Odluka o javnim parkiralištima

Odluka o javnim parkiralištima

Sl. list grada Beograda br. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih prostora za parkiranje (u daljem tekstu: javna parkirališta), kao i uslovi korišćenja javnih parkirališta na teritoriji grada Beograda.

Član 2

Delatnost iz člana 1. ove odluke na području gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica, obavlja javno komunalno preduzeće koje je osnovao grad Beograd.

Za obavljanje delatnosti iz člana 1. ove odluke na području gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, gradska opština može osnovati javno preduzeće ili obavljanje te delatnosti poveriti javnom komunalnom preduzeću koje je osnovao grad Beograd, drugom preduzeću, odnosno preduzetniku.

Član 3

Javna parkirališta u smislu odredaba ove odluke jesu javne saobraćajne površine i posebni prostori određeni za parkiranje motornih vozila.

Javna parkirališta mogu biti opšta i posebna.

Javnim parkiralištima, u smislu odredaba ove odluke, ne smatraju se posebni prostori za parkiranje motornih vozila koji pripadaju određenom objektu (poslovni ili stambeni objekat i dr.), kao i prostori određeni za parkiranje određene vrste vozila (taksi stajališta i dr).

Član 4

Opšta parkirališta su delovi kolovoza, trotoara ili površine između kolovoza i trotoara i druge saobraćajne površine posebno obeležene za parkiranje motornih vozila.

Opšta parkirališta svojim aktom određuje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja).

Član 5

Posebna parkirališta su objekti i površine uređeni i izgrađeni za parkiranje motornih vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila.

Kontrola ulaska i izlaska vozila sa posebnog parkirališta vrši se postavljanjem rampe i izgradnjom ili postavljanjem objekta za naplatu.

Posebna parkirališta mogu biti trajnog i privremenog karaktera.

Član 6

Aktom iz člana 4. stav 2. ove odluke opšta parkirališta se mogu kategorisati prema zonama i utvrđenom vremenu korišćenja.

Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja u zavisnosti od potrebe parkiranja određuje zone parkiranja i utvrđuje moguće vreme korišćenja opštih parkirališta u zonama, kao i opštih parkirališta van zoniranog područja.

Član 7

Javna parkirališta obeležavaju se saobraćajnom signalizacijom u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja.

Javna parkirališta imaju na vidnom mestu istaknuto obaveštenje koje sadrži: zone, kategorije motornih vozila koja se mogu parkirati, način parkiranja i naplate, kao i vremensko ograničenje korišćenja javnog parkirališta.

Član 8

O obeležavanju opštih parkirališta stara se organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja.

O održavanju i obeležavanju posebnih parkirališta stara se javno komunalno preduzeće, odnosno drugo preduzeće ili preduzetnik iz člana 2. ove odluke (u daljem tekstu: preduzeće).

II KORIŠĆENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA

Član 9

Javna parkirališta se koriste za parkiranje motornih vozila pravnih, fizičkih lica i preduzetnika (u daljem tekstu: korisnik).

Korisnikom parkirališta u smislu odredaba ove odluke smatra se vozač ili vlasnik vozila, ako vozač nije identifikovan.

Član 9a

Organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja dužna je da na opštem, a preduzeće na posebnom parkiralištu u zavisnosti od kapaciteta, odredi parking mesta za vozila određenih kategorija invalida i drugih lica, koja ista mogu besplatno koristiti.

Kategorije invalida i drugih lica, kao i uslove i postupak za izdavanje rešenja za korišćenje parking mesta iz stava 1. ovog člana svojim aktom propisuje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove socijalne zaštite (u daljem tekstu: organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite).

Pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženog parking mesta svojim rešenjem utvrđuje organizaciona jedinica Gradske uprave iz stava 2. ovog člana.

Na osnovu rešenja iz stava 3. ovog člana preduzeće izdaje posebnu parking kartu u formi nalepnice.

Član 9b

Parkiranjem vozila na parking mestu, korisnik prihvata uslove propisane ovom odlukom za uslugu korišćenja javnog parkirališta.

Preduzeće nema obavezu čuvanja vozila i ne snosi odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Član 9v

Za korišćenje javnog parkirališta korisnik je dužan da plati odgovarajuću cenu za određeno vreme korišćenja.

Cena korišćenja usluge iz stava 1. ovog člana utvrđuje se cenovnikom preduzeća na koji saglasnost daje gradonačelnik.

Član 10

Posebna parkirališta se mogu, izuzetno, po odobrenju organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove saobraćaja, privremeno koristiti za druge namene (za potrebe autoškole, zabavnih i sportskih manifestacija i dr).

Član 11

Za parkiranje vozila hitne medicinske pomoći, policije, vojske i vatrogasnih vozila, kada u toku interventnih akcija koriste opšte parkiralište, ne plaća se usluga parkiranja.

Član 11a

Korisnik javnog parkirališta je obavezan da:

a) plati korišćenje parking mesta prema vremenu zadržavanja na način propisan ovom odlukom,

b) koristi parking mesto u skladu sa saobraćajnim znakom i drugom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom kojom je označeno parking mesto.

Povlašćeni korisnici i rezervacija parking mesta

Član 11b

Fizička lica, preduzetnici i pravna lica (stanari, korisnici poslovnog prostora) pod posebnim uslovima u pogledu cene i utvrđenog vremena parkiranja koje organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja utvrdi svojim aktom iz člana 4. stav 2. ove odluke mogu opšta parkirališta koristiti kao povlašćeni korisnici.

Povlašćenim korisnicima iz stava 1. ovog člana preduzeće izdaje povlašćenu parking kartu.

Pravnom licu i preduzetniku mogu se izdati najviše tri parking karte, a fizičkom licu najviše dve parking karte.

Povlašćenu parking kartu povlašćeni korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je ova karta izdata.

Član 11v

Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja može, izuzetno svojim rešenjem odobriti rezervaciju opštih parkirališta državnim organima, organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama, diplomatskim i drugim stranim predstavnicima, drugim pravnim licima i preduzetnicima.

Rezervaciju opštih parkirališta organizaciona jedinica Gradske uprave iz stava 1. ovog člana može odobriti i invalidima iz člana 9a stav 2. ove odluke kojima je to pravo utvrđeno rešenjem za besplatno korišćenje.

Uslove za korišćenje opštih parkirališta iz stava 1. ovog člana utvrđuje Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja, aktom iz člana 4. stav 2. ove odluke.

Čl. 12-15

(Brisani)

III NAPLATA PARKIRANJA

Član 16

Korisnik plaća uslugu korišćenja opšteg parkirališta unapred kupovinom parking karte ili elektronskim putem.

Parking karta se može kupiti kao satna ili kao dnevna karta u skladu sa članom 18. stav 1. ove odluke.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnik može platiti uslugu parkiranja naknadno, po nalogu za plaćanje, na način i pod uslovima propisanim članom 18v ove odluke.

Član 17

Za korišćenje usluge iz člana 16. stav 1. korisnik je obavezan da u vozilu poseduje važeću parking kartu, osim ako je plaćanje izvršeno elektronskim putem.

Korisnik je dužan da parking kartu:

a) istakne s unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i

b) koristi na način propisan ovom odlukom i u nju unese tačne podatke.

Smatra se da korisnik nema važeću parking kartu ukoliko ne postupi na način propisan stavom 2. ovog člana, članom 11a tačke a) i b) i članom 16. stav 1. ove odluke.

Član 18

Na opštim parkiralištima određenim i kategorisanim aktom iz člana 4. stav 2. ove Odluke naplata parkiranja se vrši po započetom satu ili u dnevnom trajanju, plaćanjem satne ili dnevne karte.

Satna parking karta važi za svaki započeti sat prema utvrđenom vremenu korišćenja.

Dnevna parking karta važi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sledećem danu u kome se vrši naplata parkiranja.

U zoniranom području satna odnosno dnevna parking karta važi isključivo u okviru određene zone.

Član 18a

Korisnik opšteg parkirališta se može opredeliti da uslugu parkiranja koristi po započetom satu ili u dnevnom trajanju, kupovinom i isticanjem važeće satne ili dnevne karte odnosno plaćanjem usluge elektronskim putem.

Korisnik koji je parkirao vozilo a nije se opredelio za korišćenje usluge parkiranja na način iz stava 1. ovog člana, koristi parking mesto pod uslovima koji važe za parkiranje u dnevnom trajanju i istom se izdaje nalog za plaćanje dnevne karte.

Korisnik koji koristi uslugu parkiranja po započetom satu na način iz stava 1. ovog člana, istekom vremena korišćenja parkirališta u zoniranom području, može nastaviti korišćenje parking mesta pod uslovima i na način iz stava 2. ovog člana.

