Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

Pravilnik o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

Sl.glasnik RS br. 102/2010, 89/2013

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se posebne usluge koje strankama pružaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije (u daljem tekstu: DKP), visina troškova po tom osnovu i način njihove naplate, kao i način evidentiranja prihoda po osnovu tih usluga i naplaćenih republičkih administrativnih taksi.

Uslugama DKP, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i usluge koje po zahtevima upućenim DKP vrši Ministarstvo spoljnih poslova (u daljem tekstu: MSP) kao posrednik između stranaka i DKP.

Član 2

Pod posebnim uslugama, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se: obezbeđenje obrazaca koji se na osnovu zakona i drugih propisa koriste za pokretanje postupka, za izdavanje spisa ili izvršenje radnje, korišćenje sistema veza i opreme DKP (elektronske veze, faks i sl.), poštansko-telefonske usluge, angažovanje službenih vozila DKP, angažovanje stručnih i drugih lica u ostavinskim, sudskim, administrativnim i drugim postupcima po zahtevu stranke, umnožavanje dokumentacije i druge usluge u skladu sa propisima.

Član 3

Obaveza plaćanja troškova za posebne usluge nastaje podnošenjem zahteva za pokretanje postupka, za izdavanje spisa, odnosno izvršenje radnje DKP neposredno ili preko MSP.

Član 4

Troškovi za posebne usluge plaćaju se, po pravilu, u celosti prilikom podnošenja zahteva, ukoliko su u tom trenutku poznati vrsta i konačan obim posebnih usluga po tom zahtevu.

Ukoliko tokom postupka po zahtevu nastane potreba za pružanjem usluga u većem obimu od traženog ili dođe do pružanja druge vrste usluge, moguća je i naknadna naplata troškova tokom postupka.

Ukoliko posebna usluga u celini ili delimično nije izvršena, uplatiocu će se vratiti iznos plaćen na ime posebne usluge srazmeran delu usluge koji nije izvršen.

Ako podnosilac zahteva, koji se zatekne u inostranstvu, nije u mogućnosti da troškove posebne usluge plati prilikom podnošenja zahteva, a zahtev je osnovan i postupanje po njemu ne trpi odlaganje, šef DKP, uz saglasnost generalnog sekretara MSP, može doneti odluku da troškove plati DKP, a da ih podnosilac zahteva kasnije nadoknadi.

Član 5

U slučajevima kad izvršenje radnje ili izdavanje spisa organa Republike Srbije ili stranog organa zahteva angažovanje većeg iznosa sredstava DKP, može se zahtevati da podnosilac zahteva položi predujam.

Tražilac posebne usluge obavezan je da plati razliku između troškova DKP i položenog predujma, a ako su ti troškovi manji od iznosa predujma, vratiće mu se razlika.

Sredstva predujma imaju karakter depozita.

Član 6

Ako podnosilac zahteva ovlasti DKP da preduzima potrebne radnje radi ostvarivanja njegovih prava iz ostavine ili drugog potraživanja, DKP će nastale troškove, u vezi sa izvršenjem tih radnji, naplatiti prvenstveno iz sredstava ostvarene ostavine ili realizovanog potraživanja, i to u stranoj valuti.

Član 7

Kada je sa drugom državom ugovoreno da se umesto takse za vizu naplaćuju troškovi za posebne usluge („manipulativni troškovi“) primenjuje se taj ugovor, a ako plaćanje manipulativnih troškova nije ugovoreno, primeniće se princip reciprociteta.

Član 8

Plaćanje troškova za posebne usluge vrši se u dinarima i u devizama propisanim Odlukom o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize („Službeni glasnik RS“, broj 35/10 – u daljem tekstu: Odluka).

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se plaćanje vrši u valuti koja nije propisana Odlukom, preračun se vrši po utvrđenom kursu evra u odnosu na tu valutu, u skladu sa Odlukom.

Troškovi konverzije i transfera novčanih sredstava (provizija) padaju na teret stranke.

