Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

 Sl. list grada Beograda br. 37/2011, 55/2011, 34/2014

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom određuju se mesta i prostori u kojima se mogu držati domaće životinje i kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine, organizovanje zoohigijenske službe i obezbeđivanje prihvatilišta za napuštene životinje, na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: grad).

Član 2

Domaćim životinjama u smislu ove odluke smatraju se životinje koje je čovek odomaćio i čiji opstanak zavisi od neposredne brige čoveka, i to:

1. kopitari i papkari,

2. živina,

3. kunići,

4. golubovi.

Domaće životinja iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove odluke mogu se držati u sledećim prostorima:

– kopitari i papkari, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće;

– živina, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća;

– kunići, u dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća;

– golubovi, u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

Član 3

Kućni ljubimci u smislu ove odluke su životinje koje se drže radi druženja, i to psi i mačke.

Držanje egzotičnih i divljih životinja kao kućnih ljubimaca, regulisano je zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Pas i mačka, u skladu sa odredbama ove odluke, mogu se držati u sledećim prostorima:

– stanu u stambenoj zgradi, dvorištu stambene zgrade, porodičnoj kući, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće, dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

Član 4

Dvorište u smislu odredaba ove odluke je preostali deo građevinske parcele ograđen ili neograđen, koji pripada stambenoj zgradi, odnosno porodičnoj kući.

Dvorište iz stava 1. ovog člana koje se nalazi uz površinu javne namene i površinu u javnom korišćenju, a u kome se drži domaća životinja i kućni ljubimac (u daljem tekstu: životinja), mora biti ograđeno.

Član 5

Držalac domaće životinje odnosno kućnog ljubimca u smislu ove odluke je svako fizičko lice koje je kao vlasnik odnosno držalac (u daljem tekstu: držalac životinje) odgovorno za život, zaštitu zdravlja i dobrobit životinje.

Član 6

Držalac životinje obavezan je da drži životinju na način kojim ne ugrožava njenu dobrobit, da joj obezbedi adekvatan smeštaj, neophodnu negu, pravilnu ishranu, odgovarajuće higijensko-sanitarne uslove prostora u kom boravi i zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

II DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Član 7

Na području gradskih opština: Vračar, Savski venac i Stari grad, ne mogu se držati kopitari, papkari, živina i kunići.

Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica, svojim aktom bliže određuju mesta, odnosno delove područja gradske opštine u kojima se mogu držati domaće životinje (kopitari i papkari, živina i kunići).

Mesto, u smislu odredaba ove odluke je deo područja gradske opštine, odnosno naseljeno mesto, katastarska opština, mesna zajednica, deo jedne ili više ulica i sl. u kojima se mogu držati domaće životinje.

1. Kopitari i papkari

Član 8

Kopitari u smislu ove odluke su: konji, magarci, mazge i mule, a papkari: goveda, ovce, koze i svinje.

Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, kopitari i papkari se mogu držati u dvorištu porodične kuće i u zajedničkom dvorištu porodične kuće, u posebnim objektima.

Objekti iz stava 2. ovog člana, moraju biti udaljeni najmanje 10 m od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.

Kopitari i papkari se mogu držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće.

2. Živina

Član 9

Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke, živina se može držati u dvorištima navedenim u alineji 2. stav 2. člana 2. ove odluke, u posebnom objektu.

Objekat iz stava 1. ovog člana za držanje živine, mora biti udaljeni najmanje 10 m od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.

Živina se može držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće i dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće odnosno vlasnika porodičnih kuća.

3. Kunići

Član 10

Na području gradskih opština iz stava 2. člana 7. ove odluke kunići se mogu držati u dvorištima iz alineje 3. stava 2. člana 2. ove odluke, u posebnom objektu.

Objekat iz stava 1. ovog člana za držanje kunića, mora biti udaljen najmanje 10 m od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli.

Kunići se mogu držati u zajedničkom dvorištu porodične kuće i dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih suvlasnika porodične kuće, odnosno vlasnika porodičnih kuća.

4. Golubovi

Član 11

Golubovima se, u smislu ove odluke, smatraju golubovi pismonoše, golubovi visokoletači, i ukrasni golubovi.

Član 12

Golubovi se mogu držati na krovu ili tavanu u stambenoj zgradi, u posebno ograđenom prostoru, uz prethodno pribavljenu saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade.