Kontrola korišćenja opštih parkirališta

Član 18b

Kontrolu korišćenja opštih parkirališta vrše ovlašćeni kontrolori preduzeća.

Kontrolori preduzeća imaju službenu legitimaciju i nose službena odela.

Preduzeće izdaje legitimaciju i utvrđuje izgled službenog odela.

Član 18v

Nalog za plaćanje dnevne parking karte izdaje ovlašćeni kontrolor i uručuje ga korisniku.

Kada kontrolor nije u mogućnosti da uruči nalog korisniku, pričvršćuje ga na vozilu, na prednjem vetrobranskom staklu.

Dostavljanje naloga za plaćanje dnevne karte na način iz stava 2. ovog člana smatra se urednim i docnije oštećenje ili uništenje naloga nema uticaj na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje dnevne parking karte.

Smatra se da je korisnik parkirališta postupio po primljenom nalogu ako je platio dnevnu parking kartu u roku od osam dana od dana izdavanja, na način naznačen u nalogu.

Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu, u roku iz stava 4. ovog člana, dužan je osim iznosa cene dnevne karte, u narednih osam dana, platiti i stvarne troškove preduzeća i zakonsku zateznu kamatu, na šta će u nalogu biti upozoren.

Ako korisnik parkirališta ne postupi u skladu sa stavom 5. ovog člana, preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja.

Član 18g

Ako je nalog za plaćanje dnevne karte izdat za vozilo povodom koga je od strane preduzeća utvrđeno da postoje dospela potraživanja prema korisniku komunalne usluge po osnovu najmanje dva izdata naloga, da nije moguće identifikovati vozača, odnosno vlasnika vozila preko evidencije nadležnog državnog organa Republike Srbije i da nije moguće pokrenuti postupak za naplatu potraživanja, preduzeće je ovlašćeno da, radi naplate dospelih potraživanja, zadrži parkirano vozilo u skladu sa zakonom.

Zadržavanje vozila iz stava 1. ovog člana, vrši se uklanjanjem vozila sa javnog parkirališta na mesto koje je za to određeno ili postavljanjem uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila.

Kada vozač, odnosno vlasnik izmiri sva dospela potraživanja i preduzeću dostavi dokaz o izvršenom plaćanju preduzeće će omogućiti preuzimanje ili izvršiti deblokadu vozila.

Prilikom blokade vozila, preduzeće će na staklu vozačevih vrata, postaviti nalepnicu sa obaveštenjem da je vozilo privremeno blokirano, sa uputstvom šta vozač treba da učini, kako bi se izvršilo skidanje uređaja i upozorenjem da vozilo može biti uklonjeno.

Pre početka blokade, deblokade i uklanjanja vozila, preduzeće sačinjava fotografiju (foto-zapis), kao dokaz o stanju vozila.

Štetu nastalu na vozilu za vreme blokade, deblokade i prilikom uklanjanja blokiranog vozila, snosi preduzeće.

IV ZABRANE

Član 19

Na javnim parkiralištima zabranjeno je:

a) parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (parkiranje na pretplatnom parking mestu, ometanje korišćenja parkirališta i dr),

b) parkiranje vozila koje nije registrovano, odnosno čijoj registracionoj nalepnici je istekao rok važenja i parkiranje vozila na kojima registarske tablice odnosno registracione nalepnice nisu postavljene na propisan način,

v) ostavljanje neispravnog ili havarisanog vozila, odnosno priključnog vozila bez sopstvenog pogona,

g) zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili na drugi način ometanje parkiranja drugih vozila.

V NADZOR

Član 20

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke i akata donetih na osnovu ove odluke, kao i nad obavljanjem komunalne delatnosti vrši komunalna inspekcija gradske opštine.

Komunalno-policijske i druge poslove kontrole načina korišćenja javnih parkirališta u skladu sa odredbama ove odluke i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Član 21

U vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da:

1. naredi izvršenje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka;

2. naredi uklanjanje vozila i drugih stvari;

3. preduzme druge mere u skladu sa zakonom i propisima grada Beograda.

Kada je na javnom parkiralištu vozilo parkirano, odnosno ostavljeno suprotno zabranama iz člana 19. ove odluke, komunalni inspektor će naložiti korisniku da vozilo odmah ukloni.

