Da li nerezidetno diplomatsko-konzularno predstavništvo može ostvariti pravo na nabavku dobara i usluga uz poresko oslobođenje od PDV

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Da li nerezidetno diplomatsko-konzularno predstavništvo može ostvariti pravo na nabavku dobara i usluga uz poresko oslobođenje od PDV

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) i Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012 – dalje: Pravilnik), na promet dobara i usluga koji obveznik PDV vrši za službene potrebe diplomatskog ili konzularnog predstavništva u Republici Srbiji (sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši promet ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Za ostvarivanje navedenog poreskog oslobođenja moraju biti ispunjeni propisani uslovi, i to: postojanje reciprociteta (što se dokazuje osnovnom potvrdom koju izdaje ministarstvo nadležno za inostrane poslove) i posedovanje originala službenog naloga za nabavku dobara i usluga na Obrascu SNPDV. Međutim, za promet dobara i usluga koji obveznik PDV vrši Ambasadi Irske u Atini (nije reč o diplomatskom predstavništvu u Republici Srbiji) ne postoji osnov za ostvarivanje poreskog oslobođenja.

* * *

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 16) podtačka (1) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na dobra i usluge namenjene za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava.

Oslobođenje iz stava 1. tačka 16) podtač. 1) i 3) ovog člana se ostvaruje pod uslovom reciprociteta, a na osnovu potvrde ministarstva nadležnog za inostrane poslove (stav 4. istog člana Zakona).

Odredbom člana 21. stav 1. tačka 1) podtačka (1) Pravilnika propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji vrši diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, stranom osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, kao i članovima njihovih porodica (dalje: nosioci prava), i to za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri.

Prema odredbi člana 22. stav 1. Pravilnika, propisano je da poresko oslobođenje iz člana 21. tačka 1) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju potvrde o reciprocitetu, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da je poresko oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatim od strane ministarstva nadležnog za inostrane poslove (dalje: osnovna potvrda);

2) original službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava.

Saglasno stavu 2. istog člana Pravilnika, službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava nosilac prava za svoje potrebe (stav 3. istog člana Pravilnika).

Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr) dužan je da, pre izdavanja prvog službenog naloga, Centrali Poreske uprave (dalje: Centrala) dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje službenih naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje u roku od 15 dana od dana nastanka promene (stav 4. istog člana Pravilnika).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-122/2014-04 od 05.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje