Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidenciju ukupne imovine u zemlji i inostranstvu

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidenciju ukupne imovine u zemlji i inostranstvu

Sl.glasnik RS br. 53/2003

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i sadržina prijave za evidenciju ukupne imovine (u daljem tekstu: prijava) poreskog obveznika – fizičkog lica i preduzetnika (u daljem tekstu: podnosilac prijave) u zemlji i inostranstvu.

Imovina u zemlji je i imovina podnosioca prijave u Republici Crnoj Gori.

Član 2

Podnosilac prijave obavezno podnosi prijavu ako je vrednost njegove ukupne imovine u zemlji i inostranstvu, bez imovine povezanih lica, veća od 20.000.000 dinara.

Podnosilac prijave može podneti prijavu i ako je vrednost njegove ukupne imovine veća od 10.000.000 dinara, ali ne prelazi 20.000.000 dinara, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji – „Službeni glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 i 23/2003 (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3

Ukupna imovina i njena vrednost prijavljuje se sa stanjem na dan 1. januara 2003. godine.

Pojedinačnu tržišnu vrednost imovine navedene u prijavi iskazuje podnosilac prijave, ako ovim pravilnikom za pojedine vrste imovine nije drukčije propisano.

Član 4

Prijava se podnosi lično ili preporučenom poštom Ministarstvu finansija i ekonomije – Poreska uprava – Centrala u Beogradu.

Prijava se podnosi najkasnije do 30. juna 2003. godine, u skladu sa zakonom.

Član 5

Prijava se podnosi na Obrascu PUI – Prijava za evidenciju ukupne imovine sa prilozima 1-14, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz prijavu se prilaže sva raspoloživa dokumentacija na osnovu koje podnosilac prijave dokazuje svoja prava na imovini u zemlji i inostranstvu (izvod iz zemljišne knjige, odnosno katastra nepokretnosti ili posedovni list iz katastra zemljišta, ugovor o kupovini nepokretnosti – za vanknjižno vlasništvo, građevinska dozvola za izgradnju stambenog, stambeno-poslovnog ili poslovnog prostora, ugovor ili drugi dokaz o izgradnji objekta, odluka suda ili drugog nadležnog organa o pravu svojine na imovini, ostavinsko rešenje, dokaz o kupovini opreme, plovnog objekta, vazduhoplova, poljoprivredne i građevinske mehanizacije, sistema za navodnjavanje, kopija saobraćajne dozvole za motorno vozilo, potvrda banke, kopija štedne knjižice, potvrda o knjigovodstvenoj vrednosti akcija i udela, dokaz o kupovini umetničkog predmeta i dr.), kao i dokumentacija na osnovu koje je iskazana tržišna vrednost imovine.

Član 6

U prijavu se unose i podaci o imovini povezanih lica nezavisno od vrednosti njihove ukupne imovine.

Lica povezana sa podnosiocem prijave, u smislu ovog pravilnika, jesu članovi njegove porodice, i to bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac.

Imovinu povezanih lica i njenu vrednost, podnosilac prijave iskazuje u odgovarajućim prilozima uz prijavu, za svako povezano lice.

Član 7

Podnosilac prijave obavezno popunjava obrazac iz člana 5 ovog pravilnika i odgovarajuće priloge, u zavisnosti od vrste imovine koju poseduje, pri čemu se kod unošenja podataka u odgovarajući prilog uz prijavu, u skladu sa članom 3 stav 1 ovog pravilnika, za pojedine vrste imovine, postupa na sledeći način:

1) kod unošenja podataka o akcijama i udelima u pravnom licu – unosi se njihova knjigovodstvena, odnosno druga evidentirana vrednost (izvod iz registracionog suda i dr.);

2) kod unošenja podataka za štedni ulog i gotov novac – unosi se njihov nominalni iznos.