Golubovi se mogu držati na tavanu ili terasi u porodičnoj kući, u posebno ograđenom prostoru.

Golubovi se mogu držati i u dvorištu porodične kuće, u posebno ograđenom prostoru, pod uslovom da je udaljen najmanje deset metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na susednoj parceli.

U dvorištu stambene zgrade, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća, golubovi se mogu držati u posebno ograđenom prostoru, pod uslovom da je udaljen najmanje deset metara od najbližeg stambenog ili poslovnog objekata na susednoj parceli, i po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća.

III DRŽANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Psi i mačke

Član 13

Psi i mačke se mogu držati u stanu, u stambenoj zgradi i u porodičnoj kući.

Zabranjeno je držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora držaoca na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu.

Član 14

Izuzetno, psi i mačke se mogu držati i u zajedničkim prostorijama stambene zgrade (perionica, prostorija za sušenje rublja, prostorija za rad organa upravljanja zgradom, prostorija za smeštaj opreme za tekuće održavanje zgrade) po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade, na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Dozvoljeno je uvođenje psa i mačke u lift stambene zgrade ukoliko je prazan. Prilikom korišćenja lifta, stepeništa i hodnika stambene zgrade, pas mora biti na povocu pod neposrednom kontrolom držaoca.

Član 15

Psi se mogu držati u dvorištu stambene zgrade, dvorištu porodične kuće, zajedničkom dvorištu porodične kuće i u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća u posebnom objektu, po prethodno pribavljenoj saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća.

Objekat iz stava 1. ovog člana za držanje pasa, mora biti udaljen najmanje 5 m od najbliže stambene zgrade ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća.

Član 16

Ulazna kapija dvorišta stambene zgrade, dvorišta porodične kuće, zajedničkog dvorišta porodične kuće i dvorišta sa većim brojem porodičnih kuća u kome se drži pas, mora biti vidno označena tablom sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa.

Član 16a

Psi koji se drže kao kućni ljubimci, a koji mogu predstavljati opasnost za okolinu drže se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu (u daljem tekstu: opasni psi).

Izvođenje kućnih ljubimaca na površine javne namene i površine u javnom korišćenju

Član 17

Površina javne namene i površine u javnom korišćenju (u daljem tekstu: javne površine), u smislu odredaba ove odluke su: javne saobraćajne površine, javne zelene površine, površine oko objekta javne namene i neizgrađeno građevinsko zemljište namenjeno za uređenje ili izgradnju objekata javne namene ili javnih površina i površine koje planskim dokumentom nisu određene kao površine javne namene, a dostupne su većem broju građana, kao što su izgrađene i uređene saobraćajne i zelene površine unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonade, pasaži i sl.

Član 18

Na javne površine mogu se izvoditi psi koji su vakcinisani protiv besnila i trajno obeleženi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Na javne površine mogu se izvoditi mačke koje su vakcinisane protiv besnila u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Član 19

Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa na javnu površinu, dužan je da psa izvodi na povodniku.

Držalac životinje, kao i lice koje izvodi psa, snosi punu odgovornost za njegovo ponašanje na javnoj površini.

Član 19a

Opasnog psa na javnu površinu mogu izvoditi samo punoletna lica, i to na povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci.

Prilikom izvođenja opasnog psa na javne površine, držalac psa, kao i lice koje ga izvodi dužan je da sa sobom nosi potvrdu za psa, izdatu u skladu sa posebnim propisom.

Član 19b

Držalac opasnog psa koji je registrovan u Centralnoj bazi podataka o psima koju vodi ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva, a koji nema prebivalište na teritoriji grada Beograda, može izvoditi opasnog psa na javne površine po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

U postupku izdavanja saglasnosti, opasan pas se upućuje kod ovlašćene veterinarske organizacije radi obavljanja pregleda i provere da li je pas vakcinisan i trajno obeležen, a sve o trošku vlasnika.

Nakon dobijanja izveštaja veterinarske organizacije o zdravstvenom stanju opasnog psa, organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana donosi odgovarajući akt.

Akt o davanju saglasnosti da se opasan pas može izvoditi na javne površine, izdaje se na period od 15 dana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pribavljanje saglasnosti za izvođenje na javne površine nije potrebno za opasne pse koji su učesnici međunarodnih i nacionalnih izložbi u organizaciji Kinološkog saveza Srbije, za period trajanja izložbe, dan pre i dan posle izložbe, ali je potrebno da vlasnici, pored potvrde za pse, sa sobom nose i važeću prijavu za učešće na izložbi.