Član 9

Plaćanje posebne usluge vrši se u gotovom, čekom, uplatnicom ili na drugi način koji je propisan i primenjuje se u bankarsko-finansijskom sistemu zemlje prijema.

Član 10

Podnosilac zahteva plaća DKP naknade za posebne usluge u sledećim iznosima, i to:

1) Obrasci:
(1) (brisana)
(2) obrazac putnog lista
EUR 3
AUD 4
CAD 4
DKK 23
JPY 327
NOK 23
SEK 27
CHF 4
GBP 3
USD 4
(3) obrazac vize (vizna nalepnica)
EUR 2
AUD 2
CAD 2
DKK 12
JPY 171
NOK 12
SEK 14
CHF 2
GBP 1
USD 2
(4) svi ostali obrasci, izuzev obrasca zahteva za izdavanje vize, za koji se naknada ne plaća
EUR 1
AUD 2
CAD 2
DKK 7
JPY 162
NOK 8
SEK 9
CHF 2
GBP 1
USD 2
2) Korišćenje sistema veza i elektronske opreme
(1) prosleđivanje dokumenata elektronskim putem u pasoško-viznim, upravno-pravnim i drugim postupcima, odnosno po posebnom zahtevu podnosioca (po stranici)
EUR 1
AUD 2
CAD 2
DKK 7
JPY 162
NOK 8
SEK 9
CHF 2
GBP 1
USD 2
(2) prosleđivanje dokumenata putem faksa (po stranici)
EUR 2
AUD 3
CAD 3
DKK 15
JPY 323
NOK 16
SEK 19
CHF 3
GBP 2
USD 3
podtač. (2a) i (2b) (brisane)
(3) elektronska obrada podataka za biometrijske pasoše, lične karte i druga lična dokumenta sa štampanjem potvrde, unošenje u propisane evidencije i njihovo prosleđivanje
EUR 2
AUD 3
CAD 3
DKK 15
JPY 323
NOK 16
SEK 19
CHF 3
GBP 2
USD 3
NAPOMENA: Prosleđivanje i obrada zahteva i dokumenata u postupku izdavanja vize ne naplaćuje se.
(4) korišćenje kompjuterske opreme za vršenje drugih usluga (skeniranje, štampanje i sl.) – po stranici
EUR 1
AUD 2
CAD 2
DKK 7
JPY 162
NOK 8
SEK 9
CHF 2
GBP 1
USD 2
(5) fotokopiranje dokumenata i drugih materijala (po stranici)
EUR 2
AUD 3
CAD 3
DKK 15
JPY 323
NOK 16
SEK 19
CHF 3
GBP 2
USD 3
3) Poštansko-telefonske usluge
(1) za telefonske usluge (po minuti)
EUR 1
AUD 2
CAD 2
DKK 7
JPY ` 162
NOK 8
SEK 9
CHF 2
GBP 1
USD 2
podtač. (1a)-(1v) (brisane)
(2) poštanske usluge – u visini stvarne cene poštanske usluge, izuzev u slučajevima naknade troškova dostave pasoša preko diplomatsko-konzularnog predstavništva putem DHL, kada su troškovi utvrđeni uredbom kojom se uređuju cene obrazaca putnih isprava i viza i troškovi dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije.
4) Ostale posebne usluge
(1) troškovi prevoza lica i stvari – u visini cene utrošenog goriva (do odredišta i nazad);
(2) troškovi oglašavanja rešenja i drugih isprava nevažećim u „Službenom glasniku RS“ – prema cenovniku JP „Službeni glasnik“ Beograd;
(3) troškovi pribavljanja stranih isprava i drugih dokumenata – u iznosu stvarnih troškova u zemlji prijema;
(4) angažovanje veštaka, svedoka, eksperata, advokata – po propisima odnosne zemlje, odnosno pravilima o naknadi troškova za rad odgovarajućih strukovnih asocijacija ili po sporazumu postignutim između stranke i DKP.