Ukoliko se korisnik ne nalazi na licu mesta, ili odbije da ukloni vozilo iz stava 2. ovog člana, komunalni inspektor će doneti rešenje kojim će naložiti da se vozilo ukloni u najkraćem mogućem roku, koji se može odrediti i na minute, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Ovo rešenje se uručuje ili na pogodan način pričvršćuje na vozilo, uz naznačenje dana i časa kada je pričvršćeno i time se smatra da je dostavljanje uredno izvršeno.

Ako lice iz stava 2. ovog člana ne postupi po datom nalogu, komunalni inspektor će odrediti da se vozilo ili druga stvar ukloni o trošku korisnika odnosno vlasnika, na mesto koje je za to određeno.

Član 21a

Preduzeće kao poverilac dospelog potraživanja u čijim se rukama nalazi dužnikovo motorno vozilo, uklonjeno po nalogu nadležnog organa, ima pravo zadržati vozilo dok mu ne bude isplaćeno potraživanje.

Član 21b

U vršenju komunalno-policijskih poslova, komunalni policajac prisustvom na mestu održavanja reda:

– sprečava parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (parkiranje na rezervisanom parking mestu, ometanje korišćenja parkirališta i dr.); parkiranje vozila bez tablica ili bez važećih registarskih tablica odnosno vozila čijoj registracionoj nalepnici je istekao rok važenja i parkiranje vozila na kojima registarske tablice odnosno registracione nalepnice nisu postavljene na propisan način; ostavljanje neispravnog ili havarisanog vozila, odnosno priključnog vozila bez sopstvenog pogona; zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili na drugi način ometanje parkiranja drugih vozila odnosno korišćenja parking mesta.

– Komunalna policija u okviru poslova iz svog delokruga pruža pomoć ovlašćenim kontrolorima preduzeća u vršenju kontrole parkiranja, ispravnosti korišćenja javnih parkirališta i kontroli naplate komunalnih usluga na javnim parkiralištima.

Kada komunalni policajac ustanovi povredu odredaba ove odluke, pored ovlašćenja koja su utvrđena zakonom, ovlašćen je da:

– izriče i naplaćuje novčanu kaznu na licu mesta u skladu sa odredbama ove odluke;

– podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje utvrđene ovom odlukom;

– podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo i

– obavesti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 22

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće, ako:

1. na propisan način ne održava i obeležava posebna parkirališta (član 8. stav 1.)

2. ako na posebnim parkiralištima ne odredi parking mesta za vozila invalida (član 9a. stav 1.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 75.000 dinara odgovorno lice u preduzeću.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 250.000 dinara preduzetnik.

Član 23

Novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama člana 11b, 11v i člana 19. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 25.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 dinara fizičko lice.

Član 23a

(Brisan)

Član 24

Novčanom kaznom od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj kontrolor, ukoliko ne nosi službeno odelo ili službenu legitimaciju.

Član 24a

Za prekršaje iz člana 23. i člana 24. ove odluke, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Dana 15. jula 2003. godine kao dana stupanja na snagu Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, broj 18/03) prestala je da važi Odluka o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, br. 20/93, 31/93, 4/94, 4/96 i 6/99) i sva akta doneta na osnovu te odluke, osim akata koje su gradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot donele na osnovu ovlašćenja iz člana 5. stav 2. te odluke.

Član 26

Organ Gradske uprave nadležan za poslove saobraćaja trebalo je da donese akt iz člana 7. Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, broj 18/03) do 14. septembra 2003. godine kao dana isteka roka od 60 dana od dana stupanja na snagu te odluke.

Član 27

Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja trebalo je da donese akt iz člana 7. Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, br. 18/03, 3/06 i 42/09) do 25. decembra 2009. godine kao dana isteka roka od 90 dana od dana stupanja na snagu Odluke izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, broj 42/09).

Do donošenja akta iz stava 1. ovog člana trebalo je da se primenjuju akti o određivanju zona i dozvoljenom vremenu parkiranja na javnim parkiralištima na teritoriji grada Beograda koji su bili na snazi dana 25. septembra 2009. godine kao dana stupanja na snagu Odluke izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list grada Beograda“, broj 42/09).

 

Samostalni članovi Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o javnim parkiralištima

(„Sl. list grada Beograda“, br. 37/2011)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove socijalne zaštite doneće akt iz člana 9.a stav 2. ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 21

Organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja uskladiće svoj akt iz člana 4. stav 2. sa članom 11b ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 22

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o javnim parkiralištima

(„Sl. list grada Beograda“, br. 30/2014)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o javnim parkiralištima

(„Sl. list grada Beograda“, br. 34/2014)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.