Član 8

Imovinu koja se unosi u odgovarajući prilog uz obrazac iz člana 5 ovog pravilnika čine:

1) nepokretnosti – zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište, livade i pašnjaci), višegodišnji zasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, za odmor i rekreaciju, ekonomske i dr.), posebni delovi zgrade (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta), sportski tereni, bazeni i drugi građevinski objekti;

2) oprema za obavljanje samostalne delatnosti u svojini podnosioca prijave nezavisno od toga da li je podnosilac prijave koristi za obavljanje sopstvene registrovane delatnosti ili ne;

3) umetnički predmeti – pokretna kulturna dobra (umetničko-istorijska dela, arhivska građa, filmska građa i stare i retke knjige) koja su kao takva utvrđena od strane nadležne ustanove za zaštitu kulturnih dobara;

4) druga imovinska prava, i to:

(1) stvarno pravo na nepokretnosti (pravo plodouživanja, upotrebe, pravo vremenskog korišćenja – tajm-šering, pravo dugoročnog zakupa, pravo korišćenja građevinskog zemljišta);

(2) autorsko pravo na pisanom, dramskom, dramsko-muzičkom, muzičkom i filmskom delu i delu likovne umetnosti, računarskom programu i druga srodna prava;

(3) pravo na patent, žig, model, uzorak, oznaku geografskog porekla;

(4) licenca;

5) predmeti od dragocenih metala i dragog kamenja, ergele, trkački konji, numizmatičke i druge zbirke.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PUI

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA ZA EVIDENCIJU UKUPNE IMOVINE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODACI ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:
1.1. Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

1.2. Ime

_______________________________________________

1.3. Prezime

_______________________________________________

1.4. Pol

o Muški o Ženski

1.5. Podaci o prebivalištu:
1.5.1. Opština

_______________________________________________

1.5.2. Mesto

_______________________________________________

1.5.3. Ulica

_______________________________________________

1.5.4. Broj i slovo

_________ ____

1.5.5. Sprat, broj stana i slovo

____ _________ ____

1.5.6. Telefon

_________ _____________________

 

popunjava podnosilac prijave:
PODNOSIM PRIJAVU:
I. ZA EVIDENCIJU LIČNE IMOVINE:
(zaokružiti)
1. NEPOKRETNOSTI
2. AKCIJA I UDELA U PRAVNOM LICU
3. OPREME ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE DELATNOSTI
4. MOTORNIH VOZILA, PLOVILA I VAZDUHOPLOVA
5. UMETNIČKIH PREDMETA
6. ŠTEDNIH ULOGA I GOTOVOG NOVCA
7. DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA
II. PODATAKA O IMOVINI POVEZANIH LICA:
(zaokružiti)
1. BRAČNI DRUG
2. OTAC
3. MAJKA
4. DECA Broj: *) o
5. USVOJENIK Broj: *) o
6. USVOJILAC Broj: *) o
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu potpuni i tačni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

______________________________
(Prijava zavedena pod brojem)

__________________
(Datum prijema)

____________________________________
(Potpis službenog lica)

M P
PRILOG: 1. _______________ 6. _______________ 11. _______________ 16. _______________
2. _______________ 7. _______________ 12. _______________ 17. _______________
3. _______________ 8. _______________ 13. _______________ 18. _______________
4. _______________ 9. _______________ 14. _______________ 19. _______________
5. _______________ 10. _______________ 15. _______________ 20. _______________

*) Upisati broj dece, odnosno broj usvojenika i/ili usvojilaca za koje je podneta prijava podataka

OBRAZAC PUI – PRILOG 1

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA ZA EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI ZA PODNOSIOCA PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODACI O NEPOKRETNOSTI: *)

2.1. Vrsta nepokretnosti

2.2. Država

2.3. Mesto

2.4. Adresa

2.5. Površina (m2)

2.6. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

*) Nepokretnostima se smatraju: zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište, livade i pašnjaci), višegodišnji zasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, za odmor i rekreaciju, ekonomske), posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta), sportski tereni, bazeni i drugi građevinski objekti.

