisije.

Član 16

Usmena rasprava pred disciplinskom komisijom je javna.

Usmena rasprava pred disciplinskom komisijom može biti zatvorena za javnost u slučajevima kada može doći do odavanja tajnog podatka ili poslovne tajne, odnosno drugih zaštićenih ili poverljivih podataka, o čemu disciplinska komisija donosi zaključak pre početka takve rasprave ili tokom usmene rasprave, ako takvi razlozi postanu poznati članovima disciplinske komisije.

Član 17

Nakon sprovedenog disciplinskog postupka, disciplinska komisija donosi:

1) rešenje kojim se izvršitelj oglašava disciplinski odgovornim i izriče disciplinska mera;

2) rešenje kojim se izvršitelj oslobađa disciplinske odgovornosti za disciplinsku povredu koja mu je stavljena na teret.

Odluke koje donosi disciplinska komisija potpisuje predsednik disciplinske komisije, a u njegovom odsustvu, član disciplinske komisije koga pismeno ovlasti predsednik disciplinske komisije.

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 17. maja 2012. godine.

 

 

Servis računara online zakazivanje