Korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu

Servis računara online zakazivanje

KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA VREME PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU

Pre nego što krenete na put u inostranstvo važno je da znate da sva lica sa overenom zdravstvenom knjižicom, za vreme privremenog boravka u inostranstvu (turističko putovanje, službeno putovanje i dr), imaju pravo na korišćenje hitne medicinske zdravstvene zaštite na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Da bi ostvarili pravo na lečenje u inostranstvu potrebno je da pre puta pribavite dvojezičniobrazac ako putujete u zemlju sa kojom imamo zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, odnosno da pribavite „Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” ako putujete u zemlje sa kojima nemamo takav sporazum.

Potvrdu, odnosno odgovarajući dvojezični obrazac izdaje isključivo Republički fond za zdravstveno osiguranje u mestu prebivališta. U slučaju da je izdat odgovarajući dvojezičniobrazac – troškove zdravstvene zaštite će namiriti RFZO, a u slučaju da je izdata pomenuta potvrda – RFZO će troškove refundirati (u celini ili delimično).

Republika Srbija je potpisala 19 međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju koji uključuju zdravstveno osiguranje, po osnovu kojih, osiguranici mogu ostvariti pravo na hitnu zdravstvenu zaštituza vreme privremenog boravka u tim zemljama na osnovu sledećih dvojezičnih obrazaca, odnosno drugih isprava (zdravstvena knjižica, potvrda o zaposlenju, dokaz o pravu na penziju):

DVOJEZIČNI OBRAZAC ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU
ZEMLJA
NAZIV OBRASCA
ZEMLJA
NAZIV OBRASCA
AUSTRIJA SRB A/3 POLJSKA ISPRAVA
BELGIJA B.Y.11 RUMUNIJA Y-R 11
BOSNA I HERCEGOVINA SRB/BIH 111 SLOVAČKA SRB/SK 111
BUGARSKA SRB/BG 111 SLOVENIJA SRB/SI 3
VELIKA BRITANIJA ISPRAVA FRANCUSKA SE 21-04
ITALIJA MOD 12 HOLANDIJA YN 111
LUKSEMBURG Y/L 4 HRVATSKA SRB/HR 111
MAĐARSKA J-M-Z-1 CRNA GORA SRB/MNE 111
MAKEDONIJA SRB/RM 111 ČEŠKA YU/CZ 111
NEMAČKA DE 111 SRB

PROCEDURА IZDАVАNJА

Potvrdu ili dvojezični obrazac izdaje nadležna filijala RFZO prema mestu prebivališta, a na osnovu pozitivnog mišljenja lekarske komisije koja je prethodno izvršila uvid u prepis kartona koji je popunio izabrani lekar, odnosno:

  1. od izabranog lekara (lekara opšte prakse, dečijeg odnosno školskog lekara, stomatologa) pribaviti izvod iz zdravstvenog kartona;
  2. izvod zdravstvenog kartona podnosi se lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguraњe, koja na osnovu tih nalaza daje mišljenje.

Potvrda/obrazac izdaje se svakom osiguranom licu koje ne boluje, odnosno nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge.

Potvrda /obrazac izdaje se za period do 90 dana u toku godine, a izdavanje je besplatno.

Ukoliko se potvrda ne iskoristi, odnosno ako za vreme boravka u inostranstvu nije bilo potrebe za hitnom medicinskom pomoći, potvrda se može vratiti nadležnoj filijali i ponovo zatražiti u slučaju novih putovanja.

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći u inostranstvu, osigurano lice predaje DVOJEZIČNI OBRАZАC nosiocu zdravstvenog osiguranja u mestu privremenog boravka (kasi zdravstvenog osiguranja).

U slučaju da hitne zdravstvene usluge u inostranstvu budu naplaćene direktno od osiguranika može se, po povratku u Republiku Srbiju, podneti zahtev za naknadu troškova nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koja je izdala POTVRDU ili DVOJEZIČNI OBRАZАC. Uz zahtev za refundaciju troškova obavezno se prilaže medicinska dokumentacija i račun zdravstvene ustanove u kojoj je lečenje pruženo.

Napominjemo da će troškovi hitne zdravstvene zaštite u inostranstvu biti naknađeni (refundirani) samo ako je zdravstvene usluge pružila institucija (ili lekar pojedinac) koja u toj zemlji ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga u okviru sistema javnog zdravlja.

Ukoliko niste, pre puta, pribavili potvrdu ili dvojezični obrazac, ne možete izvršiti refundaciju troškova.

Izdavanje potvrde ili dvojezičnogobrasca neophodno je radi lične sigurnosti i sprečavanja rizika od eventualnih troškovai neprijatnosti.

Napred navedena pravila i procedure se ne odnose na lica upućena na rad u inostranstvo (detašman).

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati nadležnu filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

 

 ********************************

Preuzeto sa sajta : http://www.zso.gov.rs/zdravstvena-zastita-u-inostranstvu.htm

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U INOSTRANSTVU

Оsigurana lica mogu koristiti zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, u slučaju privremenog ili stalnog boravka, u skladu sa međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, odnosno Zakonom.