OBRAZAC PUI – PRILOG 2

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA ZA EVIDENCIJU AKCIJA I UDELA U PRAVNOM LICU ZA PODNOSIOCA PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:
1.1. Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODACI O AKCIJAMA I UDELIMA U PRAVNOM LICU:

2.1. Naziv
pravnog lica

2.2. PIB
pravnog lica

2.3. Država

2.4. Mesto

2.5. Adresa

2.6. Broj akcija,
% udela

2.7. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 3

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O OPREMI PODNOSIOCA PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODACI O OPREMI:

2.1. Vrsta opreme

2.2. Adresa na kojoj
se nalazi oprema

2.3. Redni broj
amortizacione
grupe/količina*)

2.4. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

*) Podnosioci prijave, koji obavljaju samostalnu delatnost, u ovom polju popunjavaju redni broj amortizacione grupe prema nomenklaturi za amortizaciju, a podnosioci prijave koji su vlasnici opreme, a ne obavljaju samostalnu delatnost u ovom polju popunjavaju količinu navedene vrste opreme.

OBRAZAC PUI – PRILOG 4

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O MOTORNIM VOZILIMA, PLOVILIMA I VAZDUHOPLOVIMA ZA PODNOSIOCA PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODACI O MOTORNOM VOZILU:

2.1. Marka, tip i model

2.2. Godina
proizvodnje

2.3. cm3

2.4. Broj registracione
dozvole

2.5. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

3. PODACI O PLOVILU

3.1. Marka, tip i model

3.2. Godina
proizvodnje

3.3. cm3

3.4. Broj registracione
dozvole

3.5. Vrednost

1.

2.

3.

4. PODACI O VAZDUHOPLOVU

4.1. Marka, tip i model

4.2. Godina
proizvodnje

4.3. cm3

4.4. Broj registracione
dozvole

4.5. Vrednost

1.

2.

3.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 5

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O UMETNIČKIM PREDMETIMA ZA PODNOSIOCA PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODACI O UMETNIČKOM PREDMETU:

2.1. Vrsta umetničkog predmeta

2.2. Naziv umetničkog predmeta

2.3. Ime i prezime autora
umetničkog predmeta

2.4. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 6

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O ŠTEDNIM ULOZIMA I GOTOVOM NOVCU ZA PODNOSIOCA PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODACI O ŠTEDNIM ULOZIMA:

2.1. Naziv poslovne banke kod koje je deponovan štedni ulog

2.2. Država u kojoj se nalazi banka kod koje je deponovan štedni ulog

2.3. Broj računa na kome je deponovan štedni ulog

2.4. Visina
štednog uloga

2.5. Valuta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

3. PODACI O GOTOVOM NOVCU
3.1. Iznos gotovog novca 3.2. Valuta
1.
2.
3.
4.
5.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 7

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA ZA PODNOSIOCA PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) ___________________________
2. PODACI O DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA:

2.1. Vrsta imovinskog prava

2.2. Napomena podnosioca prijave u vezi sa imovinskim pravom

2.3. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 8

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA ZA LICA POVEZANA SA PODNOSIOCEM PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU LICA POVEZANOG SA PODNOSIOCEM PRIJAVE:

2.1.

Srodstvo

___________________________________________

2.2.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2.3.

Ime

_______________________________________________________

2.4.

Prezime

_______________________________________________________

2.5.

Država prebivališta

_______________________________________________________

2.6.

Opština prebivališta

_______________________________________________________

2.7.

Mesto prebivališta

_______________________________________________________

2.8.

Ulica prebivališta

_______________________________________________________

2.9.

Broj i slovo ulice

_________ ____

2.10.

Sprat, broj stana i slovo prebivališta

____ _________ ____

 

3. PODACI O NEPOKRETNOSTI:*)
3.1. Vrsta nepokretnosti 3.2. Država 3.3. Mesto 3.4. Adresa 3.5. Površina (m2) 3.6. Vrednost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

*) Nepokretnosti čine: zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište, livade i pašnjaci), višegodišnji zasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, za odmor i rekraciju, ekonomske), posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta), sportski tereni, bazeni i drugi građevinski objekti.

OBRAZAC PUI – PRILOG 9

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA ZA EVIDENCIJU AKCIJA I UDELA U PRAVNOM LICU ZA LICA POVEZANA SA PODNOSIOCEM PRIJAVE NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU LICA POVEZANOG SA PODNOSIOCEM PRIJAVE:

2.1.

Srodstvo

___________________________________________

2.2.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2.3.

Ime

_______________________________________________________

2.4.

Prezime

_______________________________________________________

2.5.

Država prebivališta

_______________________________________________________

2.6.

Opština prebivališta

_______________________________________________________

2.7.

Mesto prebivališta

_______________________________________________________

2.8.

Ulica prebivališta

_______________________________________________________

2.9.

Broj i slovo ulice

_________ ____

2.10.

Sprat, broj stana i slovo prebivališta

____ _________ ____

 

3. PODACI O AKCIJAMA I UDELIMA U PRAVNOM LICU:

3.1. Naziv pravnog lica

3.2. PIB pravnog lica

3.3. Država

3.4. Mesto

3.5. Adresa

3.6. Broj akcija, % udela

3.7. Vrednost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 10

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O OPREMI ZA LICA POVEZANA SA PODNOSIOCEM PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU LICA POVEZANOG SA PODNOSIOCEM PRIJAVE:

2.1.

Srodstvo

___________________________________________

2.2.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2.3.

Ime

_______________________________________________________

2.4.

Prezime

_______________________________________________________

2.5.

Država prebivališta

_______________________________________________________

2.6.

Opština prebivališta

_______________________________________________________

2.7.

Mesto prebivališta

_______________________________________________________

2.8.

Ulica prebivališta

_______________________________________________________

2.9.

Broj i slovo ulice

_________ ____

2.10.

Sprat, broj stana i slovo prebivališta

____ _________ ____

 

3. PODACI O OPREMI:

3.1. Vrsta opreme

3.2. Adresa na kojoj se nalazi oprema

3.3. Redni broj amortizacione grupe/količina*)

3.4. Vrednost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

*) Za povezana lica koja obavljaju samostalnu delatnost, u ovom polju popunjava se redni broj amortizacione grupe prema nomenklaturi za amortizaciju, a za povezana lica, koja su vlasnici opreme, a ne obavljaju samostalnu delatnost u ovom polju popunjava se količina navedene vrste opreme.

OBRAZAC PUI – PRILOG 11

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O MOTORNIM VOZILIMA, PLOVILIMA I VAZDUHOPLOVIMA ZA LICA POVEZANA SA
PODNOSIOCEM PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003.

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:
1.1. Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU LICA POVEZANOG SA PODNOSIOCEM PRIJAVE:
2.1. Srodstvo

___________________________________________

2.2. Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2.3. Ime

_______________________________________________________

2.4. Prezime

_______________________________________________________

2.5. Država prebivališta

_______________________________________________________

2.6. Opština prebivališta

_______________________________________________________

2.7. Mesto prebivališta

_______________________________________________________

2.8. Ulica prebivališta

_______________________________________________________

2.9. Broj i slovo ulice

_________ ____

2.10. Sprat, broj stana i slovo prebivališta

____ _________ ____

 

3. PODACI O MOTORNOM VOZILU

3.1. Marka, tip i model

3.2. Godina
proizvodnje

3.3. cm3

3.4. Broj registracione
dozvole

3.5. Vrednost

1.

2.

3.

4. PODACI O PLOVILU

4.1. Marka, tip i model

4.2. Godina
proizvodnje

4.3. cm3

4.4. Broj registracione
dozvole

4.5. Vrednost

1.

2.

3.

5. PODACI O VAZDUHOPLOVU

5.1. Marka, tip i model

5.2. Godina
proizvodnje

5.3. cm3

5.4. Broj registracione
dozvole

5.5. Vrednost

1.