Član 20

Pas se može puštati sa povodnika da se slobodno kreće samo u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini i to:

– u vremenu od 22.00 sata do 09.00 sati sledećeg dana, u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno, u vremenu od 20.00 sati do 10.00 sati sledećeg dana, u periodu zimskog računanja vremena;

– u neposrednoj blizini škola, vremenski periodi iz alineje 1. stava 1. ovog člana, ograničavaju se do 7.30 sati sledećeg dana, bez obzira na period računanja vremena, osim za vreme školskog raspusta i neradnih dana.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na opasne pse.

Zabranjeno je puštati psa sa povodnika da se slobodno kreće u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom.

Javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo, odnosno preduzetnik kome je grad odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne delatnosti uređenja i održavanja javnih zelenih površina (u daljem tekstu: preduzeće), može odrediti javnu zelenu površinu na kojoj je zabranjeno izvođenje pasa, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine nadležne za komunalne poslove (spomen groblja i površine uz spomenička obeležja, zasebni visokodekorativni parteri ispred značajnih javnih ustanova i sakralnih objekata i sl.).

Preduzeće je dužno da u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa.

Član 21

U parku i na drugoj javnoj zelenoj površini, može se odrediti površina za neograničeno slobodno kretanje pasa (u daljem tekstu: „park za pse“).

Preduzeće određuje i uređuje park za pse, po prethodno pribavljenoj saglasnosti organizacione jedinice gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine nadležne za komunalne poslove.

Član 22

Zabranjeno je, u parku za pse:

– uvoditi kuje u teranju i bolesne pse;

– korišćenje ovih površine od strane profesionalnih trenera pasa za obavljanje obuke pasa;

– unošenje staklene ambalaže;

– unošenje i ostavljanje hrane;

– šišanje i četkanje pasa.

Na ulazu u park za pse, zabrane iz stava 1. ovog člana moraju biti vidno istaknute, o čemu se stara preduzeće.

Zabranjeno je šišanje i četkanje pasa na javnim površinama.

Opasni psi se mogu uvoditi u park za pse i puštati sa povodnika da se slobodno kreću, sa zaštitnom korpom na njušci.

Član 23

Ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu površinu, držalac životinje, odnosno lice koje izvodi psa ili mačku, obavezan je da isprljanu površinu bez odlaganja očisti.

O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka u parku, stara se preduzeće.

O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka na ostalim javnim površinama, stara se javno komunalno preduzeće odnosno privredno društvo odnosno preduzetnik kome je grad odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne delatnosti održavanja čistoće.

Član 24

Zabranjeno je uvoditi pse i mačke u:

1) objekte koje koriste organi državne uprave i lokalne samouprave;

2) objekte i prostorije za zdravstvenu zaštitu građana;

3) objekte i prostorije u kojima se obavlja vaspitno-obrazovna delatnost i obezbeđuje smeštaj, boravak i ishrana dece, učenika i studenata;

4) objekte za proizvodnju, kontrolu i promet lekova;

5) objekte za proizvodnju, smeštaj i promet životnih namirnica;

6) verske objekte.

Vlasnici, odnosno korisnici ostalih objekata u javnom korišćenju, ističu na vidnom mestu obaveštenje o slobodnom uvođenju, odnosno zabrani uvođenja pasa i mačaka u objekat.

Član 25

Zabranjeno je izvoditi na javne površine i van prostora u kome borave, egzotične i divlje životinje koje se drže kao kućni ljubimci, osim prilikom promene mesta boravka i odvođenja kod veterinara, i to u odgovarajućim transporterima, prilagođenim vrsti i veličini životinje.

IV ZOOHIGIJENSKA SLUŽBA

Član 26

Grad organizuje zoohigijensku službu koja obavlja sledeće poslove:

– hvata i zbrinjava napuštene i izgubljene životinje u prihvatilište za životinje;

– neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih površina i objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja;

– transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina i objekata iz alineje 2. do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu.