U slučaju upućivanja zaposlenog na rad, stručno usavršavanje ili školovanje u inostranstvo, odnosno u zemlju sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, osiguranik koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu u sadržini, obimu, na način i u postupku predviđenim Zakonom, odnosno međunarodnim ugovorom. Ista prava, u pogledu sadržine i obima prava, pripadaju i članovima njegove porodice.

U slučaju da je osiguranik upućen u zemlju sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju on ima pravo na korišćenje zdravstvene zaštite ako je:

  1. zaposlen u domaćem ili mešovitom privrednom društvu, ustanovi, drugoj organizaciji ili kod preduzetnika (detaširani radnici);
  2. zaposlen u domaćinstvu domaćeg državljanina na službi u toj zemlji, kod međunarodnih i stranih organizacija, odnosno poslodavaca;
  3. na školovanju, stručnom usavršavanju ili specijalizaciji i
  4. na službenom putu.

Navedena lica, za vreme boravka u inostranstvu, imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite samo u slučaju hitne medicinske pomoći, a isti obim prava obezbeđuje se i članovima njihove porodice.

Zdravstvena zaštita u inostranstvu obezbeđuje se osiguranim licima na osnovu Potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu.

U skladu sa Zakonom, potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite važi do isteka vremena za koji je izdata, a najduže za period od 12 meseci od dana izdavanja (u slučaju upućivanja radnika u inostranstvo), odnosno za period od 90 dana od dana izdavanja ( u slučaju privatnog boravka u inostranstvu).

Član uže porodice osiguranika koji boravi sa osiguranikom u inostranstvu koristi zdravstvenu zaštitu pod istim uslovima pod kojima zdravstvenu zaštitu koristi i osiguranik.

Članom 53. Zakona definisani su pojmovi hitne medicinske pomoći i neophodne zdravstvene zaštite.

Hitna medicinska pomoć je neposredna – trenutna medicinska pomoć koja se pruža da bi se izbeglo dovođenje osiguranog lica u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo ili ozbiljno slabljenje ili oštećenje njegovog zdravlja ili smrt, odnosno medicinska pomoć koja se pruži u toku od 12 sati od momenta prijema osiguranog lica da bi se izbegao očekivani nastanak hitnog mediciskog stanja.

Neophodna zdravstvena zaštita obuhvata zdravstvenu zaštitu koja je odgovarajuća, odnosno potrebna za dijagnostiku, odnosno lečenje bolesti ili povreda osiguranog lica, koja je u skladu sa standardima dobre medicinske prakse u zemlji i koja nije pružena, na zahtev osiguranog lica ili zdravstvenog radnika, radi stavljanja osiguranog lica u povoljniji položaj u odnosu na druga osigurana lica, odnosno radi sticanja posebnih koristi za zdravstvenu ustanovu, privatnu praksu ili zdravstvenog radnika.

U skladu sa propisima iz zdravstvenog osiguranja hitnu i neopohodnu zdravstvenu zaštitu utvrđuju stručno-medicinski organi u postupku ostvarivanja prava (lekarske komisije).

Za vreme privremenog (najčešće turističkog) boravka u inostranstvu osiguranim licima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u skladu sa odredbama međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju pod uslovom da sa tom zemljom postoji zaključen ugovor o socijalnom osiguranju.

Procedura utvrđena Zakonom predviđa prethodnu proveru zdravstvenog stanja osiguranih lica. Na osnovu izvoda iz zdravstvenog kartona osiguranog lica, koji se vodi kod izabranog lekara opšte prakse i stomatologije, nadležna lekarska komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje daje nalaz, mišljenje i ocenu na osnovu koje se osiguranom licu izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Osigurano lice koje se ne pridržava propisane procedure ne može ostvariti pravo na naknadu troškova koji su nastali korišćenjem hitne medicinske pomoći za vreme boravka u inostranstvu izuzev ako je međunarodnim ugovorom predviđena mogućnost naknadnog izdavanja potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu. Tada se, u naknadnom postupku, sprovodi procena njegovog zdravstvenog stanja pre odlaska u inostranstvo i nastali troškovi zdravstvene zaštite se naknađuju, uz učešće osiguranog lica od 5% od ukupnih troškova.

U okviru prava na zdravstvenu zaštitu osiguranim licima se obezbeđuje i upućivanje na lečenje u inostranstvu. Osigurana lica mogu biti upućena na lečenje u inostranstvo u slučajevima kada njihovo zdravstveno stanje zahteva lečenje oboljenja, stanja ili povrede koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u zemlji u koju se upućuje postoji mogućnost za uspešno lečenje.

Uslovi, način i postupak upućivanja na lečenje u inostranstvo regulisani su Pravilnikom o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo.

**********************

 

Servis računara online zakazivanje