Član 11

U DKP se vodi evidencija o naplaćenim republičkim administrativnim taksama i troškovima za pružene posebne usluge.

Evidencija iz stava 1. vodi se u elektronskom obliku.

Član 12

Evidencija o naplaćenim republičkim administrativnim taksama i troškovima za pružene posebne usluge u DKP sadrži sledeće rubrike:

1) Redni broj;

2) Datum;

3) Šifra konzularne radnje;

4) Podnosilac zahteva;

5) Odeljak A (Tar. br. i iznos);

6) Odeljak B (Tar. br. i iznos);

7) Posebni troškovi;

8) Ukupno;

9) Napomena

Obrazac evidencije iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Obrazac br. 1).

Član 13

Evidencija o naplaćenim republičkim administrativnim taksama i troškovima za pružene posebne usluge u DKP zaključuje se poslednjeg dana u mesecu, stavljanjem ispod poslednjeg rednog broja klauzule „Zaključeno sa rednim brojem…“, ispisivanjem zbira naplaćenih republičkih administrativnih taksi i troškova za posebne usluge u odnosnom mesecu (brojčano i tekstom) i popunjavanjem rubrika: „PREDAO, šef konzularnog odeljenja“, „OVERAVA, šef DKP“ i „PRIMIO, saradnik za finansijske poslove“.

Zaključena evidencija iz stava 1. ovog člana štampa se u tri primerka, svaki primerak potpisuju lica iz tog stava.

Dva odštampana primerka evidencije potpisana od lica iz stava 2. ovog člana dostavljaju se organizacionoj jedinici MSP nadležnoj za finansijske poslove u roku od 10 dana po isteku odnosnog meseca, a jedan primerak ostaje u DKP.

Član 14

Kao dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi i posebnim uslugama DKP služi priznanica koja se izdaje u tri primerka na Obrascu br. 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Priznanica se izdaje na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, sa prevodom tekstova rubrika, kao podnaslov, na engleskom ili drugom stranom jeziku koji je u službenoj upotrebi u državi prijema.

Prvi primerak priznanice, u slučajevima kada o zahtevu za izvršenje radnje ili izdavanje spisa rešava republički organ, spaja se sa predmetom i služi kao dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, drugi ostaje u arhivi DKP, i treći je za podnosioca zahteva.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Uputstvo o naknadi stvarnih troškova diplomatskim i konzularnim predstavništvima Jugoslavije u inostranstvu prouzrokovanih zahtevima taksenih obveznika – tražilaca usluga („Službeni list SFRJ“, broj 46/78).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi

(„Sl. glasnik RS“, br. 89/2013)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac br. 1

DKP Republike Srbije ____________
Šifra DKP: _____________________
Datum: _____________
Broj: _______________

Valuta: ______

EVIDENCIJA
O NAPLAĆENIM REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TROŠKOVIMA ZA PRUŽENE POSEBNE USLUGE U DKP ZA MESEC ______, 20__. GODINE

Redni broj Datum Šifra konzularne radnje Podnosilac zahteva Odeljak A Odeljak B Posebni troškovi Ukupno Napomena
Tar. broj Iznos Tar. broj Iznos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

strana: 1/__

Obrazac br. 2

DKP Republike Srbije _______________
Šifra konz. radnje __________________
Red. br. potvrde ________________
Datum: ________________

PRIZNANICA
O PLAĆENOJ REPUBLIČKOJ ADMINISTRATIVNOJ TAKSI I POSEBNIM USLUGAMA DKP

platio/la je:
(ime i prezime)
1. Republičku administrativnu taksu i to: iznos
1.1. Odeljak A, Tar. br. __; _____; _____; _____
1.2. Odeljak B, Tar. br. __; _____; _____; _____
2. Posebne usluge iz člana 10, tač. _______________, podtač. ________________ Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge i načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi
Ukupno
M P
(konzularni službenik)

Priznanica se izdaje u 3 primerka:
– podnosiocu zahteva
– uz predmet
– arhivi DKP