Poslove organizovanog hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja na teritoriji grada, zoohigijenska služba obavlja savremenim metodama i na human način, uz primenu odgovarajuće opreme i prevoznih sredstava, na način da se sa životinjom mora postupati tako da se prouzrokuje najmanji stepen bola, patnje, straha i stresa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

Član 27

Prihvatilište za napuštene životinje (u daljem tekstu: prihvatilište) u smislu ove odluke je objekat u kome se vrši organizovan privremeni ili trajni smeštaj za:

– napuštene i izgubljene životinje;

– životinje čiji vlasnici, odnosno držaoci ne mogu više da se brinu o njima;

– životinje koje Ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva oduzme vlasnicima, odnosno držaocima;

– životinje koje su u opasnosti;

– životinje koje se u postupku administrativnog izvršenja uklanjaju po rešenju komunalnog inspektora.

Zoohigijenska služba zbrinjava napuštene životinje u prihvatilišta koje obezbeđuje grad.

Član 28

Napuštena životinja je ona životinja koja nema dom ili koja se nalazi izvan njega i lišena je brige i nege držaoca i koju je on svesno napustio.

Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila držaoca, bez njegove volje i koju on traži.

Troškove hvatanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinja iz stava 1. i 2. ovog člana snosi držalac životinje, a ako je nepoznat, troškove snosi grad.

Životinje koje su rešenjem Ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva oduzete vlasnicima, odnosno držaocima, smeštaju se u posebne delove prihvatilišta, do okončanja postupka u skladu sa posebnim propisima.

Troškove oduzimanja, prevoza, smeštaja, ishrane i nege životinje iz stava 4. ovog člana, snosi držalac životinje.

Troškove hvatanja i zbrinjavanja iz stava 3. i 5. ovog člana utvrđuje zoohigijenska služba, uz saglasnost nadležnog organa grada.

Član 29

Zoohigijenska služba obavlja poslove neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina grada. Ukoliko se sa javne površine uklanja leš uginule životinje poznatog držaoca, troškove uklanjanja snosi držalac životinje.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, zoohigijenska služba preuzima i leševe uginulih životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja, na poziv držaoca, o njihovom trošku.

Zoohigijenska služba transportuje ili organizuje transport leševa uginulih životinja iz stava 1. i 2. ovog člana do objekta za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla, na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu, u skladu sa posebnim propisima.

Troškove za neškodljivo uklanjanje leševa životinja iz stava 1. i 2. ovog člana utvrđuje zoohigijenska služba, uz saglasnost nadležnog organa grada.

Član 30

Sredstva za obavljanje poslova Zoohigijenske službe, obezbeđuju se iz budžeta grada, kao i prihoda za poslove iz člana 28. i 29. odluke.

V NADZOR

Član 31

Nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.

Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Držalac životinje dužan je da komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu omogući neometano vršenje poslova, omogući pristup objektima i životinjama, stavi na uvid sva potrebna dokumenta i u ostavljenom roku dostavi potrebne podatke i postupi po nalogu.

Član 32

Komunalni inspektor je ovlašćen da u vršenju inspekcijskog nadzora:

– naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka;

– da naloži uklanjanje, odnosno izmeštanje životinje ili objekta za smeštaj kada se oni drže protivno odluci (a ne postoji mogućnost da se njihovo držanje uskladi sa odlukom) ili držalac ne otkloni rešenjem inspektora utvrđene nedostatke;

– da preduzme druge mere u skladu sa zakonom i propisima grada (izdaje prekršajni nalog u skladu sa odredbama ove odluke, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dr.).

Član 33

Komunalni policajac je ovlašćen da u vršenju komunalno-policijskih poslova, prisustvom na licu mesta:

– sprečava narušavanje reda propisanog ovom odlukom;

– kontroliše izvršenje propisanih obaveza ovom odlukom u pogledu mesta i prostora u kojima se drže životinje, pridržavanja propisanih obaveza držalaca pasa i mačaka prilikom njihovog izvođenja na javnu površinu;

– uspostavlja narušeni red, primenom svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom.

