Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja)

Odluka o prijemu i raspodeli predmeta (Komora izvršitelja)

Sl.glasnik RS br. 67/2014

Član 1

Komora izvršitelja radi unapređenja poslovanja izvršitelja i zamenika izvršitelja u cilju dosledne primene zakona i drugih propisa na način kojim se najefikasnije ostvaruje svrha zakona, a radi podizanja ugleda i časti profesije izvršitelja, ovom odlukom propisuje način i tehniku prijema predloga za izvršenje izvršnih poverilaca javnih i javno komunalnih preduzeća radi izvršenja novčanih potraživanja na osnovu verodostojnih isprava.

Član 2

Prijem predloga javnih i javno komunalnih preduzeća (u daljem tekstu: izvršni poverilac) za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi ostvarenja novčanog potraživanja po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga vrši se preko prijemne kancelarije Komore izvršitelja.

Predlozi iz stava 1. ovog člana se ne mogu primiti van Komore izvršitelja, odnosno mesta određenog za prijem predloga van sedišta Komore.

Član 3

Izvršni odbor Komore izvršitelja može obrazovati prijemne kancelarije i za područje jednog ili više osnovnih sudova, ukoliko to zahtevaju razlozi većeg broja predmeta i ekonomičnosti.

Član 4

Izvršni poverilac, pre podnošenja predloga izvršitelju, podnosi prijemnoj kancelariji podatke koji su sadržani u tekstu Obrasca 1 koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazac iz stava 1. ovog člana podnosi se u elektronskoj ili pismenoj formi prijemnoj kancelariji.

Prijemna kancelarija dužna je da u toku istog dana izvršnom poveriocu pošalje popunjen Obrazac broj 2 koji je sastavni deo ove odluke.

Izvršni poverilac će na osnovu podataka dobijenih u Obrascu broj 2 izvršiti dostavu predloga za izvršenje naznačenim izvršiteljima.

Član 5

Prijemna kancelarija vrši raspodelu predmeta izvršiteljima upisanim u Imenik izvršitelja za teritoriju suda za koji su predlozi predati i to tako što će se putem softverskog programa rasporediti ravnomerna raspodela predmeta.

Predmeti se raspoređuju upisivanjem imena svakog izvršitelja u Obrazac 2 na način opisan u stavu jedan ovog člana.

Prilikom raspodele predmeta u toku jednog dana sa raspodelom se započinje dodeljivanjem predmeta izvršitelju koji je prvi naredni u Imeniku posle izvršitelja kome je dodeljen poslednji predmet prethodnog dana.

Član 6

Izuzetno se može odstupiti od načina raspodele predmeta propisanim članom 5. ukoliko Nadzorna komisija Komore izvršitelja, po pritužbi izvršnog poverioca, utvrdi neažurnost u postupanju izvršitelja, ili po pismenom zahtevu izvršitelja.

Član 7

Izvršitelj koji postupa suprotno ovoj odluci i vrši prijem predloga za izvršenje od strane javnih i javno-komunalnih preduzeća protivno ovoj odluci neposredno čini težu disciplinsku povredu i ista predstavlja osnov za razrešenje izvršitelja.

Član 8

Nadzor nad primenom ove odluke vrši Izvršni odbor Komore putem nadzornih komisija.

Nadzorne komisije su ovlašćene da protiv svakog izvršitelja koji prekrši ovu odluku podnesu prijavu Predsedniku Komore radi pokretanja disciplinskog postupka.

Predsednik Komore je dužan da po prijemu prijave iz stava 2. ovog člana, u roku od osam dana podnese disciplinsku prijavu disciplinskoj komisiji ili istu odbije, u kom slučaju nadzorna komisija ima pravo da podnese prigovor Izvršnom odboru Komore izvršitelja.

Izvršni odbor je dužan da podnese predlog Skupštini Komore za razrešenje Predsednika Komore ako utvrdi da je isti neosnovano odbio prijavu Nadzorne komisije.

Član 9

Ova odluka stupa na pravnu snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a ista će se objaviti i na oglasnoj tabli i internet stranici Komore izvršitelja.

 

Obrazac 1

 

Redni broj predloga Broj izvršnog poverioca (pod kojim se vodi predmet) Izvršni poverilac (ime, prezime i adresa; za pravna lica naziv, sedište, PIB i MB, filijala) Izvršni dužnik (ime, prezime i adresa; za pravna lica naziv, sedište, PIB i MB) Iznos potraživanja
         
         
         
         
         
         
         

 

Obrazac 2

 

Redni broj predloga Broj izvršnog poverioca (pod kojim vodi predmet) Izvršni poverilac (ime, prezime i adresa; za pravna lica naziv, sedište, PIB i MB, filijala) Izvršni dužnik (ime, prezime i adresa; za pravna lica naziv, sedište, PIB i MB) Iznos potraživanja Ime i prezime izvršitelja zaduženog za vođenje predmeta Broj izvršitelja (broj legitimacije) Broj predmeta Komore (redni broj pod kojim se vodi u Komori)