2.

3.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 12

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O UMETNIČKIM PREDMETIMA ZA LICA POVEZANA SA PODNOSIOCEM PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU LICA POVEZANOG SA PODNOSIOCEM PRIJAVE:

2.1.

Srodstvo

___________________________________________

2.2.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2.3.

Ime

_______________________________________________________

2.4.

Prezime

_______________________________________________________

2.5.

Država prebivališta

_______________________________________________________

2.6.

Opština prebivališta

_______________________________________________________

2.7.

Mesto prebivališta

_______________________________________________________

2.8.

Ulica prebivališta

_______________________________________________________

2.9.

Broj i slovo ulice

_________ ____

2.10.

Sprat, broj stana i slovo prebivališta

____ _________ ____

 

3. PODACI O UMETNIČKOM PREDMETU:
3.1. Vrsta umetničkog predmeta 3.2. Naziv umetničkog predmeta 3.3. Ime i prezime autora
umetničkog predmeta
3.5. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 13

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O ŠTEDNIM ULOZIMA I GOTOVOM NOVCU ZA LICA POVEZANA SA
PODNOSIOCEM PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU LICA POVEZANOG SA PODNOSIOCEM PRIJAVE:

2.1.

Srodstvo

___________________________________________

2.2.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2.3.

Ime

_______________________________________________________

2.4.

Prezime

_______________________________________________________

2.5.

Država prebivališta

_______________________________________________________

2.6.

Opština prebivališta

_______________________________________________________

2.7.

Mesto prebivališta

_______________________________________________________

2.8.

Ulica prebivališta

_______________________________________________________

2.9.

Broj i slovo ulice

_________ ____

2.10.

Sprat, broj stana i slovo prebivališta

____ _________ ____

 

3. PODACI O ŠTEDNIM ULOZIMA:

3.1. Naziv poslovne banke kod koje je deponovan štedni ulog

3.2. Država u kojoj se nalazi banka kod koje je deponovan štedni ulog

3.3. Broj računa na kome je deponovan štedni ulog

3.4. Visina
štednog uloga

3.5. Valuta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4. PODACI O GOTOVOM NOVCU:

4.1. Iznos gotovog novca

4.2. Valuta

1.

2.

3.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)

OBRAZAC PUI – PRILOG 14

Republika Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA I EKONOMIJE

PORESKA UPRAVA

PRIJAVA PODATAKA O DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA ZA LICA POVEZANA SA PODNOSIOCEM PRIJAVE
NA DAN 01.01.2003. GODINE

1. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU PODNOSIOCA PRIJAVE:

1.1.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2. PODATAK ZA IDENTIFIKACIJU LICA POVEZANOG SA PODNOSIOCEM PRIJAVE:

2.1.

Srodstvo

___________________________________________

2.2.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG)

___________________________

2.3.

Ime

_______________________________________________________

2.4.

Prezime

_______________________________________________________

2.5.

Država prebivališta

_______________________________________________________

2.6.

Opština prebivališta

_______________________________________________________

2.7.

Mesto prebivališta

_______________________________________________________

2.8.

Ulica prebivališta

_______________________________________________________

2.9.

Broj i slovo ulice

_________ ____

2.10.

Sprat, broj stana i slovo prebivališta

____ _________ ____

 

3. PODACI O DRUGOM IMOVINSKOM PRAVU:

3.1. Vrsta imovinskog prava

3.2. Napomena podnosioca prijave u vezi sa imovinskim pravom

3.3. Vrednost

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

popunjava podnosilac prijave:
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci uneti u prijavu tačni i potpuni:

_________________
(Mesto)

_________________
(Datum)

____________________________________
(Potpis podnosioca prijave)

 

popunjava Poreska uprava:
Potvrđujem da sam primio prijavu za evidenciju:

____________________________

____________________

_______________________________

(Prijava zavedena pod brojem)

(Datum prijema)

M.P.

(Potpis službenog lica)