Kada komunalni policajac ustanovi povredu ove odluke, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je da:

– izdaje prekršajni nalog u skladu sa odredbama ove odluke;

– podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom;

– podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i

– obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 34

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1. drži kopitare i papkare van prostora propisanih stavom 2. člana 8. ove odluke,

2. objekat u kome drži kopitare i papkare nije propisano udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 8. stav 3),

3. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika porodične kuće (član 8. stav 4),

4. drži živinu van prostora propisanih stavom 1. člana 9. ove odluke,

5. objekat u kome drži živinu nije propisano udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 9. stav 2),

6. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće (član 9. stav 3),

7. drži kuniće van prostora propisanih stavom 1. člana 10. ove odluke,

8. objekat u kome drži kuniće nije propisano udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli (član 10. stav 2),

9. nije pribavio prethodnu saglasnost svih suvlasnika, odnosno vlasnika porodične kuće (član 10. stav 3),

10. objekat u kome drži golubove nije propisano udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli i ako nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član 12. st. 1, 3. i 4.),

11. postupa suprotno zabrani iz člana 13. stav 2. ove odluke,

12. drži psa ili mačku u zajedničkim prostorijama stambene zgade bez prethodno pribavljene saglasnosti svih vlasnika stanova i posebnih delova zgrade (član 14. stav 1.),

13. postupa suprotno odredbi stava 2. člana 14. ove odluke,

14. nije pribavio saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade, suvlasnika porodične kuće, odnosno saglasnosti svih vlasnika porodičnih kuća (član 15. stav 1.),

15. objekat u kome drži psa nije propisano udaljen od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli, odnosno kuća u dvorištu sa većim brojem porodičnih kuća (član 15. stav 2.),

16. postupa suprotno odredbi člana 16. ove odluke,

17. postupa suprotno zabrani iz člana 22. stav 1. alineje 1. i 2.

Član 35

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj javno komunalno preduzeće, odnosno privredno društvo ako:

1. u parku i na javnoj zelenoj površini ne postavi vidne oznake na kojima je naznačeno u kojim delovima i u kom vremenskom periodu je dozvoljeno slobodno kretanje pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama nije dozvoljeno izvođenje pasa (član 20. stav 4).

2. na ulazu u park za pse ne postavi vidne oznake sa zabranama iz stava 1. člana 22. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u javnom komunalnom preduzeću, odnosno privrednom društvu, novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 10.000,00 do 250.000,00 dinara.

Član 36

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1. drži kopitare, papkare, živinu i kuniće protivno stavu 1. člana 7. ove odluke,

2. izvodi psa na javnu površinu bez povodnika (član 19. stav 1.),

3. njegovog opasnog psa na javne površine izvodi lice koje nije punoletno, ako izvodi opasnog psa bez povodnika, zaštitne korpe na njušci i potvrde za pse (član 19a.),

4. izvodi opasnog psa na javnu površinu bez prethodno pribavljene saglasnosti, potvrde za pse i važeće prijave za učešće na izložbi (član 19b.),

5. pušta psa sa povodnika da se slobodno kreće u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini suprotno odredbama stava 1. člana 20. ove odluke,

6. postupa suprotno zabrani iz člana 20. st. 2. i 3. ove odluke,

7. postupa suprotno zabrani iz člana 22. stav 1. alineje 3, 4. i 5.

8. postupa suprotno zabrani iz člana 22. stav 3. i 4. ove odluke,

9. isprljanu površinu ne očisti bez odlaganja (stav 1. člana 23.),

10. uvodi pse i mačke u objekte iz stava 1. člana 24. ove odluke,

11. postupa suprotno zabrani iz člana 25. ove odluke,

12. ne onemogući komunalnom inspektoru i komunalnom policajcu neometano vršenje poslova, odnosno pristup objektima i životinjama, ne stavi na uvid sva potrebna dokumenta i u ostavljenom roku ne dostavi potrebne podatke i ne postupi po nalogu (član 31. stav 4.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, komunalni inspektor odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Skupštine gradskih opština Barajevo, Voždovac, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Sopot, Surčin i Čukarica, dužne su da donesu akt iz člana 7. stav 2. ove odluke, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 38

Držaoci domaćih životinja i kućnih ljubimaca dužni su da držanje životinja usklade sa odredbama ove odluke u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 39

Preduzeće iz stava 3. člana 20. ove odluke, dužno je da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odluke, u parku i drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake, na kojima je naznačeno u kom vremenskom periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa, odnosno na kojim javnim zelenim površinama je zabranjeno izvođenje pasa.

Član 40

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove odluke, okončaće se po odredbama odluke koja je važila u momentu pokretanja postupka, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i odredbama ove odluke.

Član 41

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 29/93, 32/93, 4/94, 7/94, 1/95, 6/99).

Član 42

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje